การเป่า กำหนดลมหายใจ

การเป่า
การเป่า นั้นต้องทัดให้สม่ำเสมอเช่นเดียวกันกับการลูบ วิธี
หัดเป่านั้นเขาสอนว่าทุกๆ เข้าเวลาตื่นเข้าให้ยืนตั้งตัวตรงอกผาย
และหุบปาก หายใจอย่างข้าๆ และให้ยาวเข้าทางจมูก จนกระทั่ง
ลมหายใจเข้าไปบรรจุเต็มอยู่ในปอด และเก็บลมหายใจไว้ในปอด
ราว 1 นาที่แล้วก็เป่าออกทางปาก การฝึกหัดในเรื่องนี้ดูเป็นการ
ง่ายแต่ข้อยากอยู่ที่การที่จะทำให้ลมหายใจเข้าและเป๋าออกนั้น
สม่ำเสมอกัน ไม่ค่อยบ้างแรงบ้าง การเป่านั้นเป็นเครื่องใช้สำหรับ
รักษาโรคคือให้เป่าในตอนที่เจ็บป่วย และประโยชน์ของการเป่า
อีกอย่างหนึ่ง คือ ทำคนที่ถูกสะกดให้หลับแล้วตื่นขึ้นโดยวิธีเป้า
ที่ตรงหน้า
การฝึกหัดตามวิธีต่างๆ ดังกล่าวมาข้างต้นนี้ย่อมมีประโยชน์
เสมอ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ในการสะกดดวงจิตก็ยังเป็นเครื่องช่วยให้มี
อนามัยดีและกำลังใจกำลังตาเข้มแข็งขึ้นและเมื่อได้ฝึกหัดดังนี้แล้ว
กิจที่เราจะต้องทำต่อไป ก็คือลงมือหัดทำการสะกดดวงจิต
การทำการสะกดดวงจิตนั้น ตามตำรากล่าวว่าเมื่อได้ฝึกหัด
ความรู้อันเป็นพื้นดังกล่าวมาข้งตันนั้นแล้ว การสะกดก็ไม่เป็น
การยาก ถ้หาคว่ผู้ถูกสะกดยอมให้สะกดก็เป็นการง่าย เป็นแต่
เพียงให้ผู้นั้นนั่งลงและบอกให้รู้ว่าอย่พยายามขัดขืน ให้ผ่อน

การเป่า

Blowing
 Blowing must be consistent, as with stroking.
 Learning to blow, he taught that every When he woke up, stood upright to the chest
 And shut your mouth deeply And lengthening through the nose until
 Breath filled in the lungs. And keep the breath in the lungs
 About 1 minute and then blown out through the mouth The practice in this regard seems to be
 Easy but the difficulty is to make the breath in and out of the bag
 Consistency, not some strength The dryer is a device for
 The cure is to blow when the illness. And the benefits of blowing
 Another thing is to cause someone who is spell to fall asleep and wake up by the target method.

In front
 Various training methods As mentioned above, this is of course useful.
 Even though it is not in hypnosis, it is also an aid to
 Good health and encouragement strength in the eyes, and after the following training
 Things we have to do next Is to practice hypnosis
 To do the hypnosis According to the textbook, when practicing
 The above mentioned knowledge has already arrived. Spelling is not
 It is difficult to find a person who is allowed to spell, but it is easy.
 Just let him sit down and let him know that he does not try to resist to pay.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่