คำว่าพื้นฐานทางจิตใจคืออะไร

สุดแล้วแต่พื้นฐานในทาง จิตใจ กล่าวคือ ถ้าคนไหนไม่ว่าจะสนุกสนาน
เพลิดเพลินอย่างไรก็ตาม อดนึกถึงพ่อแม่ ญาติพี่น้อง อดนึกถึง
บุคคลในครอบครัวไม่ได้ เมื่อตัวเองได้กินอะไร ได้เห็นอะไร ก็อยาก
จะให้คนที่ตนเองรักได้กิน ได้เห็นอย่งนั้นบ้าง สำหรับบุคคลที่มีพื้น
นิสัยอย่างนี้ก็มีระยะเวลาสั้นในอันที่จะนึกถึงญาติพี่น้อง ซึ่งบางคน
จาจจะกินเวลาหลังจากที่ได้ตายมาจากโลกมนุษย์เพียงวันเดียวหรือไม่
ถึงวันก็ได้ แต่บางคนก็อาจจะนานกว่นั้น แต่ถึงกระนั้นขาก็อาจจะ
ยังไม่มาในเมื่อรู้สึกว่ไปแล้วไม่มีประโยชไปช่วยเหลืออะไรไม่ได้ ไป
ติดต่ออะไรไม่ได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม บุคคลประเทนี้สักวันหนึ่งเขา
คงจะต้องมาเยี่ยมญาติพี่น้องในโลกมนุษย์ แต่คำว่วันหนึ่งในที่นี้บาง
คนอาจจะต้องใช้เวลาถึง 10ปี 20ปี หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ กว่า
จะมาเยี่ยมญาติพี่น้องในโลกมนุษย์
จงจำไว้ว่า จิตใจ สำหรับบุคคลที่กำลังเสวยสุขอยู่ในดิน
แดนแห่งสวรรค์นั้น โดยปกติแล้วไม่อาจที่จะไปเชิญให้มา
ติดต่อกับญาติพี่น้องได้ ถ้าหากเขายังไม่สมัครใจที่จะมา
ส่วนบุคคลที่นับว่างยที่สุดที่จะมาติดต่อกับญาติพี่น้องก็คือ
เมื่อก่อนเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่มาบัดนี้ได้มาอยู่กับญาติพี่น้องหรือ
มาเยี่ยมญาติพี่น้องอยู่เสมอ โอปปาติกะประเภทนี้เท่นั้นที่ติดต่อง่าย
มาก
ในจำนวนบุคคลที่ตายไปแล้วทุกวันนี้ บุคคลที่มีโอกาสตาย
อย่งมีสติ ตายแล้วไปมีความสุขดังที่กล่วมานี้มีไม่มากนัก ส่วนมาก

Depending on the basic psychological means If anybody doesn’t have fun
 However, fun Thinking about parents, relatives and brothers
 Family members When I eat something, I see what I want.
 Will let the person you love eat Have seen that For people with flooring
 This kind of life has a short time to think of relatives, some people
 Will it only take a minute after his death from the human world?
 Day, but some people may be longer Still, the legs may
 Had not yet come, when he felt that he was gone, without any benefit, and could not help
 Unable to contact anything However This country, one day, he
 Must visit relatives in the human world But one day some words here
 People may have to take up to 10 years, 20 years or more.
 Will visit relatives in the human world

Remember that for the person who is enjoying the soil
 That paradise Usually it is not possible to invite to come.
 Can contact with relatives

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่