แม่พระพาย คืออะไร หมายความว่าอย่างไร

แม่พระพาย ก็คือลม ลมหายใจในรำงกายนี้แม่ก็รับกลับแม่
พระพายก็เอาไป
แม่พระเพลิงก็เอากลับไป เพราะไฟในร่งกายที่ทำให้เราอบอุ่น
ทำให้เราย่อยอาหารได้ก็กลับไปสู่ไฟดังเดิมเป็นไฟธาตุ คนเรานีไฟธาตุ
จะเข้ามาอยู่ในตัวเรา แต่พอเราดับลมปุ๊บ! ไฟก็ดับ เป็นไฟในอากาศ
ธาตุเลย
การที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนเราเมื่อเขาไปเกิดเป็นเทวดา
แล้วทำไมไม่กลับมาบอกเรา ก็เหมือนกับงูลอกคราบ งูนี่พอลอกคราบ
เสร็จจะไม่กลับมาเฝ้าคราบของตัวเองเลยเพราะเขาเบื่อหน่าย มันไม่
สวยงามเลย เขาจึงทิ้งคราบนี้โดยไม่ไยดี แล้วไม่กลับมาหาคราบนี้อีก
ต่อไป
คนที่ตายไปก็เหมือนงูที่ไม่กลับมาหาคราบเก่า เขาจะไม่กลับ
มาคิดถึงเราเลย เพราะถ้าเขาไปสภพที่ดี เป็นทวดาเป็นพรหมหรือไป
ถึงนิพพาน เขาจะไม่กลับมาสู่สภาพอย่างพวกเราๆ
พวกเราเป็นพวกมีทุกข์มีปัญหามาก ต้องทำมาหากินชิงดีชิง
เด่นกันสารพัด มันไม่ใช่โลกของความสุขที่แท้จริง มันเป็นโลกของการ
ต่อสู้ ต้องดิ้นรนกันทุกวัน เจ็บไช้ได้ปวยอะไรขึ้นมาทุกคนก็เดือดร้อน
ต้องหาหยูกยารักษาโรคกันมากมาย
ฉะนั้นการที่คนเราเมื่อตายไปเป็นเทวดาแล้วนี่เขาจะไม่อยาก
กลับมาสู่สภาพอย่างนี้อีก
คนเราถ้าไม่ปฏิบัติธรรมความยึดมั่นถือมั่นมากคิดว่านี่ลูกนี่
ภริยา สามี ของเรา นี่บ้านแก้วแหวนเงินทองของเรา เราจะไม่ยอมให้
เสียหายอะไรเลย อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก

แม่พระพาย

แม่พระพาย

Mae Phai Pie is the breath. In this body, mother receives her back.
 The monk took
 Our Lady of Fire took it back. Because the fire in the body makes us warm
 Allowing us to digest food, then return to the same fire as the gastric ulcer People of Nephi
 Will come within us But once we extinguish the wind! The fire went out in the air.
 Loei
 The Lord Buddha said that When a person is born as an angel
 Then why not come back and tell us Just like a molt snake This snake is molting.
 Finished not going back to look at his own stains at all because he was tired of it

 So beautiful, so he left this stain nonchalantly. And never come back to find this stain again
 Next
 He who is dead is like a serpent that does not return to his past. He will not return.
 Come to think of us Because if he goes to the good world Is Twoda, Brahma, or Go
 Even if he attained nirvana, he would not return to our state
 We are suffering and have a lot of problems. Have to make a living
 All in all It is not a world of true happiness. It is a world of
 Struggle to struggle every day If the pain hurts up, everyone is in trouble.
 Must find a lot of medicine to treat the disease

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การให้กำลังใจจะทำให้ เศร้าโศก ลดน้อย

เราไม่คิดว่าเราต้องกอดคอกันตาย หรือจะต้องอยู่ด้วยก้นจนหมดลม สิ่งนั้นมันทำได้ยาก แต่เท
คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันปลี่ยนแปลงได้ การที่คนเราคิดอย่างนี้แล้วจะ
ทำให้ความผิดหวังความ เศร้าโศก น้อยลง
คนเขามายิงมาฟันกันโดนแต่ร่างทาย ใจไม่โดนหรอก จิตมัน
ถอดออกจการ่างไปแล้ว จิตมันไม่มีตัวตน จิตมันไม่เจ็บปวด ดำจ็บ
ปวดจนทนไม่ไหว จิตอนออกก็เหลือแต่ร่างกายที่ถูกทำลายเท่านั้นเอง
จิดนั้นเขาก็บริสุทธิ์คนไม่เคยตายก็ไม่รู้ นึกว่าตายแล้วเจ็บปวด
ตอนตายก็เหมือนคนอดจิตคนนอนฝัน คนอคร่งออกคือ
เปลี่ยนสภาฟใหม่ จริงๆแล้วคนเราไม่ตายหรอก ตายก็แต่ร่างกายจิต
ไม่ตาย ถ้ตายจริงๆ ก็คือกิเลสตาย คือดับไม่เกิดอีกถ้ำตายแล้วต้อง
ไปเกิดอีกตราบใดก็ยังต้องตายอยู่เรื่อย
ถ้าเราปฏิบัติธรมเราก็จะเข้ใจ ไม่ต้องไปเศร้โศกถึงจิตของ
ผู้ตาย จิตเขาไปดีแล้ว เราจะร้องไห้ทำไม นี่เหลือแต่ร่างทายที่เขาคืน
เจ้าของเดิม คือร่างกายนี้ได้มาจากพ่อแม่ พ่อแม่เขาให้มา พ่อแม่
เป็นแต่เพียงผู้ให้ทำเนิดแต่พ่อแม่ที่แท้จริงก็คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม เรามี
ดินเป็นพ่อ ดินเป็นแม่ คืนร่างกายให้แม่ธรณี
พวกเรายังไม่ยอมคืน เราคืนเฉพาะเวลากินข้าวมันเหลือแล้วก็
คืน กินน้ำแล้วก็คืน แต่ว่าเมื่อตัวเรายังไม่คืน อย่างผู้ตายนี่ตื่นหมด
เลย คืนแม่ธรณีหมด แม่ธรณีรับแล้ว อีกไม่กี่วันแม่ธรณีก็รับลูกกลับ
ไป รับลูกกลับบ้านเก่า
แม่คงคา ก็รับกลับไป พอผาแล้วน้ำก็ระเหยกลับไปเป็นธาตุ
ร่งทายนี่มีธาตุนำพอเผาแล้วก็กลับไปเป็นน้ำดังเดิม แม่คงคารับ

เศร้าโศก

เศร้าโศก

We don’t think we have to embrace death. Or must be with the bottom until running out of air That thing is difficult, but pour
 Think of all, every posture can change. The crow that people think like this and will
 Causing less disappointment and sorrow
 People come to shoot and hit each other, but the body can’t predict it.
Removed from the body The mind doesn’t exist. The mind is not so painful.
 Unbearable pain The only chiton left was the body that was destroyed.
 His Majesty is innocent, and people who never die do not know. Thought that he was dead and in pain
 At death, it is like a person who loses their mind. The people who cry out are

 Change of council In truth, people do not die. Death is only the body
 Do not die if really dead is the desire to die. Meaning that it would not be extinguished if the cave was dead
 Born again as long as he has to die continuously
 If we practice our philosophy, we will be satisfied. You don’t have to worry about the mind of
 Who has lost his mind Why are we crying? This is the only remaining body he returned.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ไม่ควรห่างธรรมมะ ความสงบ ห่างการปฏิบัติธรรม

คนห่างธรรมะ ห่างความสงบ ห่างการพฤติ ปฏิบัติธรรม ก็หมือน กับเหล็กที่ไม่เคยเข้าหล่อหลอมในบ้านนั่นเอง ไม่ถูกไฟไม่ถูกหล่อหลอม
บ่อยๆ ก็เป็นเหล็กอ่น ใชะไไม่ได้ไม่สามารจะอาไปทำเป็นมีดหรือ
อาวุธ หรือทำเป็นของที่เข้มแข็งเอาไว้ใช้ประโยชน์ไห้
ใจคนเราที่ไม่ได้ฝึกอบรมขรรมะนี่ก็เหมือนเหล็กที่ไม่เคยหล่อ
หลอม ใจก็จะอ่อนแอ จะเสียอกเสียใจ เคร้าโศกทำใจไม่ได้จึงว่าผู้
ปฏิบัติได้เปรียบตรนี้เอง ผู้เข้าวัดจะได้เปรียบตรงที่ว่ปลงใจตกปล่อย
วางเป็น ถ้ากิดเหตุอะไรจะทำใจได้หนักแน่นเข้มแข็งกว่าคนที่ไม่เข้าวัด
ไม่เคยฝึก
คนที่ไม่ฝึกนี่เป็นพวกห่างวัดห่างไกลต่อการประพฤติ
ปฏิบัติเขาจะทุกข์ทรมานจะเสียใจ และผิดหวังมากเหมือน
กับบางคนที่ปฏิบัติธรรมนี้ สามีจะไปมีเมียน้อย หรือภรรยา
จะแยกไปหาสามีใหม่ การที่เขาทำใจเตรียมไว้ว่าทุกอย่าง
จะไม่ใช่ของเรา สามีนี่ก็ไม่ใช่ของเราเรามาอาศัยเจอกันครึ่ง
ทาง ภรรยาก็ไม่ใช่ของเราเรามาอาศัยกันครึ่งทาง ลูกก็มา
อาศัยเราเกิดก็ไม่ใช่ของเรา ตอนอยู่กับเราก็เป็นของเรา
พอเขาไปจากเราก็เป็นลูกคนอื่น หรือถ้าเขาตายไปก็ไม่ใช่
ลูกเรา
การที่เรายอมรับความจริง เราพิจารณาอยู่บ่อยๆ ให้เห็นธรรม
อย่างนี้ จนเป็นนิสัยป็นปัจัย จนนึยอมรับความจริง พอเกิดเรื่องเกิด
ราวอะไรเป็นไปตามที่เราคิด เราก็”อ๋อ! เราคิดไว้ก่อนแล้ว” เราคิดว่า
สักวันหนึ่งเราต้องพลัดพรากจากกัน เราไม่ได้คิดว่เราจะต้องกอดคอ

ปฏิบัติธรรม

ปฏิบัติธรรม

Those who are far away from religion, away from peace and conduct, are like steels that have never been cast in their homes. Not being burned, not being melted
 Often it is mild steel No, it can’t be made into knives or
 Weapon or made into a strong item for use
 Our hearts that do not train Karma is like steel that has never been cast.
 Melt the heart, it will be weak and upset. Khera was unable to accept that the person
 Practice this advantage yourself Participants will have the advantage that they voluntarily dropped.
 Put it as if what would happen to be stronger than those who do not enter the temple.

 Never practice
 Those who do not practice this are far away from their behavior.
 Practice, he will suffer, will regret And very disappointed like
 With some people who practice this Dharma The husband will have a mistress or wife.
 Will separate to find a new husband That he made his mind prepared that everything
 Won’t be ours This husband is not ours, we come to meet each other half
 The wife is not ours. We come to live half way, children come.
 Living us is not ours. Being with us also belongs to us.
 When he left us, he was another child. Or if he dies, is not
 Our child

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การที่เราไปงานศพก็เพื่อมาบำพ็ญบุญกุศล

การที่เราไปงานศพก็เพื่อมา บำพ็ญบุญกุศล ส่วนหนึ่งคือ
ทำใจของเราให้เข้าถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้า ให้ใจ
ของเรามีทาน ศีล ภาวนามากขึ้น จะได้นำพาซึ่งบุญกุศลนี้ให้แก่ผู้ตาย
ถ้าไม่ได้ทำไว้เราก็คงไม่มีอะไรจะให้ แต่วันนี้เรามาสมาทานศีล การ
กระทำจิตใจของเราให้สงบ ได้ชื่อว่า เรามาทำใจเป็นบุญ
คนเราโดยมากจะมาเข้าวัดกันก็ในตอนมีความตายเกิดขึ้น
เรียกว่าเข้าวัดซ้ำไป การฟังธรรม การปฏิบัติธรรม ก็ข้ไป เราควรมา
วัดก่อนที่จะมาเรื่องตาย มาตั้งแต่ตอนที่มีสติดีมีอายุวัยที่ควรศึกษา
ธรรมะ เราจึงได้รรมะได้สติปัญญามากขึ้นก็จะสามารถดับทุกข์ได้ เมื่อ
เกิดเรื่องราวต่งๆ ที่กระทบกระเทือนจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้าย
ถ้าเราได้ฝึกจิตใจให้ถึงธรรมะแล้วเราก็จะทำใจได้มากกว่าคนที่ไม่ได้
เข้าหาธรรมะ
เหมือนกับเหล็กที่เข้าไปหล่อหลอมในเบ้า เมื่อหล่อหลอมด้วย
ไฟกล้ำเหล็กนั้นก็แข็งแกร่ง ยิ่งหล่อหลอมได้บ่อยเข้าเหล็กนั้นก็จะเป็น
เหล็กน้ำพื้ขึ้นมา สามารถที่จะตัดเหล็กได้ สามารถที่จะทำลายเหล็กที่
อ่อนแอได้ พราะเหล็กนั้นได้เช้าเบ้าได้หล่อหลอมบ่อยๆ ถูกไฟถูกเข่น
ถูกทุบ่อยๆ เหมือนกับคนที่เข้าวัดมาประพฤติปฏิบัติบ่อยๆ รู้ว่าความ
เกิด แก่ เจ็บ ตาย นี่เป็นของเรา ก็เหมือนได้เข้าใจได้เข้าถึงความรู้ว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นอย่างนี้เอง
เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็ทำใจได้ หากเกิดแก่ เจ็บ ตาย เกิด
ขึ้นไม่ว่ากับตัวเรา พ่อแม่ ญาติพี่น้อง คนรัก เรียกว่าสงบใจได้ เพราะ
คิดว่าทุกคนหนีความเจ็บความตายไปไม่พ้นแต่คนที่ทำใจไม่ได้นี่เป็น
คนห่างรรมะ ห่างความสงบ ห่งการประพฤติปฏิบัติธรรม ก็เหมือน

บำพ็ญบุญกุศล

บำพ็ญบุญกุศล

We went to the funeral to receive merit as part of the merit.
 Make our hearts reach the Lord Buddha, the dharma
 Ours have more and more precepts and prayers to bring merit to the dead.
 If it had not been done, we would have nothing to give. But today we come to accept the precepts
 Calming our minds has called us to make merit
 Most people come to the temple when death occurs.
 Called repeatedly going to the temple and listening to the dharma.
 Temple before coming to death story Since when being conscious, aged, should study

Dharma, therefore we have gained more wisdom and will be able to end suffering when
 There are stories. Traumatic Whether it’s good or bad
 If we have trained our minds to the Dharma then we will come to accept more than those who do not.
 Approaching Dharma
 Like the iron that is forged into the socket When molded with
 The electricity of the iron was strong. The more often molded into steel, the more likely it will be
 Steel water to rise Able to cut steel Able to destroy the iron that
 Was weak, because the iron was cast in the morning, often cast, burned in fire

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ทุกสิ่งทุก อย่างในโลกนี้ไม่เที่ยง

นางได้ ฟังธรรม ของพระพุทธเจ้าก็ปลง เห็นว่าทุกสิ่งทุก
อย่างในโลกนี้ไม่เที่ยง มีที่พึ่งคือทวางจ้าก็ปล
มทพังคือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เท่านั้น
ใจนางก็สงบเย็นสบาย ไม่เศร้าโศกส่ยงด..
ไม่เศโศเสียใจพิจารณาจนปลงตกก็สำเร็จ
เป็นพระโสดาบัน นางก็มีปีติว “โอ! ลูกเรานี้ถ้ไม่ตายเราก็ไม่ได้
พบพระพุทธเจ้า ไม่พบแสงสว่างเลย การตายของลุกเรานี่เท่ากับ
ทุขลาภ ทำให้เราพบรรรมพบแสงสว่างที่นำตัวเองให้พันทุกชได้”
วิญญาณนั้นเตามกันไม่ทันนะ เพราะว่ามันเป็นด้นจิตใจที่
ละเอียดอ่อน บุคคลที่จะตอบได้คือพระพุทธจ้าหรือพระอรหันต์ที่จะ
ตามวิญญาณต้ทัน ปุถุชนคนธรมดานี้ยังตามวิญญาณตัวเองไม่ทัน
ต้องปฏิบัติต้องมีฌาน จึงจะตามวิญญณตัวเองทัน เพราะเป็นของ
ละเอียดอย่างที่ว่าเร็วมากกว่าอะไรทั้งหมด ละเอียดจนมองด้วยตา
เปล่าไม่เห็นต้องมองด้วยปัญญา มองด้วยสติ
วิญญาณนี้เร็วกว่าเสียง เร็วมากกว่าแสงอีก วิทยา-
ศาสตร์จับความเร็วของแสงได้ แต่จับจิตไม่ได้พยายามจับ
เหลือเกินก็จับไม่ได้ต้องมานั่งสมาธิพอมานั่งสมาธิจิตรวม
แล้วจึงจับวิญญาณได้ จับจิตได้
จิตนี้มันเกิดดับเร็วมาก คนไม่สงบนี้จับจิตไม่อยู่เลย พระพุทธ-
เจ้าเท่นั้นรู้รื่องอุบายของจิต ผู้ฏิบัติเท่านั้นแหละที่จะมาจับจิตจับ
วิญญาณตัวเองได้ พราะว่ามันกิดมันดับเร็ว ถ้าคนรู้เรื่องอย่างนี้แล้ว
นั่นแหละจึงเชื่อว่า บุญบาปมีจริง นรกสวรรค์นิพพานมีจริง

ฟังธรรม

ฟังธรรม

She listened to the teachings of the Lord Buddha. Saw that everything
 Like in this world impermanent Have a dependency, that is, lay
 Sutthang is the Buddha, Dharma, monks only.
 Her heart was calm and cool. Do not grieve, refrain ..
  Zeo did not regret it until it came true.
 Is a saga. She has a tutoring year. “Oh! This child, if we don’t die, we can’t.
 Meet the Lord Buddha No light found at all The death of our rise is equal to
 Every fortune brings us to find a light that can bring ourselves to thousands. “

That spirit can’t keep up. Because it is the heart that
 Delicate. The person who can answer is the Buddha or Arhat who
 Follow the spirit This mortal man is not able to catch his spirit.
 Must act, there must be a retreat So will be able to keep up with your spirit as it is

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ไม่มีใครพ้นความตาย

ในสมัยพุทธกาลู หญิงคนหนึงลูกตายตั้งแต่ยังเล็ก
ไปหาหมอเพื่อจะให้ลูกฟื้น เพราะคิดว่ลูกตัวเองยังเล็กอยู่
ไม่นตาย น่จะฟื้นคืนมา หมอบอกว่า “ไม่มีใครช่วยให้
ฟื้นคืนมาได้หรอก ลองไปหาพระพุทธเจ้าสิ พระพุทธเจ้า
เป็นผู้วิเศษอาจจะช่วยได้”
พระพุทธเจ้าท่นก็ช่วยนะ แต่ช่วยด้วยปัญญาช่วยทางให้ดับ
ทุกข์ จึงตรัสว่ “เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน เธอไปหามล็ดพันธุ์ผักกาดจาก
บ้านที่ไม่มีใครตายเลยมา แล้วเราจะช่วย”
นางก็วิ่งไปขอทุกบ้านเลย เขาก็บอกว่า “นี่เมื่อวานนี้ก็เพิ่งตาย
ลูกฉันยังเล็กอยู่ก็ตาย…พ่อฉันก็ตาย…แม่ฉันก็ตาย…สามีฉันก็ตาย..” ไป
หมู่บ้านไหนไม่มีบ้านใดไม่เคยตายเลย บางคนตายมากกว่าบ้านตัว
เองอีก ลูกเล็กลูกโตก็ตายมื่อเจออย่างนี้จึงคิดได้ว่า “โอ! นี่มันตายกัน
ทั้งเมืองเลยหรือนี่! ตั้งแต่เช้ายันเย็นหาที่ไม่ตายไม่มีเลย”
นางเที่ยวหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดในหมู่บ้านคนไม่ตายไม่ได้เลย
จนหมดกำลัง กลับมาแบบหมดอาลัย คิดว่ลูกเราคงไม่ฟื้นแล้วเลย
คิดได้ว่า “เออ! มันก็ตาย พอๆ กันทุกบ้าน ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ
เราก็ไม่นจะเสียใจอะไรมาก เพราะลูกคนอื่นๆ เขาก็ตายเหมือนกับ
ลูกเรา ไม่เฉพาะเราคนอื่นเขาก็มีลูกเล็ๆ ตายแบบเดียวกับเราเขาไม่
เห็นเศร้าโศกจะเอาชีวิตคืนเหมือนอย่างเรา” นางก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าตรัสถาม “หาได้ไหม ?”
“ไม่ได้เลย มีแต่คนตายทั้งนั้น” นางตอบ
“นั้นแหละ! เราเกิดมาแก่เจ็บตาย ไม่มีใครพ้นความตาย ลูก
เราเขามีชีวิตแค่นี้ เขาก็พันทุกข์ไป”

ไม่มีใครพ้นความตาย

ไม่มีใครพ้นความตาย

In the Buddhist era, Kalu One woman died at a young age.
 Go to the doctor to help the child recover. Because thinking that his own child is still young
 No time to revive. The doctor said, “No one helped.
 Recoverable Try to see the Lord Buddha.
 Being a magician may be able to help. “
 The Lord Buddha, please help. But help with wisdom helps the way to extinguish
 Suffering, then said “Take this already She went to the cabbage varieties from
 House where no one died at all. Then we will help “
 She ran to ask for every home. He said, “Hey, yesterday I just died.
 My child is still young, dead … my father is dead … my mother is dead … my husband is dead .. “

No village, no house, never died. Some people die more than one’s home.
 Another young, small child died. When found this, he thought, “Oh! This is dead
 The whole city ?! From morning until evening, there will be no death. “
 She couldn’t search for the mustard seed in the village to die.
 Until exhausted, returned to despair Think that our children may not have recovered again
 Think of “Er! It died equally. Every house has no advantage and disadvantage.
 We do not regret anything. Because other children He died like

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เชื่อในสิ่งที่เห็น เห็นในสิ่งที่เชื่อ

อันนี้ก็เหมือนสิ่งหนึ่งที่ท้าทายตัวเราว่า จะ ตัดสินใจ เชื่อดีหรือ
ไม่ จะปฏิบัติดีหรือไม่ อันนี้ก็เอาไว้พิจารณาเองถเชื่อก็โชคดี เช่น
สมมติวเราเชื่อหรือยังสงสัยแต่ทำสมาธิให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
หากว่าตายแล้วมันมีเทวดาจริงๆ เราก็ได้ไปดีถ้เราไม่เชื่อแล้วก็ไม่ได้
ปฏิบัติทำความดีหากมันมีจริง เวลาตายเราก็ไม่ได้ไปดี ถ้ไม่มีจริงก็
เจ้กันไปพราะเราไม่เชื่อแล้วไม่มีจริงแต่เกิดชาติหน้ำมีจริงเราก็ขาดทุน
ฉะนั้นคนที่ได้เปรียบก็คือ คนเชื่อหรือคนสงสัยแล้ว
ปฏิบัติตามถ้าเขาได้รับรู้ได้เห็นจริงนั่นแหละ เขาก็ได้บุญ
กุศลมาก แต่ถ้าบอก “ฉันไม่เชื่อหรอก” แล้วไม่นั่งสมาธิ
เลยถือว่าคนนั้นไม่มีหตุผลไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดี
นักวิทยาศาสตร์ที่ดีนั้นเมื่อสงสัยต้องคุ้นคว้าต้องศึกษานั่นคือ
มีเหตุผล ประเภทที่ไม่เชื่อแล้วไม่ศึกษาเลยท่านถือว่าเป็นคนไม่มีเหตุผล
พระพุทธเจ้าทรงเป็นนักค้นคว้าจึงได้เกิดความรู้ความเข้าใจ ก็ขอให้
ทุกคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติสมาธิกันบ้าง จะได้ช่วยได้
ทุกวันนี้คนเราไม่ยอมรับความจริง พยายามทวนกระแสความ
จริง ไม่ยอมให้เกิดการเจ็บการตาย ไม่ยอมให้เกิดความพลัดพรากใน
บ้านเรา ไม่ยอมคิดในเรื่องการเปลี่ยนแปลง คิดแต่ในแง่ดีตลอด เรา
จะต้องอยู่กันไปท่านั้นท่นี้ปี นี่แหละคือสิ่งที่เราทำใจไม่ได้ พออะไร
เกิดขึ้นไม่ตรงตามความจริงเราก็จะเศร้าโศกเสียใจนะทำใจได้ยากเหตุ
นี้เราจึงต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้า

ตัดสินใจ

ตัดสินใจ

This is like one thing that challenges us to make good decisions.
 Not doing well or not This one is for your consideration. If you believe, you are lucky too.
 Suppose we believe or are skeptical, but meditate to keep the precepts and prosperity.
 If dead, there are really angels. We went well. If we didn’t believe then we couldn’t.
 Do good deeds if they are real. At death we didn’t go well. If not true
 When we don’t believe it, it doesn’t exist. But in the next life, there will be losses.

 Therefore, the advantage is Believers or suspects
 Follow, if he gets to know and see the truth, then he has merit
 Very charitable, but if you say “I don’t believe” then do not meditate
 Therefore consider that person to be no reason, not a good scientist
 A good scientist, when in doubt, must be accustomed to study, that is
 There are reasons that do not believe and do not study at all. He is considered unreasonable.
 The Lord Buddha was a researcher and therefore gained knowledge and understanding.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ก่อนตายจะมีอาการอันน่าทุเรศ

ในชีวิตของเขามาปรากฎแก่เขา และปล่อยให้เขาเข้าใจเหตุผล
รู้สึกผิดชอบ ในเมื่อเขาจะระลึกถึงความผิดของเขา อนึ่งตาม
ปกติผู้ตายย่อมมีอาการอัน น่าทุเรศ เช่น ตาเหลือก ปากเบี้ยว
หายใจครอก เสลดพันคอ หรือยักคิ้วหลิ่วตา แต่เราต้องเข้าใจ
ว่านั่นเป็นเรื่องของร่างกายที่ไม่ได้อยู่ในความควบคุมของหัวใจ
หรือดวงวิญญาณเลย แม้ในขณะที่ร่งกายของเขาเป็นอย่าง
นั้น ดวงวิญญาณก็กำลังทำหน้ที่อีกอันหนึ่งคือหน้ที่ระลึก
ถึงความดีความชั่วทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วในชีวิตของเขา ถึง
แม้ว่าร่างกายของเขาจะอยู่ในอาการทุเรศเพียงไร ดวงจิตและ
วีญญาณในขณะที่ตายนั้นไม่ได้รู้เห็นหรือเกี่ยวกับความเป็นไป
ของร่างกายเลย ผู้ที่ดูแลอยู่หรือแลเห็นอยู่ ถึงแม้จะสงสารใน
อาการเช่นนั้นก็ต้องสงบ และต้องเข้าใจว่าอาการดังนั้นเป็น
อาการของร่างกายอย่างเดียว ร่างกายไม่ใช่ตัวจริงของผู้ตาย
ต่อไปแล้ว ผู้ตายที่แท้จริงอยู่ที่ดวงวิญญาณ ซึ่งบัดนี้กำลังจะ
ทิ้งร่างกายที่ใช้ไม่ไต้แล้วนั้นไป
ในที่นี้เราจะต้องข้ใจถึงเรื่องสำคัญอีกข้อหนึ่ง คือใน
เรื่องสถานที่และเวลาในชีวิตของเราตามรรมตานั้นย่อมมีสิ่ง
3 ประการอยู่ตัวยกันคือ ภาวะสถานที่และเวลา มนุษย์ทุก
คนที่ยังมีชีวิตอยู่จะต้องมีเครื่องประกอบ ง ประการคือ ภาวะ

น่าทุเรศ

น่าทุเรศ

In his life appeared to him And let him understand the reason
 Felt guilty when he remembered his fault.
 Normally, the dead would have symptoms that are wretched, such as wrinkled eyes.
 Breathing lice, sputum, larynx or shrugging eyebrows. But we have to understand
 That it is a matter of the body that is not under the control of the heart
 Or the soul at all Even while his body is
 The soul is doing another job, the memorial page.
 Of all the good and bad things that have happened in his life
 Even though his body is in a state of indifference
 The perception at the time of death was neither seen nor possible.
 Of the body Those who care or see Although it is a pity in
 Such symptoms must be calm. And must understand that the symptoms therefore are
 Body symptoms only The body is not the real person of the deceased.
 Next, the true dead are spirits Which is now about to
 Discarding the body that cannot be used anymore
 Here, we must be aware of another important matter, that is, in
 Regarding the place and time in our lives, according to our eyes, there are things
 The 3 main things are The condition of the place and time for every human being
 Those who are alive must have accessories in this condition.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ความดีและความชัดแจ้งเห็นจริง

ขัดแจ้งกันในครั้งนี้ มองเห็นความชั่ว ความดี ความผิด
ความถูกของตนได้อย่างเที่ยงแท้และเข้าใจดีว่าบัดนี้ ชีวิต
ของตนได้ย่างเข้าเขตแห่งความสมบูรณ์แล้ว ร่างกายอันเป็นสิ่ง
ที่จะอาศัยอยู่ต่อไปมิได้ถึงเวลาที่ดวงวิญญาณจะต้องออกไป
ภาพแห่งอดีตก็ดีความรู้สึกและความเข้าใจทั้งหลายแหล่
ในชีวิตของตนก็ดี มาปรากฎแก่คนที่กำลังตายเหมือนอย่าง
ความฝัน ถ้าบุคคลนั้นได้ทำความดีไว้มากก็ได้แลเห็นภาพที่ดี
ถ้าทำความชั่วไว้มากก็ได้เห็นภาพที่ชั่ว แต่ในขณะที่คนเรา
รู้จักชื่นชม
กำลังตายนั้นเป็นเวลาที่คนเรารู้จักผิดรู้จักชอบ
ในความดีที่ทำมาแล้ว และเสียใจในสิ่งที่ตนทำผิดเนื่องด้วย
เหตุนี้เอง คนที่ตายไปแล้วจึงเป็นบุคคลที่ควรได้รับอภัย มนุษย์
ทุกชาติทุกภาษาย่อมเคารพผู้ตาย ไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรมา
ก่อน ทั้งนี้เนื่องด้วยเหตุอันเดียวคือถึงเขาจะทำความชั่วร้าย
อะไรมาบ้างก็ตาม ในเวลาตายนั้นเขากลายเป็นคนดีไปแล้ว
เขารู้สึกความผิดของเขาแล้ว
ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการสำคัญอย่างยิ่งที่คนซึ่งอยู่ข้างๆ
ผู้ตายนั้นจะต้องรักษาความสงบเรียบร้อย อยให้มีเสียงอะไร
มารบกวนผู้ตายเลยเป็นอันขาด ต้องปล่อยให้ผู้ตายตายด้วย
ความสงบ ปล่อยให้เขาเสวยสุขในขณะภาพแห่งความดีต่างๆ

ความดี

ความดี

Contradict each other this time See evil, good, wrong
 His rightfulness is true and well understood now that life
 His own path has already entered the area of ​​perfection. The body
 To live no longer, the time when the soul had to go out
 The image of the past is good, all feelings and understanding
 In one’s own life Appeared to those who were dying like
 A dream, if that person did a lot of good deeds and saw a good picture
 If he had done a lot of evil, he saw the evil image But while people
 Appreciate

Dying is the time when people know the wrong way.
 In the good that has been done already And regret what he had done wrong due to
 For this reason, the dead are the ones who should be forgiven by humans.
 Every nation and every language respects the dead. No matter how he came
 First, for one reason, even though he did evil
 Whatever comes At that time he was already a good person.
 He already felt his guilt.
 For this reason it is extremely important that the people beside
 The dead must maintain order. What is the sound?
 Definitely disturbing the dead Must let the dead die too
 Calmness allows him to take pleasure in images of goodness.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เทวดามีอยู่จริงๆหรือไม่

เหมือนสิ่งหนึ่งที่ท้าทายตัวเราว่า จะตัดสินใจเชื่อดีหรือ
หากว่าตายแล้วมันมี เทวดา จริงๆ เราก็ได้ไปดีถ้าเราไม่เชื่อแล้วก็ไม่ได้
ปฏิบัติทำความดีหากมันมีจริง เวลาตายเราก็ไม่ได้ไปดี ถ้าไม่มีจริงก็
ก้ไปพราะเราไม่ชื่อแล้วไม่มีจริงแต่เกิดชาติหน้ามีจริงเราก็ชาดทุน
ฉะนั้นคนที่ได้เปรียบก็คือ คนเชื่อหรือคนสงสัยแล้ว
เลยถือว่าคนนั้นไม่มีเหตุผลไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดี
นักวิทยาศาสตร์ที่ดีนั้นเมื่อสงสัยต้องค้นคว้าต้องศึกษานั่นคือ
มีเหตุผล ประหที่ไม่เชื่อแล้วไม่ศึกษาเลยท่านถือว่าเป็นคนไม่มีเหตุผล
พระพุทธเจ้าทรงเป็นนักค้นคว้าจึงได้เกิดความรู้ความเข้าใจ ก็ขอให้
ทุกคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติสมาธิกันบ้าง จะได้ช่วยได้
ทุกวันนี้คนเราไม่ยอมรับความจริง พยายามทวนกระแสความ
จริง ไม่ยอมให้เกิดการเจ็บการตาย ไม่ยอมให้เกิดความพลัดพรากใน
บ้านเรา ไม่ยอมคิดในเรื่องการเปลี่ยนแปลง คิดแต่ในแง่ดีตลอด เรา
จะต้องอยู่กันไปท่านั้นเท่นี้ปี นี่แหละคือสิ่งที่เราทำใจไม่ได้ พออะไร
เกิดขึ้นไม่ตรงตามความจริงเราก็จะเศร้าโศกเสียใจนะทำใจได้ยากเหตุ
นี้เราจึงต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้า

เทวดา

เทวดา

This is like one thing that challenges us. Decided to believe well?
 If dead, there are really angels. We went well. If we didn’t believe then we couldn’t.
 Do good deeds if they are real. At death we didn’t go well. If not true
 It’s because we don’t have names. There are no real names, but it is true.
 Therefore, the advantage is Believers or suspects
 Therefore considered that person unreasonable and not a good scientist
 A good scientist, when in doubt, has to search and study, that is
 Had no reason to believe and did not study at all, he was considered unreasonable

 The Lord Buddha was a researcher and therefore gained knowledge and understanding.
 Everyone intends to practice meditation to be able to help.
 Today, people do not accept the truth. Try to repeat the trend
 Actually did not allow the hurt, death Not allowing separation in
 Our home does not think about change. Thinking optimistic throughout us
 Will have to stay at that position this year This is something that we can not accept enough.
 If things don’t happen to be true, then we will be sad and sad.
 So we have to rely on the Dharma of the Lord Buddha.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่