นรก

นรก

ไตรภูมิ นรก พระร่วงเป็นพระราชนิพนธ์ของพระมหาธรรมราชาลิไทกษัตริย์แห่งราชวงศ์สุโขทัยผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถในพระพุทธศาสนาโดยรวบรวมข้อความต่างๆในพระไตรปิฎก

ซึ่งรวมถึงพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาและปกรณ์ที่จะรวบรวมเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์โลกเล่มแรกในภาษาไทยประกอบด้วยความเชื่อของคนไทยเช่นนรกสวรรค์การเวียนว่ายตายเกิดสี่ทวีปการทำลายล้างและพระศรีอาริย์ ฯลฯ โดยเฉพาะเรื่องนรกและสวรรค์

เป็นสิ่งที่เข้าถึงจิตใจของประชาชนได้เป็นอย่างดี และกลายเป็นอุบายอันยิ่งใหญ่ที่ใช้เป็นเครื่องช่วยในการปกครองของผู้คนมากขึ้นในสมัยนั้นโดยสอนให้คนทำความดีเพื่อขึ้นสวรรค์ขอให้มีชีวิตที่เป็นสุข แต่ถ้าใครทำชั่วจะต้องตกนรกอย่างทุกข์ทรมานและนี่ กลายเป็นคติประจำใจที่ยังคงฝังรากอยู่ในสังคมไทยจนถึงทุกวันนี้แม้เวลาจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็ตาม

ในคัมภีร์ไตรภูมิพระร่วงได้แบ่งภพภูมิหรือบริเวณต่าง ๆ ในจักรวาลออกเป็น 3 ภูมิใหญ่ ๆ คือภพภูมิและอรูปภูมิซึ่งเป็นที่ตั้งของการเกิดของมนุษย์สัตว์นรกเปรต สัตว์ประหลาดและเทวดาโลกมนุษย์ของเรารวมทั้งนรกและสวรรค์จะอยู่ในส่วนของกามภูมิ ซึ่งประกอบด้วยภูมิประเทศที่แตกต่างกัน 11 แห่งโดยเรียงลำดับจากต่ำไปสูงดังนี้

 • นรกภูมิ
 • เปรตวิสัยภูมิ
 • อสุรกายภูมิ
 • ติรัจฉานภูมิ
 • มนุสสาภูมิ
 • จาตุมหาราชิกา
 • ดาวดึงส์
 • ยามาภูมิ
 • ดุสิตาภูมิ
 • นิมมานรดีภูมิ
 • ปรนิมิตวสวัตติภูมิ

นรก


The Triiphum Phra Ruang is a tribute to Phra Maha Thamracha Lithai, the king of the Sukhothai dynasty, who has the power of Buddhism by compiling various texts in the Tripitaka.

This includes the Tripitaka, commentary, Dika and Pakorn to be compiled as the first world science book in Thai language, consisting of Thai beliefs such as Hell, Heaven, Revolving, Four Continents, Destruction, and Phra Sri Ari. Jay, etc., especially about Hell and Heaven.

It is something that reaches the minds of the people as well. It became a great tactic used as an aid in the governance of more and more people in those days by teaching people to do good to go to heaven for a happy life. But if anyone does evil, they will go to hell with suffering. It became a motto that is still rooted in Thai society today, despite the time changing with the times.

In the Tri-Phum Scripture, Phra Ruang divides the worlds or regions of the universe into 3 large domains, the realms and the realms, which are the birthplace of humans, beasts, hell, jinn. Monsters and angels, our human world, including Hell and Heaven, will be in the part of the erotic landscape. It consists of 11 different terrains, ordered from low to high as follows:

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง