เชื่อในสิ่งที่เห็น เห็นในสิ่งที่เชื่อ

อันนี้ก็เหมือนสิ่งหนึ่งที่ท้าทายตัวเราว่า จะ ตัดสินใจ เชื่อดีหรือ
ไม่ จะปฏิบัติดีหรือไม่ อันนี้ก็เอาไว้พิจารณาเองถเชื่อก็โชคดี เช่น
สมมติวเราเชื่อหรือยังสงสัยแต่ทำสมาธิให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
หากว่าตายแล้วมันมีเทวดาจริงๆ เราก็ได้ไปดีถ้เราไม่เชื่อแล้วก็ไม่ได้
ปฏิบัติทำความดีหากมันมีจริง เวลาตายเราก็ไม่ได้ไปดี ถ้ไม่มีจริงก็
เจ้กันไปพราะเราไม่เชื่อแล้วไม่มีจริงแต่เกิดชาติหน้ำมีจริงเราก็ขาดทุน
ฉะนั้นคนที่ได้เปรียบก็คือ คนเชื่อหรือคนสงสัยแล้ว
ปฏิบัติตามถ้าเขาได้รับรู้ได้เห็นจริงนั่นแหละ เขาก็ได้บุญ
กุศลมาก แต่ถ้าบอก “ฉันไม่เชื่อหรอก” แล้วไม่นั่งสมาธิ
เลยถือว่าคนนั้นไม่มีหตุผลไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดี
นักวิทยาศาสตร์ที่ดีนั้นเมื่อสงสัยต้องคุ้นคว้าต้องศึกษานั่นคือ
มีเหตุผล ประเภทที่ไม่เชื่อแล้วไม่ศึกษาเลยท่านถือว่าเป็นคนไม่มีเหตุผล
พระพุทธเจ้าทรงเป็นนักค้นคว้าจึงได้เกิดความรู้ความเข้าใจ ก็ขอให้
ทุกคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติสมาธิกันบ้าง จะได้ช่วยได้
ทุกวันนี้คนเราไม่ยอมรับความจริง พยายามทวนกระแสความ
จริง ไม่ยอมให้เกิดการเจ็บการตาย ไม่ยอมให้เกิดความพลัดพรากใน
บ้านเรา ไม่ยอมคิดในเรื่องการเปลี่ยนแปลง คิดแต่ในแง่ดีตลอด เรา
จะต้องอยู่กันไปท่านั้นท่นี้ปี นี่แหละคือสิ่งที่เราทำใจไม่ได้ พออะไร
เกิดขึ้นไม่ตรงตามความจริงเราก็จะเศร้าโศกเสียใจนะทำใจได้ยากเหตุ
นี้เราจึงต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้า

ตัดสินใจ

ตัดสินใจ

This is like one thing that challenges us to make good decisions.
 Not doing well or not This one is for your consideration. If you believe, you are lucky too.
 Suppose we believe or are skeptical, but meditate to keep the precepts and prosperity.
 If dead, there are really angels. We went well. If we didn’t believe then we couldn’t.
 Do good deeds if they are real. At death we didn’t go well. If not true
 When we don’t believe it, it doesn’t exist. But in the next life, there will be losses.

 Therefore, the advantage is Believers or suspects
 Follow, if he gets to know and see the truth, then he has merit
 Very charitable, but if you say “I don’t believe” then do not meditate
 Therefore consider that person to be no reason, not a good scientist
 A good scientist, when in doubt, must be accustomed to study, that is
 There are reasons that do not believe and do not study at all. He is considered unreasonable.
 The Lord Buddha was a researcher and therefore gained knowledge and understanding.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ก่อนตายจะมีอาการอันน่าทุเรศ

ในชีวิตของเขามาปรากฎแก่เขา และปล่อยให้เขาเข้าใจเหตุผล
รู้สึกผิดชอบ ในเมื่อเขาจะระลึกถึงความผิดของเขา อนึ่งตาม
ปกติผู้ตายย่อมมีอาการอัน น่าทุเรศ เช่น ตาเหลือก ปากเบี้ยว
หายใจครอก เสลดพันคอ หรือยักคิ้วหลิ่วตา แต่เราต้องเข้าใจ
ว่านั่นเป็นเรื่องของร่างกายที่ไม่ได้อยู่ในความควบคุมของหัวใจ
หรือดวงวิญญาณเลย แม้ในขณะที่ร่งกายของเขาเป็นอย่าง
นั้น ดวงวิญญาณก็กำลังทำหน้ที่อีกอันหนึ่งคือหน้ที่ระลึก
ถึงความดีความชั่วทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วในชีวิตของเขา ถึง
แม้ว่าร่างกายของเขาจะอยู่ในอาการทุเรศเพียงไร ดวงจิตและ
วีญญาณในขณะที่ตายนั้นไม่ได้รู้เห็นหรือเกี่ยวกับความเป็นไป
ของร่างกายเลย ผู้ที่ดูแลอยู่หรือแลเห็นอยู่ ถึงแม้จะสงสารใน
อาการเช่นนั้นก็ต้องสงบ และต้องเข้าใจว่าอาการดังนั้นเป็น
อาการของร่างกายอย่างเดียว ร่างกายไม่ใช่ตัวจริงของผู้ตาย
ต่อไปแล้ว ผู้ตายที่แท้จริงอยู่ที่ดวงวิญญาณ ซึ่งบัดนี้กำลังจะ
ทิ้งร่างกายที่ใช้ไม่ไต้แล้วนั้นไป
ในที่นี้เราจะต้องข้ใจถึงเรื่องสำคัญอีกข้อหนึ่ง คือใน
เรื่องสถานที่และเวลาในชีวิตของเราตามรรมตานั้นย่อมมีสิ่ง
3 ประการอยู่ตัวยกันคือ ภาวะสถานที่และเวลา มนุษย์ทุก
คนที่ยังมีชีวิตอยู่จะต้องมีเครื่องประกอบ ง ประการคือ ภาวะ

น่าทุเรศ

น่าทุเรศ

In his life appeared to him And let him understand the reason
 Felt guilty when he remembered his fault.
 Normally, the dead would have symptoms that are wretched, such as wrinkled eyes.
 Breathing lice, sputum, larynx or shrugging eyebrows. But we have to understand
 That it is a matter of the body that is not under the control of the heart
 Or the soul at all Even while his body is
 The soul is doing another job, the memorial page.
 Of all the good and bad things that have happened in his life
 Even though his body is in a state of indifference
 The perception at the time of death was neither seen nor possible.
 Of the body Those who care or see Although it is a pity in
 Such symptoms must be calm. And must understand that the symptoms therefore are
 Body symptoms only The body is not the real person of the deceased.
 Next, the true dead are spirits Which is now about to
 Discarding the body that cannot be used anymore
 Here, we must be aware of another important matter, that is, in
 Regarding the place and time in our lives, according to our eyes, there are things
 The 3 main things are The condition of the place and time for every human being
 Those who are alive must have accessories in this condition.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ความดีและความชัดแจ้งเห็นจริง

ขัดแจ้งกันในครั้งนี้ มองเห็นความชั่ว ความดี ความผิด
ความถูกของตนได้อย่างเที่ยงแท้และเข้าใจดีว่าบัดนี้ ชีวิต
ของตนได้ย่างเข้าเขตแห่งความสมบูรณ์แล้ว ร่างกายอันเป็นสิ่ง
ที่จะอาศัยอยู่ต่อไปมิได้ถึงเวลาที่ดวงวิญญาณจะต้องออกไป
ภาพแห่งอดีตก็ดีความรู้สึกและความเข้าใจทั้งหลายแหล่
ในชีวิตของตนก็ดี มาปรากฎแก่คนที่กำลังตายเหมือนอย่าง
ความฝัน ถ้าบุคคลนั้นได้ทำความดีไว้มากก็ได้แลเห็นภาพที่ดี
ถ้าทำความชั่วไว้มากก็ได้เห็นภาพที่ชั่ว แต่ในขณะที่คนเรา
รู้จักชื่นชม
กำลังตายนั้นเป็นเวลาที่คนเรารู้จักผิดรู้จักชอบ
ในความดีที่ทำมาแล้ว และเสียใจในสิ่งที่ตนทำผิดเนื่องด้วย
เหตุนี้เอง คนที่ตายไปแล้วจึงเป็นบุคคลที่ควรได้รับอภัย มนุษย์
ทุกชาติทุกภาษาย่อมเคารพผู้ตาย ไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรมา
ก่อน ทั้งนี้เนื่องด้วยเหตุอันเดียวคือถึงเขาจะทำความชั่วร้าย
อะไรมาบ้างก็ตาม ในเวลาตายนั้นเขากลายเป็นคนดีไปแล้ว
เขารู้สึกความผิดของเขาแล้ว
ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการสำคัญอย่างยิ่งที่คนซึ่งอยู่ข้างๆ
ผู้ตายนั้นจะต้องรักษาความสงบเรียบร้อย อยให้มีเสียงอะไร
มารบกวนผู้ตายเลยเป็นอันขาด ต้องปล่อยให้ผู้ตายตายด้วย
ความสงบ ปล่อยให้เขาเสวยสุขในขณะภาพแห่งความดีต่างๆ

ความดี

ความดี

Contradict each other this time See evil, good, wrong
 His rightfulness is true and well understood now that life
 His own path has already entered the area of ​​perfection. The body
 To live no longer, the time when the soul had to go out
 The image of the past is good, all feelings and understanding
 In one’s own life Appeared to those who were dying like
 A dream, if that person did a lot of good deeds and saw a good picture
 If he had done a lot of evil, he saw the evil image But while people
 Appreciate

Dying is the time when people know the wrong way.
 In the good that has been done already And regret what he had done wrong due to
 For this reason, the dead are the ones who should be forgiven by humans.
 Every nation and every language respects the dead. No matter how he came
 First, for one reason, even though he did evil
 Whatever comes At that time he was already a good person.
 He already felt his guilt.
 For this reason it is extremely important that the people beside
 The dead must maintain order. What is the sound?
 Definitely disturbing the dead Must let the dead die too
 Calmness allows him to take pleasure in images of goodness.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เทวดามีอยู่จริงๆหรือไม่

เหมือนสิ่งหนึ่งที่ท้าทายตัวเราว่า จะตัดสินใจเชื่อดีหรือ
หากว่าตายแล้วมันมี เทวดา จริงๆ เราก็ได้ไปดีถ้าเราไม่เชื่อแล้วก็ไม่ได้
ปฏิบัติทำความดีหากมันมีจริง เวลาตายเราก็ไม่ได้ไปดี ถ้าไม่มีจริงก็
ก้ไปพราะเราไม่ชื่อแล้วไม่มีจริงแต่เกิดชาติหน้ามีจริงเราก็ชาดทุน
ฉะนั้นคนที่ได้เปรียบก็คือ คนเชื่อหรือคนสงสัยแล้ว
เลยถือว่าคนนั้นไม่มีเหตุผลไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดี
นักวิทยาศาสตร์ที่ดีนั้นเมื่อสงสัยต้องค้นคว้าต้องศึกษานั่นคือ
มีเหตุผล ประหที่ไม่เชื่อแล้วไม่ศึกษาเลยท่านถือว่าเป็นคนไม่มีเหตุผล
พระพุทธเจ้าทรงเป็นนักค้นคว้าจึงได้เกิดความรู้ความเข้าใจ ก็ขอให้
ทุกคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติสมาธิกันบ้าง จะได้ช่วยได้
ทุกวันนี้คนเราไม่ยอมรับความจริง พยายามทวนกระแสความ
จริง ไม่ยอมให้เกิดการเจ็บการตาย ไม่ยอมให้เกิดความพลัดพรากใน
บ้านเรา ไม่ยอมคิดในเรื่องการเปลี่ยนแปลง คิดแต่ในแง่ดีตลอด เรา
จะต้องอยู่กันไปท่านั้นเท่นี้ปี นี่แหละคือสิ่งที่เราทำใจไม่ได้ พออะไร
เกิดขึ้นไม่ตรงตามความจริงเราก็จะเศร้าโศกเสียใจนะทำใจได้ยากเหตุ
นี้เราจึงต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้า

เทวดา

เทวดา

This is like one thing that challenges us. Decided to believe well?
 If dead, there are really angels. We went well. If we didn’t believe then we couldn’t.
 Do good deeds if they are real. At death we didn’t go well. If not true
 It’s because we don’t have names. There are no real names, but it is true.
 Therefore, the advantage is Believers or suspects
 Therefore considered that person unreasonable and not a good scientist
 A good scientist, when in doubt, has to search and study, that is
 Had no reason to believe and did not study at all, he was considered unreasonable

 The Lord Buddha was a researcher and therefore gained knowledge and understanding.
 Everyone intends to practice meditation to be able to help.
 Today, people do not accept the truth. Try to repeat the trend
 Actually did not allow the hurt, death Not allowing separation in
 Our home does not think about change. Thinking optimistic throughout us
 Will have to stay at that position this year This is something that we can not accept enough.
 If things don’t happen to be true, then we will be sad and sad.
 So we have to rely on the Dharma of the Lord Buddha.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ฝึกสมาธิเพื่อที่จะได้คิดทบทวนอะไรหลายๆอย่าง

สำหรับใครยังสงสัยเหลือเกินเรื่องนี้ อยากจะรู้ว่าเขาตายไปดีหรือไม่ดี
ก็ต้องมา ฝึกสมาธิ พอทำสมาธิบางที่บางคนก็รับได้หลายๆ อย่าง มา
คนนี้ บางคนถึงกับเข้าฝันบอกว่าเขาอยู่ใกล้ๆ นะ
เด็กคนหนึ่งรถคว่ำตายที่อำเภออุ้งผาง จังหวัดตาก คนมันไป
น่าตายมันก็ตายนะ รถมันพลิกหน่อยเดียว หัวเด็กโผล่ออกมาก็เลยตา
คนอื่นไม่เป็นไร คนถึงที่ตาย มันดิ้นรนนะ ปกติเป็นคนไม่ชอบไปไหน
แต่วันนั้นอยากไป พอตายบ! เพราะความที่อยู่กันจนเคยชิน เด็กคน
นี้กลับมาวัดเลย การเดินทางจากอำออุ้งผางมานนทบุรีใช้เวลาเป็น
วันแต่เขาแวบเดียว มาถึงวัดแล้วมาผลุบๆ โผล่ๆที่ห้อง คนในวัดว่า
“เอ๊ะ! ได้นี่มันมายังไง มาเร็วจัง”
คิดว่าพระกับโยมที่ขับรถไปอำเภออุ้งผางคงมาถึงแล้วแต่จะ
มาได้ยังไงต้องพรุ่งนี้จึงมาถึง แล้วทำไมไอ้นี่มันมาวันนี้เขาก็ไม่ถามอะไร
เห็นเด็กมายืนลับๆล่อๆ อยู่หนประตูเห็นชัดว่าเป็นเด็กรถคนนั้นกลับมา
พอตอนเย็นได้ข่าวว่าตายแล้ว ขนลุกตัวแข็งเลย “อุ๊ยตาย! มันมายืน
อยู่ตรงนี้เอง” แสดงว่าวิญญาณมาก่อน เขาห่วงวัดเพราะเคยอยู่จน
คุ้นเคยจึงมาบอกล่วงหน้า
คน 10 คนบางที่เห็นแค่ 2 คน ถ้าเห็นแค่คนเดียวพวกก็หาว่า
ตาฝาดคิดไปเอง แต่เห็น 2 คน ยังหาพยานได้ สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่อง
ยืนยันบางอย่างบางคน แต่เราเชื่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อว่า
วิญญาณ นรก สวรรค์ นิพพานมีจริง แต่จริงอยู่ตรงไหนล่ะ ก็จริง
อยู่ตรงใจเรา

ฝึกสมาธิ

ฝึกสมาธิ

Still wondering about this Want to know whether he is dead or not
 Must come to practice meditation After doing some meditation, some people can accept many things.
 Some people even dreamed of saying that they are nearby.
 A child overturned a car in Amphur Oangphang, Tak Province.
 Should die The car is a little flip. The head of the child emerges.
 Everyone is fine. People who die are struggling. Usually people don’t like going anywhere.
 But that day I want to go. Die! Because of being together until being accustomed to children
 This is back to the temple. Traveling from Ampangphang to Nonthaburi takes
 One day, but he briefly Arrived at the temple and then bobbing in the temple room that

“Eh! How did it come here? “
 I think that the monks and the men who drive to Ung Phang District probably arrive but will
 How come it must come tomorrow. And why is this? Today he doesn’t ask anything
 Saw the boy standing secretly In front of the door. Apparently, that car boy returned
 When evening heard that it was dead. Goose bumps. “Ouch! It comes to stand
 Is right here. “Show that the spirit comes first He was worried about the temple because he used to live until
 Familiar therefore come to tell in advance
 10 people, some people see only 2 people. If only see one person, they find that

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อย่าเสียใจ เพราะความตายเป็นของเรา

ที่ไม่ เสียใจ เพราะอะไร เพราะเรารู้จักว่าความตายเป็นของเรา
และเขได้ทำความดีตรียมวแล้วจึงไม่ เสียใจ แต่ที่เราเสียใจกันมาทุก
วันนี้พราะคิตว่าเขาไม่ด้อะไรไป เขาสิ้นทุกสิ่งทุกย่างไป แต่ถ้ำเรารู
ว่าเขาไม่ไสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะสบายใจ เหมือนพระพุทธเจำาทรง
เตือนพระอานนท์ว่า
“อานนท์ ไม่ต้องร้องไห้หอก ราปรนิพพานนี่เป็นความสุขที่
ดีกว่าอยู่เป็นมนุษย์ต่ไป เพราะถ้เราอยู่ต่อไปเราต้องกินยา กินข้าว
กินน้ำ ต้องเจ็บไข้ได้ปวยทรมานร่างกายหมือนกับเราใช้รถหรือเกวียน
เก่าก็ต้องซ่อมแชมมันตลอดไป แต่การดับวิญญาณ ดับสังขาร ดับ
นามรูป ข้ถึงนิพพานนั่นเป็นบรมสุขอย่างยิ่ง”
คนอื่นคิดว่าพระพุทธเจ้าจากไปแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็น
ความปรารถนาของพระองค์ที่ต้องการถึงจุดจบด้วยการปรินิพพาน คน
เราที่กลัวต่อความเจ็บความตายบุคคลนั้นย่อมต้องเกิดแก่เจ็บตาย ต้อง
ทุกข์กันต่อไปอีก รื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่เราต้องคันคว้าต้องศึกษาหลัก
ถรรม เราจะไต้มีความมั่นคง มีความกล้ำหาญ ต่อสิ่งเหล่านี้ที่จะเกิด
ขึ้นกับเรา
การที่เรามองไปในงานพนี้ ผู้ตายก็เป็นพยานให้เราว่าครั้ง
หนึ่งเขาเคยมีชีวิตเหมือนพวกเรา
แล้วพวกเราล่ะจะทำอย่างไรกับตัวเราต่อไป
เราจะไกลวัด หรือจะเข้ามาปฏิบัติ หรือจะอยู่ในฐานะอย่าง
เดิม ถ้ำเราคิดถึงผู้ตาย เราก็ต้องคิดว่า เขาก็ตาย เราก็ต้องตายตาม
เขา เพราะหนีทางนี้ไม่พัน ก็ต้องหันหนเข้าหาธรรมะมาศึกษาสมาธิดู
ว่าเป็นอย่างไร เขาตายแล้วไปไหน

เสียใจ

Who do not regret why Because we know that death is ours
 And he has done good deeds and is not sorry But every time we regret
 Today, because he didn’t say that he couldn’t. He ended everything, but we roamed the cave.
 That he does not use everything, we will be happy Like the Lord Buddha
 Warned Ananda that
 “Anon didn’t have to cry the spear. This is the happiness that
 Better to be a human being. Because if we continue to live, we must take medicine to eat
 Drinking water must be sick, suffering as physical suffering, like us using a car or wagon.

 The old have to fix the sham forever But extinguishing the soul
 The name of Nirvana is absolutely blessed. “
 Others think that the Lord Buddha has passed away.
 His desire to reach the end with nirvana
 We who fear fear of death must be born to the dead, must die.
 Continue suffering This is a matter that we must grab and study the principles.
 We will be stable. Brave To these things that will occur
 Depends on us
 As we look at this work The dead testify to us that once
 First, he used to live like us.
 And what will we do next to us?
 We will be far from the temple or will come into action. Or will be in a position like

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ร่างกายคนเราเจ็บก่อนแล้วจึงตาย

ตามปกติของคนเราย่อมมีอาการเจ็บก่อนแล้ว
จึงตาย ผู้ที่ไม่ทราบความจริงจึงได้กลัวความตายและ
เห็นความตายเป็นทุกขวทนาอันหนึ่ง แต่ในทางลัทธิโยคี
เขาพิสูจน์ว่าความตายเป็นการเสวยสุข หรืออย่างน้อย
ความตายนั้นเองหาใช่เป็นทุกขวทนาไม่ ทุกขวทนาอยู่ที่
ความเจ็บ
ตราบใดที่ความเจ็บยังมีอยู่ความตายก็ยังไม่มาถึง
และเมื่อความตายมาถึงความเจ็บก็หายไป คนบางคนที่มอง
เห็นชีวิตในโลกนี้เจ็บทุกข์นักหนา แต่ไม่กล้จะตาย อันที่จริง
ก็ไม่ใช่กลัวตายเป็นเพราะกลัวเป็น ฉะนั้นคนที่เบื่อหน่ายชีวิต
ที่สุดก็พยายามแสวงหาทางฆ่ตัวตายโดยวิธีที่จะให้มีความ
เจ็บป่วยน้อยที่สุด
ข้อสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจในเรื่องนี้ก็คือ ความ
ตายนั้นมิใช่อื่นไกล คือการที่ดวงวิญญาณรู้สึกแน่นอนว่า
ร่างกาย อันนี้จะใช้เป็นที่อาศัยต่อไปไม่ได้จำเป็นต้องเปลี่ยน
เหมือนคนเปลี่ยนเสื้อใหม่ หรือเปลี่ยนบ้านใหม่ในเมื่อไม่
สามารถจะครองของเก่าต่อไปได้ ฉะนั้น จึงได้ถือว่าความตาย
มิใช่ความสูญความตายมิใช่ความเสื่อม ความตายมิใช่ความ
พินาศของผู้ตาย ความตายเป็นแต่การเปลี่ยนสภาพเท่านั้น

ร่างกาย

ร่างกาย

Normally, we naturally have pain first.
 Therefore die. Those who do not know the truth are afraid of death and
 Saw death as an object of all ages But in the sense of yogi
 He proved that death was a pleasure. Or at least
 Death is not every day. Every event is at
 Sore
 As long as the pain persists, death has not yet come.
 And when death comes, the pain disappears. Some people who look
 Saw life in this world suffering so badly But not really dying
 Was not afraid of death because of being afraid of being Therefore, people who are bored of life
 Finally tried to kill himself by means of
 Least illness
 The important thing that we need to understand about this is that
 Death is not another distant place. Is that the soul definitely feels that
 This body cannot be used as a habitat, it needs to be changed.
 Like someone changing a new shirt Or changing to a new house when
 Can continue to dominate the old, so it is considered death
 Not death, not death. Death is not
 The destruction of the dead Death is only a change of condition.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เวรกรรมนั้นมีจริง

ร่างกายที่มันเจ็บไข้ได้ปวยนี้ไป
ชร่งกายใหม่ตีว่า แต่คนที่จะทิ้งแล้วไปได้ของตีนี่ก็ต้องสะสมไว้ให้
ดีก่อน เรื่องอย่างนี้เราต้องทำความเข้าใจความเศร้าโศกเสียใจความ
อาลัยอาวรณ์จะได้น้อยลง
ถ้าทุกคนไม่ว่จะเป็นพ่อแม่ เพื่อน ลูกหลาน หากเขาทำดีไ
ตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์เวลาเขาแตกดับไปเราก็คงไม่เสียใจเท่าไรเพราะ
คิดว่าเขาไปดีกว่าที่ขาเคยอยู่ เขาทำบุญกุศลของเขไว้แล้วเขาก็ต้องไปดี
ถ้าเราเชื่อว่า กรรมนั้นมีจริง เราก็คงหายสงสัย คง
ยอมรับความจริงว่าเราทำมาแล้วก็จะต้องได้รับผล การเจ็บ
ไข้ได้ป่วยหรือเป็นโรคอะไรนี่ถือว่าเป็นวิบากกรรมที่มาส่ง
ผลในปัจจุบัน แต่ถ้าเราพยายามให้ทานรักษาศีลแผ่เมตตา
มากขึ้นๆ กรรมอันนี้ก็จะลดน้อยถอยลงไปจนถึงที่สุด
เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านชนะกรรมถึงจะทุกข์ทรมานก็
ไม่ทุกข์ทรมานเหมื่อนกับผู้อื่น เพราะพระองค์ใช้หนี้กรรม
หมดแล้วด้วยการประพฤติปฏิบัติให้ทานรักษาศีลเจริญ
ภาวนาเป็นอเนกอนัจตชาติ
ถ้าคนเราคิดได้ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมันเป็นผลของวิบากแต่เรา
ต้องเอาบุญกุศลเป็นเครื่องช่วยกำลังใจให้จิตของเรานั้นดีขึ้น ถ้าหาย
เราก็ไม่ดีใจ ถ้ตายเราก็ไม่เสียใจ นี่เป็นธรรมะ ทุกคนต้องทำใจ เจ็บ
ป่วยเมื่อไร อยู่บ้านหรือโรงพยาบาลก็ต้องทำใจว่า
“ถ้าหายเราก็ไม่ดีใจ ถ้าตายเราก็ไม่เสียใจ”

กรรมนั้นมีจริง

กรรมนั้นมีจริง

The body that has been sick can get sick.
 The new body But people who can throw away this item must collect it.
 Well, before this, we need to understand grief.
 The mourning will be less.
 If everyone is not that they are parents, friends, grandchildren, if they do good
 Since he was human when he passed away, we would not be sad because
 Thinks he’s better than the leg that used to be He has made merit and he has to go well.

If we believe that the karma is true, then we may have lost doubt.
 Accepting the fact that we have done it and then have to get hurt.
 Fever or illness, which is considered as a misfortune.
 Current results, but if we try to keep the benevolent precepts
 More and more, this karma will diminish to the end
 Like the Lord Buddha, he wins karma even though suffering
 Not suffering like others. Because he owes karma

Completed by conduct to alms, precepts and prosperity.
 Praying is a multitude of times.
 If a person can think that they are sick, then it is the result of motivation. But we
 Must use merit as an aid to support our mind to improve if lost
 We are not happy. If we die, we are not sorry. This is fair. Everyone must hurt.
 Whenever patients are at home or hospital, they must accept that
 “If I’m not happy If we die, we will not regret. “

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ความเปรียบเทียบคือกำลังใจทำให้คลายทุกข์

คนขอทานก็คิดว่า “เราขอทานนี่จนจัง” ขอทานคนนั้นไปเห็น
ขอทานคนอื่นที่พิการ ตาบอด แขนขไม่ดีก็ยังคิดในใจว่”เออ ขอทาน
อย่างเราก็ยังดีไม่พิหาร” คนพิการก็มีข้อเปรียบเทียบไปเรื่อยๆ บางคน
ขาต้วนไปข้างหนึ่งก็ยังดีกว่าขาด้วนสองข้ง คนขาตัวนสองข้างก็ยังดี
กว่าคนตาบอดสองข้างและขาด้วนด้วย
ความ เปรียบเทียบ นี้ทำให้เขาคลายทุกข์ได้ ทำให้เห็นว่าตนเอง
นี้ก็ยังอยู่ในฐานะดีกว่า อย่างคนที่ประสบอุบัติเหตุตายก็เหมือนกัน ตาย
ด้วยอุบัติเหตุนี้ก็ดีกว่าเมาตายนะถ้เมาตายก็ไปนรกสิ
เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังประสบอุบัติเหตุตายได้ แต่ก็ไม่
ถือว่าตายไม่ดี ถือว่าใจทนดี ใจท่านบรรลุแล้ว ใจท่านสำเร็จแล้ว
ทุกวันนี้คนที่ทุกข์มากก็เพราะเกิดมาก ดีใจก็เกิด
เสียใจก็เกิด โกรธก็เกิด วันหนึ่งไม่รู้เราเกิดกี่ร้อยกี่พันครั้ง
ด้วยความโกรธ ความโลภ ความหลง ความรัก ความซัง
นี่คือการเกิดของใจที่มันทุกข์มาก ก็คือใจเรานี่เอง
ถ้าเราไม่ทำใจดวงนี้ให้เกิดเราจะไม่ทุกข์เลย ที่คนเราด่า
กันทะเลาะกัน แตกแยกกัน มีความไม่ถูกใจกัน นี่คือความเกิดของใจ
อย่างเช่น สามีโกรธภรยา ภรรยาโกรธสามี หรือเพื่อนฝูง
โกรธกันนี่เกิดความป็นทุกข์ กิดอย่างนี้นี่แหละที่เป็นทุกข์
ฉะนั้นการตายการเกิดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้เป็นการแก้
ปัญหาทุกอย่าง เป็นการแก้ปัญหาทุกข์ อย่างเช่น ร่างกายคนเราอยู่ไม่
ได้นี่ก็ทิ้งไป แล้วไปได้ใหม่ดีกว่าเก่าเขาบอกว่าทิ้งหม้อดินไปเอาหม้อ

เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบ

The beggar thinks “I beg this beggar.”
 Begging other people with disabilities, blindness, bad arms, still thinking in mind that
 Like us, it’s still not good to kill. “People with disabilities have some comparisons.
 Better leg to one side is better than two amputated legs. The two legs are still good.
 Than the blind, with both legs and amputated
 This comparison allows him to relieve suffering. Make yourself see
 This is still in a better position. The same is true of those who have died in an accident.

In this accident, it’s better than death to die. If you die, then go to hell.
 Is a saint and still has a fatal accident but not
 Considered death is not good, considered good-hearted, your heart has achieved Your heart is finished.
 Nowadays, people who are suffering so much because they are very happy and happy.
 Sad and angry, one day was born. I do not know how many hundred and thousands of times we were born.
 With anger, greed, passion, love, and sorrow
 This is the birth of a heart that is suffering a lot. That is our heart.
 If we do not make our minds happen, we will not suffer at all insulting us.
 Arguing with each other, splitting apart, and resenting each other This is the birth of the heart.
 For example, husband is angry with wife, wife is angry with husband Or friends

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อะไรจะเกิดมันก็ด้องเกิด

ได้รับสถานการณ์ อะไรจะเกิดมันก็ด้องเกิด เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้อง
ทำใจเข้มแข็ง บุญกุศลทำนั้นแหละที่จะช่วยแก้ปัญหาความวิตก
กังวลได้ ถ้าไม่มาทางนี้แล้วเราก็คงจะด้องวิตกกังวล
ก็รอให้เราตั้งใจเข้าวัดปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันนี้เป็นดันไป
คนเรามีหนี้สินหลายอย่าง หนี้สินทั้งทางโลกและทางธรมหนี้
ที่เราติดคงทางโลก็เช่น ลูกเป็นหนี้พ่อแม่ ในฐานะลูกก็ด้องสงเคราะห์
ผ่แม่ให้ด้รับความสุขใจและความเป็นยู่ด้วย มื่ตายจากกันเราจ
ได้ไม่มีกรรมไม่มีเวรไม่มีอะไที่จะผูพันเรียกว่ อโหสิกรรม แต่ถ้าเรา
ไม่ใช้หนี้สินก็มีกรรมกัน
วันนี้เราดกันทะเลาะกันหรือตบดีกัน เกิดอีกคนหนึ่งรุงขึ้น
ตายหรือคืนนี้ตายยังไม่ช้หนี้กันเลย ยังไม่ห้อโหสิกรรม ยังไม่ไ
ปรับความเข้าใจกัน ตายสียแล้! ขารียกว่เปินหนี้กัน แต่ถ้หาก
ว่าหรุ่งนี้เมาปรับความข้ใจกันสีว่”ออ! มื่อวานนี้เรากิดชารณ์
ชั่ววนไปหน่อย ต่ไปเราอยทะเลาะกันเลยนะจงอโหสิกรรมกันเถิด”
เมื่อเราอยู่ตัวยกันต้งอภัยให้กันหรืออโหสิกรมให้กันถ้าตายไปแล้วก็
จะไม่มีกรมต่อกันไม่พยาบาทต่ยกัน ยันนี้แหละเรจึงหมดหนี้กรรม
แต่คนที่ไม่อโหสิกรรมกัน ตายแล้วมาใช้กรรมก่ากลับเกิดมา
หมด
ทะเลาะกันมาตีมาดกัน มาโงมาเบียดเบียนกัน อันนี้ถือว่าใช้หนี้ไม่
การจัดงานศพก็เป็นการทำบุญ มาวัดก็มากันอย่างสงบกาย
วาจา ใจ มาปลงมาสังเวชเหมือนกับคนมีปัญญาแล้วก็ทำถูกดอง บาง
คนคิดว่า “โอ…ฉันนจังเลย ฉันนี่อยู่สลัม” ก็เลยนใจว่คนอื่นเชา
เราอีก”
รวยว่ แต่พอไปนคนอื่นจนวตัวเองก็มี “คนชอทาน นี่จนกว่า

อะไรจะเกิดมันก็ด้องเกิด

อะไรจะเกิดมันก็ด้องเกิด

Get the situation What will happen, it will be born. When that happens, we must
 Doing strong, doing good deeds will help to solve the problem.
 If worrying doesn’t come this way, then we might be worried.
 Was waiting for us to concentrate on Dharma practice from today onwards
 People have many liabilities. Debt both worldly and debt
 Which we fixed on the way like Children owe their parents As a child relies on
 Mother, to receive happiness and being with When we die, we
 Yes, no karma, no fate. There is no place for the Colonel to call forgiveness. But if we

Karma is not used without debt.
 Today, we cut, quarrel, or slapped each other well. Born another person.
 Dead or dead tonight, no debt at all I’m not forgiving yet.
 Adjust the understanding to die! I forgot to pay the debt, but if
 Said that the next day, Mao adjusted the suspicion that “Oh! On yesterday, I was pleased.

Too short Next, we quarrel. Be forgiven. “
 When we live together, we must forgive each other or forgive each other. If dead then
 There will be no department against each other nor vindictive to one another. In this connection, we are free from karma.
 But those who do not forgive each other Died and used Karma to be born again
 Run out
 Arguing, beating each other Come and hurting each other This is considered no debt.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่