ความตายถือว่าเป็นการสิ้นสุดของชีวิตมนุษย์

ความตายถือว่เป็นการสูญเสียที่ ทุกข์ทรมาน ที่สุดในชีวิตของพวกเรา
ราะเราเป็นพ่อแม่เป็นพี่ป็นน้องก็ต้องเสียดายอาลัยอาวรณ์แต่จะทำ
ได้ เมื่อเสียใจเขาก็ไม่ได้กลับคืนมา ความเสียใจนั้นกลับทำให้
เรา ทุกข์ทรมาน มากขึ้น
แล้วจะทำอย่างไร เราก็ต้องทำใจใหม่ด้วยการระลึกไว้ในใจว่า
ทุกสิ่งทุกอย่งมันเป็นไปแล้ว ก็ต้องทำใจ ต้องอดทนอดกลั้น แล้ว
พยายามทำบุญกุศลให้ขาไปให้มากเท่ที่จะทำได้ ก็คือทำบุญให้ทาน
สวดมนต์ไหว้พระภาวนาให้เขาไป
เราควรจะมาคิดถึงทางธรรมะเพื่อดับทุกข์ทางใจดีคว่ที่เราจะ
ไปคิดถึงอดีตว่าเขาเคยอยู่กับเรา เขาเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เคยเห็น
หน้าเคยพูดคุย อยไปคิดอย่งนั้นพราะอันนั้นเป็นอดีตไปแล้ว ปัจจุบัน
นี้มีอย่างเดียวที่เราจะทำได้คือต้องพยายามทำใจของเรา แก้ไขใจของเรา
คนที่ไม่มีโอกาสได้มาเรียนรู้ธรมะจึงขาดทุน เพราะทำใจไม่ได้จึงต้อง
เศร้าโศกเสียใจทุกข์มากกว่คนอื่น ส่วนคนที่เข้าวัดตั้งแต่ยังหนุ่มยัง
สาวยังเด็กนั่นถือว่าค่อยๆ ทำใจได้ ถ้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นใน
ครอบครัวตัวเองก็จะคิดว่าเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้ว ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้น
ต้องเป็นอย่างนี้
การปฏิบัติธรรมนั้นเป็นยกำลังใจ เป็นยาระงับทุกข์ทางใจ
เป็นเครื่องกำจัดทุกข์ทรมานใจ ความเศร้าโศกเสียใจจะมีน้อยไม่
แสดงออกมากมาย ที่เราต้องน้ำตานองหนทุกวันนี้ก็เพราะเราไม่ได้
คิดว่าเราจะพลัดพรากจากของรัก ขอให้นึกไว้อย่างนี้ว่า
ทุกคนที่เราเห็น ทุกบ้านทุกมือง ทุกหมู่เหล่ ไม่ว่าใครทั้งหมด
ก็จะต้องมีแต่เรื่องอย่างนี้ทุกวัน แต่มื่อจะมีอย่งนี้เกิดขึ้นก็ต้องเตรียม

ทุกข์ทรมาน

Death is considered the greatest loss of our lives.
 Because we are parents, brothers and sisters have to regret, but will do.
 When sad, he didn’t return. That regret makes
 We suffer more
 Then what to do We must rejoice by remembering that
 Everything is everything. It’s already going to have to be patient and patient.
 Try to make as much merit as possible Meaning making merit for alms
 Pray to pray for him to go.
 We should come to think of Dhamma in order to end suffering in kindness than we are.

To think of the past that he had been with us He used to be like this, had seen
 Talk page Do not think so, because that is the past and present.
 This is the only thing we can do is try to do our mind. Fix our mind
 People who do not have the opportunity to learn Dhamma therefore lose. Because I cannot do this, therefore must
 Sadness, sorrow, suffering more than others. As for those who have attended the temple since young
 That young girl is considered to be able to accept if something happens in
 My own family will think that we know and we understand. That everything
 Must be like this
 Dharma practice is encouraging. Is an antidepressant
 It is the elimination of suffering. There will be little to no sorrow

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ศีลธรรมจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อน

อยู่แต่ว่าไม่พิจาณาเห็นว่ามีคนแห่ มีคนจ็บ มีคนตายอยู่ทุกวัน แต
เว่าไม่เคยน้อมมาคิดว่า เราจะต้องเป็นอย่างนั้นหรือเปสา
เราไม่อดคิดนึกว่าตัวเองเกิดความเศร้าใศกเสียใจ เกิดความ
ไม่สมหวังในความแก่ ความตาย คนเราจึง เป็นทุกข์ มาก พอมีอะไรที่
ไม่ดีเกิดขึ้นในครอบครัวหรือตัวเรา เราก็จะทุรนทรายหาทางดับทุกข์
ได้เพราะตัวเองหลง
เรามาเผาศพก็ต้องพิจารณาตัวเราว “นามะรู้ปัง ทุกขัง” หยิบ
ดอกไม้ถูปเทียนขึ้นมาก็ “นามะรูปัง ทุกขัง นามะปัง อะนิจจัง นา
มะรูปัง อะนัตตา” คือให้พิจรณว่า นามรูปร่างกายเรานี้ เป็นทุกข์ ไม
เที่ยงแตกดับไปในที่สุด เหมือนกับเขาที่เรามาเผา เมื่อก่อนเขาก็เผา
คนมามาก ถึงที่สุดพวกเราก็มาเผาเขา อนาคตคนอื่นก็ต้องมาเผาเรา
ก็หมุนเวียนอยู่อย่างนี้เราจะหนีไปไหนพ้น …ความตาย
พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า การกตัญญรู้คุณพ่อแม่คือการทำ
ความดีให้พ่อแม่สบายใจทำอะไรก็ได้ให้พ่อแม่มีความสุขในบั้นปลายชีวิต
การตอบแทนพ่อแม่ไม่ใช่มาเลี้ยงดูอย่างเดียว คือการทำอะไรก็ได้ให้
พ่อแม่สบายใจ
ถ้าได้มาบวชทำให้พ่อแม่เห็นชายผ้าเหลืองได้มีความสุขถือว่า
ตอบแทนบุญคุณ เมื่อออกไปก็ต้องเป็นคนมีศีลธรรม ไม่ใช่มาบวชแล้ว
ทำดีพอสึกไปแล้วขี้เหล้าเมายาก็เท่ากับเนรคุณ
ฉะนั้นจะต้องทำให้พ่อแม่สบายใจไปตลอดชีวิตจะเป็นลูกผู้
หญิงผู้ชายก็เหมือนกัน ให้เห็นว่าลูกนี้ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวล
เป็นผู้นำตัวเองได้ นำครอบครัวได้ ให้พ่อแม่สบายใจได้ว่าลูกจะไม่ผิด
ศีลธรรมจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อน นี่คือตอบแทนบุญคุณ

เป็นทุกข์

But it is not considered that there are people, there are people, the job is dead, every day, but
 Waved never bowed to think that Do we have to be that way?
 We do not want to think that we are sad and sad.
 Unhappy in the death. Therefore, we are wealthy enough.
 Bad things happen in our family or ourselves. We will struggle to find ways to end suffering.
 Because I was lost
 We came to cremate, we have to consider ourselves. “Nama, know every bang

Flowers pounded candles up to it. “Nama Rupang, every prison.
 Marupang Anatta “is to consider that This body name is not suffering.
 Noon finally broke away. Like him that we came to burn In the past he burned
 A lot of people came to the end, we came to burn him. In the future, others will come and burn us.
 Circulating like this, where can we escape … death
 The Lord Buddha said that To know parents is to do
 Goodness makes parents feel comfortable, do anything to make their parents happy at the end of their life.
 The return of parents is not the only care. Is to do anything for
 Happy parents

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ผู้ที่มองเห็นนิมิต

ผู้เห็นนิมิต ทำดีที่สุดล้ว และคนที่อยู่นี่แหละเป็น ผู้เห็นนิมิต หมายที่ดีว่า”เออ! คน
ตายเขาทำอย่างไรกัน วลาเราตายบ้าง เราก็คงเป็นอย่างนั้นไม่ต่างกัน”
เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้ว เราก็เข้าใจไม่งมงาย คือเข้าใจว่ามา
งานศพ นี้พวกเราจะต้องมาพิจารณาความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ให้เกิด
ความสลดสังเวช จะได้เป็นบุญกุศลแก่ตัวเราและครอบครัวของเรา รวม
ทั้งคนตายด้วย ไม่ใช่มีงานศพแล้วมาจัดฟ้อนรำขับร้องกินเหล้าเมายา
สนุกคึกคะนองกันอย่างนั้นถือว่าไม่ได้เคารพรมะของพระพุทธเจ้า ไม
ได้เคารพผู้ตาย
การตายนี้ไม่ใช่เรื่องสนุก แต่เป็นเรื่องสลดสังเวชเป็นเรื่อง
ที่มาปลง เอาบุญกุศลทางใจจึงจะถูกต้อง
เมื่อใดมีความเกิดนั้นย่อมมีทุกข์
ทุกข์เพราะความเกิด
พระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าตัวเราเป็นตัวทุกข์ ทุกข์เพราะ
ความเกิด เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีการเปลี่ยแปลงจึงต้องทุกข์ มีเจ็บ มีแก่
แล้วก็ตาย ซึ่งเราไม่อยากคิดไม่อยากนึกทั้งๆ ที่ความจริงก็ปรากฏขึ้น
อยู่ทุกลมหายใจ พวกเราค่อยๆ แกโดยไม่รู้ตัว ถ้าแค่ปืบปั๊บนี่คนจะ
รู้ตัว แต่ความแก่จะค่อยๆ แก่ไปที่ละน้อยๆ ขนาดบางคนอายุ 60 ปี แล้ว
ยังไม่ยอมแก่ก็มีเพราะใจมันไม่อยากแก่ ก็ยังบอก “ฉันยังไม่แก่ยังไม่
เข้าวัดไม่ถือศีลถือธรรม”
แต่คนที่เกิดมามันก็แก่แล้วเปลี่ยนแปลงแล้วถือว่าแก่ไปทุกวัน
ตั้งแต่อยู่ในท้องก็แก่ แก่มาจนคลอด ชีวิตคนเราอยู่ไม่ถึง 100 ปี มี
เวลาอยู่ไม่นานหรอก อยคิดว่าโลกนี้เป็นของเรา อยู่ไม่นานก็ต้องมี
การเปลี่ยนแปลง เราต้องเดินไปสู่ความแก่ชราแน่นอน คนเราเมื่อเห็น

ผู้เห็นนิมิต

Do my best And those who live here see a good sign, “Oh! people
 How do they die? How are we dead? We would be like that. “
 When we knew this already We understand not ignorant. Understand that come
 This funeral, we have to consider the birth, the sickness and the death.
 Misery Will be a merit for ourselves and our family as well
 Both the dead No, there was a funeral. Then came to dance, sing, drink, intoxicated.


 So fun, high spirits like that do not respect the Lord Buddha
 Respect the dead.
 This death is not fun. But it is a miserable misery
 That comes down to merit and will be correct
 Whenever that occurs, there is suffering.
 Suffering because of birth
 The Lord Buddha already said that we are suffering because
 What happened when there was a change then suffering and suffering.
 And then die, which we do not want to think, do not want to think in spite In which the truth appeared
 Every moment of our breath we slowly unknowingly If just for a short while, people will
 Realizing but aging will gradually Old age Some people are already 60 years old.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

บุญกุศลที่เราสะสมไว้จะเกิดผลดี

ฉะนั้นเมื่อ ชาติ นี้เราทำ บุญกุศล ไว้มากมาย วันข้างหน้าเราก็
ย่อมไปได้ดี ได้ร่างดีกว่านี้ อายุยืนกว่านี้ มีสติปัญญาดีกว่านี้ นิสัย
จิตใจก็พัฒนาดีกว่านี้ แต่คนเราถ้าชาตินี้ทำไม่ดีนิสัยขี้โกรธขี้ริษยา
พยาบาท มีใจหงุดหงิดชอบปอร้ยผู้อื่น เป็นคนตระหนี่ไม่ให้ทาน ไม
รักษาศีล ไม่ทำจิตใจให้ผ่องใสเบิกบาน เมื่อต้องแตกกายทำลายขันธ์
เขาก็เหมือนปลี่ยนจากของเก่าแล้วไปเอาของที่ไม่ดีมากขึ้น เหมือน
กับคนที่ขายบ้าน ขายรถเป็นหนี้เขาถูกยึด แล้วก็ต้องไปอาศัยหรือเช่า
คนอื่นอยู่ ที่เป็นเช่นนี้เพราะตอนที่มีชีวิตอยู่ เขาไม่ได้ทำความดีไปข้าง
หน้าจึงต้องลำบาก
ทีนี้ทำอย่างไรจึงจะให้เราเชื่อว่า คำที่พระสอนนี้
เป็นความจริง เราก็ต้องใช้ปัญญาใช้เวลาทำความเพียรใน
หลักสติปัฏฐาน 4 หลักสมถะสงบใจ วิปัสสนาพิจารณาใจ
ตัวเองจนสบเยือกเย็นเข้าไปถึงญาณหยั่งรู้ใจตนเองนั่น
แหละ! เราจึงจะเชื่อเรื่องความตายอย่างไร ต้ายจริงหรือไม่
จริง
พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ตรัสรู้เช่นพระองค์ ฉะนั้นเราก็ควร
ปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้เข้าถึงความรู้ ความเข้าใจ จะได้สิ้นสงสัยเสียที
เรื่องความตายนี้พระมากี่ยวข้องทุกคนเลย ฉะนั้นจึงหนีพระ
ไม่พ้น หนีวัดไม่พ้น ใครจะวิเศษสุดยังไงก็ต้องไปพึ่งพระพึ่งวัดทำ
พิธีกรรมเพื่อเอา บุญกุศล ไว้ ชาติ หน้าหรือว่าเอาแนวทางเพื่อให้ผู้อยู่สบายใจว่าได้

ชาติ

Therefore, when we incur a lot of merit, the next day we will
 Naturally would go better and get a better body Longer life Have better intelligence than this
 The mind developed better. But people, if this life is bad, angry, envy
 Vengefulness is irritated and likes to be fond of others. Being a stingy person, not to eat
 Keep the precepts and do not make the mind cheerful. When having to break and destroy Khan
 He is like changing from the old and going to get more bad things like
 With people selling houses Selling a car owes him being confiscated. And then have to go to live or rent
 Others live like this because when they were alive He didn’t do good to the side.
 So must face

Now, how to let us believe that The teachings of this monk
 It is true that we must use wisdom to spend time and diligence in
 The Four Principles of Mindfulness Introspection
 Himself until it was frozen into the insight that self insight
 That’s it! How do we believe in death? Really?
 real

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คนที่ตายจริงๆ เขาก็ไม่กลัวความตาย

คนที่ตายจริงๆ เขาก็ไม่กลัวความตาย เขาก็ไม่เศร้าโศกเรื่อง
ความตาย แต่คนที่ตายไม่จริงนั้นกลัวความตาย เสียใจคิดว่าเขาตาย
ไปจริงๆ จึงได้กลัวความตาย จึงได้ร้องไห้รักคิดถึงว่าเขาตาย
แต่ที่จริงตามหลักของ พระพุทธเจ้า ทุกคนไม่ได้ตายจริง เพราะ
เป็นเรื่องวิญญาณเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ยังปิดบังปัญญาเราอยู่
พระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้รู้แจ้งโลกทั้งสาม รูรื่องมนุษย์อดีตอนาคตว่มา
จากไหน จะไปไหน รู้รื่องภูมิธรรมของเทวดา อินทร์ พรหม
พระพุทธเจ้าไม่ได้เชื่ออย่างที่เราเชื่อ แต่ท่านตรัสรู้จริงด้วยการ
เข้าฝึกญานสมาธิจนรู้เป็นวิญญาณ วิญญาณทั้ง หก ก็คือ เห็น ตา
วิญญาณ หวิญญาณ จมูกวิญญาณ ลิ้นวิญญาณ กายวิญญาณ จิต
วิญญาณ
พระพุทธเจ้า รู้เรื่องวิญญาณทั้ง หก แล้วก็เข้าใจเรื่องวิญญาณ
ทั้งปวง ไม่สงสัยเรื่องตายเรื่องเกิด เรื่องชาตินี้ชาติหน้า หายสงสัย
เพราะท่านเป็นผู้รู้จริง คนที่ตายทุกวันนี้เป็นเพียงเปลี่ยนร่างกายเท่านั้น
เอง แต่วิญญาณไม่ได้ตาย เหมือนคนรวยเปลี่ยนรถคันเก่าที่ใช้ไม่ได้
ไปซื้อรถคันใหม่ หลายคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาจึงทิ้งรถคันนั้นไป แต
ที่จริงรถคุ้นนั้นมันเก่าแล้ว เขามีเงินจึงซื้อคันใหม่ขับดีกว่า
คนเราที่เกิดมานี่ก็เพราะการกระทำต่างๆ คนที่เกิดมาแล้ว
ทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเข้าใจในหลักธรรมก็เหมือนคนรวย
เมื่อตายจากโลกนี้ไปสโลกใหม่ก็ถือว่าเปลี่ยนไปในฐานะที่ดี เหมือนกับ
คนรวยเปลี่ยนบ้านหลังเก่ที่ทรุดโทรมไปเอาบ้านหลังใหม่ที่มีราคาแพง
กว่า

พระพุทธเจ้า

Really dead person He is not afraid of death. He was not sad about
 Death, but those who do not actually die are afraid of death. Sorry to think that he died
 Really was afraid of death Therefore crying, loving, thinking that he was dead
 But in truth, according to the principles of the Lord Buddha, not everyone actually dies because
 It is a spirit, a sensitive issue that is still hiding us.
 The Lord Buddha was the enlightened person of all three worlds. Human Machines, Past, Future, Coming
 From where to go, the landscape of the goddess In Prom
 Buddha is not believing as we believe. But endure true enlightenment by
 Practicing meditation to the point of knowing the soul, the six souls are seeing the eye

Spirit spirit spirit nose soul tongue body soul spirit
 spirit
 The Lord Buddha knows all six spirits and understands them.
 All have no doubts about death, matter, birth About this life, the next wonder
 Because he is the true person People who die today are only physically changing.
 Himself, but the spirit did not die Like a rich man changing an old car that doesn’t work
 Go to buy a new car Many people do not understand why he left that car but
 In fact, that familiar car is old. He has money, so buy a new one. Drive better.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

นักโบราณคดี และ วรรณคดี

นักโบราณคดี และ วรรณคดี ย่อมได้เคยอ่าน ทั้งใน
เรื่องจริงและในเรื่องนิยายถึงการรักษาโรคด้วยอำนาจ
ดวงจิต ซึ่งมีอยู่ไม่ว่าในหมู่ชนชาติใดภาษาใด การรักษา
โรคด้วยอำนาจดวงจิตนี้ ย่อมมีอยู่ในหมู่คนที่เป็นป่าเถื่อน
ถือผีสางเทวดา จนกระทั่งถึงชาติที่เจริญแล้วในสมัยใหม่
ที่สุดนี้ก็ยังมีอยู่ลัทธิวูดูในแอฟริกา จนกระทั่งถึงศาสนา
ที่รุ่งเรืองที่สุด วิธีการก็บัญญัติไว้มากมายหลายอย่าง
พวกพระทุกๆ ศาสนาย่อมอ้างว่าตนมีความสามารถใน
การรักษาโรคโดยวิธีนี้ได้
และก็มีพิสูจน์ให้เห็นความจริงแล้วมาก ต่างฝ่าย
ต่างก็เถียงกันว่า วิธีของตนเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วแท้ และวิธี
ของศาสนาอื่นเป็นวิธีหลอกลวง และลงท้ายวิธีเทล่านั้น ก็ได้
ผลเท่าๆ กันซึ่งแสดงให้เห็นว่า จะเป็นศาสนาใดไม่สำคัญ
ข้อสำคัญนั้นอยู่ที่อำนาจดวงจิตนั้นเอง
ธรรมชาติของมนุษย์นั้นย่อมเป็นเหมือนกันตลอด
ทั่วโลกและทุกสมัย ต่างฝ่ายก็ต่างอ้างว่าของตัวประเสริฐ
และถูกต้องแท้ ทางลัทธิโยคีเขาก็อ้างว่า ความรู้ทั้งนี้เขา
เข้าใจหลักนี้มานานแล้ว วรรณคดี เขาแบ่งออกเป็น 3 ประการ

วรรณคดี

Archaeologists and literature have read it in both
 True stories and stories in fiction about healing with power.
 The mind that exists regardless of nationality or language.
 Disease with this mental power Naturally exists among people who are barbarians
 Nymph Until the modern civilization
 Finally, there is still a voodoo in Africa. Until religion
 The most prosperous Many methods are provided.
 Monks of all religions claim that they are capable of
 Can cure the disease by this method
 And there are proven to be true for both parties
 Both argue that His methods are the correct way and the way.
 Of other religions is a deception method And ending that Tela method is fine.
 Equal results which show that Regardless of what religion is important
 The important thing is the power of the mind itself.
 Human nature is naturally the same throughout.
 Around the world and every time Both sides claimed that the noble things
 And true In the Yogi religion, he claimed that Knowledge in this regard
 Understand this principle for a long time. His literature is divided into 3 points.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อาลัยอาวรณ์ การจากไปของคนที่ตนเองรัก

อาลัยอาวรณ์ จักษุหรือดวงตาทั้งสองข้ง เพียงแค่การจากไปของคนที่ตนเองรัก บาง
คนยอมตายเองเสียดีกว่า สลัดความ อาลัยอาวรณ์ ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็
ลยห้เร่างทนภายใน 7 วัน ถึงจะเศร้าโศกเสียใจก็ได้เห็นว่าเอาไว้
จะแสนรักหวงแสนหวง ห่วงหวงอย่างไรก็เอาไว้ให้ยั่งยืนยาว
นานไม่ได้ มันหมดสภาพแล้ว
คนเราเกิดมานี่สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ก็เห็นกันทุกคนแต่บาง
คนเห็นแล้วไม่ได้ต้องเข้มาใส่ใจก็สักแต่ว่าเห็นคนนั้นตายคนนี้ตาย คน
นั้นแก่คนนี้แก่ แต่ไม่เคยน้อมนึกมาว่เราจะต้องแก่บ้าง เจ็บบ้าง ตาย
บ้าง นี่คือคนไม่ยอมรับความจริง
คนที่ทุกข์กับความไม่รู้นี่มีมาก ทุกข์เพราะไม่ยอมรับความจริง
เช่นเรามาในงานศพก็คิดว่า “คนตายตายคนเดียวมาเผาแล้วเราก็กลับ
บ้าน” แต่ไม่รู้ว่าความตายจะตามเราไปที่บ้าน เราไม่รู้ว่าความตายจะ
เป็นเชื้อตามไปถึงตัวเรา ลูกหลาน ญาติพี่น้องเรา
พวกมนุษย์นึกว่าความตายมาส่งถึงปช้ำ แล้วก็แล้วกันพวก
เราก็คงจะไม่ป็นอะไร เหมือนเราไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลก็คงนึกว่า
“คนป่วยอยู่ที่หมอที่โรงพยาบาลพวกเรากลับบ้านก็คงไม่ต้องป่วย” แต
เปล่ ความปวยก็ตามเราเหมือนเงตามตัวเรา เจอคนแก่ก็นึกว่า “คน
แก่ก็คือคนแก่คงไม่ตามเราไป” แต่ที่ไหนได้ คนแก่ก็ตามอยู่ในตัวเรา
พูดถึงเรื่องความตาย ทุกคนคงไม่อยากได้ยินได้ฟังแต่ความ
ตายนั้นเป็นสัจธรรมที่อยู่คู่โลกว่า คนเราเกิดมาต้องตายทุกคน ใน
ความเป็นจริงการตายนั้นไม่ได้ตายจริงหรอกเป็นการตายเพียงร่างกาย
แต่ใจนั้นไม่ตาย
คนที่ตายจริงๆ นั้นคือ ตายด้วยการไม่โกรธ ไม่โลภ
ไม่หลง นั่นคือตายจริงๆ

Reminiscing ophthalmology or both eyes Just the passing away of some loved ones
 It is better for a man to die than to throw away no condemnation.
 Wait within 7 days, to the point of being sad and sad to see that
 Be extremely loving, possessive, extremely possessive Any concern about possessing long lasting
 For a long time, no, it is no longer broken
 Our people are born here. Saw everyone but some
 It cannot be seen by anyone who cares, but that person is dead.
 Is this old person But never bowing to think that we must be old, some hurt, die

 Some people are not accepting the truth.
 There are many people who are suffering with ignorance. Suffering because of not accepting the truth
 For example, when we came at a funeral, I thought “The dead are the only dead. Come to burn and we return.
 Home “but didn’t know that death would follow us to the house We don’t know that death will
 Is an infection to us, our children, our relatives
 Humans think that death comes to the bruise. And then guys
 We would not be a problem. Like we visited a sick person at the hospital, probably thinking that

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การเผาเป็นการหมดห่วงใยไม่ต้องรอพิสูจน์อะไร

รู้สึกทำใจได้ว่ามันเป็นสภาวะที่คนแก่ก็ต้องตาย เราเป็นลูกก็ต้องคิดว่า
เป็นเรื่องธรมดาก็ไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรมากมายถ้ยิ่งปฏิบัติก็เฉยๆ
ถ้าเป็นคนชาวโลกก็อาจจะเสียใจพักหนึ่ง แต่ถ้าแม่รู้ว่าลูกตายจะ
คร่ำครวญอาลัยหลายปื
“กูเลี้ยงมาโตแล้ว อุตส่าห์หาเลี้ยงก็ยากลำบากเหลือเกิน แหม!
มันน่าจะรอให้เราตายก่อน”
คล้ายๆ เห็นอนาคตของลูกดีอย่างเดียวไม่เคยคิดให้ลูกตายนี่
พ่อแม่ทุกคนเป็นอย่างนั้น
เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเรื่องการแสดงมุทิตาการทำบุญกุศลหรือ
กตัญญูรู้คุณพ่อแม่ เราควรแสดงออกตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ดูแลท่าน
สงสารท่าน ตอบแทนเกื้อกูลท่านยิ่งมากเท่าไรยิ่งดี ตัวเราได้มาจาก
ท่านมันมีค่ามากเงินทองเท่าไรก็ตอบแทนไม่หมด ต้องรีบทำเสียก่อน
อย่ทำแบบมายา ไม่ใช่ตายแล้วก็มาจัดงานกันใหญ่โตมีโน่นมีนี่เพื่อ
จะให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าเรากตัญญู คนที่เขารู้เขาก็จะประมาณว่าไม่
ได้รักจริง
การฌาปนกิจหรือ การเผาสรีระ ร่างกาย เพื่อกำจัดความน่า
รังเกียจให้หมดไปตามธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาตามหลัก
โบราณสมัยก่อนถ้าตายดีก็ไปเผาถ้าตายร้ายตายไม่ดีตายโหงก็ไปฝัง
แต่สมัยนี้ถือว่า การเผาสรีระ เป็นการหมดห่วงใยไม่ต้องรอพิสูจน์อะไรถ้าเก็บ
ไว้นานวันก็ยิ่งอาลัยอาวรณ์ ถ้าเผาไปภายใน 7 วัน ความเศร้าโศก
เสียใจก็ดับลงไป
พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่ามนุษย์และเทวดานี่เศร้าโศกเสียใจ
มากจากการปรินิพพานของพระองค์ ทุกคนสูญเสียเหมือนสูญเสีย

การเผาสรีระ

Feeling comfortable that it is a condition that the elderly must die. We are children, must think that
 Is a matter of sadness, not much sadness.
 If being a citizen of the world, may be sad for a while But if the mother knew that the child would die
 Weeping and mourning for many years
 “I have grown up. So hard to find and feed! Oh!
 It should be waiting for us to die first. “
 Like seeing the future of my only good child, never thinking of my death
 All parents are like that.

When he knew this, about the reanimated performances, merit making or
 Grateful to parents We should act since you are still alive, take care of you.
 Pity you in return, the more support you have, the better. We have come from
 He is very precious. No matter how much money is spent Must hurry to do first
 Do not do illusion, not dead, and then come to organize a big event.
 Will let everyone know that I am grateful People that he knows, he would estimate that it is not.
 Really love

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

สภาวะของการสูญเสียคืออะไร

รู้สึกทำใจได้ว่ามันเป็นสภาวะที่คนแก่ก็ต้องตาย คือการ สูญเสีย เราเป็นลูกก็ต้องคิดว่า
เป็นเรื่องธรมดาก็ไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรมากมายยิ่งปฏิบัติก็เฉยๆ
ถ้าเป็นคนชาวโลกก็อาจจะเสียใจพักหนึ่ง แต่ถ้าแม่รู้ว่าลูกตายจะ
คร่ำครวญอาลัยหลายปื
“กูเลี้ยงมาโตแล้ว อุตสห์หาเลี้ยงก็ยากลำบากเหลือเกิน แหม!
มันน่าจะรอให้เราตายก่อน”
คล้ายๆ เห็นอนาคตของลูกดีอย่างเดียวไม่เคยคิดให้ลูกตายนี่
พ่อแม่ทุกคนเป็นอย่างนั้น
เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเรื่องการแสดงมุทิตาการทำบุญกุศลหรือ
กตัญญูรู้คุณพ่อแม่ เราควรแสดงออกตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ดูแลท่าน
สงสารท่าน ตอบแทนเกื้อกูลท่านยิ่งมากทไรยิ่งดี ตัวเราได้มาจาก
ท่านมันมีค่ามากเงินทองเท่าไรก็ตอบแทนไม่หมด ต้องรีบทำเสียก่อน
อย่าทำแบบมายา ไม่ใช่ตายแล้วก็มาจัดงานกันใหญ่โตมีโน่นมีนี่เพื่อ
จะให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าเรากตัญญู คนที่เขารู้เขาก็จะประมาณว่าไม่
ได้รักจริง
การฌาปนกิจหรือเผาสระร่งกาย เพื่อกำจัดความน่า
รังเกียจให้หมดไปตามธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาตามหลัก
โบราณสมัยก่อนถ้าตายดีก็ไปเผาถ้าตายร้ายตายไม่ดีตายโหงก็ไปฝัง
แต่สมัยนี้ถือว่าการเผาเป็นการหมดห่วงใยไม่ต้องรอพิสูจน์อะไรถ้าเก็บ
ไว้นานวันก็ยิ่งอาลัยอาวรณ์ ถ้เผาไปภายใน 7 วัน ความเศร้าโศก
เสียใจก็ดับลงไป
พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่ามนุษย์และเทวดานี่เศร้าโศกเสียใจ
มากจากการปรินิพพานของพระองค์ ทุกคนสูญเสียเหมือน สูญเสีย

สูญเสีย

Feeling comfortable that it is a condition that the elderly must die. We are children, must think that
 Is a sad story, there is not much sadness, more practice, more passive
 If being a citizen of the world, may be sad for a while But if the mother knew that the child would die
 Weeping and mourning for many years
 “I have grown up. The industry is hard to find. Oh!
 It should be waiting for us to die first. “

 Like seeing the future of my only good child, never thinking of my death
 All parents are like that.
 When he knew this, about the reanimated performances, merit making or
 Grateful to parents We should act since you are still alive, take care of you.
 Pity you in return, the more you support, the better. We have come from
 He is very precious. No matter how much money is spent Must hurry to do first
 Don’t do illusion. Not dead, then come to organize a huge event there and there for
 Will let everyone know that I am grateful People that he knows, he would estimate that it is not.
 Really love

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา

มีแต่ทำให้ พ่อแม่ เจ็บซ้ำน้ำใจตลอดเวลา พอพ่อแม่ตายมาร้องไห้ให้
แขกทั้งหลายเช้ใจว่ำฉันรักพ่อแม่ เดี๋ยวจะหาวฉันเป็นคนอกตัญญ
น่าทุเรศสมเพชนะ เห็นมีเยอะเลย
พวกนี้มาอาศัยท้องเกิดแท้ๆ กลับมาทำให้พ่อแม่เจ็บซ้ำน้ำใจ
ก็ปชื่อเมียเชื่อผัวซะอย่างนี้ก็หลงแล้ว คราวนี้ก็ไม่อยากให้พ่อแม่ได้อยู่
เป็นสุข
คนเราถ้ามีจิตใจที่เป็นบุญกุศลได้อบรมมาดีกตัญญูรู้คุณเขา
จะไม่ทำอย่างนั้นเขาจะรักทะนุถนอมพ่อแม่ ถือว่าพ่อมีคนเดียวแม่มี
คนเดียวตายแล้วหาไม่ได้ ไม่มีรักไหนจะเท่าพ่อแม่รักเรา มันไม่สนิทใจ
จะเอาใครมาทำพ่อทำแม่ก็ไม่เหมือนคนเดิม

ในฐานะที่อาตมาก็รู้ว่าในโลกนี้ไม่มีใครเสียสละเท่ากับพ่อแม่เรา
พ่อแม่นี่นะไม่อยากให้ลูกตายก่อนหรอก มีแต่อยากตายก่อนลูก ก่อน
จะตายก็อยากเห็นอนาคตลูก อยากเห็นลูกมีครอบครัวมีผัวมีเมียมีลูก
มีหลาน มีความป็นอยู่ดี ไม่เดือดร้อนมีความสุข สะดวกสบาย แล้ว
ก็ขอตาย…ขอตายแทนอย่าให้ลูกตายก่อน
ลองไปถามเถอะไม่มีพ่อแม่คนไหนแซ่งลูกให้ตายก่อนหรอก
ขนาดลูกเป็นโจรก็ยังไม่อยากให้ลูกตายก่อนเลย ขี้เหล้าเมายาก็รักหมด
หัวใจของ พ่อแม่ รักเสียจนไม่มีอะไรเหลือ มีลูกกี่คนก็รักหมดขอตายก่อน
ไม่อยากเห็นศพลูกกลัวทำใจไม่ได้ ไม่มีพ่อแม่คนไหนทำใจได้ที่เห็นลูก
ตายต่อหน้าต่อตา ลูกตายแม่เศร้าโศกเป็นปีๆ ยังไม่เลิกเลย
นี่พูดกันตามความจริงนะ ถ้าพ่อแม่ตายเราก็เศร้าโศก

Only causing the parents to repeatedly hurt their generosity When the parents died to cry for
 All the guests are convinced that I love my parents. I’ll yawn, I’m a dog.
 It’s pathetic. Saw many
 These come to live from the birth Come back to hurt the parents repeatedly
 Lost the name of the wife, believe in the husband, like this then got lost This time, I don’t want my parents to stay.
 pleasantly


 If a person has a good mind, he is well trained and grateful to him.
 Will not do that, he will love and cherish his parents Regarded as having only one mother
 One person is dead and cannot be found. No love is as much as parents love us. It’s not close to my heart.
 If anyone wants to do it, their father and mother will be different.
 As I know that in this world there is no one sacrificing like our parents
 Parents do not want their children to die first. Only want to die first
 Would like to see the future of children Want to see children, have family, have husband, wife, have children


 Having grandchildren is okay. Not suffering, happy and convenient.
 Would like to die … ask for death instead of not letting the child die first
 Try to ask. No parent chooses the child to die first.
 Even though I was a thief, I didn’t want my son to die first. Drunkenness is all love

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่