การหัดดู

การดู
การหัดดู นั้น เวลาหัดที่ดีที่สุดคือเวลาเข้า ในเมื่อมันสมองได้พักผ่อน
มาแล้วหัวใจแจ่มใสและชุ่มชื่นพร้อมทั้งหัวใจที่กำลังตื่นและสว่างไสวดี
พาะถ้าฝึกหัดการอันนี้นวลาเหน็ดเหนื่อยแล้ว ลงทำยก็จะหลับ กล่าวคือ
แทนที่จะสะกดคนอื่นจะกลายเป็นสะกดตัวเองไป การทัดในเบื้องต้น
พยายามหัดในเวลาพูดกับคนหนึ่งคนใด มองดูหนคนผู้นั้นโดยทอด
สายตาอย่างสบาย และสงบเสงี่ยมไม่ใช่เพ่งและจ้องจนเกินไป ให้มอง
ดูด้วยมีความมุ่งหมายหรือมีความประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง นัยน์ตา
ที่กะพริบเสมอหรือสอดส่ายไปมานั้น จะไม่ทำความสำเร็จอะไรให้ทั้ง
ในการสะกดจิตและกิจใดๆ ทั้งหมด เวลาพูดกับใครเมื่อมองดูอย่าง
แน่วแน่แล้ว หัวใจก็ต้องนึกถึงคำพูดหรือเหตุการณ์เรื่องราวที่ตนต้องการ
จะพูดถึง
เราต้องหัดให้ตัวเราสามารถมองดูอะไรๆ ได้นานโดยไม่รู้สึก
ลำบากนัยน์ตาถึงกับหลับตา เบือนหนีหรือกะพริบ ลองเอากระดาษเล็กๆ
ตัดให้เป็นรูปกลม ปิดเข้ากลางแผ่นกระจกสำหรับส่องหน้า แล้วก็ลอง
ดูว่าเราจะมองดูแผ่นกระดาษนั้นได้นานเพียงไร โดยไม่กะพริบตาหรือ
รู้สึกลำบากตา การฝึกหัดนั้น ไม่ไข่หัดเฉพาะเมื่ออยู่ในห้อง

การหัดดู

การหัดดู

To watch
 Learning to watch is the best practice time is time to enter. When the brain has rested
 Here it is, the heart is bright and invigorating, with a heart that is awake and bright.
 Especially for the cave of this practice, Nawla already weary Will fall asleep, that is to say
 Instead of spelling someone, it will become a spell. Preliminary betting
 Trying to learn when speaking to any one person. Looking at that person’s face
 Comfortable eyes And modest, not too stare and staring
 Watched with purpose or desire, one eye
 That always flashes or shook back and forth Will not accomplish anything either

 In hypnosis and any other activity when talking to someone when looking at something
 Resolute, then the heart must think of the words or events that they want
 Will talk about
 We must learn to look at ourselves. For a long time without feeling
 Difficult eyes, even closing eyes Shifting away or blinking Try removing a small piece of paper.
 Cut into a round shape Closed in the middle of the mirror for looking at the face and then try
 See how long we can look at that piece of paper Without blinking or
 Feel uncomfortable That training Not eggs. Measles only when in the room.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่