ความมั่นใจ

ความมั่นใจ คือความแน่นอนของผลการวัด ไม่ว่าจะวัดกี่ครั้งผลลัพธ์จะต้องเหมือนกันภายใต้
สภาพและสถานการณ์เดียวกัน (กังวล  เทียนกัณฑ์เทศน์ 2540: 157 ข้อกังวล)
เครื่องมือที่เชื่อถือได้หมายความว่าเครื่องมือสามารถทำคะแนนได้อย่างสม่ำเสมอ ไม่เปลี่ยนแน่นอน
การวัดครั้งแรกเปลี่ยนไปอย่างไร? เมื่อวัดซ้ำผลลัพธ์จะเหมือนกัน หรือการวัดแต่ละครั้งจะให้
ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน (ชวาล  แพรัตกุล  2516 : 136)

การทดสอบที่เชื่อถือได้จะทำให้คุณได้คะแนนที่คงที่ โดยปกติในการสอบแต่ละครั้ง
ผลลัพธ์มักไม่ตายตัว แต่ถ้าอันดับของผู้เข้าสอบยังคงเท่าเดิมให้ถือว่าการสอบนั้นยังคงอยู่ มีความมั่นใจสูงเนื่องจากความมั่นใจในการสอบหมายถึงความสม่ำเสมอของคะแนนที่ได้จากการสอบของกลุ่มเดียวกัน

หลายครั้งการกำหนดค่าความเชื่อมั่นขึ้นอยู่กับหลักการของการสอบหลายครั้งและการค้นหาความสัมพันธ์ของคะแนน
ได้รับจากการสอบหลายครั้งหากคะแนนของเด็กแต่ละคนคงที่หรือผันผวนตามนั้นการทดสอบก็มี
ความน่าเชื่อถือสูง

ความมั่นใจ

ความมั่นใจ

Confidence is the certainty of a measurement result. No matter how many times the measurements are taken, the results must be the same under
Same condition and situation (Thian Kan Preach 1997: 157 concerns)
A reliable tool means that a tool can be scored consistently. Definitely not change
How did the first measurement change? When repeated measurements, the results are the same. Or each measurement will give
Consistent results (Chawan Prathakun 1973: 136)

The trusted test will give you a stable score. Usually in each exam
The results are not always fixed. But if the rank of the candidates remains the same, the exam is considered as still. High confidence because confidence in an exam refers to the consistency of the scores obtained on the same test group.

Many times, the determination of the confidence value is based on the principle of multiple examinations and finding correlation points.
Obtained through multiple exams.If each child’s scores are constant or fluctuate accordingly, then the test has
High reliability

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

  1. การให้อภัยทาน
  2. ทดแทนบุญคุณ
  3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
  4. เจ้ากรรมนายเวร
  5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง