ความเปลี่ยนแปลง ของร่างกายหลังจากตาย

ความเปลี่ยนแปลง ของร่างกายหลังจากตาย และสภาพของจิตใจหลังจากตาย ประเด็นทั้งสองอย่างนี้มีข้อที่แตกต่างกันอยู่ หลายอย่างสภาพของชีวิตในโลกของโอปปา ติกะเป็นผลที่เกิดจากวิบากโดยตรง ข้อนี้จะ ต้องทําความเข้าใจให้กระจ่างที่สุด เหมือนกับ ที่เรามองเห็นชัดว่าต้นไม้จะเกิดเป็นต้นอะไร สําคัญอยู่ที่เมล็ดของมัน สภาพของดินฟ้า อากาศ เป็นแค่เพียงส่วนประกอบเท่านั้น แต่ สําหรับการเกิดในโลกมนุษย์ เราจะต้องทํา ความเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกว่าโดยหลักทั่วไปแล้ว คนเราจะเกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยเหตุ 3 อย่าง

1. อาศัยพ่อแม่ ฉะนั้นชีวิตที่เกิดมาจะต้องเป็นไปตามอิทธิพล ของกรรมพันธุ์ที่สืบต่อมาทางสายโลหิต

2. จะต้องอาศัยธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และ เพราะเหตุที่ร่างกายประกอบขึ้นมาจากสิ่งที่เป็นวัตถุ เพราะฉะนั้นสภาพ ของร่างกายจึงต้องเป็นไปตามกฎของวัตถุด้วย

3. ต้องอาศัยวิญญาณมาปฏิสนธิในท้องแม่คือมาเกิดในไข่ที่ ผสมเอาไว้แล้วเพราะเหตุที่วิญญาณของแต่ละบุคคล มีวิบากของความ ดีและวิบากของความชั่วติดตัวมา และวิบากอันนี้แหละคือตัวการ สําคัญที่จะทําให้คนเราเกิดมามีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวใครจะเกิดมาเป็น อะไร จะมีโชคชะตาวาสนาเป็นประการใดสําคัญอยู่ที่วิบาก

ความเปลี่ยนแปลง ชีวิตของมนุษย์ เป็นผลรวมที่เกิดมาจากเหตุ 3 ประการ ดังที่กล่าวมา

ฉะนั้นในการอธิบายถึงความเป็นไปของมนุษย์จะต้องอธิบายทั้ง 3 แง่ จะไปอธิบายจากแง่ใดแง่หนึ่งไม่ได้แต่สําหรับคนที่ตายแล้วไป เกิดในโลกของโอปปาติกะนั้น เรื่องกรรมพันธุ์ เรื่องสิ่งแวดล้อมให้ตัด ออกไปได้ ชีวิตในโลกของโอปปาติกะ เป็นผลที่เกิดขึ้นจากอํานาจของ วิญญาณ หรืออํานาจของวิบากล้วนๆ

อย่าลืมว่า วิบากเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในจิตไร้สํานึก การทํางานของ วิบากเราควบคุมไม่ได้ หรือบังคับว่าจะให้ฝันอย่างนั้นอย่างนี้ และไม่มี ใครรู้ว่าตัวเองจะฝันอย่างไร เมื่อหลับไปแล้วความฝันที่เกิดขึ้นจะออก มาในรูปไหน ก็สุดแล้วแต่นิสัยใจคอ และประสบการณ์ต่างๆ ที่สะสม

ความเปลี่ยนแปลง

Body changes after death and the state of mind after death. Both of these issues have different points. Many conditions of life in the world of oppa Tik is the result of direct motivation. This must be understood as clearly as we can see clearly what the tree will be born. The key is its seeds. The condition of the weather is only a component, but for being born in the human world we have to understand more that in general, We are born to be dependent on 3 things.

  1. relying on parents, therefore life must be influenced Of hereditary inheritance
  2. must rely on nature or the right environment and because the body is made up of material things Therefore Of the body must also comply with the rules of the object
  3. must rely on the spirit to conceive in the womb of the mother, ie to be born in an egg that Already mixed because the spirit of each person There is a misunderstanding of The good and the motives of evil carry And this motocross is the culprit It is important to make people born with unique characteristics. Who will be born? What fate will be? What is important is motocross.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่