ความเป็นจริงนั้นมีความเท่าเทียมกัน

คนทุกคนที่เกิดมา ความเป็นจริง นั้น มีความเท่าเทียมกันใน ตัวและมีความต่างกันอยู่ในตัว ถึงแมพคเกจ 2 ทิบายให้เห็นเป็นรูปธรรม ได้ดังนี้

ตอนเกิดมานั้นต่างก็ไม่มีอะไรติเดมีคมาเลยสักคน เดียว ไม่ว่าจะเป็นลูกของยาจกหกแศ 21 , 19 ความเท่า เทียมของคนอย่างเเรก ความเท่าเทียมอย่างที่สองคน อวัยวะเหมือนกันทั้งหมดครบ 32 ประการ (ผมไม่ได้ยวมถึง คนพิการ) และสุดท้ายต่างก็ต้องทิงร่างกายในไปเหมือนกัน ทุกคนโดยมีพิธีกรรมที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเผาจะฝังหาร ลอยนําอะไรสุดแท้แต่ความเชื่อ ที่กล่าวมาคือ ความเป็นจริง ความเท่า เที่ยมของคนที่ธรรมชาติให้มา

ความไม่เท่าเทียมกันคือ เมื่อเกิดมาแล้วบางคนได้รับอาหารที่ ในการเลี้ยงดู บางคนได้รับการศึกษาที่ บางคนลําบากในความเป็นอยู่ และบางคนไม่ได้เรียนหนังสือ ปัจจัยต่างๆ ที่ไม่เท่ากันล้วนแต่เป็น ปัจจัยที่คนมากําหนดวัดคุณค่ากันสร้างกันขึ้นมาเองทั้งสิ้น

ผมจึงยกมือขึ้นสาธุการ ในคําของพ่อหลวงของแผ่นดินที่ พระองค์ทรงยาเตือนและสอนประชาชนทั้งแผ่นดินหนักหนาว่า

“อยู่อย่างพอเพียง”

ในหลวงของเราทรงเป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยบารมีและพระองค์ สนใจในธรรมะเป็นอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 พระองค์

ความเป็นจริง

Every person born is a fact that is equal in And there are differences in the built-in 2-way package that can be seen as follows

There were nothing at all at birth, whether they were children of rags, 21, 19, the equality of people like the first The second equality All 32 identical organs (I did not refer to people with disabilities) and finally all had to get rid of the body as well Everyone, with different rituals Whether to burn, to bury, to divide What is true but faith That said is the reality of the nature of the people who give.

Inequality is When born, some people receive food that In parenting Some have received education at Some people are difficult in their lives. And some people are not educated. All unequal factors are The factors that people come to define and measure each other are created by themselves.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ตายแล้วจะไปสบายได้อย่างไร

ปวงอย่างมาก ตายแล้วจะไปสบาย ได้อย่างไรมันขัดต่อคําสอนของ พระพุทธเจ้า อย่างดีปรานีที่สุดก็คือตกนรกในชั้นตื้นๆ เท่านั้น เรา ต้องเอาความจริงมาพูดไม่ใช่มาพูดกันลอยๆ แบบปลอบประโลม ศาสนา พุทธไม่ได้สอนอย่างนั้นแต่สอนให้อยู่กับความจริง

มีหรือในโลกนี้คนทําชั่วมาตลอดชีวิตพอเขาตายแล้วบอกว่า ไปอยู่สวรรค์พูดแบบหลอกตัวเองทั้งนั้น อาจจะสงสัยว่าญาติคนนั้นมา ทําอะไรให้เจ็บช้ําน้ําใจหรือ! เปล่าครับไม่เคยเลย แต่ผมต้องการพูดให้ คนยอมรับความจริง เลิกหลอกตัวเองเสียที่ เพราะการหลอกตัวเองอย่าง นี้แหละที่ทําให้เด็กรุ่นหลังๆ งง ตกลงว่าทําดีหรือทําชั่วแล้วได้ดีกันแน่

คนเราหากตายแล้วทุกอย่างจบ ประชากรในโลกก็ คงจะไม่มากเพียงนี้ แต่นี่มีการเกิดและการตายเวียนว่าย กันอยู่ เพียงแต่การตายนั้นคือ การทิ้งจากร่างเดิมไปสู่ สภาวะแห่งร่างใหม่ที่จะเป็นอะไรสุดแท้แต่กุศลที่กระทํา บําเพ็ญมา

ด้วยเหตุที่คนทั้งหลายไปยึดถือเอาว่า คนรวยคือคนที่มีเกียรติ เลยทํากันทุกวิถีทางในการทํามาหากินเพื่อให้ตนเองได้ร่ํารวย ผมเคย ไปงานศพคนรวยมาเยอะแล้วเห็นมีการนําเอาเงินมาใส่ในปากตอนตาย ใส่หลายบาทด้วย เขาทํากันเพราะเป็นความเชื่อทางด้านพิธีกรรม ผม เห็นแล้วได้แต่ปลงว่า ทํางานเก่งทําจนรวยเป็นพันๆ ล้านสุดท้ายบาท หนึ่งก็เอาไปไม่ได้เลย เงินในปากที่เรียกว่าเงินปากผีก็กองอยู่กับร่าง อย่างนั้นจนเผาร่างแล้วสัปเหร่อจึงได้นําเอาไป ตายแล้วจะไปสบาย

ตายแล้วจะไปสบาย

So many people would die comfortably. How? It is against the teachings of the Lord Buddha very well. The most is to go to hell only in shallow depths. We must speak the truth and not talk to each other. Comforting Buddhism doesn’t teach like that, but teaches to live with the truth.

Is there or in this world people who have done evil for the rest of their lives? To go to heaven, to deceive yourself May be wondering how that relative came Do something hurt or gratifying! No, never. But I want to say People who accept the truth Stop fooling yourself at Because of self-deception like This makes the later generations confused whether to do good or do bad things for sure.

If a person dies, everything ends. The world’s population also Probably not much But this is where birth and death revolve, only that death is Dumping from the original body to The state of a new body that is truly nothing but charitable acts.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

จากจํานวนคนร้อยกว่าคนที่ถามนั้นเขาไม่เข้าใจ ธรรมะ

จากจํานวนคนร้อยกว่าคนที่ถามนั้นเขาไม่เข้าใจ ธรรมะ เลย มีแต่คําตอบที่ว่าตายแล้วจะให้ไปไหนก็ได้ แล้วแต่ ไปคงส่งผลบ้างไม่มากก็น้อย ถามว่าทําบุญบ่อยหรือไม่เขาตอบว่าไม่ สามสี่เดือนทําครั้งหนึ่ง

เขาไม่เข้าใจเรื่องของ ไหนก็ได้ แล้วแต่บุญที่ทําๆ

การใช้ชีวิตที่ไม่ได้ใฝ่ใน ธรรมะ ทั้งปวงนั้นมิใช่หมายถึงว่าเขา เป็นคนโง่เพียงแต่เขาไม่ได้ศึกษาหรืออาจจะไม่ชอบ คนทุกคนต่างมี การเวียนว่ายตายเกิดเป็นสมบัติ ตราบใดที่ยังไม่ได้ก้าวสู่ที่สุดแห่งความ บริสุทธิ์

เมื่อละตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมต้องไปเกิดทันที แต่จะไปเกิด เป็นอะไรนั้นสุดแท้แต่กรรมที่ได้สั่งสมมา บางคนตายแล้วไปเกิดเป็น เทวดาเลย บางคนตายแล้วไปเกิดในนรกก็มี คนโบราณชอบพูดกันนัก ว่าคนแก่ เหมือนไม้ใกล้ฝั่ง แต่ผมว่าไม่ใช่ การที่จะถึงฝั่งได้นั้นต้องเป็น ผู้ปฏิบัติยิ่งในธรรมทั้งปวงจนหลุดพ้นหมดแล้ว ผู้ที่ใกล้ตายก็คือผู้ที่ใกล้ ตายเท่านั้น ยิ่งไม่มีความรู้เรื่องธรรมและไม่เคยปฏิบัติในธรรมยิงเป็น การนําพาจิตวิญญาณของตนลอยวนอยู่กลางทะเลแห่งวัฏสงสารต่อไป ไม่ได้มีฝั่งอะไรให้ถึงทั้งสิ้น

คนเราไม่ค่อยชอบพูดความจริงกัน…ญาติผมคนหนึ่งแกตาย เพราะป่วยเป็นโรคไทรอยด์ประมาณนั้น ใครต่อใครรวมถึงญาติคนอื่นๆ นั้นต่างก็บอกว่าเขาหมดเวรหมดกรรมแล้วจากนั้นนําเอาเรื่องสัพเพเหระ เกี่ยวกับผู้ตายมาพูด

ผมเลยหยิบเอาความจริงขึ้นมาพูดกลางงานว่า คนคนนี้ตอน มีชีวิตอยู่มันมีความประพฤติไปในทางที่ไม่งามต่อพ่อแม่พี่น้องทั้ง

ธรรมะ

From the number of more than a hundred people who asked, he didn’t understand Dharma at all. There was only the answer that he was dead. He could go anywhere but it would have some or no effect. Asked if he made merit often or not, he said no. Three, four months, one time

Living a life that is not pursuing in all dharma does not mean that he Is just a fool, he doesn’t study or may not like Everyone has The birth of a swim is a treasure. As long as he has not advanced to holiness

When he died from this world, he would have to be born immediately. But what would happen to be the real thing, but the accumulated karma Some people are dead and born into angels. Some are dead and born in hell. Ancient people like to say that old people are like old people. But i think not In order to reach the shore it must be Who practiced in all the dharma until they were liberated The person who is dying is the only person who is dying, especially without knowledge of theology and has never acted in the dharma. To carry his soul in the middle of the sea Didn’t have any side to reach at all

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่