ชีวิตหลังความตาย

ชีวิตหลังความตาย เมื่อมีชีวิตอยู่เรามักจะไม่คิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความตายที่ซึ่งคน ๆ หนึ่งเสียชีวิตไปแล้ว ฉันจะได้เกิดใหม่อีกครั้งหรือไม่? และนรกสวรรค์มีอยู่จริงหรือไม่? คนส่วนใหญ่คิดและเชื่อเพียงว่าเมื่อตายไปแล้ววิญญาณของเราจะยังคงวนเวียนอยู่ แต่มีน้อยคนที่จะคิดว่าเมื่อวิญญาณของเรายังคงมีอยู่เราจะไปที่ไหนหลังจากความตายและเราจะต้องเจอกับอะไร?

นี่ยังคงเป็นปริศนาชีวิตหลังความตายที่น่าสนใจและยังไม่มีใครให้คำตอบที่แน่ชัด ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงความตายว่าไม่มีความตายที่แท้จริง การเสื่อมสภาพของร่างกายเป็นเพียงการแยกสลายขององค์ประกอบที่เคยรวมกัน เหลือ แต่จิตวิญญาณของเราซึ่งจะถูกท่องไปตามกรรมในยุคต่าง ๆ นั่นคือการเวียนว่ายตายเกิด หรือที่เรียกว่า “สังสารวัฏ”

ชีวิตหลังความตาย เชื่อว่าเราทุกคนเคยเกิดมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนในบางภพที่ดีบ้างเลวบ้างตามกฏแห่งกรรมหรือผลของการกระทำที่ทำทั้งดีและไม่ดี หากยังประกอบกรรมไม่ดีอีกมากจิตยังมีกิเลสมาก จะต้องกลับชาติมาเกิดในโลกอันต่ำต้อยที่เต็มไปด้วยความทุกข์หากประกอบกรรมดีมากขึ้นรู้จักการขัดเกลาจิตใจให้ละทิ้งความปรารถนามากขึ้น

จะทำให้ได้ไปเกิดในแดนที่สูงขึ้นซึ่งมีความสุขมากขึ้นและถ้าเพียง แต่ประกอบกับกรรมดีสามารถฝึกจิตให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากตัณหาทั้งปวงก็จะเป็น “นิพพาน” คือความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุด ความสุขและจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา

ชีวิตหลังความตาย

ชีวิตหลังความตาย
ชีวิตหลังความตาย

When alive We often don’t think deeply about death, where a person has died. Will I be reborn again? And does Heaven Hell really exist? Most people think and believe only that Once dead, our spirits will remain in a circle. But few would think that When our spirits still exist Where do we go after death and what must we encounter?

This is still an interesting afterlife mystery, and no one has yet given a definite answer. In Buddhism The Buddha Samphabhadha has said of death that There is no true death. The deterioration of the body Is just a separate breakdown of the elements that were once combined. Left only our soul, which will be recited according to the karma in different times, that is, the reincarnation of death. Also known as “Samsara”

Believing that all of us have been born countless times In some worlds that are good and some bad according to the laws of karma or the consequences of actions that are done both good and bad. If still carrying a lot of bad karma The mind still has a lot of passion. Will have to reincarnate and be born in such a low world full of suffering If it carries more good karma Know more about refining the mind to let go of desires

Will cause it to be born in a higher realm, which has more happiness And if only with good karma Able to train the mind to be pure and clean without all lusts will be “Nirvana” that is liberation from the reincarnation Which is considered the greatest happiness and ultimate destination in Buddhism

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

  1. การให้อภัยทาน
  2. ทดแทนบุญคุณ
  3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
  4. เจ้ากรรมนายเวร
  5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง