พุทธคุณ

พุทธคุณ

พุทธคุณ ” เป็นคำที่ชาวพุทธคุ้นเคย แต่เชื่อว่าหลาย ๆ คนยังไม่เข้าใจคำนี้อย่างถูกต้องจึงขออธิบายขยายที่นี่ในพจนานุกรมพุทธศาสนาของรองศาสตราจารย์ดนัยไชยยศได้ให้ความหมายว่า

พุทธคุณ เป็นคุณธรรมของพระพุทธเจ้า 9 เป็นคนฉลาดมีข้อ เพื่อที่จะได้เป็นเพลงสวดสรรเสริญพระคุณอันสูงส่งดังต่อไปนี้

1. อรหํ  เป็นนักบุญมีคำแปลและคำจำกัดความอย่างน้อย 4 รายการดังต่อไปนี้

1.1 เป็นบุคคลที่มีค่าควรที่สอนสิ่งต่างๆและสามารถทำสิ่งนั้นได้เช่นกัน

1.2 บุคคลที่อยู่ห่างไกลจากความต้องการทางเพศและบาป เพราะเขาได้ละทิ้งความโลภโกรธและหลงทางไปแล้ว

1.3 คือผู้ที่ตัดซี่ล้อของการเปลี่ยนรูปซึ่งเป็นคนที่สามารถตัดวงจรการไหลเวียนและใช้ชีวิตในสังสารวัฏ

1.4 ไม่มีความลับนั่นคือไม่มีความผิดทั้งความลับและเปิดเผย ควรให้คำแนะนำและสอนผู้อื่นและควรได้รับการเคารพจากผู้อื่น

Sammasum Phuttho เป็นผู้รู้แจ้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือความจริงอันสูงส่งทั้งสี่ ได้แก่ ความทุกข์ทรมานสมุทัยนิโรธการค้นพบตัวเองโดยไม่ต้องมีครูสอน

Wishawachon Somphonno ที่เต็มไปด้วยการตรัสรู้และการมีอำนาจทุกอย่างคือความรู้จากความรู้พื้นฐานจนถึงระดับสูงสุดของความรู้และมีพฤติกรรมที่ดีประพฤติตามความรู้เช่นความสงบในศีล

สุคโต เป็นคนดี คำว่า “ไปได้ดี” มีความหมายมากมาย

ตามด้วยแปดเส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางที่ดี

ไปที่เนอร์วาน่าซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ดีกว่า

ไปได้ดีเพราะเขาสูญเสียความปรารถนาของเขา

สมเด็จของเขาเป็นไปด้วยดี เพราะเขาไปทำบุญกับสัตว์ในโลก 5. Lankwit เป็นผู้รู้แจ้งในโลก ความหมายการรู้จักโลกทางกายภาพเช่นโลกมนุษย์โลกสัตว์โอกาสโลกและความรู้เกี่ยวกับโลกภายในกำลังประสบและยุติความทุกข์6. Anut Roi Phuritthammasathi สามารถฝึกคนได้ดีนั่นก็คือเขารู้จักนิสัย (นิสัย), ตัวละคร (สดใส), ทัศนคติ (ความถนัด), ความพร้อม (อินทรีย์) ของคนในระดับต่าง ๆ และสอนเทคนิคต่าง ๆ ที่เป็น เหมาะสำหรับนิสัย ความสามารถและความพร้อมของเขาในการบรรลุเป้าหมายหลายครั้ง<

พุทธคุณ

พุทธคุณ

“Phutthakhun” is a word that Buddhists are familiar with. But believe that many people still do not understand this word correctly, so would like to explain here in the Buddhist Dictionary of Associate Professor Danai Chaiyot gives the meaning that

Buddha’s virtue is the virtue of the Lord Buddha. In order to be a hymn of praise to the following noble grace

Ornah is a saint. There are at least 4 translations and definitions as follows:

1.1 Being a worthy person who teaches things and can do that too

1.2 People who are far away from lust and sin Because he had abandoned greed, anger, and lost

1.3 is the person who cuts the wheels of the deformation, who is able to break the circulation cycle and live in samsara

1.4 There is no secret, that is, no offense, both confidential and open. Should give advice and teach to others and should be respected by others

Sammasum Phuttho is an enlightened person. His Majesty the King is the four divine truths, including suffering, Somuth Nirat, self-discovery without a teacher.

Wishawachon Somphonno is full of enlightenment and omnipotence. Everything is knowledge from basic knowledge to the highest level of knowledge and have good behavior, behaving according to knowledge such as peace in the precepts.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่