ความชั่วร้าย

ความชั่วร้าย

ความชั่วร้าย ถูกกำหนดไว้ในบทความนี้ว่า “สิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ผิดที่ผู้คนทำจนเป็นเรื่องปกติและผู้กระทำเห็นว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำ” ในแวดวงบ้านเรามีความชั่วร้ายมากมายในแง่นี้ –

การศึกษาธุรกิจที่แข่งขันได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกโดยเน้นการเรียนรู้ง่ายและเรียนจบง่ายหากจ่ายเงินคล่อง ไม่สนใจความรู้จริงของสถาบันการศึกษาบางแห่งเรียนปริญญาโทปริญญาเอก แต่จ้างคนอื่นหรือจ้างภาคี (ด้วยเงินบ้างมี 2 ขั้นตอน) ทำงานโดยส่งอาจารย์ไปทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์แทน

อาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นเรื่องยากที่จะทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยการวางเครือข่ายสายงานจ่ายเบี้ยเลี้ยงรายวันให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อให้ได้งบประมาณวิจัยจำนวนมากนักวิชาการและผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ “นิสัย” เปลี่ยนสีและตำแหน่งเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของอำนาจรัฐ

จ้างผู้อื่นทำผลงานทางวิชาการเช่นอาจารย์คศ. 3 อาจารย์อ. 4 อาจารย์รศ. การได้มาซึ่งตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาการเมืองในมหาวิทยาลัยที่ผูกขาดการทุจริตคอร์รัปชั่นจากการโกงหนังสือเรียนนมโรงเรียนการก่อสร้าง ฯลฯ

ผู้คนในแวดวงการศึกษาทุกระดับไม่ว่าคุณจะสนใจมองหาความผิดเหล่านั้นหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจสอบหรือไม่ก็ตามทุกคนรู้ดีว่าความชั่วต่างๆเกิดขึ้น มันมีอยู่ในแวดวงการศึกษาทั้งที่เราเห็นหน้ากัน หรือที่กลายเป็นข่าวผ่านสื่อ

ความชั่วร้าย

ความชั่วร้าย

Evil is defined in this article as “The wrong or the wrong things people do are normal and the doers see it as the right thing to do.” In our home circles, there is a lot of evils in this respect –

Competitive business education is offered at the bachelor’s, master’s, and doctorate levels, with an emphasis on easy learning and easy completing if paid. Ignore the actual knowledge of some educational institutions to study masters, doctorate degrees. But hire someone else or hire a partner (With some money, there are 2 steps) Work by sending a professor to do research or do a thesis instead.

It is difficult for university professors to do research together with public and private entities. By laying out a network of work lines, paying daily allowances to personnel within the respective departments in order to obtain large research budgets, academics and university administrators whose “habits” change color and position change as the state power changes.

Hire others to do academic work such as professors. 3 Lecturer Aor. 4 Lecturer Prof. Acquisition of the position of Director of the School District Director of the Education Area Politics in the University that Monopolies Corruption from Cheating of Textbooks, Milk, Schools, Construction, etc.

People of all levels of education, whether you are interested in looking for those offenses or not, examiners or not, everyone knows bad things happen. It is in the field of education even though we face each other. Or that became news through the media.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> fifa55 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

  1. การให้อภัยทาน
  2. ทดแทนบุญคุณ
  3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
  4. เจ้ากรรมนายเวร
  5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง