ธรรมะคืออะไร

ธรรมะคืออะไร ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ได้อยู่ในอำนาจของใครก็ตาม ดังนั้นทุกสิ่งจึงเป็นธรรมะ แต่มีธรรมะ 2 ประเภทคือสถานะของธรรมที่เกิดมาโดยที่ไม่รู้อะไรเลย เพราะการขาดรูปร่างหากโลกทุกแห่งมีรูปธรรมเพียงอย่างเดียว ฝนจะตก น้ำจะท่วม ไฟจะไหม้ ไม่มีองค์ประกอบที่รู้จัก

การรู้จะไม่ทุกข์เลย แต่เนื่องจากความจริงที่ว่ามีธรรมะหรือองค์ประกอบอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดต้องรู้ว่าไม่รู้อะไรเลยเป็นองค์ประกอบของการรู้ ดังนั้นเมื่อต้องรู้บางสิ่งบางอย่างเสียงจะปรากฏขึ้น เพราะเขาเคยได้ยินสภาพนั้นได้ยินแม้ว่าเสียงจะไม่มีรูปแบบเลยก็ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่สามารถได้ยินชื่อองค์ประกอบหรือชื่อองค์ประกอบได้

ดังนั้นชื่อองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบที่ไม่มีรูปร่างสัณฐาน แต่มีความวิจิตรที่หลากหลายมากจุดเริ่มต้นเพียงเป็นสถานะของการรับรู้ แต่เงื่อนไขของการรู้ว่ามันจะยังคงขยายตัวต่อไปในประเภทต่างๆ

ดังนั้นพึงระวังว่าธรรมะมีสองลักษณะที่แตกต่างกันคือนามธรรมและรูปธรรม ร่างกายนามธรรมหรือไม่ นามธรรมเป็นร่างกาย

ธรรมะคืออะไร

ธรรมะคืออะไร

What is Dharma? No one owns it, not in anyone’s power. Therefore, everything is Dharma, but there are 2 types of Dharma: the status of Dharma being born without knowing anything. Because of the lack of shape, if all the worlds are only concrete, rain will fall, floods, fires will burn, no known elements.

Knowledge will not suffer But because of the fact that there is a Dharma or an element which, when born, must know that knowing nothing at all is an element of knowing Therefore, when knowing something, the sound will appear. Because he had heard that condition, heard even though the sound had no form at all, could not be seen But can hear the name of the element or the name of the element

Therefore, the element name is an amorphous element. But there is a very rich fineness. The beginning is only a state of awareness. But the condition of knowing that it will continue to expand in different categories.

Therefore, be aware that Dharma has two distinct characteristics, abstract and concrete. Abstract body or not Abstraction as a body.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

สวดมนต์เพื่ออะไร

สวดมนต์เพื่ออะไร การสวดมนต์เป็นหลักการทางพุทธศาสนาที่ได้รับการปฏิบัติของบุญมาตั้งแต่ยุคพุทธ เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจถือเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตโดยเฉพาะในด้านของพระภิกษุสามเณรพระสงฆ์นักบุญจะขาดงานในการทำกิจวัตรประจำวันนี้ไม่สมบูรณ์แน่นอน

หากถูกเพิกเฉยถูกเพิกเฉยมันจะถือว่าแย่ลง การก่อให้เกิดความบาปและกรรมนั้นไม่บริสุทธิ์สำหรับตนเองและสถานที่อยู่อาศัยวัดรวมทั้งญาติที่ให้การอุปถัมภ์ทั้งสี่ปัจจัยนอกจากนี้ภูมิทัศน์ภูมิปัญญาคุณธรรมความดีงามในส่วนอื่น ๆ นั้นเกิดขึ้นได้ยาก

แต่ละบทสวดที่เขาเรียกว่าพระประสิทธิ์หมายถึงการป้องกันที่ดีการสวดมนต์แต่ละครั้งประกอบไปด้วยนอกจากนี้ยังมีบทหนึ่งของคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นคำสรรเสริญของกษัตริย์ และมีพรสำหรับการให้พรบางบทถูกนำมาจากพระไตรปิฎก

บางบทถูกเขียนในบทใหม่ในภายหลังในแต่ละบทแต่ละบาทและคาถา ทั้งหมดเกิดขึ้นจากริมฝีปากประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณปัญญาแห่งคุณธรรมของพระพุทธเจ้าและเกิดมาจากปัญญาความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของสาวกของพ่อแม่ครูอาจารย์

สวดมนต์เพื่ออะไร

สวดมนต์เพื่ออะไร

Prayer is a Buddhist principle that has been practiced by merit since the Buddhist era. It is an emotional bonding, considered an important part of life, especially in the areas of monks, novices, monks, saints, and will certainly not have complete work in their daily activities. If ignored, ignored, it will be

considered worse. The cause of sin and karma is not pure for oneself and the place of residence, the temple, as well as the foster relatives of the four factors. In addition, the landscape, wisdom, morality, virtue in other parts is difficult to achieve

Each prayer he calls Phra Prasit means good protection. Each prayer consists of one chapter of the teachings of the Lord Buddha, which is the praise of the king. And there are blessings for blessing.

Some chapters are taken from the Tipitaka Some chapters are written in new chapters later, in each chapter, each stanza and spell. It all comes from the lips, consisting of the benevolence, the wisdom of the virtues of the Lord Buddha and the birth of the most sacred wisdom of the disciples of parents, teachers.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ความจงรักภักดี

ความจงรักภักดี ประกอบด้วยคำที่ภักดี
การรักหมายถึงการรักอย่างจงใจรักผูกพันอย่างมั่นคงคำนี้มักไม่ได้ใช้คนเดียวแต่มักใช้ร่วมกับคำว่าภักดีซึ่งมีความหมายคล้ายกัน


คำว่าภักดีอาจใช้เป็นคำกริยา หรือเพื่อขยายคำกริยาตัวอย่างเช่นเขามักจะจงรักภักดีต่อเจ้านายเมื่อใช้เป็นคำนามความภักดีหมายถึงความรู้สึกคงที่ของความรัก

และความเคารพในหัวใจของคุณ ดังนั้นไม่ควรใช้นิพจน์ที่ ‘เสนอความภักดี’ แต่ควรใช้ ‘ความภักดี’ เป็นผู้คนมีความภักดีมาก ในหลวง
ผู้คนมาต้อนรับเขา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความภักดี
คำว่ารักมักเขียนไม่ถูกต้อง ระวัง. ระวังเช่นกัน

ครูปากตั้งข้อสังเกตว่าการพิมพ์หากมีคนกดจำนวนมากเกินไปเมื่อโพสต์จะมีตัวคั่นแบบวงกลมดังนั้นให้ใช้การเคาะครั้งเดียวไม่ใช่ความตั้งใจช่องว่างในทางที่ผิด

ความภักดีต่อองค์กรจึงเป็นทัศนคติที่ค่อนข้างคงที่ในระยะเวลานานเมื่อบุคคลแสดงตัวตนในองค์กรอย่างภาคภูมิใจ มีความพึงพอใจและปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไปดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าความภักดีต่อองค์กรเป็นคุณสมบัติที่สำคัญ

ที่จะช่วยให้องค์กรมีประสิทธิผลและอยู่รอด นอกจากนี้องค์กรต้องสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อเป็นสมาชิกขององค์กร การรักษาบุคลากรเหล่านั้นให้มีคุณค่ากับองค์กรเพื่อนำองค์กรไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีความสำคัญ

ความจงรักภักดี

ความจงรักภักดี

Loyalty consists of words that are loyal.
Love means intentionally loving love. Strongly bonded. This word is often not used alone.

but often used with the word loyalty, which has a similar meaning.
The word loyalty may be used as a verb. Or to expand verbs. For example, they tend to be loyal to their boss when used as a noun. Loyalty means a constant feeling of love.

and respect for your heart Therefore should not use expressions that ‘Offer loyalty’ but should use ‘loyalty’ as very loyal people King
People come to greet him. The King, with loyalty. The word “love” is often incorrectly written. Be careful. Be careful too.

The teacher noted that typing too many people when posting will have a circular separator, so use one-tap, not the wrong space intention.

Loyalty to an organization is therefore a fairly stable attitude for a long time when individuals proudly represent themselves in the organization. Satisfied and desire to continue to be a member of the organization, so it can be said that loyalty to an organization is an important quality.

that will help the organization be productive and survive In addition, organizations must recruit quality personnel to be members of the organization. Retaining those people to be valuable to the organization in order to lead the organization to achieve its objectives and goals. Important.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

พุทธคุณ

พุทธคุณ ” เป็นคำที่ชาวพุทธคุ้นเคย แต่เชื่อว่าหลาย ๆ คนยังไม่เข้าใจคำนี้อย่างถูกต้องจึงขออธิบายขยายที่นี่ในพจนานุกรมพุทธศาสนาของรองศาสตราจารย์ดนัยไชยยศได้ให้ความหมายว่า

พุทธคุณ เป็นคุณธรรมของพระพุทธเจ้า 9 เป็นคนฉลาดมีข้อ เพื่อที่จะได้เป็นเพลงสวดสรรเสริญพระคุณอันสูงส่งดังต่อไปนี้

1. อรหํ  เป็นนักบุญมีคำแปลและคำจำกัดความอย่างน้อย 4 รายการดังต่อไปนี้

1.1 เป็นบุคคลที่มีค่าควรที่สอนสิ่งต่างๆและสามารถทำสิ่งนั้นได้เช่นกัน

1.2 บุคคลที่อยู่ห่างไกลจากความต้องการทางเพศและบาป เพราะเขาได้ละทิ้งความโลภโกรธและหลงทางไปแล้ว

1.3 คือผู้ที่ตัดซี่ล้อของการเปลี่ยนรูปซึ่งเป็นคนที่สามารถตัดวงจรการไหลเวียนและใช้ชีวิตในสังสารวัฏ

1.4 ไม่มีความลับนั่นคือไม่มีความผิดทั้งความลับและเปิดเผย ควรให้คำแนะนำและสอนผู้อื่นและควรได้รับการเคารพจากผู้อื่น

Sammasum Phuttho เป็นผู้รู้แจ้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือความจริงอันสูงส่งทั้งสี่ ได้แก่ ความทุกข์ทรมานสมุทัยนิโรธการค้นพบตัวเองโดยไม่ต้องมีครูสอน

Wishawachon Somphonno ที่เต็มไปด้วยการตรัสรู้และการมีอำนาจทุกอย่างคือความรู้จากความรู้พื้นฐานจนถึงระดับสูงสุดของความรู้และมีพฤติกรรมที่ดีประพฤติตามความรู้เช่นความสงบในศีล

สุคโต เป็นคนดี คำว่า “ไปได้ดี” มีความหมายมากมาย

ตามด้วยแปดเส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางที่ดี

ไปที่เนอร์วาน่าซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ดีกว่า

ไปได้ดีเพราะเขาสูญเสียความปรารถนาของเขา

สมเด็จของเขาเป็นไปด้วยดี เพราะเขาไปทำบุญกับสัตว์ในโลก 5. Lankwit เป็นผู้รู้แจ้งในโลก ความหมายการรู้จักโลกทางกายภาพเช่นโลกมนุษย์โลกสัตว์โอกาสโลกและความรู้เกี่ยวกับโลกภายในกำลังประสบและยุติความทุกข์6. Anut Roi Phuritthammasathi สามารถฝึกคนได้ดีนั่นก็คือเขารู้จักนิสัย (นิสัย), ตัวละคร (สดใส), ทัศนคติ (ความถนัด), ความพร้อม (อินทรีย์) ของคนในระดับต่าง ๆ และสอนเทคนิคต่าง ๆ ที่เป็น เหมาะสำหรับนิสัย ความสามารถและความพร้อมของเขาในการบรรลุเป้าหมายหลายครั้ง<

พุทธคุณ

พุทธคุณ

“Phutthakhun” is a word that Buddhists are familiar with. But believe that many people still do not understand this word correctly, so would like to explain here in the Buddhist Dictionary of Associate Professor Danai Chaiyot gives the meaning that

Buddha’s virtue is the virtue of the Lord Buddha. In order to be a hymn of praise to the following noble grace

Ornah is a saint. There are at least 4 translations and definitions as follows:

1.1 Being a worthy person who teaches things and can do that too

1.2 People who are far away from lust and sin Because he had abandoned greed, anger, and lost

1.3 is the person who cuts the wheels of the deformation, who is able to break the circulation cycle and live in samsara

1.4 There is no secret, that is, no offense, both confidential and open. Should give advice and teach to others and should be respected by others

Sammasum Phuttho is an enlightened person. His Majesty the King is the four divine truths, including suffering, Somuth Nirat, self-discovery without a teacher.

Wishawachon Somphonno is full of enlightenment and omnipotence. Everything is knowledge from basic knowledge to the highest level of knowledge and have good behavior, behaving according to knowledge such as peace in the precepts.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การสวดมนต์

การสวดมนต์ ก่อนนอนมันเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขมากขึ้น ซึ่งในแต่ละวันเราพบเจอเรื่องราวมากมายทั้งเรื่องที่ทำให้ชีวิตมีความสุขเรื่องราวไม่ดีที่ทำให้ชีวิตวุ่นวายเมื่อกลับบ้านเราทุกคนต้องการเวลาพักผ่อน ต้องการนอนหลับให้สบายเพื่อที่จะลืมเรื่องราวที่ไม่ดี

การสวดมนต์ ก่อนนอนจะช่วยให้เราจดจ่อและทำให้จิตใจสงบลงรวมถึงการทำบุญที่ทำในแต่ละวันให้กับเพื่อนมนุษย์ หรือสัตว์ทุกชนิดในโลก เมื่อเรามีสมาธิจิตใจจะเย็นลงและทำให้เราหลับสบาย ตื่นเช้าให้รู้สึกสดใสพร้อมสู้งานหรือเรียนอย่างมีความสุข

ซึ่งการสวดมนต์ก่อนเข้านอนไม่ว่าสคริปต์จะเป็นอะไรก็ตามมีพลังมากมายในตัวมันเอง ยังซ่อนเร้นด้วยแนวคิดที่ดีที่จะเป็นแนวทางให้เราใช้ชีวิตในทุกๆวันที่ผ่านไปอย่างราบรื่น ดังนั้นการอธิษฐานก่อนนอนถือเป็นสิ่งที่ดี ยิ่งคุณฝึกฝนทุกวันผลลัพธ์ที่ดีกว่าจะอยู่ในเรื่องของสมาธิสติปัญญาและจิตใจของเราสามารถพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้ ระมัดระวังและอดทนมากขึ้น

การสวดมนต์นั้น ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับทุกคนในยุคนี้ สะดวกมากในทุกเพศ ทุกวัยและไม่ใช่เรื่องของคนแก่ อีกต่อไปเหมือนที่เคยเป็นและเราเข้าใจผิดกันอย่างนั้น บทสวดมนต์ต่างๆ มีการเผยแพร่ออกมามากมายในรูปแบบต่างๆ ที่เห็นกันและได้ยินกันจนเคยชินมากมาย

จนกระทั่งในปัจจุบัน การสวดมนต์เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเด็กหรือวันรุ่น ก็หันมาสนใจการสวดมนต์กันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสวด สวดมนต์ก่อนนอนด้วยบทสวดตามปกติ จนไปถึง คาถาชินบัญชร บทสวดยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก และบทสวดอื่นๆ อีกมากมาย

การสวดมนต์

Prayer at bedtime is one way to make us happier. Each day we find many stories, including stories that make life happy, bad stories that make life chaotic when returning home, we all need time to relax. Want a good night to forget the bad stories.

Prayer before bed helps you stay focused and calm your mind, including making merit each day for fellow humans. Or every kind of animal in the world, when we concentrate, the mind cools down and causes us to sleep well, wake up early to feel bright, ready to fight for work or study happily.

Prayer before going to bed, regardless of what the script is, very powerful in itself. Remain hidden with good ideas that will guide us to live smoothly every day. Therefore, prayer before going to bed is considered a good thing The more you practice more and more every day, the results will be better with regard to concentration, concentration and our thoughts can be considered more carefully and more patiently.

Prayer must be considered easy for everyone today. It’s very convenient for all ages and it’s not about Anymore, the elderly as it used to be, and we misunderstand that There are many versions of the song in various formats. Who saw and heard each other until familiar?

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
หากพูดถึงการให้ความหมายของการให้ในพิธีกรรมทางธรรมจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีคือ “บิณฑบาต” หมายถึงการเสียสละ นอกจากการเสียสละสิ่งต่าง ๆ แล้วยังหมายถึงการให้ความเมตตาต่อผู้อื่นด้วยซึ่งก็คือ

รายการ 1 ใน 10 รายการของคุณธรรมสิบประการ … สำหรับการให้ถ้ามันเป็นผลลัพธ์ที่ไร้ซึ่งความหวังหรือการชดเชยนั่นก็คือการให้ด้วยใจ มอบความสุขให้กับเพื่อนมนุษย์ … แม้กระทั่ง … กับสัตว์ทุกชนิดที่เกิดมาเพื่อแบ่งปันชะตากรรมของพวกเขาบนโลกด้วยกัน … มีน้ำใจต่อกัน

การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ไม่ได้เป็นการให้เงินหรือทรัพย์สิน การให้ซึ่งตอนนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่หายากในสังคมเพื่อค้นหาบุคคลที่อุทิศตนและอุทิศเวลาส่วนบุคคลด้วยเช่นกองในทะเลหายาก

การให้แบบใจกว้างทุกวันนี้ถ้านักวิชาการหมายถึงการศึกษา ซึ่งเป็นของขวัญแห่งความหวังฟรีคือการให้ความรู้จากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตัวเองเป็นวิทยากรสำหรับผู้ที่ไม่ทราบหรือเป็นความรู้เพิ่มเติมสำหรับผู้อื่น

แต่สิ่งที่สำคัญ ที่สามารถทำได้คือ “การให้การศึกษาในสิ่งนี้ต้องไม่หวังว่าจะได้คืน” ถูกเรียกจากใจลึก ๆ … ซึ่งต้องการความร่วมมือจากคนฉลาดทุกคนในการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ภายในคนรุ่นใหม่ รับทราบว่าเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อ

อย่าปล่อยให้ความรู้นั้นหายไปกับตัวเองเพราะมันจะไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเลย … เพราะในอดีตเราไม่มีผู้จัดการความรู้ … แต่ตอนนี้เรามีเทคโนโลยีที่ควรจะเป็น ใช้มีประโยชน์มากขึ้น

การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

Give without expecting compensation

If talking about the meaning of giving in religious rites from Wikipedia, the free encyclopedia is “alms” means sacrifice. In addition to sacrificing things, it also means giving compassion to others, which is

1 in 10 lists of ten virtues … For giving, if it results without hope or compensation, it is a gift. Giving happiness to fellow humans … even … with every kind of animal that was born to share their fate on earth together … have kindness to each other

Giving is not money or property. Giving, which is now referred to as a rarity in society, is to find people who dedicate and dedicate their personal time, such as in the rare sea.

Give generously today if the academic means education. What is the gift of free hope is to educate one’s own knowledge and abilities, experience as a speaker for those who do not know, or as additional knowledge for others.

But the important thing that can be done is “This education must not hope to be restored”, profoundly called … which requires the cooperation of all intelligent people to disseminate knowledge and experience within the new generation. Acknowledged as a guideline for continuing

Don’t let that knowledge go away itself, because it won’t be useful to society at all … because in the past we didn’t have a knowledge manager … but now we have the technology it should be. More use

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การทำความดี

การทำความดี นั้นหมายถึงความดีงามของเราซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตที่เราต้องทำ ในชีวิตนี้ไม่มีสิ่งใดที่เราวางใจได้ นอกเหนือจากความดีงามของเราแล้วยังมีบางสิ่งที่เราสามารถยึดถือเป็นที่พึ่งของเราได้ นอกเหนือจากความดีงามของเรา? … พลังไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถถือได้ เงินเด็กภรรยาสามีไม่ใช่สิ่งที่เราวางใจได้ แม้ว่าเราจะมีเงินเพียงเล็กน้อยพอที่จะใช้จ่ายแม้ว่าเราจะไม่มีตำแหน่งอันสูงส่งจะไม่มีเพื่อนมากมาย

แต่ถ้าเรามีส่วนร่วมในคุณธรรมและสามารถรักษาคุณธรรมของเราเราสามารถพึ่งพาคุณธรรมนั้นได้ตลอดเวลา ไม่เพียง แต่ในชีวิตนี้ แต่ในชีวิตหน้าด้วยเช่นกัน เมื่อเรารู้วิธีฝึกฝนความซื่อสัตย์จนสุดความสามารถเข้าใจหัวใจแห่งความจริงให้สมบูรณ์และสมบูรณ์

ความเข้าใจในกฎธรรมชาติของธรรมะคือความเข้าใจว่ามันเป็นเพียงธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ของบุคคลไม่มีอยู่ในสถานะนั้นมีเพียงสาเหตุและปัจจัยที่เกิดขึ้นเท่านั้น ความเข้าใจนี้ทำให้สามารถทำความดีได้เรื่อย ๆ คุณเห็นไหมว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นงดงามแค่ไหน?

จะเห็นได้ว่าแม้ว่าเราฝึกความอดทนทางวิญญาณหากความอดทนที่เราฝึกนั้นไม่ได้มีความจริง ไม่สามารถทำสิ่งที่ดีต่อไปได้มีใครบ้างที่สามารถเปลี่ยนจากการทำดีเป็นเลว … ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนความดีงามของตัวเองนอกเหนือจากตัวฉันเอง … ถูกต้อง … ถ้าเราเข้าใจหัวใจแห่งความจริงและหลักคำสอนเราจะเห็นว่าไม่มีใครสามารถเปลี่ยนความดีของเราเป็นความชั่วร้ายได้ยกเว้นตัวเราเอง

การทำความดี ให้ผู้อื่นถือว่าเป็นการแสดงเจตนาดี เป็นองค์กรการกุศลในเวลาเดียวกันหากคาดหวังว่าจะได้รับความพึงพอใจจากผู้ที่เราช่วยหวังว่าเขาจะต้องตอบอย่างดีว่าเป็นวิธีที่ผิด หากผู้ที่ช่วยเราไม่ชอบเราดังนั้นเราจึงเปลี่ยนจากการทำดีเป็นเลวซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราควรทำ การกระทำของผู้อื่นไม่ควรถูกนำไปใช้เพราะการกระทำที่ไม่ดีของเราไม่ควรยอมรับสิ่งที่ไม่ดีของผู้อื่นเราควรพยายามรักษาความดีงามของเราเอาไว้ ความจริงหรือความจริงต้องเป็นจริงเสมอ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่ไม่ชอบปฏิกิริยาของผู้อื่นเราควรพยายามรักษาความดีงามของเราโดยการทำความเข้าใจความจริง

การทำความดี

การทำความดี

Doing good means our goodness, which is the most important thing in life that we must do. In this life there is nothing that we can trust. Aside from our goodness, there are some things that we can rely on as ours. Aside from our goodness? … Power is not something we can hold. Money, children, wife,

husband are not something we can trust. Even if we only have a small amount of money to spend, even if we do not have a noble position, there will not be many friends. But if we are involved in virtue and are able to maintain our virtue, we can rely on it at all times, not just in this life. But in the next life as well When we know how to train to the utmost integrity, understand the heart of the truth completely and completely.

Understanding of the natural laws of dharma is an understanding that it is only Dharma that is not an animal of a person, does not exist in that state, only causes and factors that occur. This understanding makes it possible to do good deeds. Do you see how beautiful the teachings of the Lord Buddha are? It can be seen that even if we practice spiritual endurance, if the patience that we

practice is not true Can not continue to do good things. Is there anyone who can change from doing good to bad … No one can change my own goodness other than myself … Correct … If we understand The heart of truth and doctrine. We see that no one can turn our good into evil except ourselves.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี คืออะไร

ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี หมายถึงการเป็นส่วนหนึ่งของจิตใต้สำนึกของผู้คน ก่อให้เกิดความเสียใจและความรู้สึกผิดเมื่อเราละเมิดและความรู้สึกพึงพอใจและความผาสุกเมื่อการกระทำความคิดและคำพูดของเราสอดคล้องกับระบอบการปกครองทางศีลธรรมของเราการแปลภาษากรีกว่า “ความผิด” ตามการอ้างอิงทั้งหมดในพันธสัญญาใหม่ ความหมาย “มโนธรรมสำนึก” “หรือจิตสำนึกทางศีลธรรม” ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีตอบสนองเมื่อการกระทำความคิดและคำพูดของเราปฏิบัติตามหรือขัดแย้งกับมาตรฐานของถูกหรือผิด

ไม่มีคำภาษาฮิบรูเทียบได้กับคำว่าsuneidēsisในพันธสัญญาใหม่ การขาดคำภาษาฮีบรูสำหรับคำว่า “ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี” อาจเป็นเพราะโลกทัศน์ของชาวยิว ซึ่งเป็นชุมชนที่ใช้ร่วมกันไม่ใช่ชุมชนส่วนตัวชาวยิวเชื่อว่าพวกเขาเป็นสมาชิกของชุมชนแห่งพันธสัญญา ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระเจ้าและพระบัญญัติของพระองค์กล่าวอีกนัยหนึ่งชาวยิวเชื่อในสถานะของพวกเขาต่อหน้าพระเจ้า หากทุกชาติชาวยิวมีมิตรภาพที่ดีกับพระเจ้า

แนวคิดของมโนธรรมในพันธสัญญาใหม่เป็นเรื่องส่วนตัวและเกี่ยวข้องกับความจริงที่สำคัญสามประการ ก่อนอื่นมโนธรรมคือความสามารถที่พระเจ้าให้มนุษย์ใช้ในการประเมินตนเอง เปาโลอธิบายความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตัวเองซ้ำ ๆ ว่า “ดี” และ “ชัดเจน”

ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี

ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี

Consciousness refers to being part of the subconscious of people. It causes regret and guilt when we violate and feel satisfied and happy when our actions, thoughts, and words are in harmony with our morality. The Greek translation of “wrong” follows. All references to the New Testament refer to “conscience” “or moral consciousness.” Conscience responds when our actions, ideas and words act or conflict with standards of right or wrong.

There is no Hebrew word that can be compared to the word suneidunesis in the New Testament. The lack of the Hebrew word for “conscience” may be due to the Jewish worldview. What is a shared community, not a private community? Jews believe that they are members of the covenant community. Which is related to God and His commandments In other words, Jews believe in their status before them, if every Jewish nation has a good friendship with God.

The concept of conscience in the New Testament is personal and involves three important truths. First, conscience is the ability that God allows humans to assess themselves. Paul repeatedly described his conscience “good” and “clear”.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การให้อภัยทาน

การให้อภัยทาน

การให้อภัยทาน

การให้อภัยทาน เป็นการลงโทษที่ไม่มีการลงโทษหรือการล่วงละเมิดใด ๆ ซึ่งเป็นการลงโทษต่อผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากพวกเขาเช่นเดียวกับบาปเดียวกัน จะทำให้ใจของผู้ที่เปล่งประกายจากการจัดฟันของความโกรธที่ไม่สดใสและเศร้าหมองในหัวใจของพวกเขารู้ว่าทุกคนโดยไม่คำนึงว่าพวกเขาเป็นใคร แต่ความทุกข์เกิดขึ้นและวิธีที่ต้องการ

ในความเป็นจริงทุกคนที่มีความสนใจในการจัดการต้องตกหลุมรักกับความผิดพลาดของพวกเขา สามารถทำได้โดยการฝึกอย่างต่อเนื่องทีละน้อย แต่ไม่ต้องฝืนใจเกินไป

ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณมีรถยนต์มากขึ้นจะมีจำนวนมากขึ้นถ้าคุณมีตัวเลขมากขึ้นที่จะย้อนกลับหากเกิดขึ้นมากขึ้นหรือน้อยลงก็ถือว่าเป็นงานการฝึกอบรม ข้อเสียที่รู้จักกันเพราะนี่ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนควรได้รับการพิจารณาแบ่งปัน แต่ไม่น่าเชื่อว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือ

** หนัก ๆ แล้วหายไปเมื่อเจอกับของหนัก ๆ แล้วก็หายไปเช่นกันแล้วก็หายไปเช่นกันทุกครั้งที่เจอกันด้วยอาการบาดเจ็บ แต่ใจตรงจะช่วยยกระดับจิตใจ ดีกว่ามีค่ามากกว่า “

เงินที่ทำลายล้างคือ “สิ่งที่แนบมากับผู้คนสู่ความรอด” ซึ่งได้รับประโยชน์มากมายและการทำบุญในการบำเพ็ญตบะสำหรับ “การทำลายล้างบาป” “Brahma Viharma Dharma” เป็นสิ่งที่พี่น้องควรมีอยู่จริง มากกว่า

Forgiveness is a punishment without any punishment or harassment, which punishes those entrusted with them, as well as the same sin. Will make the hearts of those who shine from the braces of anger that are not bright and gloomy in their hearts, knowing everyone, regardless of who they are But suffering occurs and the desired way.

In fact, everyone who is interested in management must fall in love with their mistakes. Can be achieved by continuous training in small increments But don’t be too reluctant.

For example, when you have more cars, there will be more numbers, if you have more numbers to reverse, if they happen more or less, then it is considered a training job. Known disadvantages, because this is not something that everyone should be considered to share. But unbelievable that you will be helped.

** Heavily and then disappearing when encountering heavy objects and also disappearing and also disappearing every time he met with injuries But being honest will help lift the mind Better, worth more “

Destruction of money is “Attachment to people of salvation” which has received many benefits and philanthropy in asceticism for “The Holocaust” “Brahma Viharma Dharma” is something that brothers and sisters should actually exist.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ทดแทนบุญคุณ

ทดแทนบุญคุณ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถลืมได้ ไม่ว่าใครจะทำบุญกับคุณคุณก็ต้องการได้รับรางวัลเสมอ และนี่คือสิ่งที่ดีที่ทุกคนในสังคมพึงระลึกไว้ แต่การมองเรื่องของบุญในแง่มุมว่าถ้าใครมีบุญเช่นกันก็ต้องตอบแทน จะทำให้คุณเห็นว่าการชดเชยเป็น “หน้าที่” ที่ไม่ได้มาจาก “ความจริงใจ” คุณต้อง “ต้องทำ” ไม่ใช่ “ต้องการ” ดังนั้นสังคมในปัจจุบันพิจารณาเหตุผลและผลลัพธ์มากเกินไป หากใครไม่ทำอะไรโดยไม่ทำบุญก็ไม่มีใครคิด ความกตัญญูที่แท้จริงควรมาจากใจ หากคุณรู้สึกจากภายในที่คุณต้องการมอบสิ่งดีๆคุณจะไม่ต้องรู้สึกถึงภาระผูกพัน และการกระทำของคุณจะเป็นไปตามธรรมชาตินอกจากนี้ความกตัญญูสามารถใช้ได้กับทุกสิ่งรอบ ๆ ตัวคุณ สภาพแวดล้อมทั้งหมด

ความกตัญญูกตเวที: “คนดี” หมายถึงความกตัญญูกตเวทีหมายถึงการค้นหาความดีหรือความสำคัญของบุคคลหรือวัตถุนั้นเพื่อดูว่ามันสำคัญหรือดีเพียงใด หลังจากพิจารณาด้วยปัญญาแล้วควรเขียนไว้ในใจ

คำว่า “กตเวที” แปลว่า ตอบแทนคุณ หมายถึงการชดเชยคุณในทางปฏิบัติเมื่อแสวงหาความดีงามในผู้คนและสิ่งของต่างๆ เมื่อต้องการค้นหาและจำไว้ว่าบุคคลนี้หรือสิ่งนี้ให้ฉันและค้นหาโอกาสที่จะชดเชยตามความเหมาะสมสำหรับสถานะที่เรียกว่าความกตัญญูเช่นลูกชายและลูกสาวที่ซาบซึ้งของแม่พ่อและรางวัลคุณทั้งสองตัวอย่างและความกตัญญูนั้น การแสดงออกมี 4 เหตุผล

  1. ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้คนเริ่มแรกหมายถึงความกตัญญูรู้คุณต่อตัวเองคือการรักษาสุขภาพที่ดี เมื่อใช้ร่างกายก็จะเห็นความสำคัญของร่างกาย เมื่อเห็นความสำคัญแล้วจะได้รับการรักษาที่ดี อาหารที่ดีสำหรับร่างกายแล้วคนที่มีสุขภาพต้องมีความรู้และความรู้เพื่อนำความเป็นอยู่ที่ดีไปสู่ ​​4 คู่ต่อไปนี้: 1. ผู้ปกครองและเด็ก 2. ครูอาจารย์และนักเรียน 3. พระราชาและประชาชน 4. อาจารย์ และผู้คน
  2. ความกตัญญูต่อคลังหมายถึงสิ่งมีชีวิตไร้ค่าบ้านที่อยู่อาศัยและต้นไม้ซึ่งพวกเขาไม่ต้องการช่วยให้คุณได้รับสิ่งที่มีประโยชน์มากมาย หลายคนเพราะต้นไม้ในที่ร่มช่วยให้คนร้อนได้รับความอบอุ่นเมื่อเข้ามาในร่มบางครั้งถ้าจำเป็นต้องเดินในป่าอันกว้างใหญ่ มันจะหมดแรงและสิ้นหวังหากอยู่กับต้นไม้เท่านั้น ขอแสดงความยินดีกับชีวิตอุปถัมภ์ของคุณ คุณจะได้รับมากหรือน้อย
  3. ขอบคุณสำหรับการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีอุปการคุณทุกคนที่ได้รับการดูแลอย่างดีและมีความสุข คุณมีงาน แต่มีความก้าวหน้าซึ่งต่างกับคนที่ไม่รักงานอย่าตั้งใจหรือทำ ด้วยความเสียใจ
  4. ความกตัญญูกตเวทีต่อศัตรูพืชคือการทำร้ายหรือกับคนที่ไม่ปรารถนาให้เราดีแล้วก็อาจจะไม่มีประโยชน์ แต่ในความเป็นจริงมันอันตรายสำหรับผู้ที่ต้องต่อสู้ด้วยความรัก ผู้ฝึกสอนที่ดีและเก่งคนที่มาก่อนสามารถเอาชีวิตรอดได้ผู้ที่สามารถโจมตีด้วยความระมัดระวังและชนะ ประโยชน์สำหรับเรา

ความกตัญญูกตเวทีเป็นสัญลักษณ์ของคนดีที่มีความเจริญรุ่งเรืองยาวนานหลายปี

ความรู้สึกของความทุกข์ต้องอยู่ในความสมบูรณ์แบบของความทุกข์เพราะความกตัญญูมีส่วนที่ผู้คนเป็นคนดี เคารพจ่ายกรกฎาคม

ทดแทนบุญคุณ

ทดแทนบุญคุณ

Learning to be grateful is something you can’t forget to share with you, be rewarded, and be the best thing for everyone in society. Having merit as well is rewarding, so you see that setting up a “duty” does not come from “sincerity”. You have to “do” and not “want”. Effect and too much If you need help from the inside, you want to give good things to you. Can be used with everything around

Gratitude: “Good person” means gratitude. Gratitude means the search for goodness or importance of a person or object that is important or good.

The word “grateful” means that you will receive many rewards for helping the victims and the victims. To find and remember that Suitable for those who love typing and receiving mum awards, both examples and the feeling they received from 4 reasons.

Gratitude to those who have been first mentioned for their own feelings about maintaining good health.When using the body, it will see the importance of the body.When seeing the importance,

then will receive good treatment. For body Then healthy people must have the knowledge and knowledge that will lead to the following 4 good things: 1. Parents and children 2. Teachers,

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่