คนดี

คนดี

คนดี หมายถึงคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีมีจริยธรรมมีลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งทางจิตใจและพฤติกรรมเช่นมีระเบียบวินัยเอื้ออาทรสนับสนุนมีเหตุผลรู้จักซื่อสัตย์ขยันประหยัดมีจิตใจเป็นประชาธิปไตยเคารพความคิดเห็นและสิทธิของผู้อื่น

มีความเสียสละปกป้องสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ ความสามารถพิเศษหมายถึงบุคคลที่มีความสามารถในการดำรงชีวิต มีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งหรือรอบด้านหรือความสามารถพิเศษเช่นทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ความสามารถทางคณิตศาสตร์ความสามารถในการสร้างสรรค์ด้านภาษาศิลปะดนตรีกีฬาความเป็นผู้นำการตระหนักรู้ในตนเองการควบคุมตนเองเป็นต้นมีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ , ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี, และความเป็นไทย

สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพและเป็นประโยชน์ต่อตนเอง คนที่มีความสุขหมายถึงคนที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นคนร่าเริงร่างกายแข็งแรงมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความรู้เกี่ยวกับทุกสิ่งมีอิสระจากการเป็นทาสของสิ่งอบายมุขและสามารถใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสำหรับตนเอง

คนดี

คนดี

Nice person means someone who lives a quality life. Good-hearted, ethical, desirable traits both mentally and behaviorally, such as discipline, caring, supportive, rational, honest, diligent, economical, democratic, respect for the opinions and rights of others.

There is sacrifice, protecting the environment, being able to live in peace with others. Talent refers to a person who has the ability to sustain life. Have an ability in a specific area or all around, or special abilities such as scientific skills and processes.

Math ability, creativity in language, art, music, sports, leadership, self-awareness, self-control, etc. are up-to-date, modern with technology, and Thai style.

Can develop himself to his full potential and benefit himself. A happy person refers to someone who is healthy both physically and mentally. Be cheerful, strong physique, interpersonal, knowledgeable about everything, free from slavery to slavery, and able to live a sufficient life for himself.

Talent refers to a person who is capable of living. With ability in one side or all around Or special abilities such as scientific skills and processes Mathematical ability Creative Ability in language, art, music, sports, leadership, self-awareness, self-control, etc. Be modern, up-to-date, up-to-date with technology, and being Thai. Able to develop themselves to their full potential And made a benefit to him

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

  1. การให้อภัยทาน
  2. ทดแทนบุญคุณ
  3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
  4. เจ้ากรรมนายเวร
  5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง