เปรต มีอยู่จริงหรือไม่

เปรต

“เพราะเหตุไรท่านจึงยิ้ม”
ได้รับคำตอบว่า “ไม่ใช่เวลาที่จะแก้ปัญหานี้ ท่านควรถาม
ข้าพเจ้าในที่ประทับแห่งองค์พระศาสดา”
กลับจากบิณฑบาตแล้ว พระเถระทั้งสองนั่งลงในที่สมควร
ภายในพระเวฟวันวิหาร แล้วอภิวาทแค่องค์พระศาสดา พระลักขณเถร-
เจ้าจึงถามเรื่องแห่งความสงสัยนั้นขึ้นต่อพระมหาโมคคัลลานเถรเจ้า
พระเถรเจ้าจึงตอบว่า
“ข้าพเจ้าได้เห็น เปรต ตนหนึ่งในที่ข้าพเจ้ายิ้มนั้นลักษณะ
ของเปรตตนนั้นมีตัวยาวประมาณ 300 เส้น มีตัวเหมือนมนุษย์
แต่มีศีรษะเหมือนสุกร มีทางเกิดที่ปาก มีหมู่หนอนไหลออกจาก
ปาก ข้าพเข้าได้เห็นแล้วจึงยิ้มให้ปรากฎด้วยคิดว่าสัตว์เช่นนี้ไม่
เคยเห็น มาก่อน”
สมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงสดับเรื่องดังนี้แล้วจึงตรัสขึ้นว่า
“ภิกษุทั้งหลาย! สาวกทั้งหลายของเราย่อมเป็นผู้มีจักษุ
ทิพย์” แล้วตรัสต่อไปว่ “สัตว์เช่นนั้นเราตถาคตก็เคยเห็น เมื่อคราวที่
อยู่บริเวณต้นศรีมหาโพธิ์ แต่เราตถาคตไม่ได้พูดขึ้น เพราะเมตตาผู้อื่น
ที่คิดว่าผู้ใดไม่เชื่อเราก็จะได้รับโทษทุกขเวทนาตลอดกาลนาน มาคราว
นี้เราไดโมคคัลลานะเป็นพยานแล้ว เราจึงพูดขึ้นในความจริงเรื่องนี้”
ภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วจึงทูลถามว่า
“เหตุใดจึงเป็นเปรตเช่นนั้นเป็นอย่างไร พระเจ้าข้า”
พระพุทธองค์ตรัสตอบว่ “ในครั้งพระพุทธเจ้ามีพระนามว่า
พระกัสสปะ มีพระเถระ 2 รูปอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีในอาวาส
ใกล้บ้านน้อยตำบลหนึ่ง ในภิกษุ 2 รูปนั้น รูปหนึ่งมีพรรษา 60 รูปหนึ่ง

เปรต

เปรต

“Why do you smile?”
 Received the answer that “It’s not time to solve this problem. You should ask.
 I am in the presence of the Master. “
 Returned from alms Thera both sat down in appropriate places.
 Within the Wave Day Temple Then the apostasy only the Master, the Lakshman
 So you asked the question of that suspicion to the Holy Synod
 The Synod then answered that
 “I saw one of the imp in my smile
 The Beavis were about 300 lines long, were like humans.
 But with a head like a pig There is a way to the mouth. With a group of worms flowing out of

 My mouth saw him, then smiled and appeared, thinking that animals like this were not
 I’ve seen it before. “
 The King had heard the following matter and said:
 “All monks! Our disciples are naturally the eyes.
 Thip “and then went on to say “Such animals I have seen at that time
 In the area of ​​Sri Mahapho But I didn’t speak up. Because of compassion for others
 Who think that anyone who does not believe me will be punished forever

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *