ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี คืออะไร

ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี

ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี หมายถึงการเป็นส่วนหนึ่งของจิตใต้สำนึกของผู้คน ก่อให้เกิดความเสียใจและความรู้สึกผิดเมื่อเราละเมิดและความรู้สึกพึงพอใจและความผาสุกเมื่อการกระทำความคิดและคำพูดของเราสอดคล้องกับระบอบการปกครองทางศีลธรรมของเราการแปลภาษากรีกว่า “ความผิด” ตามการอ้างอิงทั้งหมดในพันธสัญญาใหม่ ความหมาย “มโนธรรมสำนึก” “หรือจิตสำนึกทางศีลธรรม” ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีตอบสนองเมื่อการกระทำความคิดและคำพูดของเราปฏิบัติตามหรือขัดแย้งกับมาตรฐานของถูกหรือผิด

ไม่มีคำภาษาฮิบรูเทียบได้กับคำว่าsuneidēsisในพันธสัญญาใหม่ การขาดคำภาษาฮีบรูสำหรับคำว่า “ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี” อาจเป็นเพราะโลกทัศน์ของชาวยิว ซึ่งเป็นชุมชนที่ใช้ร่วมกันไม่ใช่ชุมชนส่วนตัวชาวยิวเชื่อว่าพวกเขาเป็นสมาชิกของชุมชนแห่งพันธสัญญา ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระเจ้าและพระบัญญัติของพระองค์กล่าวอีกนัยหนึ่งชาวยิวเชื่อในสถานะของพวกเขาต่อหน้าพระเจ้า หากทุกชาติชาวยิวมีมิตรภาพที่ดีกับพระเจ้า

แนวคิดของมโนธรรมในพันธสัญญาใหม่เป็นเรื่องส่วนตัวและเกี่ยวข้องกับความจริงที่สำคัญสามประการ ก่อนอื่นมโนธรรมคือความสามารถที่พระเจ้าให้มนุษย์ใช้ในการประเมินตนเอง เปาโลอธิบายความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตัวเองซ้ำ ๆ ว่า “ดี” และ “ชัดเจน”

ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี

ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี

Consciousness refers to being part of the subconscious of people. It causes regret and guilt when we violate and feel satisfied and happy when our actions, thoughts, and words are in harmony with our morality. The Greek translation of “wrong” follows. All references to the New Testament refer to “conscience” “or moral consciousness.” Conscience responds when our actions, ideas and words act or conflict with standards of right or wrong.

There is no Hebrew word that can be compared to the word suneidunesis in the New Testament. The lack of the Hebrew word for “conscience” may be due to the Jewish worldview. What is a shared community, not a private community? Jews believe that they are members of the covenant community. Which is related to God and His commandments In other words, Jews believe in their status before them, if every Jewish nation has a good friendship with God.

The concept of conscience in the New Testament is personal and involves three important truths. First, conscience is the ability that God allows humans to assess themselves. Paul repeatedly described his conscience “good” and “clear”.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่