การใช้ความรุนแรง

การใช้ความรุนแรง ปัจจุบันความรุนแรงในครอบครัวมีอัตราการเกิดเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก
รายงานประจำปีสรุปจำนวนคดีความรุนแรงในครอบครัวแยกตามประเภทความรุนแรงประจำปี 2551-
2559 จากเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก. ผู้หญิงกับความรุนแรงในครอบครัวของกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่าเหยื่อประมาณ 90% เป็นผู้หญิง ตามประเภทของความรุนแรง

การใช้ความรุนแรง ที่พบบ่อย ได้แก่ ด้านร่างกายจิตใจเพศและสังคมตามลำดับ (กระทรวงการพัฒนาสังคม)
และความมั่นคงของมนุษย์).สามีและภรรยาต่อสู้กับการทำร้ายร่างกายและจิตใจรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศและการกดขี่การข่มเหงรังแกเป็นต้นนอกจากนี้ความรุนแรงในครอบครัวยังส่งผลให้เกิดปัญหาแก่สังคมไทยมากมายไม่ว่าจะเป็นการขาดการดูแลเด็ก

ส่งผลให้เด็กเกิดพฤติกรรมเลียนแบบเด็กมีปัญหาในการทำให้เด็กหาที่พึ่งโดยการมีมิตรภาพที่ไม่ดีและการหลงผิดมีปัญหายาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศมีการลักเล็กขโมยน้อย การค้าประเวณีทำให้เกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ปัญหาของโรค เอดส์

การใช้ความรุนแรง

Violence Currently, domestic violence has a significant increase in the incidence of
annual report outlining the number of domestic violence cases by severity category. 2008-
2016 From the Violence Against Children Information Center website. The Ministry of Women and Domestic Violence
Social Development and Human Security states that approximately 90% of the victims are women according to the type of violence.

The most common uses of violence are physical, mental, sexual and social, respectively. (Ministry of Social Development)
and Human Security). Husbands and wives fight physical and psychological harm, including sexual harassment and oppression, bullying, etc. There are many problems for Thai society, including the lack of childcare for children.

This results in child mimicry, trouble making children find refuge through poor friendships and delusions, drugs, sexual abuse, and petty theft. Prostitution causes unwanted pregnancy, AIDS problem.

Although many families may be aware of the violence Sometimes knowing the only But it has many factors, such as the stress of your parents. The inability of your father or mother to manage stress or certain mental health issues.

Or adults in the family, some of you have stories of drug use and drinking, sometimes the father or the adults in the home are drunk and violent, unconscious. There is also a matter of factor in mental health.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

  1. การให้อภัยทาน
  2. ทดแทนบุญคุณ
  3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
  4. เจ้ากรรมนายเวร
  5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง