การควบคุมอารมณ์

การควบคุมอารมณ์ คือความสามารถในการตอบสนองทางอารมณ์ต่อประสบการณ์ในสังคมที่ยอมรับได้ แต่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะตอบสนองอย่างฉับพลัน

และเป็นความสามารถในการเลื่อนปฏิกิริยาอย่างกะทันหันหากจำเป็นหรือสามารถกำหนดได้ว่าเป็นกระบวนการไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในที่มีหน้าที่ตรวจสอบประเมินและเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาทางอารมณ์

การควบคุมอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการควบคุมอารมณ์ ซึ่งรวมการควบคุมทั้งตนเองและผู้อื่น

การควบคุมอารมณ์เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนรวมถึงการเริ่มต้นการยับยั้งหรือการปรับสภาพหรือพฤติกรรมในสถานการณ์เฉพาะเช่นการปรับเปลี่ยนความรู้สึกส่วนตัวของจิตใจความรู้ความเข้าใจและการตอบสนองทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์

(เช่นการเต้นของหัวใจหรือการทำงานของฮอร์โมน) และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ (ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพหรือทางใบหน้า) นอกเหนือจากนั้นโดยการควบคุมอารมณ์ของคุณยังสามารถอ้างถึงกระบวนการต่างๆเช่นการให้ความสนใจกับงานที่กำลังทำ และการหยุดพฤติกรรมที่น่ารังเกียจผู้อื่นบอกว่าการควบคุมอารมณ์เป็นงานที่สำคัญมากในชีวิตมนุษย์

การควบคุมอารมณ์

การควบคุมอารมณ์

Emotional self-control is your ability to respond emotionally to acceptable social experiences. But it is flexible enough to respond promptly.

and is the ability to abruptly postpone a reaction if necessary, or it can be defined as a process, either external or internal, that is responsible for monitoring, evaluating and changing emotional reactions.

Controlling your emotions is part of the process of controlling your emotions. This includes controls for both oneself and others.

Emotional regulation is a complex process, including the initiation of inhibition or conditioning or behavior in specific situations, such as modifying the subjective feelings of the mind, cognition, and emotional-related physiological responses. / p>

(such as heartbeat or hormonal activity) and mood-related behaviors. In addition, controlling your emotions can also refer to processes such as paying attention to the work being done. And stopping offensive behaviors, others say that emotional regulation is a very important task in human life.

Every day, human beings are exposed to various stimuli that can cause alertness. Extremely inappropriate or indecisive emotional reactions can be socially incompatible, so everyone has to control their emotions most of the time. Emotional dysregulation is defined as the difficulty in controlling the influence of emotional arousal.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

อาการทางจิต

อาการทางจิต เป็นสภาพจิตใจของบุคคล ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วสภาพจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมรอบตัวของบุคคลในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สุขภาพจิตของมนุษย์จึงต้องปรับตาม เป็นความยากของมนุษย์ที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง กำลังเปลี่ยน

มนุษย์มักจะติดใจในรสชาติของการเปลี่ยนแปลง ชีวิตสมัยใหม่ไม่ต้องทนกับความยากลำบากในการเดินทางไกลเพราะเครื่องบินสะดวกและรวดเร็ว คุณไม่ต้องทนร้อนเพราะมีแอร์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่คุณสามารถใช้งานได้อย่างอิสระสนุกและสะดวกสบายมาก มนุษย์ต้องลงทุนและปรับตัวปรับใจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เราไม่สามารถหยุดการเปลี่ยนแปลงได้ แต่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ซึ่งการปรับเปลี่ยนนั้นเป็นไปได้หลายรูปแบบเช่นอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ทั้งหมด หรือเก็บของดีเก่าไว้หรือปรับเปลี่ยนเพื่อสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีเป็นต้นซึ่งจะกลั่นหรือผสมอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคน

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าชีวิตนี้หลีกหนีไม่พ้นการปรับตัวของตัวเองของบุคคลที่สามารถปรับตัวในสังคมและสิ่งแวดล้อมได้โดยตัวเองมีความสุขสามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตนเองได้ตามสถานการณ์เพื่อผลลัพธ์ที่เหมาะสมยืดหยุ่นเป็นคนที่มีความดี สุขภาพจิตที่ดีซึ่งเป็นต้นไม้แห่งสุขภาพจิตที่ดีดังต่อไปนี้

สุขภาพจิตที่ดีเปรียบเสมือนต้นไม้ที่มีรากเต็มไปด้วยมิตรภาพความเมตตาการให้อภัยความอดทนและความกตัญญูกตเวที มีความรับผิดชอบพวกเขามั่นคงและมั่นคงในหัวใจความอบอุ่นและความรักที่สร้างความไว้วางใจ กลายเป็นลำต้นที่แข็งแกร่งได้รับการยอมรับในสังคมว่ามีความคิดมีแรงจูงใจพอใจและตระหนักรู้ในตนเองอย่างแท้จริงชีวิตมีจุดมุ่งหมาย พบความเจริญรู้จักความรับผิดชอบและสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้ดีทำประโยชน์และอุทิศตนเพื่อสังคม ขอให้มีความสุขในชีวิต

อาการทางจิต

อาการทางจิต

Psychotic symptoms is a person’s mental state. Naturally, the state of mind has changed according to the environment around the person at present, it has changed rapidly in the economic, social, scientific and technological fields which are constantly evolving. Human mental health must therefore be adjusted accordingly. It is a difficult human being to adapt to change. Changing.

Humans are attracted to the taste of change. Modern life does not have to endure the difficulties of long journeys because the plane is convenient and fast. You do not have to endure the heat because there is air conditioner. There are many facilities that you can use freely, very fun and convenient. Human beings have to invest and adjust their minds to keep up with the changes that occur. We cannot stop the change. But we can modify it, which is possible in many forms, for example, it may be changed to a completely new one. Or keep the good old, or adjust it for the new good, etc. How it is distilled or blended depends on individual preferences.

So it can be seen that this life is inevitable, the self-adaptation of the person who is able to adapt in society and the environment by being happy, able to improve or change himself according to the situation for the outcome. That’s right, flexible, is someone who is good. Good mental health, the following tree of good mental health

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

การใช้ความรุนแรง

การใช้ความรุนแรง ปัจจุบันความรุนแรงในครอบครัวมีอัตราการเกิดเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก
รายงานประจำปีสรุปจำนวนคดีความรุนแรงในครอบครัวแยกตามประเภทความรุนแรงประจำปี 2551-
2559 จากเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก. ผู้หญิงกับความรุนแรงในครอบครัวของกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่าเหยื่อประมาณ 90% เป็นผู้หญิง ตามประเภทของความรุนแรง

การใช้ความรุนแรง ที่พบบ่อย ได้แก่ ด้านร่างกายจิตใจเพศและสังคมตามลำดับ (กระทรวงการพัฒนาสังคม)
และความมั่นคงของมนุษย์).สามีและภรรยาต่อสู้กับการทำร้ายร่างกายและจิตใจรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศและการกดขี่การข่มเหงรังแกเป็นต้นนอกจากนี้ความรุนแรงในครอบครัวยังส่งผลให้เกิดปัญหาแก่สังคมไทยมากมายไม่ว่าจะเป็นการขาดการดูแลเด็ก

ส่งผลให้เด็กเกิดพฤติกรรมเลียนแบบเด็กมีปัญหาในการทำให้เด็กหาที่พึ่งโดยการมีมิตรภาพที่ไม่ดีและการหลงผิดมีปัญหายาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศมีการลักเล็กขโมยน้อย การค้าประเวณีทำให้เกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ปัญหาของโรค เอดส์

การใช้ความรุนแรง

Violence Currently, domestic violence has a significant increase in the incidence of
annual report outlining the number of domestic violence cases by severity category. 2008-
2016 From the Violence Against Children Information Center website. The Ministry of Women and Domestic Violence
Social Development and Human Security states that approximately 90% of the victims are women according to the type of violence.

The most common uses of violence are physical, mental, sexual and social, respectively. (Ministry of Social Development)
and Human Security). Husbands and wives fight physical and psychological harm, including sexual harassment and oppression, bullying, etc. There are many problems for Thai society, including the lack of childcare for children.

This results in child mimicry, trouble making children find refuge through poor friendships and delusions, drugs, sexual abuse, and petty theft. Prostitution causes unwanted pregnancy, AIDS problem.

Although many families may be aware of the violence Sometimes knowing the only But it has many factors, such as the stress of your parents. The inability of your father or mother to manage stress or certain mental health issues.

Or adults in the family, some of you have stories of drug use and drinking, sometimes the father or the adults in the home are drunk and violent, unconscious. There is also a matter of factor in mental health.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

ทำความดีแม้ไม่มีใครเห็น

ทำความดีแม้ไม่มีใครเห็น แต่ต้องทำเพื่อให้ความดีที่เกิดขึ้นแพร่หลายมากขึ้น เป็นความมั่นคงที่แท้จริงสำหรับส่วนรวมทั้งชาติบ้านเมืองพร้อมทุกส่วน เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนต้องตั้งใจแน่วแน่ถูกต้อง ทำความดีทั้งในการประพฤติตนและการทำงานด้วยความเสียสละโดยไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคและปัญหาหรือความยากลำบาก

เมื่อเราพูดถึงการทำความดีหมายถึงความดีของเราซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่เราต้องทำ ไม่มีอะไรที่เราสามารถพึ่งพาได้ในชีวิตนี้ นอกจากความดีของเราแล้วยังมีอะไรอีกที่เราสามารถเป็นที่พึ่งของเราได้ นอกเหนือจากความดีของเราหรือไม่ …

อำนาจไม่ใช่สิ่งที่เราจะยึดมั่นได้ เงินลูกเมียสามีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เราพึ่งพาได้ ถึงแม้เราจะมีทรัพย์สินเพียงเล็กน้อย แต่ก็เพียงพอที่จะใช้จ่ายแม้ว่าเราจะไม่ได้มีฐานะสูงก็จะมีเพื่อนไม่มากนัก แต่ถ้าเราทำคุณงามความดีและสามารถรักษาคุณธรรมของเราไว้ได้เราสามารถอาศัยคุณธรรมนั้นได้เสมอ ไม่เพียง แต่ในชีวิตนี้ แต่ในชาติหน้าเช่นกันเมื่อเรารู้วิธีการปฏิบัติอย่างถ่องแท้เท่านั้นเข้าใจแก่นแท้ของความเจริญและความเจริญ

ทำความดีแม้ไม่มีใครเห็น

ทำความดีแม้ไม่มีใครเห็น

Doing good That even if no one knows But must be done in order for the good to happen to be more widespread It is a real security for the whole country, the country with all parts. All government officials must be determined and correct. Do good in your conduct and work, sacrificing yourself without giving up on obstacles and problems or hardships.

When we talk about doing good, it means our good, which is the most important thing in life that we have to do. There is nothing we can rely on in this life. Besides our goodness, what else can we rely on? Other than our goodness?…

Power is not something we can cling to. Money, children, wives, husbands, these are not things we can rely on. Even though we have little assets But it is enough to spend, even if we are not very wealthy, we will not have many friends. But if we do goodness and can keep our virtue, we can always rely on that virtue, not just in this life. But in the next life, too, only when we know the right way to act, understand the essence of prosperity and prosperity.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

ทำบุญตักบาตร

ทำบุญตักบาตร นี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าเข้ามาบวชใหม่ ๆ ไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเสด็จประทับที่สวนมะม่วง ทรงบิณฑบาตผ่านราชกาหะ เมืองหลวงของแคว้นมคธชาวเมืองเห็นการมา

รอบบิณฑบาตชวนกันนำอาหารมาตักบาตรเป็นครั้งแรก ตั้งแต่นั้นมาการตักบาตรเป็นประเพณีจนถึงปัจจุบันและ เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ความรู้ใหม่ ๆ มีพ่อค้าสองคนกำลังนั่งชิงช้าไม้เกด
เข้าไปถวายพระพุทธเจ้ารับไว้กับพระสงฆ์นี่ยังเป็นต้นกำเนิดของการตักบาตรในพระพุทธศาสนา
สิ่งหนึ่ง

บาตรถือเป็นภาชนะของพระสงฆ์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแปดพระปกติ
พระจะไปไหนก็ต้องมีพระประจำตัวและต้องออกบิณฑบาตตอนหัวค่ำ (ประมาณ
5 โมงเย็น) จนถึงก่อน 7 โมงซึ่งเป็นเวลาพระฉันภัตตาหารเช้า โดยปกติพระภิกษุสามเณรจะเดิน
ลำดับอาวุโสไปบิณฑบาตในละแวกนั้น. และเมื่อมีคนมาตักบาตร (ใส่บาตร) พระต้องรับบาตรทั้งหมดที่คนให้มา

ไม่สามารถเลือกได้ว่าจะรับหรือไม่รับ หรือบอกคนอื่นว่าพวกเขาต้องการอะไร แต่อย่างไรก็ตามรายการที่จะนำมา
การตักบาตรเช่นข้าวสุกและข้าวสุกจุดประสงค์ของการตักบาตรคือ
ต้องการอาหารเพื่อให้ร่างกายมีชีวิตและเพื่อปฏิบัติธรรมเท่านั้นไม่บริโภคตามความปรารถนา
ดังนั้นจึงไม่ควรใส่มากเกินไป และอาหารที่ควรเสริมคืออาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ทำบุญตักบาตร

ทำบุญตักบาตร

Make merit to give food to monks This has existed since the Buddhist era. When the Lord Buddha entered a new ordination, he did not enlighten him as the Buddha sat in a mango garden. He alms alms through the royal palace The capital of Bihar, the townspeople saw the coming.

The alms round invites each other to bring food to give alms to monks for the first time. Since then, giving alms is a tradition until today and When the Lord Buddha enlightened new knowledge, two merchants were sitting on a wooden swing, entering the Buddha image to accept the monks.This was also the birthplace of offering alms to Buddhism.

Alms bowls are the vessels of the monks, which are indispensable, which is one of the eight normal monks. Evening) until before 7 o’clock, which is the time of the morning meal. Usually a novice monk walks in the senior order to alms around that neighborhood. And when people come to give alms (monks), monks must accept all the monks given by the people.

Can’t choose whether to accept or not. Or tell people what they want However, items that will be brought
alms giving, such as cooked rice and cooked rice, the purpose of offering alms is
needs food for the body to live and to practice meditation only, not to consume as desire. too And foods that should be supplemented are foods that are healthy for the body

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

หลักธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้า

หลักธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้า ทรงสั่งสอน มีหลายระดับ ทั้งที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันและระดับที่สูงขึ้นหากชาวพุทธทุกคนยึดมั่นในคำสอนของท่านย่อมนำไปสู่วิถีชีวิตที่สงบสุขและแน่นอนในสังคมที่เราอาศัยอยู่ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันล้วนมาจากการที่ผู้คนไม่ยืนหยัดในธรรมนั่นเอง . นำเสนอในที่นี้เพื่อทบทวนความทรงจำที่เราเคยศึกษาพิจารณาความจริงในแต่ละข้อที่พระพุทธเจ้าทรงสอน และนำไปปฏิบัติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด

ฆราวาสธรรม 4
เป็นธรรมในการครองเรือนในชีวิตของคนทั่วไป ได้แก่
1. พูดตามความเป็นจริงและตรงไปตรงมา (ความจริง)
2. การปฏิบัติเพื่อแก้ไข (ทามะ)
3. ความอดทนความมุ่งมั่นและความขยันหมั่นเพียร (ความอดทน)
4. สังเวย (จาคะ)

โอวาทปาฏิโมกข์เป็นคำย่อของธรรมซึ่งเป็นหลักหรือหัวใจของพระพุทธศาสนา 3 ประการคือ
เมื่อพระภิกษุสงฆ์ต่าง ๆ จำนวน 1250 รูปมาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมายในวันเพ็ญเดือน 3 (วันมาฆบูชา) พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาปาติโมกข์ ซึ่งถือเป็นอานิสงส์ที่เป็นประธานของคำสอนทั้งหมดแด่พระสงฆ์สาวกดังนี้
1. อย่าทำชั่วเลย
2. ทำความดีให้พร้อม
3. ทำจิตใจให้บริสุทธิ์สดใส

หลักธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้า

หลักธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้า

Principle The teachings of Buddha have many levels of teaching, both suitable for daily life and at higher levels. If all Buddhists adhere to your teachings, it leads to a peaceful and sure way of life in society. Where we live But the problems that arise today come from the fact that people do not stand up to the Dharma. Presented here to review the memories we have studied, consider each of the truths taught by the Buddha. And put it into practice, which is the ultimate purpose.

Secular Dhamma 4
It is fair to occupy the house in the life of the general public, namely
1. Be truthful and straightforward. (Truth)
2. Practices for correction (Tama)
3. Patience, determination and diligence. (Patience)
4. Sacrifice (Jaka)

Owada Pathimokkha is an abbreviation of Dharma, which is the principle or heart of Buddhism in 3 ways. The Lord Buddha performed the sermon on Patimokkha. Which is the virtue that is the president of all teachings to the disciples, as follows:
1. Do not do evil.
2. Do good deeds to be ready.
3. Make your mind pure and bright.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

ที่พึ่งทางใจ

ที่พึ่งทางใจ เราเป็นชาวพุทธ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทำไมต้องพึ่งพระพุทธศาสนา? ถ้าเปรียบพระพุทธเจ้าอรหัตตสาวกเราก็เหมือนคนที่ยังตาบอด เหมือนคนตาบอดส่วนพระพุทธเจ้าและพระสาวกคุณเหมือนคนหน้าตาดีมีตาสว่างดังนั้นเราต้องอาศัยคนตาดีตาสว่างนำทางคนตาบอดจะไปไหนมาไหนคนเดียวได้ยาก .

ไม่สามารถไปได้อย่างปลอดภัยเพราะเขามองไม่เห็นทางเช่นเดียวกับมนุษย์เราคนธรรมดาที่เกิดมาในโลกนี้ ยังคงมีอาการตาบอดฉันยังไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรจริงๆ แม้จะมีความปรารถนาเดียวกันคือความปรารถนาที่จะมี แต่ความสุขความเจริญไม่อยากพบกับความทุกข์อับอายความหายนะทั้งหมด แต่ทำไมชีวิตเราไม่ดำเนินไปอย่างที่ปรารถนา?

นั่นเป็นเพราะเรายังไม่รู้จริงๆว่าอะไรคือความสุข รุ่งเรืองอะไรคือความทุกข์ความหายนะน่าอับอายเรามักจะเห็นตรงกันข้ามกับความจริง บ่อยครั้งที่เห็นสิ่งที่เป็นสุขเป็นทุกข์เห็นสิ่งที่ไม่มีความสุขดังนั้นเราจึงมักจะคว้าเอากองทุกข์มาสมคบ เพราะไม่เข้าใจธรรมชาติของสิ่งที่เราหลงไปยึดมั่นคิดว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขได้เราต้องพึ่งศาสนา เป็นผู้แนะนำเรา.

หากเรามีศาสนาอยู่ในใจเราจะรู้จักแยกแยะว่าอะไรคือความสุขและความทุกข์และอะไรคือเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุข และอะไรเป็นสาเหตุของความทุกข์ถ้าเรามีพระพุทธเจ้ามีสาวกของอราหารตะเป็นแนวทาง การเดินทางของชีวิตของเราจะเป็นไปได้ด้วยดีราบรื่น สู่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริง

ที่พึ่งทางใจ

ที่พึ่งทางใจ

mentally dependent We are Buddhists. Have faith in Buddhism, why do you have to rely on Buddhism? If compared to Lord Buddha Arahat, our disciples are like those who are still blind. Like the blind, the Buddha and the disciple, you are like a good looking person with bright eyes, so we have to rely on the good-eyed and the bright-eyed person to guide the blind, it is difficult to get around alone.

It is impossible to go safely because he cannot see the way, like any normal human being born into this world. Still having blindness, I still don’t know what really is. Even with the same desire is the desire to have. But happiness and prosperity do not want to meet with suffering, shame, disaster But why isn’t our life going as we longed for it?

That’s because we don’t really know what happiness is. What prosperity is suffering, disaster, shamefulness, we often see the opposite of the truth. Often we see things that are happy and unhappy, and things that are unhappy, so we tend to take part in the piles of suffering. Because we do not understand the nature of what we are obsessed with, thinking that it is something that will make us happy, we have to rely on religion. Is our guide.

If we have religion in our hearts, we can distinguish between happiness and suffering and what is the reason for happiness. And what is the cause of suffering if we have the Lord Buddha with Arahanta disciples as a guide The journey of our lives will go well and smoothly. Towards true happiness and prosperity.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

อคติ ความหมาย

อคติ ความหมาย การใช้ในทางที่ผิดหรือไปในทางที่ผิดซึ่งเป็นผลมาจากการใช้มุมมองหรือความคิดเห็นในทางที่ผิด ซึ่งต่อมาใช้คำเพื่อให้เข้าใจง่ายว่าอคติหรืออยุติธรรมประกอบด้วย 4 ประการคือ

 1. ฉันทาคติ คือ ความลำเอียงเพราะชอบพอ
 2. โทสาคติ คือ ความลำเอียงเพราะโกรธหรือชิงชัง
 3. โมหาคติ คือ ความลำเอียงเพราะหลง หรือ ความลำเอียงเพราะความเขลา
 4. ภยาคติ คือ ความลำเอียงเพราะกลัว
  อคติ เป็นสิ่งที่ชอบธรรมสำหรับคนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้นำซึ่งเป็นผู้นำที่ทำหน้าที่ฝ่ายปกครอง. หรือเป็นข้าราชการเพราะคุณธรรมเหล่านี้เป็นความจริงที่มักเกิดขึ้นกับคนเหล่านี้ และมีผลอย่างมากต่อการบริหารการปกครองและความสงบสุขของสังคม

ผู้นำหัวหน้างานหรือฝ่ายปกครองที่สามารถละเว้นจากอคติทั้ง 4 ประการนี้ได้ก็จะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนมีความสุข ซึ่งส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและความสงบสุขของสังคมตามมา

อคติ มาจากภาษาบาลี คำว่า
อะ หมายถึง ผิด, ไม่, ไม่ถูกต้อง, ไม่ดีงาม, ไม่สมควร
คติ หมายถึง วิถี, แนวทาง, สิ่งที่เป็นไป, การดำเนินไป, ความเป็นไป, การตอบสนอง, การแสดงออก

คติ มีความแตกต่างกับ ทัศนะ คือ
ทัศนะ หมายถึง ความเห็น, ความคิดเห็น, มุมมอง ส่วน คติ หมายถึง ดังข้างต้น ดังนั้น ทัศนคติ จึงหมายถึง การแสดงออก หรือ วิถีที่ดำเนินไปอันเกิดจากความคิดหรือความเห็น

อคติ ความหมาย

อคติ ความหมาย

Bias refers to misuse or misuse as a result of the misuse of views or opinions. Which is later used to make it easy to understand whether prejudice or injustice consists of four things:

 1. I admire is favoritism.
 2. Toast is favoritism because of anger or hate.
 3. Prasom is prejudice because of delusion or partiality due to ignorance.
 4. Prejudice is prejudice for fear.
  Prejudice is justified for most people. Especially those who are leaders who are leaders in the government function. Or a civil servant because these virtues are true that often happens to these people. And has a profound effect on the administration and the peace of society.

A leader, supervisor, or administrative department who can refrain from these four prejudices will make subordinates or the public happy. Which results in the prosperity of society and the peace of the society accordingly.

Prejudice comes from the Pali word
Wha means wrong, no, wrong, bad, unworthy.
The motto refers to the way, approach, what is possible, the action, the possibility, the response, the expression.

The motto is different from the viewpoint.
Perspective refers to an opinion, an opinion, a point of view, while the motto refers to the above, therefore, an attitude refers to an expression or way of progress that arises from an idea or opinion.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

โตไปไม่โกง

โตไปไม่โกง เราควรเริ่มปลูกฝังเด็ก ๆ ให้ความรู้เรื่องถูกผิดซึ่งควรทำหรือไม่ควรทำ
พฤติกรรมการทำผิดโกงหรือทุจริตพร้อมสอดแทรกแนวคิดด้วยซึ่งมีความสำคัญต่อครอบครัว
ผู้ปกครองถือเป็นบุคคลการเป็นตัวอย่างของบุตรหลานเป็นสิ่งสำคัญ และพ่อแม่ยังเป็นแหล่งปลูกฝังสิ่งสำคัญอีกอย่างของลูกด้วย

ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าการปลูกฝังลูกไม่ให้โกงทำได้ตั้งแต่เล็กอย่าคิดว่าลูกยังไม่
ทำความเข้าใจรอให้ลูกโตก่อนเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะเมื่อรอให้ลูกโตการแก้ปัญหายากกว่าการปลูกฝัง

เมื่อเข้าสู่รั้วโรงเรียนเด็ก ๆ เริ่มมีสังคม การสอนเรื่องนี้ต้องละเอียดรอบคอบ ให้ความสนใจและสังเกตมากขึ้นตัวอย่างเช่นถ้าพ่อแม่ให้ดินสอ 3 แท่งแก่ลูก ๆ ไปโรงเรียน แต่เมื่อกลับบ้านพร้อมดินสอ 5 แท่งพ่อแม่จะทำอย่างไร?

พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่รู้เพราะลูก ๆ ยังเล็กบางคนสนใจและบอกให้ลูกส่งคืนเพื่อน แต่ไม่ทำ
การติดตามอาจทำให้เด็กเข้าใจด้วยตัวเองว่าเป็นไปได้
แท้จริงแล้วพ่อแม่ต้องไม่ปล่อยให้มันผ่านไป พูดคุยกับบุตรหลานของคุณว่าดินสอพิเศษสองแท่งมาจากไหน

บอกให้ลูกกลับไปหาเพื่อนที่โรงเรียน พร้อมทั้งติดตามดูว่าเด็กเอาไปคืนเพื่อนหรือไม่จากนั้นพูดคุยกับเด็ก
ว่าถ้าเด็กบางคนสิ่งที่ลูกรักหายไป มีคนเอาไปคุณจะรู้สึกยังไง?
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันที่พ่อแม่สามารถสอนได้จากเรื่องราวในชีวิตประจำวันของพวกเขา

จะทำให้เด็กซึมซับทุกวัน
สิ่งสำคัญคืออย่าคิดว่านี่เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย เพราะส่วนใหญ่เด็กที่โกงจะเริ่มจากการโกงเล็ก ๆ ก่อน
จากนั้นจะโกงในประเด็นที่ใหญ่กว่า

โตไปไม่โกง

โตไปไม่โกง

Grow up not cheat
Grow up not cheat We should start cultivating children to educate children about right and wrong, which should or should not do
behavior of wrongdoing, cheating or corruption. IMPORTANT TO THE FAMILY
Parents are individuals, being an example of their children is important. And parents are also another important place to cultivate their children.

First of all, it is important to understand that cultivating a child not to cheat can be done from a young age. Do not think that your child is not yet. Understand it.

When entering the school fence, children begin to develop a society. This teaching must be thorough. For example, if parents give their children 3 pencils to school, but when they go home with 5 pencils, what will they do? Pay attention and tell your child to return a friend. But don’t. Tracing may make children understand for themselves that it is possible. Indeed, parents must never let it pass. Talk to your child where the two special pencils come from: Tell your child to go back to school. Along with following up to see if the children have returned to their friends or not, then talk to the children that if some children, what they love is missing How do you feel?
These are everyday things that parents can teach from their everyday stories.
It’s important not to think that this is just a small thing. Most of the time, kids who cheat start with small cheating first and then cheat on bigger issues.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

คนดี

คนดี หมายถึงคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีมีจริยธรรมมีลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งทางจิตใจและพฤติกรรมเช่นมีระเบียบวินัยเอื้ออาทรสนับสนุนมีเหตุผลรู้จักซื่อสัตย์ขยันประหยัดมีจิตใจเป็นประชาธิปไตยเคารพความคิดเห็นและสิทธิของผู้อื่น

มีความเสียสละปกป้องสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ ความสามารถพิเศษหมายถึงบุคคลที่มีความสามารถในการดำรงชีวิต มีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งหรือรอบด้านหรือความสามารถพิเศษเช่นทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ความสามารถทางคณิตศาสตร์ความสามารถในการสร้างสรรค์ด้านภาษาศิลปะดนตรีกีฬาความเป็นผู้นำการตระหนักรู้ในตนเองการควบคุมตนเองเป็นต้นมีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ , ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี, และความเป็นไทย

สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพและเป็นประโยชน์ต่อตนเอง คนที่มีความสุขหมายถึงคนที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นคนร่าเริงร่างกายแข็งแรงมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความรู้เกี่ยวกับทุกสิ่งมีอิสระจากการเป็นทาสของสิ่งอบายมุขและสามารถใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสำหรับตนเอง

คนดี

คนดี

Nice person means someone who lives a quality life. Good-hearted, ethical, desirable traits both mentally and behaviorally, such as discipline, caring, supportive, rational, honest, diligent, economical, democratic, respect for the opinions and rights of others.

There is sacrifice, protecting the environment, being able to live in peace with others. Talent refers to a person who has the ability to sustain life. Have an ability in a specific area or all around, or special abilities such as scientific skills and processes.

Math ability, creativity in language, art, music, sports, leadership, self-awareness, self-control, etc. are up-to-date, modern with technology, and Thai style.

Can develop himself to his full potential and benefit himself. A happy person refers to someone who is healthy both physically and mentally. Be cheerful, strong physique, interpersonal, knowledgeable about everything, free from slavery to slavery, and able to live a sufficient life for himself.

Talent refers to a person who is capable of living. With ability in one side or all around Or special abilities such as scientific skills and processes Mathematical ability Creative Ability in language, art, music, sports, leadership, self-awareness, self-control, etc. Be modern, up-to-date, up-to-date with technology, and being Thai. Able to develop themselves to their full potential And made a benefit to him

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง