นักโบราณคดี และ วรรณคดี

วรรณคดี

นักโบราณคดี และ วรรณคดี ย่อมได้เคยอ่าน ทั้งใน
เรื่องจริงและในเรื่องนิยายถึงการรักษาโรคด้วยอำนาจ
ดวงจิต ซึ่งมีอยู่ไม่ว่าในหมู่ชนชาติใดภาษาใด การรักษา
โรคด้วยอำนาจดวงจิตนี้ ย่อมมีอยู่ในหมู่คนที่เป็นป่าเถื่อน
ถือผีสางเทวดา จนกระทั่งถึงชาติที่เจริญแล้วในสมัยใหม่
ที่สุดนี้ก็ยังมีอยู่ลัทธิวูดูในแอฟริกา จนกระทั่งถึงศาสนา
ที่รุ่งเรืองที่สุด วิธีการก็บัญญัติไว้มากมายหลายอย่าง
พวกพระทุกๆ ศาสนาย่อมอ้างว่าตนมีความสามารถใน
การรักษาโรคโดยวิธีนี้ได้
และก็มีพิสูจน์ให้เห็นความจริงแล้วมาก ต่างฝ่าย
ต่างก็เถียงกันว่า วิธีของตนเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วแท้ และวิธี
ของศาสนาอื่นเป็นวิธีหลอกลวง และลงท้ายวิธีเทล่านั้น ก็ได้
ผลเท่าๆ กันซึ่งแสดงให้เห็นว่า จะเป็นศาสนาใดไม่สำคัญ
ข้อสำคัญนั้นอยู่ที่อำนาจดวงจิตนั้นเอง
ธรรมชาติของมนุษย์นั้นย่อมเป็นเหมือนกันตลอด
ทั่วโลกและทุกสมัย ต่างฝ่ายก็ต่างอ้างว่าของตัวประเสริฐ
และถูกต้องแท้ ทางลัทธิโยคีเขาก็อ้างว่า ความรู้ทั้งนี้เขา
เข้าใจหลักนี้มานานแล้ว วรรณคดี เขาแบ่งออกเป็น 3 ประการ

วรรณคดี

Archaeologists and literature have read it in both
 True stories and stories in fiction about healing with power.
 The mind that exists regardless of nationality or language.
 Disease with this mental power Naturally exists among people who are barbarians
 Nymph Until the modern civilization
 Finally, there is still a voodoo in Africa. Until religion
 The most prosperous Many methods are provided.
 Monks of all religions claim that they are capable of
 Can cure the disease by this method
 And there are proven to be true for both parties
 Both argue that His methods are the correct way and the way.
 Of other religions is a deception method And ending that Tela method is fine.
 Equal results which show that Regardless of what religion is important
 The important thing is the power of the mind itself.
 Human nature is naturally the same throughout.
 Around the world and every time Both sides claimed that the noble things
 And true In the Yogi religion, he claimed that Knowledge in this regard
 Understand this principle for a long time. His literature is divided into 3 points.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่