ความเป็นจริงนั้นมีความเท่าเทียมกัน

คนทุกคนที่เกิดมา ความเป็นจริง นั้น มีความเท่าเทียมกันใน ตัวและมีความต่างกันอยู่ในตัว ถึงแมพคเกจ 2 ทิบายให้เห็นเป็นรูปธรรม ได้ดังนี้

ตอนเกิดมานั้นต่างก็ไม่มีอะไรติเดมีคมาเลยสักคน เดียว ไม่ว่าจะเป็นลูกของยาจกหกแศ 21 , 19 ความเท่า เทียมของคนอย่างเเรก ความเท่าเทียมอย่างที่สองคน อวัยวะเหมือนกันทั้งหมดครบ 32 ประการ (ผมไม่ได้ยวมถึง คนพิการ) และสุดท้ายต่างก็ต้องทิงร่างกายในไปเหมือนกัน ทุกคนโดยมีพิธีกรรมที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเผาจะฝังหาร ลอยนําอะไรสุดแท้แต่ความเชื่อ ที่กล่าวมาคือ ความเป็นจริง ความเท่า เที่ยมของคนที่ธรรมชาติให้มา

ความไม่เท่าเทียมกันคือ เมื่อเกิดมาแล้วบางคนได้รับอาหารที่ ในการเลี้ยงดู บางคนได้รับการศึกษาที่ บางคนลําบากในความเป็นอยู่ และบางคนไม่ได้เรียนหนังสือ ปัจจัยต่างๆ ที่ไม่เท่ากันล้วนแต่เป็น ปัจจัยที่คนมากําหนดวัดคุณค่ากันสร้างกันขึ้นมาเองทั้งสิ้น

ผมจึงยกมือขึ้นสาธุการ ในคําของพ่อหลวงของแผ่นดินที่ พระองค์ทรงยาเตือนและสอนประชาชนทั้งแผ่นดินหนักหนาว่า

“อยู่อย่างพอเพียง”

ในหลวงของเราทรงเป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยบารมีและพระองค์ สนใจในธรรมะเป็นอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 พระองค์

ความเป็นจริง

Every person born is a fact that is equal in And there are differences in the built-in 2-way package that can be seen as follows

There were nothing at all at birth, whether they were children of rags, 21, 19, the equality of people like the first The second equality All 32 identical organs (I did not refer to people with disabilities) and finally all had to get rid of the body as well Everyone, with different rituals Whether to burn, to bury, to divide What is true but faith That said is the reality of the nature of the people who give.

Inequality is When born, some people receive food that In parenting Some have received education at Some people are difficult in their lives. And some people are not educated. All unequal factors are The factors that people come to define and measure each other are created by themselves.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่