ธรรมชาติของสัตว์บางประเภท

ธรรมชาติของสัตว์ ขอให้ท่านลองคิดดูอย่างนี้ก็แล้วกัน สัตว์บางประเภทในโลกนี้ เช่น เสือ หรือเหยี่ยว หรือสัตว์อะไรก็ตาม อวัยวะบางอย่างของมัน เช่น เขี้ยวเล็บ ปากอะไรเหล่านี้เป็นต้น คนที่ไม่รู้ความจริงก็บอกว่า มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติ

ธรรมชาติของสัตว์ สร้างเล็บมาอย่างนั้น สร้างเขียว ออกมาอย่างนั้น สร้างปากออกมาอย่างนั้น เพื่อให้มีความเหมาะสมใน การดํารงชีวิต แต่ท่านรู้หรือไม่ว่า เสือก็ดีเหยี่ยวก็ดี มันไม่รู้ล่วงหน้า มาก่อนเลยว่า มันจะต้องมีสิ่งเหล่านี้และทําไมจึงต้องมี ถ้าสมมติว่า มันไม่อยากจะมี มันอยากจะให้มีรูปร่างเหมือนกับสัตว์อื่นที่มันชอบมัน ก็เป็นไปไม่ได้ ในเมื่อวิบากของความเป็นเสือวิบากของความเป็นเหยี่ยว

ยังไม่หมดไปจากสันดาน ข้อนี้ฉันใดสภาพแห่งร่างกายของเรา ซึ่งจะเกิด มาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย จะมีบุคลิกลักษณะอย่างไร ไม่มีใครรู้ล่วง หน้ามาก่อน และไม่รู้ด้วยว่า อะไรทําให้มันเกิดมาและทําไมต้องเกิด แต่สําหรับคนที่เข้าใจเรื่องวิบากอย่างลึกซึ้ง

เขาก็จะตอบได้ทันทีว่า นั่น มันสุดแล้วแต่วิบากของแต่ละบุคคล ชีวิตในโลกมนุษย์นี่ย่อมเป็นไป ตามวิบากฉันใด ชีวิตในโลกโอปปาติกะก็ย่อมจะเป็นตามวิบากฉันนั้น แต่ก็มีข้อที่แตกต่างกันอยู่อย่างหนึ่งคือ ผลของวิบากในโลกของโอปปา ติกะนั้นรุนแรงกว่าในโลกมนุษย์หลายเท่า

เพราะสภาพของชีวิต และ สิ่งแวดล้อม ในโลกของโอปปาติกะนั้นขึ้นอยู่กับวิบากโดยตรง ส่วน ชีวิตของมนุษย์ สภาพสิ่งแวดล้อมของมนุษย์นั้น ยังขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ ของวัตถุ ผลของวิบากจึงไม่รุนแรงหรือรวดเร็วเท่ากับในโลกของโอปปา ติกะ เพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่า

ธรรมชาติของสัตว์

Animal nature Please think about it like this. Some animals in this world such as tigers or hawks or whatever animals Some of their organs, such as fangs, mouths, etc. People who don’t know the truth say that It occurs naturally

Animal nature Create nails like that, create green like that. Created a mouth like that To be suitable in Life But do you know that A good tiger, a good hawk He did not know in advance what it would be like to have it, and why it would have to, if assuming it didn’t want to have it. He wants to be shaped like other animals that he likes it. Impossible When the motocross of the tiger is the motocross of the hawk

Not yet gone from nature Just like this, the condition of our body, whether born as a woman or a man What will be the personality? No one knew beforehand and didn’t know that What causes it to occur and why it must be born? But for those who understand deeply about motocross

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ความฝัน เป็นภาพจินตนาการเหมือนกับคนที่นอนหลับ

จะต้อง ฝัน วันนี้เป็นกฎที่ไม่มีข้อยกเว้นเลยสําหรับปุถุชน แต่เป็นบาง คนตื่นขึ้นมาแล้วก็จําไม่ได้ ก็เลยเข้าใจว่าตนไม่ได้ฝัน บางคนก็ฝันไม่ดี มีแต่เรื่องร้ายๆ ทําให้เกิดความทุกข์ทรมาน ความสุขหรือความทุกข์ใน ความฝันนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาจากร่างกาย แต่เกิดขึ้นจากสภาพของจิตใจ อนึ่งคนบางคนที่ชลบไป หรือบางคนก็อาจจะตายไปชั่วคราว บุคคล ประเภทนี้ตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็จะเล่าถึงเรื่องต่างๆ ที่เขาเห็นมา อันที่จริง เรื่องที่เล่ากันในลักษณะนี้มีอยู่สองประเภท คือ

ประเภทที่หนึ่ง เป็นภาพจินตนาการเหมือนกับคนที่นอน หลับแล้วก็ฝันไป

ประเภทที่สอง สิ่งต่างๆ ที่เขาไปเห็นมานั้นเขาไม่ได้นึกไม่ ได้เกิดจากความนึกคิดของเขา แต่เป็นสภาพในโลกของโอปปาติกะ ที่เขาไปเห็นมา

แต่อย่างไรก็ดีโดยปกติแล้ว คนที่ชอบไปก็ดีหรือที่ตายไปแล้ว ฟื้นขึ้นมาอีกก็ดี เรื่องต่างๆ ที่เขาไปเห็นมานั้นมักจะปนกัน คือมีทั้ง เรื่องที่จิตใจของตัวเองสร้างขึ้นเป็นมโนภาพไม่ใช่ของจริง และก็มีทั้ง เรื่องจริงๆ ปะปนอยู่ด้วย และส่วนมากก็จะแยกไม่ออกว่าตอนไหนเป็น เรื่องไม่จริง ตอนไหนเป็นเรื่องจริง คนที่สลบไปหรือตายไปแล้วฟื้นขึ้น มาจะเล่าเรื่องได้ถูกต้องตามความเป็นจริงก็ต่อเมื่อคนนั้นพื้นจิตใจของ เขามีสมาธิดีมีความสงบ และที่สําคัญที่สุดก็คือ เป็นคนไม่มีอุปาทาน ในสิ่งต่างๆ เป็นคนไม่ชอบฝัน หรือสร้างวิมานในอากาศ ซึ่งคนประเภท นี้หายาก เพราะฉะนั้นเรื่องที่ ฝัน เล่ากันในทํานองนี้จึงเชื่อยาก

ฝัน

Today’s dream is a rule that has no exceptions for mortals, but some people wake up and do not remember. Therefore understood that he had not dreamed Some people have bad dreams. There are only bad things. Causing suffering Happiness or suffering in That dream did not happen from the body. But arises from the state of mind Incidentally, some people who have faded away Or some people may be temporarily dead. This kind of person wakes up and then he tells the stories he saw. In fact, there are two types of stories told in this type

However, normally People who like to go, whether good or dead The things that he saw were often mixed up, with both their own minds being created as concepts, not real ones, and they were both true and mixed, and most of them were indistinguishable. Out when was Untrue When is it true? Someone who has been unconscious or dead Come to tell the story accurately, only if that person’s heart He has a good concentration and is calm. And the most important is Being a person without preconceived notions of things Or daydreaming in which these types of people are rare. Therefore, the stories that are told in this dream are difficult to believe

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คนเราก่อนตายมักจะห่วงทรัพย์สมบัติ

คนเราก่อนตายมักจะห่วง ทรัพย์สมบัติ เป็นห่วงคนนั้นคนนี้เพราะปล่อยวางไม่ได้ จิตใจเศร้าหมอง และ ไม่เข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องชีวิตในโลกนี้ และชีวิตในโลกหน้า สําหรับบุคคล ประเภทนี้แม้ว่าเมื่อก่อนตายจริงๆ ถ้าทําใจให้สบายไม่ได้ยังมีความกลัว ความเป็นห่วงอะไรต่างๆ อยู่ หลังจากตายแล้วร่างกายที่เกิดใหม่จะอยู่ ในสภาพไม่ผิดไปจากก่อนตาย คือเคยเจ็บป่วยทรมานอย่างไรก็ยังจะ เจ็บป่วยอยู่อย่างนั้น

และถ้าหากพื้นเดิมเป็นคนที่เปลี่ยนความนึกคิดความรู้สึกให้ เป็นไปในทางที่ดีได้ยาก เขาก็จะต้องทรมานอยู่ในสภาพของคนป่วย อย่างเดียวกับเมื่อตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ และโดยปกติแล้วมัน ทรมานยิ่งกว่าเมื่อยังอยู่ในโลกมนุษย์เสียอีก เพราะว่าสภาพร่างกาย สภาพของสิ่งแวดล้อม

ห่วง ทรัพย์สมบัติ มันจะเกิดขึ้นตามความรู้สึกภายในได้ง่ายมาก และจะอยู่ในสภาพอย่างนั้นตลอดไป ในเมื่อยังเปลี่ยนจิตใจไม่ได้ และ ก็เปลี่ยนได้ยากด้วยเพราะคนที่อยู่ในโลกของโอปปาติกะนั้น ถ้าหาก จิตใจต่ํา พื้นในทางดีมีน้อย สําหรับบุคคลประเภทนี้จะไม่ผิดอะไรกับ คนที่นอนหลับแล้วก็ฝันร้ายตลอดเวลาที่ยังไม่ตื่นใครๆ

ก็ไม่สามารถที่ จะเปลี่ยนฝันร้ายของเขาให้หายไปได้ ถ้าฝันร้ายจะหายก็หายเพราะ จิตใจของเขาเอง กล่าวคือ สภาพของจิตใจส่วนที่ดีถ้าหากมันเกิดขึ้น มาในตอนนั้น มันก็จะเปลี่ยนจากฝันร้ายให้กลายเป็นฝันดีขึ้นมาได้

และที่บอกว่าเปลี่ยนยากนั้นก็เพราะสภาพร่างกายของมนุษย์ กับของโอปปาติกะไม่เหมือนกัน คือร่างกายของมนุษย์มีเวลาที่จะตื่น ได้ง่าย เป็นต้นว่า นอนไปนานๆ ก็จะรู้สึกเมื่อยหรือหิว หรือไม่เช่นนั้น สิ่งแวดล้อมภายนอก

ทรัพย์สมบัติ

People before death tend to worry about wealth, which is concerned about this person because they can’t let go. The mind is sad and does not understand about life in this world. And life in the next world for this type of person, even though before actually dying If he could not be comforted, there was still fear. What concerns are after death, the new body will live. In a condition not different from before dying Meaning that he had been suffering from illness or suffering So sick

And if the original was the person who changed their thoughts and feelings to Difficult to do well He would have to suffer in the condition of a sick person. Like when living in the human world And normally it Even more tortured than in the human world Because of the physical condition Environmental conditions

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ความดีและความรู้สึกชั่วร้ายในใจ

ถ้าหากว่าคนไหนเป็นคนที่มี นิสัยดี ความรู้สึกชั่วร้ายในใจไม่มี ความทุกข์ในใจไม่มี ความทุกข์ทรมานใจไม่มี ก็มักจะฝันแต่ในทางดีเสมอ

แต่สําหรับคนที่นิสัยไม่ดีมีความรู้สึกชั่วร้ายมีความทุกข์ทรมาน สะสมอยู่ในจิตใจมากก็มักจะฝันแต่ในทางร้าย ในทํานองเดียวกันคน เราเมื่อตายแล้วก็คล้ายกับนอนหลับแล้วฝันไป ซึ่งสภาพของร่างกาย และสภาพของสิ่งแวดล้อมจะเกิดขึ้นมาในรูปไหน จะดีหรือชั่วอย่างไร มันขึ้นอยู่กับวิบาก ใครๆ ก็ไม่สามารถจะบังคับหรือกะเกณฑ์ว่า จะ ต้องให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้

คน นิสัยดี เนื่องจากสภาพของร่างกายและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น หลังจากตายนั้นขึ้นอยู่กับวิบากหรือสภาพของจิตใจที่สะสมเอาไว้ เพราะ ฉะนั้นโดยหลักเกณฑ์ทั่วไปแล้ว คนไหนในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ถ้าได้ สะสมความดีเอาไว้มาก คือเป็นคนมีคุณธรรมต่างๆ มันคงหลายอย่าง เช่น มีนิสัยชื่อสัตย์ กตัญญ อดทน กล้าหาญ เสียสละ

รู้จักปล่อย วาง มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตในโลกนี้และโลกของโอปปาติกะดี สําหรับคนประเภทนี้ในเมื่อตายไปแล้วทุกคนจะมีความสุข ร่างกายที่ เคยเจ็บป่วยหรือทรมานจะไม่ติดตามไปถึงโลกหน้าเมื่อเขาเกิดใหม่ใน โลกของโอปปาติกะ

เขาก็จะมีร่างกายแข็งแรง สดชื่นเป็นปกติไม่มี ความเจ็บป่วยหรือได้รับการทรมาน ตรงกันข้ามกับบุคคลที่ได้สะสม วิบากของความชั่วไว้มาก คือเป็นคนที่มีนิสัยไม่ดีหลายอย่าง และในชีวิต ประจําวันก็มักจะมีแต่ความทุกข์ทรมานทางใจเกิดขึ้นเสมอ เป็นคนยึด มั่นถือมั่นเกี่ยวกับเรื่องตัวตน เรื่องทรัพย์สมบัติ หรือเรื่องอื่นๆ เหนียว แน่นปล่อยวางไม่ค่อยได้ เวลาจะตายก็เป็นห่วงตัวเองเป็นห่วงทรัพย์

นิสัยดี

If anyone is a person who has good habits, no evil feelings in his heart No suffering in the heart No suffering in the heart Always dream, but always in a good way

But for those with bad habits, evil feelings, suffering Accumulating in the mind very often, but dreaming in a bad way Similarly, people When we are dead, we are asleep and dreaming. Which the condition of the body And in what form will the environmental conditions occur? Good or bad It depends on the motocross. Anyone can not force or enforce that they must be like this.

Good people due to the condition of the body and the environment that occurs After death, it depends on the motility or the state of the mind that has accumulated. Which person while still alive, if he had accumulated so much good? Meaning being a virtuous person It probably has many things, such as having a habit of faithfulness, patience, courage, and sacrifice.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ความเปลี่ยนแปลง ของร่างกายหลังจากตาย

ความเปลี่ยนแปลง ของร่างกายหลังจากตาย และสภาพของจิตใจหลังจากตาย ประเด็นทั้งสองอย่างนี้มีข้อที่แตกต่างกันอยู่ หลายอย่างสภาพของชีวิตในโลกของโอปปา ติกะเป็นผลที่เกิดจากวิบากโดยตรง ข้อนี้จะ ต้องทําความเข้าใจให้กระจ่างที่สุด เหมือนกับ ที่เรามองเห็นชัดว่าต้นไม้จะเกิดเป็นต้นอะไร สําคัญอยู่ที่เมล็ดของมัน สภาพของดินฟ้า อากาศ เป็นแค่เพียงส่วนประกอบเท่านั้น แต่ สําหรับการเกิดในโลกมนุษย์ เราจะต้องทํา ความเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกว่าโดยหลักทั่วไปแล้ว คนเราจะเกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยเหตุ 3 อย่าง

1. อาศัยพ่อแม่ ฉะนั้นชีวิตที่เกิดมาจะต้องเป็นไปตามอิทธิพล ของกรรมพันธุ์ที่สืบต่อมาทางสายโลหิต

2. จะต้องอาศัยธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และ เพราะเหตุที่ร่างกายประกอบขึ้นมาจากสิ่งที่เป็นวัตถุ เพราะฉะนั้นสภาพ ของร่างกายจึงต้องเป็นไปตามกฎของวัตถุด้วย

3. ต้องอาศัยวิญญาณมาปฏิสนธิในท้องแม่คือมาเกิดในไข่ที่ ผสมเอาไว้แล้วเพราะเหตุที่วิญญาณของแต่ละบุคคล มีวิบากของความ ดีและวิบากของความชั่วติดตัวมา และวิบากอันนี้แหละคือตัวการ สําคัญที่จะทําให้คนเราเกิดมามีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวใครจะเกิดมาเป็น อะไร จะมีโชคชะตาวาสนาเป็นประการใดสําคัญอยู่ที่วิบาก

ความเปลี่ยนแปลง ชีวิตของมนุษย์ เป็นผลรวมที่เกิดมาจากเหตุ 3 ประการ ดังที่กล่าวมา

ฉะนั้นในการอธิบายถึงความเป็นไปของมนุษย์จะต้องอธิบายทั้ง 3 แง่ จะไปอธิบายจากแง่ใดแง่หนึ่งไม่ได้แต่สําหรับคนที่ตายแล้วไป เกิดในโลกของโอปปาติกะนั้น เรื่องกรรมพันธุ์ เรื่องสิ่งแวดล้อมให้ตัด ออกไปได้ ชีวิตในโลกของโอปปาติกะ เป็นผลที่เกิดขึ้นจากอํานาจของ วิญญาณ หรืออํานาจของวิบากล้วนๆ

อย่าลืมว่า วิบากเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในจิตไร้สํานึก การทํางานของ วิบากเราควบคุมไม่ได้ หรือบังคับว่าจะให้ฝันอย่างนั้นอย่างนี้ และไม่มี ใครรู้ว่าตัวเองจะฝันอย่างไร เมื่อหลับไปแล้วความฝันที่เกิดขึ้นจะออก มาในรูปไหน ก็สุดแล้วแต่นิสัยใจคอ และประสบการณ์ต่างๆ ที่สะสม

ความเปลี่ยนแปลง

Body changes after death and the state of mind after death. Both of these issues have different points. Many conditions of life in the world of oppa Tik is the result of direct motivation. This must be understood as clearly as we can see clearly what the tree will be born. The key is its seeds. The condition of the weather is only a component, but for being born in the human world we have to understand more that in general, We are born to be dependent on 3 things.

  1. relying on parents, therefore life must be influenced Of hereditary inheritance
  2. must rely on nature or the right environment and because the body is made up of material things Therefore Of the body must also comply with the rules of the object
  3. must rely on the spirit to conceive in the womb of the mother, ie to be born in an egg that Already mixed because the spirit of each person There is a misunderstanding of The good and the motives of evil carry And this motocross is the culprit It is important to make people born with unique characteristics. Who will be born? What fate will be? What is important is motocross.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ความตายคืออะไร

ความตายคืออะไร ชีวิตหลังจากตายเป็นอย่างไร คนที่รู้แจ้ง ในเรื่องนี้และได้เตรียมตัวไว้ก่อนแล้ว คนประเภทนี้เท่านั้นที่ไม่ค่อยกลัว ตาย ส่วนคนที่พูดว่าคนเราตายแล้วก็หมดเรื่อง เพราะสันนิษฐานเอา เองนั้นกลัวตายทุกคน

ความตายคืออะไร ตามหลักพระพุทธศาสนา ถือเป็นหลักตายตัวที่ เดียวว่า “คนที่ยังมีตัณหาอยู่ในสันดานย่อมต้องมีความ กลัวตาย” ฉะนั้นคนที่ติดหรือเป็นห่วงในเรื่องทรัพย์สมบัติ ในเรื่องตัวเองอยู่ และมีความเห็นว่า คนเราตายแล้วก็สูญ หมดเรื่องราวทุกอย่างนั้นจะต้องมีความกลัวตายอย่างแน่ นอนจะกลัวมากหรือกลัวน้อยก็อยู่ที่ตัณหาว่ามีมากหรือน้อย และตัณหาจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับอวิชชาเพราะตัณหา เกิดจากอวิชชา ฉะนั้นผู้ที่มีอวิชชาเบาบางคือ เข้าใจเรื่อง ชีวิตตามความเป็นจริงอยู่บ้าง ความกลัวตายจึงมีน้อย

ความตาย ถึงกับจะต้องเป็นห่วงหรือหวาดกลัว เหมือนกับคนส่วนมากที่คิดว่า ความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัว เพราะไม่รู้ว่าตายแล้วจะเป็นอย่างไร แต่ ถ้าหากเขารู้แจ้งว่า เมื่อตายแล้วก็ต้องเกิดอีก และชีวิตที่เกิดใหม่จะ เป็นอย่างไรมันขึ้นอยู่กับวิบาก เขาก็จะไม่ค่อยกลัว

ความตายคืออะไร

What is death How is life after death? People who are enlightened in this matter and have already prepared it. Only this type of person is not afraid of death, but people who say that people are dead are all gone. Because presumably Everyone was afraid of dying.

What is death According to Buddhism Considered the same principle as “those who are lustful in nature must have fear of death.” Therefore, those who are addicted or worried about wealth. About myself And have an opinion that People die and lose. All stories must have fear of death for sure. Sleep is very scared or afraid is less, it is lustful that there are more or less. And lust is more or less dependent on ignorance because of lust. Caused by ignorance Therefore, those who have light ignorance are understanding life as in truth. The fear of death is small

Death is of concern or fear. Like most people who think that Death is a scary thing. Because he did not know what would be dead, but if he knew clearly that When he was dead he had to be born again. And the new life will How is it depends on the motocross He is not afraid.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงหรือไม่

ความตาย ถึงกับจะต้องเป็นห่วงหรือหวาดกลัว เหมือนกับคนส่วนมากที่คิดว่า ความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัว เพราะไม่รู้ว่าตายแล้วจะเป็นอย่างไร แต่ ถ้าหากเขารู้แจ้งว่า เมื่อตายแล้วก็ต้องเกิดอีก และชีวิตที่เกิดใหม่จะ เป็นอย่างไรมันขึ้นอยู่กับวิบาก เขาก็จะไม่ค่อยกลัว

ความตาย จะเป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงหรือไม่ ขอให้พิจารณาดู จากเด็กที่เพิ่งเกิดมาในโลกนี้ หรือไม่เช่นนั้นก็ขอให้พิจารณาดูคนที่ไป เมืองนอก คนที่รู้เรื่องเมืองนอกที่รู้ภาษาต่างประเทศ และเตรียมตัวไว้ พร้อมแล้วเขาจะไม่กลัวเรื่องการไปต่างประเทศเลย

เพราะการไปต่าง ประเทศนี้มันก็คล้ายๆ กับอยู่ในเมืองของตัวเองขอให้สังเกตว่าตัวเราที่ อยู่ในเมืองไทย กับตัวเราที่ไปอยู่ต่างประเทศก็คือคนคนเดียวกัน นิสัย ใจออกอย่างเดียวกันรูปร่างหน้าตาก็คนคนเดียวกันถึงแม้ว่าโดยปรมัตถ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะจิตก็ตาม แต่ โดยหลักส่วนใหญ่แล้ว เราก็ยังจําได้ว่าเป็นคนคนเดียวกัน

ในการไปต่างประเทศบางคนก็อาจจะได้ไปพบกับคนไทยด้วย กัน ได้ไปพบกับคนที่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่บางคนก็อาจจะไม่ได้พบ กับคนชาติเดียวกัน หรือคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย ส่วนมากเราจะ ห้องไปอยู่ในท่ามกลางคนแปลกหน้า

แต่ถ้าหากเขาเป็นคนมีความรู้ และ ได้เตรียมตัวไว้ก่อนแล้ว เขาก็จะไม่มีความลําบากในการที่ต้องอยู่ท่าม กลางคนแปลกหน้า และบางคนก็จะสนุกเพลิดเพลินจนลืมบ้านตนเอง แต่บางคนก็อาจจะตรงกันข้าม การตายก็เหมือนกับการไปเมืองนอก เหมือนกับใบไม้เที่ผลัดใบใหม่ ฉะนั้นความตายจึงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว ถ้า หากเราได้ศึกษาให้รู้อย่างแจ่มแจ้งเสียก่อนว่า

ความตาย

Death is of concern or fear. Like most people who think that Death is a scary thing. Because he did not know what would be dead, but if he knew clearly that When he was dead he had to be born again. And the new life will How is it depends on the motocross He is not afraid.

Is death really a scary thing? Consider From children who are just born in this world Or if not, then consider the people who go abroad, people who know about foreign countries who know foreign languages And prepare

Ready, he is not afraid of going abroad. Because going different This country is similar. And living in your own city, notice that we, who In Thailand With ourselves going to a foreign country is the same person

, the same behavior, the same personality, the same face, even if by perfection Both body and mind There will be changes every moment of the mind, but in most cases We still remember being the same person.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การที่ใบไม้ร่วงหรือกิ่งไม้หักแปลว่าเป็นการสูญเสีย

ครั้นแล้วก็จะ มีชีวิต อย่างเดียวกันนั้นแหละเกิดขึ้นมาอีก ซึ่ง เปรียบเหมือนใบไม้ใหม่งอกขึ้นมาอีก ตราบใดที่รากมันยังอยู่ต้นมันยัง ดี กิ่งหักหรือใบร่วงย่อมหมายถึงจะมีกิ่งใหม่ใบใหม่งอกขึ้นมาอีก จง พิจารณาดูให้ดีว่า การที่ใบไม้ร่วงหรือกิ่งไม้หัก มันเป็นการเปลี่ยนแปลง ที่น่ากลัว เป็นความสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างจริงหรือไม่ ชีวิตของคนเราก็ เหมือนกันตราบใดวิบากยังอยู่วิญญาณยังอยู่ ความตายไม่ใช่เป็นการ สูญเสียแต่อย่างใดเลย

คนส่วนมาก มีชีวิต เมื่อเห็นเด็กที่เกิดใหม่ย่อมจะดีใจแม้จะ ไม่ใช่ลูกของตัวเองก็ตาม เพราะชีวิตเด็กเป็นชีวิตที่กําลังจะ เจริญงอกงามขึ้นมา ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะตั้งต้นขึ้นมาอีก ขอให้พิจารณาดูเด็กในโลกนี้ทุกคนก่อนที่จะมาเกิดก็ไม่ ทราบมาก่อนว่าตัวเองต่อไปภายหน้าจะเป็นอย่างไร เหมือน กับมนุษย์ เราไม่รู้ว่าตายแล้วจะเป็นอย่างไร แต่เด็กที่เกิด ใหม่ทุกคนก็เป็นบทเรียนที่มีค่า ทําให้เรารู้จักชีวิตได้อย่าง ลึกซึ่ง เด็กบางคนเกิดมาในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี มีทุก สิ่งทุกอย่างไว้คอยต้อนรับเขาอย่างดี

แต่เด็กบางคนก็ตรงกันข้าม ขอให้พิจารณาดูให้ซึ่งว่า เด็กที่ เกิดขึ้นมาในโลกนี้ จะว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวก็ได้ เพราะเด็กทุกคนช่วยตัว เองไม่ได้ ชีวิตของเด็กต้องขึ้นอยู่กับพ่อแม่และคนอื่นๆ อีกหลายคน แต่ ถึงกระนั้นเราก็พบว่า สําหรับเด็กที่มีวิบากมาดีเมื่อเขาเกิดมาในโลกนี้ แม้จะมาอย่างไม่รู้อะไรเลย แต่เด็กที่มีบุญก็จะไม่มีความลําบากอะไร

มีชีวิต

Then that same life will arise again, which is like a new leaf sprouting again. As long as the root is still good, the branch is broken or the leaves fall, meaning new branches will grow again. The falling leaves or broken branches Is it a terrible change, is it really a loss of everything? Our lives Likewise, as long as the motocross remains, the spirit remains. Death is not Losing at all

Most people live when they see a new born child. Not your own child Because the life of a child is a life that is about to Flourish Everything is about to begin again. Consider not every child in this world before being born. I knew beforehand what I would be like in the future, like humans. We do not know what will be dead. But the child was born New Everyone is a valuable lesson. Allowing us to know life deeply, which some children were born in a good environment, with everything to welcome them well.

But some children are the opposite Consider that children born in this world Can be a scary thing Because all children cannot help themselves, their lives depend on their parents and many others. Still, we find that For a child who has a bad motivation when he is born in this world Although coming without knowing anything But a child with merit will have no difficulties

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ทุกชีวิตเป็นผลที่เกิดมาจากวิบาก

โดยหลัก ความจริง ชีวิตทุกชีวิต เป็นผลที่เกิดมาจากวิบาก สภาพสิ่งแวดล้อม

เกิดมาจากวิบาก ฐานะภายนอกทุกอย่างก็ เกิดมาจากวิบาก วิบากเป็นสิ่งที่ไม่ตาย วิบาก คืออํานาจสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่าง สําหรับ ผู้ที่เข้าใจหลักเหล่านี้ดี ก็จะเห็นว่า ความตาย ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว ความตายไม่ใช่เป็นความ สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง ตรงกันข้ามความตาย เป็นความงอกงามของชีวิต เป็นการปรับปรุง ชีวิตให้เหมาะสมเสียใหม่ คนที่ตายก็เปรียบ เหมือนใบไม้เก่าที่ร่วงไป

ครั้นแล้วก็จะมีชีวิตอย่างเดียวกันนั้นแหละเกิดขึ้นมาอีก ซึ่ง เปรียบเหมือนใบไม้ใหม่งอกขึ้นมาอีก ตราบใดที่รากมันยังอยู่ต้นมันยัง ที่ จึงหักหรือใบร่วงย่อมหมายถึงจะมีกิ่งใหม่ใบใหม่งอกขึ้นมาอีก จง พิจารณาดูให้ดีว่า การที่ใบไม้ร่วงหรือกิ่งไม้หัก มันเป็นการเปลี่ยนแปลง ที่น่ากลัว เป็นความสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างจริงหรือไม่ ชีวิตของคนเราก็ เหมือนกันตราบใดวิบากยังอยู่วิญญาณยังอยู่ ความตายไม่ใช่เป็นการ สูญเสียแต่อย่างใดเลย

คนส่วนมากเมื่อเห็น ความจริง เด็กที่เกิดใหม่ย่อมจะดีใจแม้จะ ไม่ใช่ลูกของตัวเองก็ตาม เพราะชีวิตเด็กเป็นชีวิตที่กําลังจะ เจริญงอกงามขึ้นมา ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะตั้งต้นขึ้นมาอีก ขอให้พิจารณาดูเด็กในโลกนี้ทุกคนก่อนที่จะมาเกิดก็ไม่ ทราบมาก่อนว่า ตัวเองต่อไปภายหน้าจะเป็นอย่างไร เหมือน กับมนุษย์ เราไม่รู้ว่าตายแล้วจะเป็นอย่างไร แต่เด็กที่เกิด ใหม่ทุกคนก็เป็นบทเรียนที่มีค่า ทําให้เรารู้จักชีวิตได้อย่าง ลึกซึ่ง เด็กบางคนเกิดมาในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี มีทุก สิ่งทุกอย่างไว้คอยต้อนรับเขาอย่างดี

แต่เด็กบางคนก็ตรงกันข้าม ขอให้พิจารณาดูให้ซึ่งว่า เด็กที่ เกิดขึ้นมาในโลกนี้ จะว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวก็ได้ เพราะเด็กทุกคนช่วยตัว เองไม่ได้ ชีวิตของเด็กต้องขึ้นอยู่กับพ่อแม่และคนอื่นๆ อีกหลายคน แต่ ถึงกระนั้นเราก็พบว่า สําหรับเด็กที่มีวิบากมาดีเมื่อเขาเกิดมาในโลกนี้ แม้จะมาอย่างไม่รู้อะไรเลย แต่เด็กที่มีบุญก็จะไม่มีความลําบากอะไร

ความจริง

Born from motocross All external positions Born from motocross Motocross is something that does not die. Motocross is the power to create everything. For those who understand these principles well, it is seen that death is not a scary thing. Death is not Lost everything The opposite of death Is the exuberance of life To improve Life properly The dead are comparable. Like the old leaves that were fallen

Then that same life will arise again, which is like a new leaf sprouting again. As long as the roots remain, they are still broken or the leaves fall, meaning new branches will grow again. The falling leaves or broken branches Is it a terrible change, is it really a loss of everything? Our lives Likewise, as long as the motocross remains, the spirit remains. Death is not Losing at all

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การฝึกใจภาวนาสมาธิให้เป็นกุศล

การฝึกใจภาวนา สมาธิ ก็เป็นกุศล หรือเวลาที่ใครทําบุญกุศล เรารู้เราทราบเราเห็น เรายกมืออนุโมทนาอย่างจริงใจเราก็ได้แล้วซึ่ง กุศลนั้นๆ ผมจะเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการสร้างกุศล แล้วคุณ จะเห็นว่าบุญกุศลมันอยู่ที่ใจโดยแท้

หลังจากพุทธกาลมาแล้วมีพระราชาเมืองหนึ่งศรัทธาใน พระพุทธศาสนามาก ได้สั่งการให้ลูกน้องไปนิมนต์พระมา 500 รูปโดย ต้องเป็นพระอรหันต์ทั้งปวง ครั้นลูกน้องหาพระอรหันต์ได้เพียง 400 รูป จึงวางอุบายเอาไว้ว่า อีก100 รูปเดี่ยวให้คนโกนหัวแล้วแต่งกายเป็น พระไปรับบาตรก็ได้ไม่เป็นไร ครั้นถึงวันงาน พระราชาก็ใส่บาตรพระจน ครบ 500 รูป เกิดความปีตินัก พระองค์ไม่ทราบว่าได้ทําบุญกับพระ ปลอมด้วย ครั้นสวรรคตไปแล้วได้ไปเกิดบนสวรรค์ ฝ่ายลูกน้องผู้นั้น ได้ปราบดาภิเษกเป็นพระราชาแทน ครั้นสั่งลูกน้องของตนว่าให้นิมนต์ พระมา 500 รูปให้เป็นพระอรหันต์แท้ๆ ทั้งหมด ลูกน้องรับคําสั่งแล้ว ปฏิบัติตามทันทีโดยนิมนต์พระอรหันต์มาได้ 500 รูป โดยไม่มีพระ ปลอมแม้แต่รูปเดียว

แต่เวลาพระราชาองค์ใหม่นี้ใส่บาตรจิตกลับคิดวิตกไปว่ารูปนี้ พระจริงหรือพระปลอมหนอรูปนี้พระจริงหรือพระปลอมหนอ เพราะ ตนเองเคยทํามาก่อนเกรงว่าลูกน้องของตนจะทํากับตนเองบ้าง ปรากฏ ว่ากาลต่อมาเมื่อสวรรคตแล้วไปสู่นรกภูมิ

เห็นหรือยังว่าการทํา สมาธิ บุญกุศลทั้งปวงมีใจนั้นแลเป็นประธาน เวลาทําบุญอย่าไปคิดมากว่าพระแท้พระดีหรือไม่ ทําบุญให้แล้วจะเอา เงินไปทําอะไร คิดอย่างนี้เมื่อไหร่ต่อให้ทําบุญมากครั้งก็ไม่เกิดผลบุญ แต่อย่างใด

สมาธิ

Practicing the mind and praying in meditation is a charity or when someone makes merit. We know, we know, we see We sincerely raise our hands and we can. As for that charity, I will tell you a story about building a charity, and you will see that merit is truly in the heart.

After the Buddha’s time, there is one monarch who believes in Buddhism Ordered his subordinates to invite 500 monks, which must be all Arhat When the followers found only 400 images of Arhat, therefore, it was intrigued that another 100 monks had their heads shaved and dressed as Monks can receive alms. No problem. When the day of the event The King filled 500 monks with alms. He did not know that he had made merit with a fake monk. After passing away, he was born into heaven. That supporter Was crowned the King instead When he ordered his subordinates to invite 500 monks to become a true arhat, all of them received an order. Immediately follow by inviting Arhat to get 500 images without even a fake image.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่