ทุกสิ่งทุก อย่างในโลกนี้ไม่เที่ยง

ฟังธรรม

นางได้ ฟังธรรม ของพระพุทธเจ้าก็ปลง เห็นว่าทุกสิ่งทุก
อย่างในโลกนี้ไม่เที่ยง มีที่พึ่งคือทวางจ้าก็ปล
มทพังคือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เท่านั้น
ใจนางก็สงบเย็นสบาย ไม่เศร้าโศกส่ยงด..
ไม่เศโศเสียใจพิจารณาจนปลงตกก็สำเร็จ
เป็นพระโสดาบัน นางก็มีปีติว “โอ! ลูกเรานี้ถ้ไม่ตายเราก็ไม่ได้
พบพระพุทธเจ้า ไม่พบแสงสว่างเลย การตายของลุกเรานี่เท่ากับ
ทุขลาภ ทำให้เราพบรรรมพบแสงสว่างที่นำตัวเองให้พันทุกชได้”
วิญญาณนั้นเตามกันไม่ทันนะ เพราะว่ามันเป็นด้นจิตใจที่
ละเอียดอ่อน บุคคลที่จะตอบได้คือพระพุทธจ้าหรือพระอรหันต์ที่จะ
ตามวิญญาณต้ทัน ปุถุชนคนธรมดานี้ยังตามวิญญาณตัวเองไม่ทัน
ต้องปฏิบัติต้องมีฌาน จึงจะตามวิญญณตัวเองทัน เพราะเป็นของ
ละเอียดอย่างที่ว่าเร็วมากกว่าอะไรทั้งหมด ละเอียดจนมองด้วยตา
เปล่าไม่เห็นต้องมองด้วยปัญญา มองด้วยสติ
วิญญาณนี้เร็วกว่าเสียง เร็วมากกว่าแสงอีก วิทยา-
ศาสตร์จับความเร็วของแสงได้ แต่จับจิตไม่ได้พยายามจับ
เหลือเกินก็จับไม่ได้ต้องมานั่งสมาธิพอมานั่งสมาธิจิตรวม
แล้วจึงจับวิญญาณได้ จับจิตได้
จิตนี้มันเกิดดับเร็วมาก คนไม่สงบนี้จับจิตไม่อยู่เลย พระพุทธ-
เจ้าเท่นั้นรู้รื่องอุบายของจิต ผู้ฏิบัติเท่านั้นแหละที่จะมาจับจิตจับ
วิญญาณตัวเองได้ พราะว่ามันกิดมันดับเร็ว ถ้าคนรู้เรื่องอย่างนี้แล้ว
นั่นแหละจึงเชื่อว่า บุญบาปมีจริง นรกสวรรค์นิพพานมีจริง

ฟังธรรม

ฟังธรรม

She listened to the teachings of the Lord Buddha. Saw that everything
 Like in this world impermanent Have a dependency, that is, lay
 Sutthang is the Buddha, Dharma, monks only.
 Her heart was calm and cool. Do not grieve, refrain ..
  Zeo did not regret it until it came true.
 Is a saga. She has a tutoring year. “Oh! This child, if we don’t die, we can’t.
 Meet the Lord Buddha No light found at all The death of our rise is equal to
 Every fortune brings us to find a light that can bring ourselves to thousands. “

That spirit can’t keep up. Because it is the heart that
 Delicate. The person who can answer is the Buddha or Arhat who
 Follow the spirit This mortal man is not able to catch his spirit.
 Must act, there must be a retreat So will be able to keep up with your spirit as it is

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่