ผู้ที่มองเห็นนิมิต

ผู้เห็นนิมิต ทำดีที่สุดล้ว และคนที่อยู่นี่แหละเป็น ผู้เห็นนิมิต หมายที่ดีว่า”เออ! คน
ตายเขาทำอย่างไรกัน วลาเราตายบ้าง เราก็คงเป็นอย่างนั้นไม่ต่างกัน”
เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้ว เราก็เข้าใจไม่งมงาย คือเข้าใจว่ามา
งานศพ นี้พวกเราจะต้องมาพิจารณาความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ให้เกิด
ความสลดสังเวช จะได้เป็นบุญกุศลแก่ตัวเราและครอบครัวของเรา รวม
ทั้งคนตายด้วย ไม่ใช่มีงานศพแล้วมาจัดฟ้อนรำขับร้องกินเหล้าเมายา
สนุกคึกคะนองกันอย่างนั้นถือว่าไม่ได้เคารพรมะของพระพุทธเจ้า ไม
ได้เคารพผู้ตาย
การตายนี้ไม่ใช่เรื่องสนุก แต่เป็นเรื่องสลดสังเวชเป็นเรื่อง
ที่มาปลง เอาบุญกุศลทางใจจึงจะถูกต้อง
เมื่อใดมีความเกิดนั้นย่อมมีทุกข์
ทุกข์เพราะความเกิด
พระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าตัวเราเป็นตัวทุกข์ ทุกข์เพราะ
ความเกิด เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีการเปลี่ยแปลงจึงต้องทุกข์ มีเจ็บ มีแก่
แล้วก็ตาย ซึ่งเราไม่อยากคิดไม่อยากนึกทั้งๆ ที่ความจริงก็ปรากฏขึ้น
อยู่ทุกลมหายใจ พวกเราค่อยๆ แกโดยไม่รู้ตัว ถ้าแค่ปืบปั๊บนี่คนจะ
รู้ตัว แต่ความแก่จะค่อยๆ แก่ไปที่ละน้อยๆ ขนาดบางคนอายุ 60 ปี แล้ว
ยังไม่ยอมแก่ก็มีเพราะใจมันไม่อยากแก่ ก็ยังบอก “ฉันยังไม่แก่ยังไม่
เข้าวัดไม่ถือศีลถือธรรม”
แต่คนที่เกิดมามันก็แก่แล้วเปลี่ยนแปลงแล้วถือว่าแก่ไปทุกวัน
ตั้งแต่อยู่ในท้องก็แก่ แก่มาจนคลอด ชีวิตคนเราอยู่ไม่ถึง 100 ปี มี
เวลาอยู่ไม่นานหรอก อยคิดว่าโลกนี้เป็นของเรา อยู่ไม่นานก็ต้องมี
การเปลี่ยนแปลง เราต้องเดินไปสู่ความแก่ชราแน่นอน คนเราเมื่อเห็น

ผู้เห็นนิมิต

Do my best And those who live here see a good sign, “Oh! people
 How do they die? How are we dead? We would be like that. “
 When we knew this already We understand not ignorant. Understand that come
 This funeral, we have to consider the birth, the sickness and the death.
 Misery Will be a merit for ourselves and our family as well
 Both the dead No, there was a funeral. Then came to dance, sing, drink, intoxicated.


 So fun, high spirits like that do not respect the Lord Buddha
 Respect the dead.
 This death is not fun. But it is a miserable misery
 That comes down to merit and will be correct
 Whenever that occurs, there is suffering.
 Suffering because of birth
 The Lord Buddha already said that we are suffering because
 What happened when there was a change then suffering and suffering.
 And then die, which we do not want to think, do not want to think in spite In which the truth appeared
 Every moment of our breath we slowly unknowingly If just for a short while, people will
 Realizing but aging will gradually Old age Some people are already 60 years old.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

บุญกุศลที่เราสะสมไว้จะเกิดผลดี

ฉะนั้นเมื่อ ชาติ นี้เราทำ บุญกุศล ไว้มากมาย วันข้างหน้าเราก็
ย่อมไปได้ดี ได้ร่างดีกว่านี้ อายุยืนกว่านี้ มีสติปัญญาดีกว่านี้ นิสัย
จิตใจก็พัฒนาดีกว่านี้ แต่คนเราถ้าชาตินี้ทำไม่ดีนิสัยขี้โกรธขี้ริษยา
พยาบาท มีใจหงุดหงิดชอบปอร้ยผู้อื่น เป็นคนตระหนี่ไม่ให้ทาน ไม
รักษาศีล ไม่ทำจิตใจให้ผ่องใสเบิกบาน เมื่อต้องแตกกายทำลายขันธ์
เขาก็เหมือนปลี่ยนจากของเก่าแล้วไปเอาของที่ไม่ดีมากขึ้น เหมือน
กับคนที่ขายบ้าน ขายรถเป็นหนี้เขาถูกยึด แล้วก็ต้องไปอาศัยหรือเช่า
คนอื่นอยู่ ที่เป็นเช่นนี้เพราะตอนที่มีชีวิตอยู่ เขาไม่ได้ทำความดีไปข้าง
หน้าจึงต้องลำบาก
ทีนี้ทำอย่างไรจึงจะให้เราเชื่อว่า คำที่พระสอนนี้
เป็นความจริง เราก็ต้องใช้ปัญญาใช้เวลาทำความเพียรใน
หลักสติปัฏฐาน 4 หลักสมถะสงบใจ วิปัสสนาพิจารณาใจ
ตัวเองจนสบเยือกเย็นเข้าไปถึงญาณหยั่งรู้ใจตนเองนั่น
แหละ! เราจึงจะเชื่อเรื่องความตายอย่างไร ต้ายจริงหรือไม่
จริง
พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ตรัสรู้เช่นพระองค์ ฉะนั้นเราก็ควร
ปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้เข้าถึงความรู้ ความเข้าใจ จะได้สิ้นสงสัยเสียที
เรื่องความตายนี้พระมากี่ยวข้องทุกคนเลย ฉะนั้นจึงหนีพระ
ไม่พ้น หนีวัดไม่พ้น ใครจะวิเศษสุดยังไงก็ต้องไปพึ่งพระพึ่งวัดทำ
พิธีกรรมเพื่อเอา บุญกุศล ไว้ ชาติ หน้าหรือว่าเอาแนวทางเพื่อให้ผู้อยู่สบายใจว่าได้

ชาติ

Therefore, when we incur a lot of merit, the next day we will
 Naturally would go better and get a better body Longer life Have better intelligence than this
 The mind developed better. But people, if this life is bad, angry, envy
 Vengefulness is irritated and likes to be fond of others. Being a stingy person, not to eat
 Keep the precepts and do not make the mind cheerful. When having to break and destroy Khan
 He is like changing from the old and going to get more bad things like
 With people selling houses Selling a car owes him being confiscated. And then have to go to live or rent
 Others live like this because when they were alive He didn’t do good to the side.
 So must face

Now, how to let us believe that The teachings of this monk
 It is true that we must use wisdom to spend time and diligence in
 The Four Principles of Mindfulness Introspection
 Himself until it was frozen into the insight that self insight
 That’s it! How do we believe in death? Really?
 real

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คนที่ตายจริงๆ เขาก็ไม่กลัวความตาย

คนที่ตายจริงๆ เขาก็ไม่กลัวความตาย เขาก็ไม่เศร้าโศกเรื่อง
ความตาย แต่คนที่ตายไม่จริงนั้นกลัวความตาย เสียใจคิดว่าเขาตาย
ไปจริงๆ จึงได้กลัวความตาย จึงได้ร้องไห้รักคิดถึงว่าเขาตาย
แต่ที่จริงตามหลักของ พระพุทธเจ้า ทุกคนไม่ได้ตายจริง เพราะ
เป็นเรื่องวิญญาณเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ยังปิดบังปัญญาเราอยู่
พระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้รู้แจ้งโลกทั้งสาม รูรื่องมนุษย์อดีตอนาคตว่มา
จากไหน จะไปไหน รู้รื่องภูมิธรรมของเทวดา อินทร์ พรหม
พระพุทธเจ้าไม่ได้เชื่ออย่างที่เราเชื่อ แต่ท่านตรัสรู้จริงด้วยการ
เข้าฝึกญานสมาธิจนรู้เป็นวิญญาณ วิญญาณทั้ง หก ก็คือ เห็น ตา
วิญญาณ หวิญญาณ จมูกวิญญาณ ลิ้นวิญญาณ กายวิญญาณ จิต
วิญญาณ
พระพุทธเจ้า รู้เรื่องวิญญาณทั้ง หก แล้วก็เข้าใจเรื่องวิญญาณ
ทั้งปวง ไม่สงสัยเรื่องตายเรื่องเกิด เรื่องชาตินี้ชาติหน้า หายสงสัย
เพราะท่านเป็นผู้รู้จริง คนที่ตายทุกวันนี้เป็นเพียงเปลี่ยนร่างกายเท่านั้น
เอง แต่วิญญาณไม่ได้ตาย เหมือนคนรวยเปลี่ยนรถคันเก่าที่ใช้ไม่ได้
ไปซื้อรถคันใหม่ หลายคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาจึงทิ้งรถคันนั้นไป แต
ที่จริงรถคุ้นนั้นมันเก่าแล้ว เขามีเงินจึงซื้อคันใหม่ขับดีกว่า
คนเราที่เกิดมานี่ก็เพราะการกระทำต่างๆ คนที่เกิดมาแล้ว
ทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเข้าใจในหลักธรรมก็เหมือนคนรวย
เมื่อตายจากโลกนี้ไปสโลกใหม่ก็ถือว่าเปลี่ยนไปในฐานะที่ดี เหมือนกับ
คนรวยเปลี่ยนบ้านหลังเก่ที่ทรุดโทรมไปเอาบ้านหลังใหม่ที่มีราคาแพง
กว่า

พระพุทธเจ้า

Really dead person He is not afraid of death. He was not sad about
 Death, but those who do not actually die are afraid of death. Sorry to think that he died
 Really was afraid of death Therefore crying, loving, thinking that he was dead
 But in truth, according to the principles of the Lord Buddha, not everyone actually dies because
 It is a spirit, a sensitive issue that is still hiding us.
 The Lord Buddha was the enlightened person of all three worlds. Human Machines, Past, Future, Coming
 From where to go, the landscape of the goddess In Prom
 Buddha is not believing as we believe. But endure true enlightenment by
 Practicing meditation to the point of knowing the soul, the six souls are seeing the eye

Spirit spirit spirit nose soul tongue body soul spirit
 spirit
 The Lord Buddha knows all six spirits and understands them.
 All have no doubts about death, matter, birth About this life, the next wonder
 Because he is the true person People who die today are only physically changing.
 Himself, but the spirit did not die Like a rich man changing an old car that doesn’t work
 Go to buy a new car Many people do not understand why he left that car but
 In fact, that familiar car is old. He has money, so buy a new one. Drive better.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

นักโบราณคดี และ วรรณคดี

นักโบราณคดี และ วรรณคดี ย่อมได้เคยอ่าน ทั้งใน
เรื่องจริงและในเรื่องนิยายถึงการรักษาโรคด้วยอำนาจ
ดวงจิต ซึ่งมีอยู่ไม่ว่าในหมู่ชนชาติใดภาษาใด การรักษา
โรคด้วยอำนาจดวงจิตนี้ ย่อมมีอยู่ในหมู่คนที่เป็นป่าเถื่อน
ถือผีสางเทวดา จนกระทั่งถึงชาติที่เจริญแล้วในสมัยใหม่
ที่สุดนี้ก็ยังมีอยู่ลัทธิวูดูในแอฟริกา จนกระทั่งถึงศาสนา
ที่รุ่งเรืองที่สุด วิธีการก็บัญญัติไว้มากมายหลายอย่าง
พวกพระทุกๆ ศาสนาย่อมอ้างว่าตนมีความสามารถใน
การรักษาโรคโดยวิธีนี้ได้
และก็มีพิสูจน์ให้เห็นความจริงแล้วมาก ต่างฝ่าย
ต่างก็เถียงกันว่า วิธีของตนเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วแท้ และวิธี
ของศาสนาอื่นเป็นวิธีหลอกลวง และลงท้ายวิธีเทล่านั้น ก็ได้
ผลเท่าๆ กันซึ่งแสดงให้เห็นว่า จะเป็นศาสนาใดไม่สำคัญ
ข้อสำคัญนั้นอยู่ที่อำนาจดวงจิตนั้นเอง
ธรรมชาติของมนุษย์นั้นย่อมเป็นเหมือนกันตลอด
ทั่วโลกและทุกสมัย ต่างฝ่ายก็ต่างอ้างว่าของตัวประเสริฐ
และถูกต้องแท้ ทางลัทธิโยคีเขาก็อ้างว่า ความรู้ทั้งนี้เขา
เข้าใจหลักนี้มานานแล้ว วรรณคดี เขาแบ่งออกเป็น 3 ประการ

วรรณคดี

Archaeologists and literature have read it in both
 True stories and stories in fiction about healing with power.
 The mind that exists regardless of nationality or language.
 Disease with this mental power Naturally exists among people who are barbarians
 Nymph Until the modern civilization
 Finally, there is still a voodoo in Africa. Until religion
 The most prosperous Many methods are provided.
 Monks of all religions claim that they are capable of
 Can cure the disease by this method
 And there are proven to be true for both parties
 Both argue that His methods are the correct way and the way.
 Of other religions is a deception method And ending that Tela method is fine.
 Equal results which show that Regardless of what religion is important
 The important thing is the power of the mind itself.
 Human nature is naturally the same throughout.
 Around the world and every time Both sides claimed that the noble things
 And true In the Yogi religion, he claimed that Knowledge in this regard
 Understand this principle for a long time. His literature is divided into 3 points.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อาลัยอาวรณ์ การจากไปของคนที่ตนเองรัก

อาลัยอาวรณ์ จักษุหรือดวงตาทั้งสองข้ง เพียงแค่การจากไปของคนที่ตนเองรัก บาง
คนยอมตายเองเสียดีกว่า สลัดความ อาลัยอาวรณ์ ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็
ลยห้เร่างทนภายใน 7 วัน ถึงจะเศร้าโศกเสียใจก็ได้เห็นว่าเอาไว้
จะแสนรักหวงแสนหวง ห่วงหวงอย่างไรก็เอาไว้ให้ยั่งยืนยาว
นานไม่ได้ มันหมดสภาพแล้ว
คนเราเกิดมานี่สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ก็เห็นกันทุกคนแต่บาง
คนเห็นแล้วไม่ได้ต้องเข้มาใส่ใจก็สักแต่ว่าเห็นคนนั้นตายคนนี้ตาย คน
นั้นแก่คนนี้แก่ แต่ไม่เคยน้อมนึกมาว่เราจะต้องแก่บ้าง เจ็บบ้าง ตาย
บ้าง นี่คือคนไม่ยอมรับความจริง
คนที่ทุกข์กับความไม่รู้นี่มีมาก ทุกข์เพราะไม่ยอมรับความจริง
เช่นเรามาในงานศพก็คิดว่า “คนตายตายคนเดียวมาเผาแล้วเราก็กลับ
บ้าน” แต่ไม่รู้ว่าความตายจะตามเราไปที่บ้าน เราไม่รู้ว่าความตายจะ
เป็นเชื้อตามไปถึงตัวเรา ลูกหลาน ญาติพี่น้องเรา
พวกมนุษย์นึกว่าความตายมาส่งถึงปช้ำ แล้วก็แล้วกันพวก
เราก็คงจะไม่ป็นอะไร เหมือนเราไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลก็คงนึกว่า
“คนป่วยอยู่ที่หมอที่โรงพยาบาลพวกเรากลับบ้านก็คงไม่ต้องป่วย” แต
เปล่ ความปวยก็ตามเราเหมือนเงตามตัวเรา เจอคนแก่ก็นึกว่า “คน
แก่ก็คือคนแก่คงไม่ตามเราไป” แต่ที่ไหนได้ คนแก่ก็ตามอยู่ในตัวเรา
พูดถึงเรื่องความตาย ทุกคนคงไม่อยากได้ยินได้ฟังแต่ความ
ตายนั้นเป็นสัจธรรมที่อยู่คู่โลกว่า คนเราเกิดมาต้องตายทุกคน ใน
ความเป็นจริงการตายนั้นไม่ได้ตายจริงหรอกเป็นการตายเพียงร่างกาย
แต่ใจนั้นไม่ตาย
คนที่ตายจริงๆ นั้นคือ ตายด้วยการไม่โกรธ ไม่โลภ
ไม่หลง นั่นคือตายจริงๆ

Reminiscing ophthalmology or both eyes Just the passing away of some loved ones
 It is better for a man to die than to throw away no condemnation.
 Wait within 7 days, to the point of being sad and sad to see that
 Be extremely loving, possessive, extremely possessive Any concern about possessing long lasting
 For a long time, no, it is no longer broken
 Our people are born here. Saw everyone but some
 It cannot be seen by anyone who cares, but that person is dead.
 Is this old person But never bowing to think that we must be old, some hurt, die

 Some people are not accepting the truth.
 There are many people who are suffering with ignorance. Suffering because of not accepting the truth
 For example, when we came at a funeral, I thought “The dead are the only dead. Come to burn and we return.
 Home “but didn’t know that death would follow us to the house We don’t know that death will
 Is an infection to us, our children, our relatives
 Humans think that death comes to the bruise. And then guys
 We would not be a problem. Like we visited a sick person at the hospital, probably thinking that

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การเผาเป็นการหมดห่วงใยไม่ต้องรอพิสูจน์อะไร

รู้สึกทำใจได้ว่ามันเป็นสภาวะที่คนแก่ก็ต้องตาย เราเป็นลูกก็ต้องคิดว่า
เป็นเรื่องธรมดาก็ไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรมากมายถ้ยิ่งปฏิบัติก็เฉยๆ
ถ้าเป็นคนชาวโลกก็อาจจะเสียใจพักหนึ่ง แต่ถ้าแม่รู้ว่าลูกตายจะ
คร่ำครวญอาลัยหลายปื
“กูเลี้ยงมาโตแล้ว อุตส่าห์หาเลี้ยงก็ยากลำบากเหลือเกิน แหม!
มันน่าจะรอให้เราตายก่อน”
คล้ายๆ เห็นอนาคตของลูกดีอย่างเดียวไม่เคยคิดให้ลูกตายนี่
พ่อแม่ทุกคนเป็นอย่างนั้น
เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเรื่องการแสดงมุทิตาการทำบุญกุศลหรือ
กตัญญูรู้คุณพ่อแม่ เราควรแสดงออกตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ดูแลท่าน
สงสารท่าน ตอบแทนเกื้อกูลท่านยิ่งมากเท่าไรยิ่งดี ตัวเราได้มาจาก
ท่านมันมีค่ามากเงินทองเท่าไรก็ตอบแทนไม่หมด ต้องรีบทำเสียก่อน
อย่ทำแบบมายา ไม่ใช่ตายแล้วก็มาจัดงานกันใหญ่โตมีโน่นมีนี่เพื่อ
จะให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าเรากตัญญู คนที่เขารู้เขาก็จะประมาณว่าไม่
ได้รักจริง
การฌาปนกิจหรือ การเผาสรีระ ร่างกาย เพื่อกำจัดความน่า
รังเกียจให้หมดไปตามธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาตามหลัก
โบราณสมัยก่อนถ้าตายดีก็ไปเผาถ้าตายร้ายตายไม่ดีตายโหงก็ไปฝัง
แต่สมัยนี้ถือว่า การเผาสรีระ เป็นการหมดห่วงใยไม่ต้องรอพิสูจน์อะไรถ้าเก็บ
ไว้นานวันก็ยิ่งอาลัยอาวรณ์ ถ้าเผาไปภายใน 7 วัน ความเศร้าโศก
เสียใจก็ดับลงไป
พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่ามนุษย์และเทวดานี่เศร้าโศกเสียใจ
มากจากการปรินิพพานของพระองค์ ทุกคนสูญเสียเหมือนสูญเสีย

การเผาสรีระ

Feeling comfortable that it is a condition that the elderly must die. We are children, must think that
 Is a matter of sadness, not much sadness.
 If being a citizen of the world, may be sad for a while But if the mother knew that the child would die
 Weeping and mourning for many years
 “I have grown up. So hard to find and feed! Oh!
 It should be waiting for us to die first. “
 Like seeing the future of my only good child, never thinking of my death
 All parents are like that.

When he knew this, about the reanimated performances, merit making or
 Grateful to parents We should act since you are still alive, take care of you.
 Pity you in return, the more support you have, the better. We have come from
 He is very precious. No matter how much money is spent Must hurry to do first
 Do not do illusion, not dead, and then come to organize a big event.
 Will let everyone know that I am grateful People that he knows, he would estimate that it is not.
 Really love

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

สภาวะของการสูญเสียคืออะไร

รู้สึกทำใจได้ว่ามันเป็นสภาวะที่คนแก่ก็ต้องตาย คือการ สูญเสีย เราเป็นลูกก็ต้องคิดว่า
เป็นเรื่องธรมดาก็ไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรมากมายยิ่งปฏิบัติก็เฉยๆ
ถ้าเป็นคนชาวโลกก็อาจจะเสียใจพักหนึ่ง แต่ถ้าแม่รู้ว่าลูกตายจะ
คร่ำครวญอาลัยหลายปื
“กูเลี้ยงมาโตแล้ว อุตสห์หาเลี้ยงก็ยากลำบากเหลือเกิน แหม!
มันน่าจะรอให้เราตายก่อน”
คล้ายๆ เห็นอนาคตของลูกดีอย่างเดียวไม่เคยคิดให้ลูกตายนี่
พ่อแม่ทุกคนเป็นอย่างนั้น
เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเรื่องการแสดงมุทิตาการทำบุญกุศลหรือ
กตัญญูรู้คุณพ่อแม่ เราควรแสดงออกตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ดูแลท่าน
สงสารท่าน ตอบแทนเกื้อกูลท่านยิ่งมากทไรยิ่งดี ตัวเราได้มาจาก
ท่านมันมีค่ามากเงินทองเท่าไรก็ตอบแทนไม่หมด ต้องรีบทำเสียก่อน
อย่าทำแบบมายา ไม่ใช่ตายแล้วก็มาจัดงานกันใหญ่โตมีโน่นมีนี่เพื่อ
จะให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าเรากตัญญู คนที่เขารู้เขาก็จะประมาณว่าไม่
ได้รักจริง
การฌาปนกิจหรือเผาสระร่งกาย เพื่อกำจัดความน่า
รังเกียจให้หมดไปตามธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาตามหลัก
โบราณสมัยก่อนถ้าตายดีก็ไปเผาถ้าตายร้ายตายไม่ดีตายโหงก็ไปฝัง
แต่สมัยนี้ถือว่าการเผาเป็นการหมดห่วงใยไม่ต้องรอพิสูจน์อะไรถ้าเก็บ
ไว้นานวันก็ยิ่งอาลัยอาวรณ์ ถ้เผาไปภายใน 7 วัน ความเศร้าโศก
เสียใจก็ดับลงไป
พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่ามนุษย์และเทวดานี่เศร้าโศกเสียใจ
มากจากการปรินิพพานของพระองค์ ทุกคนสูญเสียเหมือน สูญเสีย

สูญเสีย

Feeling comfortable that it is a condition that the elderly must die. We are children, must think that
 Is a sad story, there is not much sadness, more practice, more passive
 If being a citizen of the world, may be sad for a while But if the mother knew that the child would die
 Weeping and mourning for many years
 “I have grown up. The industry is hard to find. Oh!
 It should be waiting for us to die first. “

 Like seeing the future of my only good child, never thinking of my death
 All parents are like that.
 When he knew this, about the reanimated performances, merit making or
 Grateful to parents We should act since you are still alive, take care of you.
 Pity you in return, the more you support, the better. We have come from
 He is very precious. No matter how much money is spent Must hurry to do first
 Don’t do illusion. Not dead, then come to organize a huge event there and there for
 Will let everyone know that I am grateful People that he knows, he would estimate that it is not.
 Really love

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา

มีแต่ทำให้ พ่อแม่ เจ็บซ้ำน้ำใจตลอดเวลา พอพ่อแม่ตายมาร้องไห้ให้
แขกทั้งหลายเช้ใจว่ำฉันรักพ่อแม่ เดี๋ยวจะหาวฉันเป็นคนอกตัญญ
น่าทุเรศสมเพชนะ เห็นมีเยอะเลย
พวกนี้มาอาศัยท้องเกิดแท้ๆ กลับมาทำให้พ่อแม่เจ็บซ้ำน้ำใจ
ก็ปชื่อเมียเชื่อผัวซะอย่างนี้ก็หลงแล้ว คราวนี้ก็ไม่อยากให้พ่อแม่ได้อยู่
เป็นสุข
คนเราถ้ามีจิตใจที่เป็นบุญกุศลได้อบรมมาดีกตัญญูรู้คุณเขา
จะไม่ทำอย่างนั้นเขาจะรักทะนุถนอมพ่อแม่ ถือว่าพ่อมีคนเดียวแม่มี
คนเดียวตายแล้วหาไม่ได้ ไม่มีรักไหนจะเท่าพ่อแม่รักเรา มันไม่สนิทใจ
จะเอาใครมาทำพ่อทำแม่ก็ไม่เหมือนคนเดิม

ในฐานะที่อาตมาก็รู้ว่าในโลกนี้ไม่มีใครเสียสละเท่ากับพ่อแม่เรา
พ่อแม่นี่นะไม่อยากให้ลูกตายก่อนหรอก มีแต่อยากตายก่อนลูก ก่อน
จะตายก็อยากเห็นอนาคตลูก อยากเห็นลูกมีครอบครัวมีผัวมีเมียมีลูก
มีหลาน มีความป็นอยู่ดี ไม่เดือดร้อนมีความสุข สะดวกสบาย แล้ว
ก็ขอตาย…ขอตายแทนอย่าให้ลูกตายก่อน
ลองไปถามเถอะไม่มีพ่อแม่คนไหนแซ่งลูกให้ตายก่อนหรอก
ขนาดลูกเป็นโจรก็ยังไม่อยากให้ลูกตายก่อนเลย ขี้เหล้าเมายาก็รักหมด
หัวใจของ พ่อแม่ รักเสียจนไม่มีอะไรเหลือ มีลูกกี่คนก็รักหมดขอตายก่อน
ไม่อยากเห็นศพลูกกลัวทำใจไม่ได้ ไม่มีพ่อแม่คนไหนทำใจได้ที่เห็นลูก
ตายต่อหน้าต่อตา ลูกตายแม่เศร้าโศกเป็นปีๆ ยังไม่เลิกเลย
นี่พูดกันตามความจริงนะ ถ้าพ่อแม่ตายเราก็เศร้าโศก

Only causing the parents to repeatedly hurt their generosity When the parents died to cry for
 All the guests are convinced that I love my parents. I’ll yawn, I’m a dog.
 It’s pathetic. Saw many
 These come to live from the birth Come back to hurt the parents repeatedly
 Lost the name of the wife, believe in the husband, like this then got lost This time, I don’t want my parents to stay.
 pleasantly


 If a person has a good mind, he is well trained and grateful to him.
 Will not do that, he will love and cherish his parents Regarded as having only one mother
 One person is dead and cannot be found. No love is as much as parents love us. It’s not close to my heart.
 If anyone wants to do it, their father and mother will be different.
 As I know that in this world there is no one sacrificing like our parents
 Parents do not want their children to die first. Only want to die first
 Would like to see the future of children Want to see children, have family, have husband, wife, have children


 Having grandchildren is okay. Not suffering, happy and convenient.
 Would like to die … ask for death instead of not letting the child die first
 Try to ask. No parent chooses the child to die first.
 Even though I was a thief, I didn’t want my son to die first. Drunkenness is all love

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ดูแลผู้มีพระคุณก่อนจะสายเกินไป

เกิดแก่เจ็บตายตายแต่ก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ แต่ก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนถ้าเราไม่ตาย
เสียก่อนพ่อแม่ มันก็ต้องถึง วาระ
วันนี้เราต้องทำใจ การร้องให้เพื่อแสดงความรักนี้เป็นเรื่อง
งมงาย ตอนพ่อแม่ยังอยู่ก็ไม่เคยสงสารมาดูแล เวลาพ่อแม่เจ็บไข้ได้
ป่วยก็ไปหลงอยู่กับบ้านลูกบ้านเมียบ้านผัวตัวเองไปติดคนอื่นแต่พอ
พ่อแม่ตายก็ร้องไห้เหมือนจะให้คนอื่นเห็นว่า “ฉันก็รักพ่อแม่ ฉันก็
กตัญญนะ” อย่งนี้มันไม่นสงสาร มันน่สมเพช
บางคนทำเป็นร้องใหญ่ คนไม่รู้ก็นึกว่ารักพ่อแม่ แต
ที่จริงอาตมาว่าน่าสมเพช แต่ตอนตายทำมาเป็นร้องไห
อาลัยอาวรณ์อย่างนั้นไม่ควรจะทำ ควรจะร้องไม่ออกมากกว่า
แต่ที่ร้องด้วยความไม่รู้นี่ เออใช่! เรารักเราอยู่ใกล้ชิดกันมากก็
ขาดกันไม่ได้เลย แม่ก็รักเราเราก็รักแม่ เราหวงแหนมาก ร้องไห้อย่าง
นี้อาตมาก็ยังไม่สมเพช ถือว่าเขายังทำใจไม่ได้ เขาปลงไม่ตกเพราะไม่
ได้เตรียมตัวไว้ก่อนเขาร้องไห้เพราะเขารักอย่างนี้ไม่ว่าอะไรแต่พระพุทธ-
เจ้าก็ไม่ได้สรรเสริญเพราะการร้องไห้ไม่ใช่วิธีทำบุญให้พ่อแม่
วิธีการทำบุญให้พ่อแม่คือทำปีติในทานศีลภาวนา ส่งวิญญาณ
พ่อแม่ด้วยการทำความดี คนมีปัญญก็ให้คิดตามพระพุทธเจ้า แต
เรื่องเศร้าโศกร้องไห้แบบชาวโลกเป็นรื่องธรรมดาก็ไม่ว่ากัน แต่อาตมา
ว่าเฉพาะคนที่ไม่เคยมาดูแลพ่อแม่เลย ไม่เคยมาเอ็นดู ไม่เคยมาผูกพัน ทุกคนมี วาระ

วาระ

Born old, hurt, die but didn’t know when to die But it must definitely happen if we don’t die.
 First, parents It must be doomed
 Today we have to accept. Crying to show this love is a story.
 Ignorant while parents are still never pity to look after When parents can get sick
 Ill get lost with the house, the wife’s house, the husband’s husband, to get stuck with others but when enough
 The dead parents cried as if to let others see that “I love my parents.
 “This is not a pity. It is pathetic.


 Some people make a big cry. People do not know that they love parents but
 In truth, the ego is pathetic But when he died, he made a cry.
 Shouldn’t be done that way Shouldn’t cry too much
 Gwah
 But crying without knowing this, yes! We love it, we are so close together
 Can not live without Mother loves us, we love our mother, very cherished, crying like
 This was not too miserable. Considered that he still can not accept. He couldn’t fall because he didn’t.
 Prepared beforehand, he cried because he loved this, no matter what but the Buddha –
 You don’t praise it because crying is not a way to make merit for your parents.
 The way to make merit for parents is to make joy in the offering of the spirits.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ธรรมชาติไม่อคติกับและไม่ลำเอียงกับชีวิตมนุษย์

ธรรมชาติก็ไม่ ลำเอียง นะไม่ ลำเอียง ไม่อคติกับใคร ทำไมคนจึง
อายุสั้น? เพราะคนนี้ตอนเป็นมนุษย์ขาไม่ได้บำเพ็ญทานบารมี ศีลบารมี
เขาไม่ได้มีเมตตา เขาไม่ได้เจริญกุศลกรรมบถ 10 เขาเกิดมาใช้บาปเก่า
จึงต้องอายุสั้น
บางคนอายุยืนเพราะอะไร เพราะเขาเป็นคนมีเมตตาให้ทาน
รักษาศีล เป็นคนเจริญกุศลกรรมบถ 10 เป็นคนไม่ชี้โกรธไม่พยาบาท
ไม่ปองร้ายไม่เบียดเบียนใครถึงอายุยืน
คนไม่มีโรคเพราะเขาไม่เบียดเบียนใคร เขามีการให้อภัยคน
มีเมตตาไม่เบียดเบียนใครเกิดมาก็ไม่มีโรค
ฉะนั้นทำไมคนถึงเป็นโรค ทำไมคนถึงอายุสั้น ทำไมคนถึง
อายุยืน เพราะทุกคนทำใจต่างกัน กรรมต่างกัน ใครทำอย่างไรก็ได้
อย่างนั้น
ถ้าพูดถึงสภาวะก่อนตาย บางคนต้องอยู่กันตั้งหลายๆ ปี
ทรมานลูกหลาน เป็นอัมพฤกษ์อัมพาต ป้อนข้าว เช็คอุจจาระ ปัสสาวะ
จนลูกหลานเบื่อ เมื่อหร่จะไปสักที่ ถ้าลูกหลานตั้งใจดูแลพ่อแม่จะกี่ปื
ก็ไม่รังเกียจ นั่นถึงจะเป็นบุญ
การแสดงเรื่องน้ำจิตน้ำใจที่ยามเจ็บก็ดูแลกันอย่งที่สุด เวลา
ตายเราก็อุทิศบุญให้ไปถือว่าเป็นการสงเคราะห์ที่สมบูรณ์แล้ว
ความเศร้าโศกเสียใจเราก็พยายามหักห้ามถึงจะมีก็พยายาม
อย่าให้ถึงกับทำลายจิตใจตัวเองให้เศร้าหมอง ต้องถือว่าไม่ใช่มีเราคน
เดียวที่ต้องมาตายวันนี้ ให้คิดว่าทุกคนต้องเจอสภาพเดียวกันแน่นอน
จะซ้ำหรือเร็ว จะเตรียมต้ไม่เตรียมตัว จะพูดหรือไม่พูด จะคิดหรือไ
คิดสักวันหนึ่งเราก็ต้องเจอพ่อตายแม่ตาย เราก็รู้เดี๋ยวเราก็ตายแม่เราก็

Nature is not biased. It is not biased. It is not biased to anyone. Why do people
 Short life? Because this person, when he was a human, did not perform religious acts and morality
 He is not merciful. He does not prosper. 10 He was born to use old sins.
 Must therefore be short-lived
 Some people live longer because of what Because he is kind to give alms
 Keep the precepts of civilization. 10 A person who does not point to anger or vengeful.

Not aimlessly harming anyone until longevity
 People without disease because they do not take advantage of anyone. He has forgiven someone.
 Have mercy, not persecute anyone born without disease
 So why do people get sick? Why are people short-lived? Why are people
 Long life, because everyone makes different hearts, different karma, anyone can do anything.
 That
 If talking about the state before death Some people have been together for many years.
 Suffering offspring, paralysis, paralysis, enter rice, check, feces, urine
 Until the children are bored When will go somewhere If the children intend to take care of their parents, how many years?
 Didn’t mind That is merit.
 The show about kindness and kindness that hurt when taking care of each other the most at the time.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่