การเป่า กำหนดลมหายใจ

การเป่า
การเป่า นั้นต้องทัดให้สม่ำเสมอเช่นเดียวกันกับการลูบ วิธี
หัดเป่านั้นเขาสอนว่าทุกๆ เข้าเวลาตื่นเข้าให้ยืนตั้งตัวตรงอกผาย
และหุบปาก หายใจอย่างข้าๆ และให้ยาวเข้าทางจมูก จนกระทั่ง
ลมหายใจเข้าไปบรรจุเต็มอยู่ในปอด และเก็บลมหายใจไว้ในปอด
ราว 1 นาที่แล้วก็เป่าออกทางปาก การฝึกหัดในเรื่องนี้ดูเป็นการ
ง่ายแต่ข้อยากอยู่ที่การที่จะทำให้ลมหายใจเข้าและเป๋าออกนั้น
สม่ำเสมอกัน ไม่ค่อยบ้างแรงบ้าง การเป่านั้นเป็นเครื่องใช้สำหรับ
รักษาโรคคือให้เป่าในตอนที่เจ็บป่วย และประโยชน์ของการเป่า
อีกอย่างหนึ่ง คือ ทำคนที่ถูกสะกดให้หลับแล้วตื่นขึ้นโดยวิธีเป้า
ที่ตรงหน้า
การฝึกหัดตามวิธีต่างๆ ดังกล่าวมาข้างต้นนี้ย่อมมีประโยชน์
เสมอ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ในการสะกดดวงจิตก็ยังเป็นเครื่องช่วยให้มี
อนามัยดีและกำลังใจกำลังตาเข้มแข็งขึ้นและเมื่อได้ฝึกหัดดังนี้แล้ว
กิจที่เราจะต้องทำต่อไป ก็คือลงมือหัดทำการสะกดดวงจิต
การทำการสะกดดวงจิตนั้น ตามตำรากล่าวว่าเมื่อได้ฝึกหัด
ความรู้อันเป็นพื้นดังกล่าวมาข้งตันนั้นแล้ว การสะกดก็ไม่เป็น
การยาก ถ้หาคว่ผู้ถูกสะกดยอมให้สะกดก็เป็นการง่าย เป็นแต่
เพียงให้ผู้นั้นนั่งลงและบอกให้รู้ว่าอย่พยายามขัดขืน ให้ผ่อน

การเป่า

Blowing
 Blowing must be consistent, as with stroking.
 Learning to blow, he taught that every When he woke up, stood upright to the chest
 And shut your mouth deeply And lengthening through the nose until
 Breath filled in the lungs. And keep the breath in the lungs
 About 1 minute and then blown out through the mouth The practice in this regard seems to be
 Easy but the difficulty is to make the breath in and out of the bag
 Consistency, not some strength The dryer is a device for
 The cure is to blow when the illness. And the benefits of blowing
 Another thing is to cause someone who is spell to fall asleep and wake up by the target method.

In front
 Various training methods As mentioned above, this is of course useful.
 Even though it is not in hypnosis, it is also an aid to
 Good health and encouragement strength in the eyes, and after the following training
 Things we have to do next Is to practice hypnosis
 To do the hypnosis According to the textbook, when practicing
 The above mentioned knowledge has already arrived. Spelling is not
 It is difficult to find a person who is allowed to spell, but it is easy.
 Just let him sit down and let him know that he does not try to resist to pay.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การหัดลูบ

การหัดลูบ นั้นง่ายกว่าหัดดู คำว่าลูบในที่นี้ไม่จำเป็นต้องถูก
ต้องตัวเสมอไป ลูบห่างๆ โดยไม่ถูกตัวเลยก็ได้ แต่จะต้องหัดลูบ
อย่างสม่ำเสมอค่อยๆ และทำตามปกติ ประกอบด้วยความกรุณา
เหมือนมารดาที่ลูบคลำลูกน้อย และในวลาลูบนั้นต้องมีความตั้งใจ
มั่นอยู่ในการลูบอย่างเดียวโดยไม่นึกถึงสิ่งอื่น
การหัดลูบต้องทำเรื่อยไปตั้งครึ่งชั่วโมงหรือเต็ม
ชั่วโมงหรือนานกว่านั้นโดยไม่รู้สึกเหนื่อย และวิธีฝึกหัด
ที่ดีที่สุดคือ ให้คิดสมมุติว่ามีคนๆ หนึ่งอยู่ตรงหนแล้วยื่นนิ้วมือ
ไปยังที่ที่สมมุติเป็นดวงตาของคนที่นั่งอยู่คะเนให้ห่างตั้งแต่สอง
นิ้วถึงห้นิ้ว แล้วก็ค่อยลดมือลงเรื่อยไปจนถึงเท้า ให้ได้ระยะ
เสมอเท่ากันดีไม่ข้บ้างเร็วบ้าง ทำขึ้นๆ ลงๆ อยู่ดังนั้นแล้วก็
ตั้งใจไปพร้อมกัน ในเวลายกมือขึ้นไม่ต้องตั้งใจอะไร แต่เวลา
ลดมือลงต้องตั้งใจบังคับตามแต่จะต้องการลูบลงนั้นตามปกติ
ย่อมทำให้หลับ ฉะนั้นเมื่อทำให้หลับแล้ว ถ้าต้องการจะให้ตื่นก็
ต้องให้ลูบขึ้น

การหัดลูบ

การหัดลูบ

Stroking is easier than watching. Stroking here doesn’t have to be correct.
 Must always be stroked away without being touched at all But must learn to rub
 Regularly, gradually, and as usual, consisting of kindness
 Like a mother caring for a baby And in Vladivostok stroking requires determination
 Is steadfast in patting alone without thinking of anything else
 Stroking must be done continuously for half an hour or so.
 An hour or longer without feeling tired And practice methods
 Is the best To think that there are people One is straight in front and then extends
 To the place where the person’s eyes are sitting
 Inch to inch And then slowly lowering the hand down to the feet for a distance
 Equal, good, not fast, sometimes up and down. So then
 Intend to go together At the time of raising hands, no need to focus on anything but time
 Lowering your hands, you need to work hard, as you want
 Inevitably causes sleep Therefore, when sleeping If wanting to wake up then
 Have to keep stroking up

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การหัดดู

การดู
การหัดดู นั้น เวลาหัดที่ดีที่สุดคือเวลาเข้า ในเมื่อมันสมองได้พักผ่อน
มาแล้วหัวใจแจ่มใสและชุ่มชื่นพร้อมทั้งหัวใจที่กำลังตื่นและสว่างไสวดี
พาะถ้าฝึกหัดการอันนี้นวลาเหน็ดเหนื่อยแล้ว ลงทำยก็จะหลับ กล่าวคือ
แทนที่จะสะกดคนอื่นจะกลายเป็นสะกดตัวเองไป การทัดในเบื้องต้น
พยายามหัดในเวลาพูดกับคนหนึ่งคนใด มองดูหนคนผู้นั้นโดยทอด
สายตาอย่างสบาย และสงบเสงี่ยมไม่ใช่เพ่งและจ้องจนเกินไป ให้มอง
ดูด้วยมีความมุ่งหมายหรือมีความประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง นัยน์ตา
ที่กะพริบเสมอหรือสอดส่ายไปมานั้น จะไม่ทำความสำเร็จอะไรให้ทั้ง
ในการสะกดจิตและกิจใดๆ ทั้งหมด เวลาพูดกับใครเมื่อมองดูอย่าง
แน่วแน่แล้ว หัวใจก็ต้องนึกถึงคำพูดหรือเหตุการณ์เรื่องราวที่ตนต้องการ
จะพูดถึง
เราต้องหัดให้ตัวเราสามารถมองดูอะไรๆ ได้นานโดยไม่รู้สึก
ลำบากนัยน์ตาถึงกับหลับตา เบือนหนีหรือกะพริบ ลองเอากระดาษเล็กๆ
ตัดให้เป็นรูปกลม ปิดเข้ากลางแผ่นกระจกสำหรับส่องหน้า แล้วก็ลอง
ดูว่าเราจะมองดูแผ่นกระดาษนั้นได้นานเพียงไร โดยไม่กะพริบตาหรือ
รู้สึกลำบากตา การฝึกหัดนั้น ไม่ไข่หัดเฉพาะเมื่ออยู่ในห้อง

การหัดดู

การหัดดู

To watch
 Learning to watch is the best practice time is time to enter. When the brain has rested
 Here it is, the heart is bright and invigorating, with a heart that is awake and bright.
 Especially for the cave of this practice, Nawla already weary Will fall asleep, that is to say
 Instead of spelling someone, it will become a spell. Preliminary betting
 Trying to learn when speaking to any one person. Looking at that person’s face
 Comfortable eyes And modest, not too stare and staring
 Watched with purpose or desire, one eye
 That always flashes or shook back and forth Will not accomplish anything either

 In hypnosis and any other activity when talking to someone when looking at something
 Resolute, then the heart must think of the words or events that they want
 Will talk about
 We must learn to look at ourselves. For a long time without feeling
 Difficult eyes, even closing eyes Shifting away or blinking Try removing a small piece of paper.
 Cut into a round shape Closed in the middle of the mirror for looking at the face and then try
 See how long we can look at that piece of paper Without blinking or
 Feel uncomfortable That training Not eggs. Measles only when in the room.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การรักษาโรค บรรเทาความเจ็บปวด

เมื่อพูดถึงการสะกดดวงจิตดูเหมือนเป็นเรื่องที่
เราทุกคนทราบว่าคืออะไร การสะกดดวงจิตหมายความ
ว่า การทำให้หลับคือผู้สะกดใช้อำนาจทำให้ผู้ถูกสะกดหลับ
วิธีอันนี้มีมาแต่บราณกาลกระทั่งถึงบัดนี้ ปัญหาจึงมีการ
สะกดคนให้หลับนั้น มีประโยชน์อะไร
ประโยชน์แห่งการสะกดดวงจิตในเมื่อใช้ให้ถูกทางนั้น
แบ่งออกได้เป็นส่วนใหญ่ 3 ประการคือ
การรักษาโรค หรือบรรเทาความเจ็บปวด
การรักษาโรค เช่น โรคอันเดียวกับเส้นประสาท ใจคอ
หงุดหงิด นอนไม่หลับ โรคเหล่านี้ต้องการให้เส้นประสาท
ระงับและได้หยุดพักผ่อน การสะกดให้หลับก็เป็นวิธีที่ดี
อันหนึ่ง ซึ่งนักสะกดดวงจิตเขาอวดว่าดีกว่าให้กินยานอนหลับ
เพราะไม่ทำอันตรายแก่ร่างกาย การปวดศีรษะอย่างรุนแรง
นั้นเขาว่า สามารถทำให้หายโดยสะกดให้หลับและเมื่อ
ตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่ปวดอีกต่อไป หรือการเจ็บปวดชนิดใดๆ
ที่มีการปวดขึ้นเป็นเวลา เขาสะกดให้หลับเสียก่อนจะถึงเวลา
ปวด ความปวดอันนี้ก็ไม่กิดขึ้นหรือเกิดขึ้นผู้หลับก็ไม่รู้สึก
ทุกขเวทนา นักสะกดดวงจิตในสมัยนี้ยังอธิบายว่าการสะกด
ดวงจิตอาจทำให้หายโรค เป็นวิธีรักษาโรคได้หลายอย่างด้วย

การรักษาโรค
การรักษาโรค

When it comes to hypnosis, it seems like
 We all know what that is. Hypnosis means
 That sleep is the spell that uses power to cause the person to fall asleep
 This method has been around since then until now. The problem is
 Spell that person to sleep What’s useful
 The benefits of hypnosis when used in the right way
 Can be divided into 3 major parts which are
 Cure or relieve pain

 Treatment of diseases such as the same nerve disease
 Irritability, insomnia, these diseases require nerve
 Suspended and stopped Spelling to sleep is a good way.
 One of which his hypnotist boasted that it was better to take sleeping pills.
 Because it does not harm the body Severe headache
 That he is able to recover by spell to sleep and when
 Waking up and then not having pain anymore Or any kind of pain
 That has been a pain for a time. He spelled to sleep before the time came.
 Pain. This pain does not arise or occurs, the sleeper does not feel
 The suffering of the mind, psychologists today also explain that the spell
 The mind may cure the disease There are many ways to treat the disease.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

พุทธปฏิมากร

พุทธปฏิมากร ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของคนทั้งหลายหรือเทพารักษ์
ซึ่งเป็นที่นับถือว่าเป็นสิ่งที่ให้คุณ แต่ถ้หากว่าความศักดิ์สิทธิ์นั้น เป็น
ความศักดิ์สิทธิ์ในทางที่เสีย กล่าวคือเป็นความศักดิ์สิทธิ์ในทางที่จะ
ทำร้ายให้โทษแก่คนทั้งหลายฝ่ายเดียวแล้วย่อมเป็นผลแต่เฉพาะแก่
คนที่เชื่อและกลัว หรือที่ความยุติธรรมอยู่แก่ผู้ทำดังกล่าวมาข้างตันแล้ว
ในเรื่องนี้มีอุทาหรณ์ที่จะอ้างได้ หรือพวกวูดู วูดูเป็นชื่อของลัทธิอันหนึ่ง
ซึ่งเป็นคุณไสยอย่างร้ายกาจ (การที่ขัพเจ้าใช้คำว่าคุณไสยอย่างร้ายกาจ
คงถูกทำนที่เป็นนักปราชญ์คัดค้นว่ผิดอย่างเหลือเกิน เพราะคำว่
คุณก็หมายถึงความดี คำว่าไสยก็หมายความถึงสิ่งที่วิเศษ แต่ใน
ภาษาไทยเรานั้นเมื่อเอาคำว่าคุณกับไสยมารวมกันแล้วก็กลายเป็นเลว
คือหมายถึงวิชชาที่ใช้เพื่อประทุษร้ายกันดูเหมือนความเข้าใจโดยมาก
มีอยู่ดังนี้) พวกวูดูมีถิ่นเดิมอยู่ในแอฟรึกและเนื่องจากมีพวกฝรั่งทำ
การค้าขายทาส พวกวูดูจึงถูกกวาดเอาไปไว้ในอเมริกามากมาย และ
ลัทธิวูดูก็ยังแพร่หลายอยู่ในอเมริกาตอนใต้จนบัดนี้ พวกวูดูมีลัทธิ
เลี้ยงผี และการเลี้ยงผีของพวกวูดูนั้นเขาเลี้ยงผีจริงๆ คือเอาศพขึ้นมา
ใช้ทำงานได้ผิดกับวิธีเลี้ยงผีของไทยเรา ซึ่งกล่วกันว่ใช้การแค่เพียงแต่
บอกข่าวคราวเล็กน้อยและจะเป็นจริงหรือไม่ นอกจากพวกเลี้ยงผีแล้ว

พุทธปฏิมากร

พุทธปฏิมากร

Buddhist images which are worshiped by people or the gods
 Which is respected as something for you But if that holiness is
 Holiness in a broken way That is to say, holiness in the way of
 Harming the one-sided blame is inevitable, but only to
 People who believe and fear Or where justice is for the above-mentioned makers
 In this story, there is an illustration or voodoo. Voodoo is the name of a cult.
 Which is an insidious occult you (The fact that I use the word you occult evil

Probably being a sage who searched so wrong because of the words
 You mean goodness. The word occult means magic, but in
 Our Thai language, when combined with the word you and occult then becomes worse.
 Meaning “Enlightenment” which is used to harm one another.
 Are as follows) The Voodoo were originally inhabited in Afrikaans and because of the Westerners doing
 The Voodoo Slave Trade was swept away in America and many
 Voodooism is still prevalent in southern America until now. The Voodoo have a cult
 Raising ghosts and raising the spirits of the Voodoo people Meaning to bring the body up
 Used to work incorrectly with the methods of raising Thai spirits Which is said to use only
 A little news and will be true or not. Aside from the ghosts

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

พระธรรมกถึก

ในคราววันพระหนึ่ง มี พระธรรมกถึก มาสู่อาวาส พระมหาเถร
เจ้าทั้งสองจึงขอให้พระรูปนั้นแสดงธรรม พระธรรมกถึกรูปนั้นก็ได้
แสดงธุรรมด้วยดี เข้าขึ้นก็พาเที่ยวไปบิณฑบาต เวลาฉันอาหารแล้ว
ก็ได้แสดงธรรมให้ชาวบ้านฟัง ชาวบ้านได้ฟังธรรมแล้วก็นิมนต์รับบาตร
ในวันรุ่งขึ้น พระเถรเจ้าทั้งสองนั้นได้พาพระรรมกถึกนั้นบิณฑบาต
บ้านละ 2 วัน พระธรรมกถึกจึงคิดว่า ควรหาวิธีกำจัดพระเถระทั้ง 2 รป
นี้ไปสียจากอาวาส เวลาเย็นวันนั้นก็ไปหาพระเถรจารูปใหญ่ บอกว่า
“ท่านขอรับ ข้าพเจ้ามีเรื่องจะพูดอยู่เรื่องหนึ่ง”
เมื่อพระเถรเจ้ารูปนั้นกล่าวว่าพูดไปเถิด พระธรรม
กถึกก็ทำเป็นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่า “ธรรมดาการพูด
ย่อมเป็นของมีโทษมาก” แล้วก็ไม่พูด จึงลุกลาไปเสีย
เมื่อออกจากพระเถรเจ้ารูปใหญ่ก็ไปหาพระเถรเจ้ารูปรอง ได
ทำกิริยาเหมือนกันกับเวลาที่ไปหพระเรเจ้ารูปใหญ่ ทำอยู่อย่างนั้นถึง
3 วัน เมื่อเห็นว่าพระเถรเจ้าทั้งสองนั้นเกิดความฉงนเต็มที่ จึงไปหา
พระเถรเจ้ารูปใหญ่บอกว่า
“ท่านขอรับรื่องที่ข้พเจ้าจะพูดมีอยู่ ก็แต่ว่า…ข้าพเจ้าไม่อาจ
พูดให้ท่านฟังได้”
พระเถรเจ้ารบเร้าให้พูดให้ฟัง จึงพูดว่า “พระเถรเจ้ารูปรอง
เป็นศัตรูของท่าน”

 พระธรรมกถึก

พระธรรมกถึก

At one time a Buddha amulet came to the monks of the synod
 Both of you therefore asked that statue to act. That statue of Buddha
 Show business well Getting in and taking a trip to receive alms When I have food
 Gave the dharma to the villagers The villagers listened to dharma and invited them to receive food offerings.
 The next day Both of the synods have brought the monk to receive alms.
 2 days each home. Phra Phutthakut thinks that Should find a way to get rid of both 2 legs of the Thera
 This goes from the temple. In the evening he went to see a large statue of the Synod.

 “Sir, I have something to say.”
 When the monk said that he said it.
 Tuek then pretended to think for a moment and then answered “Normal speaking
 Inevitably was a very punishable thing. “Then he didn’t speak and therefore stood up.
 When leaving the Synod, the large statue went to the secondary synod.
 Behaving the same way as when he went to the king Doing that to
 3 days. When he saw that the two synods were full of doubt, they went to
 The large Synod said
 “He requests that I will speak. But … I can’t
 Can speak for you. “
 The Synod urged him to speak, so said “The secondary synod
 Is your enemy. “

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เปรต มีอยู่จริงหรือไม่

“เพราะเหตุไรท่านจึงยิ้ม”
ได้รับคำตอบว่า “ไม่ใช่เวลาที่จะแก้ปัญหานี้ ท่านควรถาม
ข้าพเจ้าในที่ประทับแห่งองค์พระศาสดา”
กลับจากบิณฑบาตแล้ว พระเถระทั้งสองนั่งลงในที่สมควร
ภายในพระเวฟวันวิหาร แล้วอภิวาทแค่องค์พระศาสดา พระลักขณเถร-
เจ้าจึงถามเรื่องแห่งความสงสัยนั้นขึ้นต่อพระมหาโมคคัลลานเถรเจ้า
พระเถรเจ้าจึงตอบว่า
“ข้าพเจ้าได้เห็น เปรต ตนหนึ่งในที่ข้าพเจ้ายิ้มนั้นลักษณะ
ของเปรตตนนั้นมีตัวยาวประมาณ 300 เส้น มีตัวเหมือนมนุษย์
แต่มีศีรษะเหมือนสุกร มีทางเกิดที่ปาก มีหมู่หนอนไหลออกจาก
ปาก ข้าพเข้าได้เห็นแล้วจึงยิ้มให้ปรากฎด้วยคิดว่าสัตว์เช่นนี้ไม่
เคยเห็น มาก่อน”
สมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงสดับเรื่องดังนี้แล้วจึงตรัสขึ้นว่า
“ภิกษุทั้งหลาย! สาวกทั้งหลายของเราย่อมเป็นผู้มีจักษุ
ทิพย์” แล้วตรัสต่อไปว่ “สัตว์เช่นนั้นเราตถาคตก็เคยเห็น เมื่อคราวที่
อยู่บริเวณต้นศรีมหาโพธิ์ แต่เราตถาคตไม่ได้พูดขึ้น เพราะเมตตาผู้อื่น
ที่คิดว่าผู้ใดไม่เชื่อเราก็จะได้รับโทษทุกขเวทนาตลอดกาลนาน มาคราว
นี้เราไดโมคคัลลานะเป็นพยานแล้ว เราจึงพูดขึ้นในความจริงเรื่องนี้”
ภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วจึงทูลถามว่า
“เหตุใดจึงเป็นเปรตเช่นนั้นเป็นอย่างไร พระเจ้าข้า”
พระพุทธองค์ตรัสตอบว่ “ในครั้งพระพุทธเจ้ามีพระนามว่า
พระกัสสปะ มีพระเถระ 2 รูปอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีในอาวาส
ใกล้บ้านน้อยตำบลหนึ่ง ในภิกษุ 2 รูปนั้น รูปหนึ่งมีพรรษา 60 รูปหนึ่ง

เปรต

เปรต

“Why do you smile?”
 Received the answer that “It’s not time to solve this problem. You should ask.
 I am in the presence of the Master. “
 Returned from alms Thera both sat down in appropriate places.
 Within the Wave Day Temple Then the apostasy only the Master, the Lakshman
 So you asked the question of that suspicion to the Holy Synod
 The Synod then answered that
 “I saw one of the imp in my smile
 The Beavis were about 300 lines long, were like humans.
 But with a head like a pig There is a way to the mouth. With a group of worms flowing out of

 My mouth saw him, then smiled and appeared, thinking that animals like this were not
 I’ve seen it before. “
 The King had heard the following matter and said:
 “All monks! Our disciples are naturally the eyes.
 Thip “and then went on to say “Such animals I have seen at that time
 In the area of ​​Sri Mahapho But I didn’t speak up. Because of compassion for others
 Who think that anyone who does not believe me will be punished forever

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

พระเจ้าพิมพิสาร

แต่พระญาติของพระองค์ที่เป็นแม่ครัว เป็นยาม เป็นภารโรง
กลับคิดว่ เรื่องอะไรจะให้พระกินก่อนเราต้องกินก่อนดีกว่า บางทีก็นำ
เอาไปให้ลูกเมียกินก่อนพระ เหลือแล้วจึงนำเอาไปถวายพระ บ้าง
ยักยอกปัจจัยทานต่งๆ ที่พระราชกุมารรับสั่ง
ครั้นตายไปแล้วตกนรกถึง 92 กัป เมื่อพ้นจากนรกมาก็เป็น
เปรตอีก 1 พุทธันดร แต่ตัวสมียนกินทีหลังพระ ก็เลยได้เป็นพระเจ้า
พิมพิสาร
ดังนั้นพระเจ้าพิมพิสารจึงได้สลดพระทัยแล้วอาราธนานิมนต์
พระพุทธจ้าและพระสงอีกจำนวน 50 รูปเข้าไปในพระราชวังเพื่อรับ
ไทยทาน เมื่อเสร็จแล้วทรงกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตเหล่า
“อิทั้งเมญาตีนังโหตุ”
พระพุทธเจ้าทรูงนิมิตให้พระเจ้าพิมพิสารเห็นในฝ่า
พระหัตถ์
เหล่าเปรตนั้นกำลังได้รับส่วนบุญที่ส่งไปให้แย่ง
กันดื่มนำ
เมื่อได้กันครบทุกคนแล้วดวงจิตนั้นก็กลับกลาย
เป็นเทพเทวดามีแพรพรรณอันวิจิตรงดงามมากมายบน
ทิพยวิมาน
เรื่องของ พระเจ้าพิมพิสาร นี้ก็เป็นเพียงเรื่องหนึ่งที่พอจะยืนยัน
ได้ว่าวิญญาณนั้นมีอยู่จริงกรรมมีจริง ตลอดทั้งทำดีแล้วความดีสามารถ
แผ่เป็นกุศลได้ เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งพุทธกาลหรือเมื่อสองพันกว่าปีที่
ผ่านนั้นเอง
จึงไม่ใช่เรื่องแปลกใดๆ เลยที่คนในยุคนี้จะได้เจอหรือมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณ เพราะบุญและกรรมนั้นแล
เป็นปัจจัยหลักสำคัญ

พระเจ้าพิมพิสาร

พระเจ้าพิมพิสาร

But his relatives who are cooks, as guards, janitors
 Instead, thinking about what to eat for monks first, we must eat first, sometimes even
 Take it to the wife of the child to eat first Then left to bring some monk
 Misappropriating various factors That the royal boy ordered
 When he died 92 hell, after he had escaped from hell
 Beavis, another 1 Buddha, but the smirk will eat after the Buddha. So became a god
 Pimpimarn
 Therefore, King Pim Pisarn was already grieve.
 More 50 Buddha images and Buddha statues entered the palace to receive
 When Thai alms have finished eating, His Highness dedicates merit to the jinns.

“I and Meja Hitang Hot”
 Trung Buddha invited the Pimpisarn to see in the sky.
 Hand
 The jinn is currently receiving the merit sent to usurp it.
 Drink together.
 When they were all together, the mind became
 Is a divine deity with many beautiful and beautiful species
 Dhipaya Viman
 The story of God Pimpisarn This is just one thing that is enough to confirm.
 Can see that that spirit exists Throughout doing good, good deeds can
 Can be charitable This happened when the Buddha’s time or more than two thousand years.
 That’s it
 Therefore not any strange matter So that people in this era will meet or have
 The experience of the spirit Because of that merit and karma
 Is a key factor

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อาถรรพ์

โหรหลวงต่างทำนายไปเรื่อยเปื่อยว่าจะเกิดอาเพศหตุ อาถรรพ์
ต่างๆขึ้นกับบนนี้เมืองนี้กรทำนายของโหนั้นเป็นเพียงประเพณี เมื่อ
เจ้าเมืองหรือกษัตริย์ฝันสิ่งใดโหรจะเข้าฝ้เพื่อแก้ฝันถวาย (แปลความ
ฝัน) เมื่อโหรแก้ฝันอย่างนี้แล้วพระจ้าพิมพิสารหาเชื่อไม่ เพราะบัดนี้
พระองศ์ได้กลายเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างสมบูรณ์แล้วจึงไม่เชื่อ
พระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์มีความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนามากคอยอุปัฏฐากพระพุทธเจ้าและพระอริย
สาวก ด้วยที่พระองค์หมั่นบำเพ็ญพระราชกุศลแต่พระองค์
ไม่ได้ทำการอุทิศส่วนกุศลใดๆ ให้ใครเลย เพราะกำลังขบคิด
และกังวลว่าจะหาสถานที่ตรงไหนสร้างวัดถวายแด่พระองค์
และคณะสงฆ์
ต่อมาได้เดินทางเข้าเฝ้พระพุทธเจ้าเพื่อทูลถามพระองค์ว่
สิ่งที่ได้ยินเปรตร้องนั้นหมายความว่ากระไร
“ดูกร..มหาบพิตรสิ่งที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงเปรตพระญาติ
ของพระองค์เอง ที่กำลังรอคอยส่วนบุญจากพระองค์มาตลอด
พุทธันดร แต่เมื่อวานนี้พระองค์ไม่ได้อุทิศส่วนบุญไปให้ พวกเขา
เลยร้องด้วยความผิดหวัง”
ญาติของพระเจ้าพิมพิสารมือก่อนเป็นบริวารของพระราชกุมาร
ซึ่งรับผิดชอบในการจัดเครื่องไทยทานต่างๆ ถวายพระพุทธเจ้าองค์ก่อน
ส่วนพระเจ้าพิมพิสารในพระชาตินั้นเป็นเสมียนที่มีศรัทธาทำงานโดย
สุจริต จัดงานทุกอย่างเรียบร้อย เอาอาหารมาเลี้ยงพระเสร็จแล้วจึงนำ
มากิน

อาถรรพ์

อาถรรพ์

The astrologer and prophet had repeatedly predicted that the occult would occur
 Depends on this city. The prophecy of Ho is a tradition when
 The governor or the king dreamed of anything.
 Dreamed). When the astrologer did this, Phra Pimpimarn couldn’t believe it now.
 His Majesty had become a Buddhist and therefore did not believe.
 Lord Pimpasabarom the King has faith in
 Very Buddhism, waiting for the laymen, Buddha and Noble
 Disciples too, that he always practices merit but
 Did not make any charitable dedication to anyone because it was pondering
 And worried about where to find a temple dedicated to him
 And the clergy

 Later he traveled to attend the Lord Buddha to ask him
 What does it mean to hear the Beavis?
 “Look, Mahabharat. What you hear is the voice of my relatives.
 His own Who has been waiting for the merit from him all along
 Buddha, but yesterday, he didn’t dedicate his merit to them
 Therefore cried out with disappointment. “
 Relatives of Lord Pim Pisarn, first hand, were followers of the royal family.
 Which is responsible for arranging various alms First offering to the Lord Buddha
 As for Phra Pim Pisarn, the clerks are faithful clerks working by
 Honestly, everything was organized successfully. After bringing food to feed the monks, then bringing
 Come to eat

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

มนุษย์คนเรามักเคร่งเรื่องปฏิบัติธรรม

จริงๆ แล้วเป็น เรื่องปฏิบัติธรรม นะแต่เรามาติดประเพณีก็เลย
ว่าทำบุญต้องกรวดน้ำ ไม่งั้นญาติไม่ได้รับ จริงๆ แล้วการกรวดน้ำใจ
ต่างหากจึงจะได้รับ คนเราต้องทำตั้งแต่ยังไม่ตาย ตายแล้วให้กันไม่
ได้หรอก มันไม่ทันกัน…ใหม มันต้องให้ตัวเองตั้งแต่ยังไม่ตาย ให
พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องตั้งแต่ยังไม่ตาย
คนที่มีอารมณ์สมาธิขั้นฌานเนี่ย สามารถเอาสมาธิไปช่วย
ญาติที่ตกนรกเป็นเปรตได้ แล้วสมาธินี่พอตายไปแล้วเป็นเทวดาเบื้องสูง
ถ้าฌานไม่สื่อมไปเป็นพรหม ไม่กินอาหารใคร ถ้าเป็นโสดาบัน ไป
นิพพานภายใน 7 ชาติ ไม่ต้องตกนรก ถ้าเป็นสกทาคามีอีก 3 ชาติ
ถ้าเป็นอนาคามีอีกชาติเดียว ถ้าเป็นอรหันต์ไม่กินบุญตัวเองหมดบุญ
หมดบาป
ฉะนั้นการกวดน้ำ ต้องกรวดที่ตัวเราให้มากที่สุด คือทำใจ
ไม่ให้โกรธ ไม่ให้หลง ไม่ให้รัก ม่ให้ชัง แล้วน้ำใจคนนี่จะให้ญาติได้
หมดเลย เรามาติดกันแค่ทานไม่ยอมปฏิบัติธรรมก็ให้ใครไม่ได้หรอก ให
กันไม่ถึงโยม!
ญาติโกงที่ดินเขา รุกที่ดิน ฉ้อโกงเงินเขา พอตายก็ไปแบกที่ดิน
เป็นเปรตฝ้สมบัติ ทำยังไงก็ให้ไม่ถึงเพราะกรรมอันนั้นเขามาก เขา
ทำบาปไว้มาก เขาฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์เขาเบียดเบียนเขาทำบาป จะทำ
ยังไ! ส่งสมาธิก็ไม่ถึงแผ่ส่วนบุญก็ไม่ถึง มันจะถึงได้ยังไง เพราะเขา
ทำบาปไว้มาก
เราต้องช่วยเหลือตัวเอง ถ้าเราทำของเราไว้มากเราก็ไม่ต้อง
ไปเป็นเปรตตอนตาย ใครก็ไม่ต้องให้เรา การที่จะช่วยญาติได้ต้องช่วย
ตัวเองก่อน การแผ่ส่วนกุศลมันเป็นเรื่องบุคลาธิษฐานเพื่อทำให้คน

เรื่องปฏิบัติธรรม

เรื่องปฏิบัติธรรม

Actually is a practice But we have to stick to the tradition.
 To make merit Otherwise, the relatives do not receive.
 Apart will receive We have to do it before we die. Dead for each other
 Yes, it can’t be timely … New He had to give himself before he died.
 Father gave mother to brother and sister since he was not dead.
 People who have a high concentration of meditation Able to concentrate
 A relative who goes to hell can be a jinn. And when he died, he was the high angel.
 If contemplation is not communicated to Brahma Do not eat anyone If it were ever strong

Nirvana. Within 7 nations. Do not go to hell if it is the other 3 lives.
 If being the only other Nagy If it is a saint, he does not eat merit.
 Out of sin
 Therefore chasing water Must grit as much as we can
 Not to be angry, not to be lost, not to love, not to hate. This kindness will be given to relatives.
 We all stick together. Just eat and refuse to practice Dharma.
 Well, no more!
 Relatives cheated on the land, he invaded the land, cheated for his money. When he died he carried the land.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่