พุทธปฏิมากร

พุทธปฏิมากร

พุทธปฏิมากร ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของคนทั้งหลายหรือเทพารักษ์
ซึ่งเป็นที่นับถือว่าเป็นสิ่งที่ให้คุณ แต่ถ้หากว่าความศักดิ์สิทธิ์นั้น เป็น
ความศักดิ์สิทธิ์ในทางที่เสีย กล่าวคือเป็นความศักดิ์สิทธิ์ในทางที่จะ
ทำร้ายให้โทษแก่คนทั้งหลายฝ่ายเดียวแล้วย่อมเป็นผลแต่เฉพาะแก่
คนที่เชื่อและกลัว หรือที่ความยุติธรรมอยู่แก่ผู้ทำดังกล่าวมาข้างตันแล้ว
ในเรื่องนี้มีอุทาหรณ์ที่จะอ้างได้ หรือพวกวูดู วูดูเป็นชื่อของลัทธิอันหนึ่ง
ซึ่งเป็นคุณไสยอย่างร้ายกาจ (การที่ขัพเจ้าใช้คำว่าคุณไสยอย่างร้ายกาจ
คงถูกทำนที่เป็นนักปราชญ์คัดค้นว่ผิดอย่างเหลือเกิน เพราะคำว่
คุณก็หมายถึงความดี คำว่าไสยก็หมายความถึงสิ่งที่วิเศษ แต่ใน
ภาษาไทยเรานั้นเมื่อเอาคำว่าคุณกับไสยมารวมกันแล้วก็กลายเป็นเลว
คือหมายถึงวิชชาที่ใช้เพื่อประทุษร้ายกันดูเหมือนความเข้าใจโดยมาก
มีอยู่ดังนี้) พวกวูดูมีถิ่นเดิมอยู่ในแอฟรึกและเนื่องจากมีพวกฝรั่งทำ
การค้าขายทาส พวกวูดูจึงถูกกวาดเอาไปไว้ในอเมริกามากมาย และ
ลัทธิวูดูก็ยังแพร่หลายอยู่ในอเมริกาตอนใต้จนบัดนี้ พวกวูดูมีลัทธิ
เลี้ยงผี และการเลี้ยงผีของพวกวูดูนั้นเขาเลี้ยงผีจริงๆ คือเอาศพขึ้นมา
ใช้ทำงานได้ผิดกับวิธีเลี้ยงผีของไทยเรา ซึ่งกล่วกันว่ใช้การแค่เพียงแต่
บอกข่าวคราวเล็กน้อยและจะเป็นจริงหรือไม่ นอกจากพวกเลี้ยงผีแล้ว

พุทธปฏิมากร

พุทธปฏิมากร

Buddhist images which are worshiped by people or the gods
 Which is respected as something for you But if that holiness is
 Holiness in a broken way That is to say, holiness in the way of
 Harming the one-sided blame is inevitable, but only to
 People who believe and fear Or where justice is for the above-mentioned makers
 In this story, there is an illustration or voodoo. Voodoo is the name of a cult.
 Which is an insidious occult you (The fact that I use the word you occult evil

Probably being a sage who searched so wrong because of the words
 You mean goodness. The word occult means magic, but in
 Our Thai language, when combined with the word you and occult then becomes worse.
 Meaning “Enlightenment” which is used to harm one another.
 Are as follows) The Voodoo were originally inhabited in Afrikaans and because of the Westerners doing
 The Voodoo Slave Trade was swept away in America and many
 Voodooism is still prevalent in southern America until now. The Voodoo have a cult
 Raising ghosts and raising the spirits of the Voodoo people Meaning to bring the body up
 Used to work incorrectly with the methods of raising Thai spirits Which is said to use only
 A little news and will be true or not. Aside from the ghosts

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่