ธรรมชาติไม่อคติกับและไม่ลำเอียงกับชีวิตมนุษย์

ธรรมชาติก็ไม่ ลำเอียง นะไม่ ลำเอียง ไม่อคติกับใคร ทำไมคนจึง
อายุสั้น? เพราะคนนี้ตอนเป็นมนุษย์ขาไม่ได้บำเพ็ญทานบารมี ศีลบารมี
เขาไม่ได้มีเมตตา เขาไม่ได้เจริญกุศลกรรมบถ 10 เขาเกิดมาใช้บาปเก่า
จึงต้องอายุสั้น
บางคนอายุยืนเพราะอะไร เพราะเขาเป็นคนมีเมตตาให้ทาน
รักษาศีล เป็นคนเจริญกุศลกรรมบถ 10 เป็นคนไม่ชี้โกรธไม่พยาบาท
ไม่ปองร้ายไม่เบียดเบียนใครถึงอายุยืน
คนไม่มีโรคเพราะเขาไม่เบียดเบียนใคร เขามีการให้อภัยคน
มีเมตตาไม่เบียดเบียนใครเกิดมาก็ไม่มีโรค
ฉะนั้นทำไมคนถึงเป็นโรค ทำไมคนถึงอายุสั้น ทำไมคนถึง
อายุยืน เพราะทุกคนทำใจต่างกัน กรรมต่างกัน ใครทำอย่างไรก็ได้
อย่างนั้น
ถ้าพูดถึงสภาวะก่อนตาย บางคนต้องอยู่กันตั้งหลายๆ ปี
ทรมานลูกหลาน เป็นอัมพฤกษ์อัมพาต ป้อนข้าว เช็คอุจจาระ ปัสสาวะ
จนลูกหลานเบื่อ เมื่อหร่จะไปสักที่ ถ้าลูกหลานตั้งใจดูแลพ่อแม่จะกี่ปื
ก็ไม่รังเกียจ นั่นถึงจะเป็นบุญ
การแสดงเรื่องน้ำจิตน้ำใจที่ยามเจ็บก็ดูแลกันอย่งที่สุด เวลา
ตายเราก็อุทิศบุญให้ไปถือว่าเป็นการสงเคราะห์ที่สมบูรณ์แล้ว
ความเศร้าโศกเสียใจเราก็พยายามหักห้ามถึงจะมีก็พยายาม
อย่าให้ถึงกับทำลายจิตใจตัวเองให้เศร้าหมอง ต้องถือว่าไม่ใช่มีเราคน
เดียวที่ต้องมาตายวันนี้ ให้คิดว่าทุกคนต้องเจอสภาพเดียวกันแน่นอน
จะซ้ำหรือเร็ว จะเตรียมต้ไม่เตรียมตัว จะพูดหรือไม่พูด จะคิดหรือไ
คิดสักวันหนึ่งเราก็ต้องเจอพ่อตายแม่ตาย เราก็รู้เดี๋ยวเราก็ตายแม่เราก็

Nature is not biased. It is not biased. It is not biased to anyone. Why do people
 Short life? Because this person, when he was a human, did not perform religious acts and morality
 He is not merciful. He does not prosper. 10 He was born to use old sins.
 Must therefore be short-lived
 Some people live longer because of what Because he is kind to give alms
 Keep the precepts of civilization. 10 A person who does not point to anger or vengeful.

Not aimlessly harming anyone until longevity
 People without disease because they do not take advantage of anyone. He has forgiven someone.
 Have mercy, not persecute anyone born without disease
 So why do people get sick? Why are people short-lived? Why are people
 Long life, because everyone makes different hearts, different karma, anyone can do anything.
 That
 If talking about the state before death Some people have been together for many years.
 Suffering offspring, paralysis, paralysis, enter rice, check, feces, urine
 Until the children are bored When will go somewhere If the children intend to take care of their parents, how many years?
 Didn’t mind That is merit.
 The show about kindness and kindness that hurt when taking care of each other the most at the time.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คนที่ศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นคนฉลาด มีศีล สมาธิ

ถ้าตัวเองศึกษาเล่าเรียนมี ความรู้ ทั้งทางโลกและทางธรรมนี้
จะเป็นคนที่กลับไปอย่างคนฉลาด มีศีล มีสมาธิ ก็เป็นคนฉลาด
แต่ถ้าคนมาแล้วไม่ทำความดีอะไร ก็กลับไปอย่างลำบาก ไม
ได้ศึกษาเล่าเรียนหา ความรู้ ก็กลับไปเป็นคนไม่รู้อะไร ไม่ขยันหมั่นเพียรก็ไปอยู่
อย่างลำบาก
ฉะนั้นที่เรามาในโลกมนุษย์ก็หมือนมาอยู่กันตรงนี้ เมื่อกลับ
บ้านไปแล้วก็จะเป็นเครื่องวัดเลยว่ เราได้อะไรเราอยู่ในฐานะใดไม่ใช่
เหมือนกันทุกคน จริงอยู่เราเป็นมนุษย์เหมือนกันทุกคน แต่ว่าภพภูมิที่
เราจะไปอยู่ สุขสบายต่างกัน เหมือนบ้านทุกคนไม่ใช่จะเหมือนกัน และ
จิตใจของทุกคนก็ไม่เหมือนกัน
ถ้าคนมีศีล เอ…. ฐานะของคนมีศีลนี่ความเย็นจะมีมาก มี
มากกว่าคนไม่มีศีล คนมีสมาธิจะมีความสงบลึกซึ้งละเอียดอ่อนมาก
ขึ้นกว่าคนไม่มีสมาธิ คนมีปัญญก็ย่อมตัดทุกข์ต่งๆ ที่เกิดขึ้นกับใจ
ตัวเองได้ ย่อมชนะใจตัวเองได้ ย่อมทำใจได้ ก็ปัญญาเป็นสิ่งที่
นำทางไปสู่ความเจริญ ฉะนั้นภูมิธรม ความรู้สึกของคนเราก็ต่างกัน
แล้วแต่ว่าใครจะมีมากน้อยแค่ไหน
มันเป็นกฎธรรมชาติคนกิดมาไม่รู้ตั้งแต่ครั้งไหน ไม
รู้กี่ล้านปีแล้วก็ยั้งเป็นอยู่อย่งนี้ แล้วต่อไปมันก็ต้อง
เป็นอย่างนี้เรื่อยๆ ไปใดก็หยุดความตายไม่ได้ นอกจาก
พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่หยุดตายได้ ท่านก็สอนวิชาให้พวกเรา
ปฏิบัติเพื่อไม่ให้ตายอีก เพื่อไม่กลับมาเกิดอีก แต่ถ้ากลับ
มาเกิดก็ต้องมีแก่มีตายอีกแบบนี้ทุกคน

ความรู้
ความรู้

If I study this and have both secular and religious knowledge
 Will be the ones who return wisely, the precepts are concentrated, they are intelligent
 But if people come and do no good Went back without difficulty
 After studying and learning, he returned to being a person who didn’t know anything. Did not persevere and went
 Hard


 Therefore, as we come in the human world, it is here that when we return
 After going home, it will be a meter. What do we get? Where are we?
 Same everyone True, we are all human beings. But the landscape
 We are going to live comfortably differently. Like everyone else’s house is not the same and
 Everyone’s mind is different.


 If people have precepts A …. the status of those who precepts this, there will be a lot of coolness
 More than people without precepts People who are concentrated have a profound and delicate calm.
 More than people without concentration People who have problems, they would cut their suffering. That happens to the heart
 It is inevitable that you can win your own heart. You can do it. Wisdom is something that

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การเอาชนะตัณหาแล้วชีวิตจะมีความสมบูรณ์

ความต้องการของ ตัณหา แต่อยู่ที่การเอาชนะ ตัณหา ได้หมดทุกอย่าง แล้ว
ชีวิตก็จะมีความสมบูรณ์ทุกค้นนี่คือจุดหมายที่แท้จริงของชีวิต การ
ตามใจตัณหาในบางครั้งเป็นพียงการช่วยเหลือเพื่อให้การเดินทางเป็น
ไปได้โดยสะดวกเท่านั้น
คนที่มาทำบุญนี่คือคนเตรียมตัว คนที่รักษาศีลให้ทานหรือ
คนที่เช้าวัดมาถือศีลอุโบสถ นี่คือคนเตรียมตัว
อานิสงส์ของศีลอุโบสถจะช่วยให้คนตายไปสู่สุคติ ไม่ตายเปล่า
ไม่ตายอย่างไปเป็นทุกข์ หรือคนที่รักษาศีล 5 อย่างน้อยก็ภูมิใจว่าตัว

เองเกิดมาแล้วรักษาศีล 5 ก็ไม่ตกนรก หรือว่าญาติของเรารู้จักรักษา
ศีลถือว่าการรักษาศีลนี่ยไม่ว่าศีล 5 ก็ดี ศีล 8ก็ดี ถือว่าคนนั้นเตรียม
ตัวไว้ดีแล้วบางที่รักษาไว้วันเดียวตายเลยก็ไม่ไปลำบาก ศีลอุโบสถก็ดี
ศีล5ก็ดี ถ้ใครรักษาไว้วันเดียวตายศีลนั้นก็นำไปสู่สุคติแล้วเราจะ
เศร้าโศกทำไมในเมื่อเขาไปดี ถ้คนนั้นมีศีลตายทำความดีแล้วตาย
การที่ทุกคนมีศีลก็ถือว่าเป็นคนเตรียมตัวตาย การ
สะสมบุญไว้ข้างหน้าสะสมเสบียงไว้ในโลกหน้า ฉะนั้นเมื่อ
รู้อย่างนี้แล้วก็ต้องเข้าหาทางมีศีลธรรม
ความตายก็เหมือนคนกลับไปบ้านก เอาบุญเก่าไป บุญที่
ตัวเองทำไว้เมื่อในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ถ้าตัวเองขยันทำบุญให้ทานรักษาศีลก็เป็นคนรวย ก็ไปสู่
ความร่ำรวย สู่ความเจริญ ถ้าตัวเองศึกษาธรรมวินัยศึกษาคำสอน
ของพระพุทธเจ้า สวดมนต์ภาวนาก็เอาสติปัญญากลับไป เอาความ
ฉลาดกลับไป

ตัณหา
ตัณหา

The desire of lust, however, is overcoming all lust.
 Life will be perfect in every search. This is the true destination of life.
 The lustful sometimes is just a help to make the journey a
 Can go conveniently only
 People who come to make merit are preparatory people. The one who keeps the precepts or
 The people who took the temple to observe the Ubosot This is the person preparing
 The virtue of the precepts of the chapel will help the dead to a certain extent, not in vain.

Do not die like suffering Or those who observe the 5 precepts, at least being proud that
 I personally were born to observe the 5 precepts. Didn’t go to hell, or did our relatives know about it?
 The precepts are considered to keep the precepts, regardless of whether the 5 precepts are good or 8 precepts are good.
 Well-preserved, some that were preserved on the same day would not be difficult to die Buddhist precepts are good
 The 5 precepts are good. If someone is saved on the same day to die, then that precepts lead to peace and we will
 Why are you sad when he goes well? If that person has a precepts to die, do good and die

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

มนุษย์เราทุกคนล้วนมีสติสัมปชัญญะ

สัมปชัญญะ จะยังดีอยู่บ้างแต่ความนึกคิดก็มักจะวิปริตไม่อยู่กับร่องกับ
รอย บุคคลประมหนี้ก็หวังผลในการติดต่อได้ยาก
คนที่ตายด้วยโรคภัยไช้เจ็บ ซึ่งในขณะที่จะสิ้นใจไม่รู้สึกตัว
เมื่อมาเกิดเป็นโอปปาติกะในระยะแรกๆ ก็จะไม่รู้สึกตัว บุคคล
ประหนี้อาจจะหลับอยู่นานหรือไม่นานก็ตาม บางคนเมื่อตื่นขึ้นมา
แล้วหากวิบากของอกุศลให้ผลในขณะนั้นก็จะต้องไปเสวยกรรมคือไป
ได้รับความลำบากอยู่ในอบายภูมิ สำหรับบุคคลประเภทนี้ก็ยากที่จะ
ตามตัวมาให้พบกับญาติพี่น้อง และบางคนที่มีบาปกรรมมาก พอตื่น
ขึ้นมาก็จะพบว่ตัวเองอยู่ในสภาพที่มีแต่การทรมานต่างๆ จะไปไหน
มาไหนไม่ได้โดยอิสระ บุคคลประนทนี้ก็ตามตัวมาไม่ได้
คนที่ตายด้วยโรคภัยไช้เจ็บ ซึ่งในขณะที่ตายแม้จะ
ไม่รู้สึกตัวก็ตามแต่ถ้าหากพื้นเดิมเป็นคนมีใจเป็นกุศลอยู่
สมอ เมื่อตื่นขึ้นมาในสิ่งแวดล้อมที่ทำให้มีความสบาย ซึ่ง
บุคคลประเทนี้ข้พเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าบางคนก็อาจจะ
นึกถึงญาติพี่น้องได้เร็ว แต่บางคนก็นานกว่าจะนึกถึงญาติ
พี่น้อง และสำหรับบุคคลที่ตายในลักษณะที่ไม่รู้สึกตัวนี้
บางคนก็อาจจะนอนหลับอยู่นาน ซึ่งในระหว่างที่หลับอยู่นี้
ก็ย่อมจะติดต่อกับญาติพี่น้องไม่ได้
จากตัวอย่างโดยสังเขปที่เล่ามาให้ฟังนี้จะเห็นได้ว่าบุคคลที่มี สัมปชัญญะ
ตายไปแล้ว ที่มีโอกาสจะมาติดต่อกับญาติพี่น้องได้ง่าย และติดต่อได้
หลังจากตายไม่นานนั้นท่านย้ำให้ฟังว่า ไม่ใช่หนึ่งในร้อยโดยประมาณ

Thoughts are still good, but their thoughts tend to be erratic.
 The footprint of the debt-maker is hard to hope for in contact.
 People who die from disease In which while being unconscious
 When he was born in the early stages Will not feel the person


 Debt may be sleeping for a long time or not. Some people when waking up
 And if the offending act of bad deeds results at that time, then must go to eat
 Having difficulty living in a land For this type of person, it’s difficult to
 Follow to meet with relatives And some people who have enough sin to wake up
 When he came up he would find himself in a state of torture, where he would go.


 Can not come freely This person cannot follow him.
 People who die from disease Which at the time of death, though
 Unconscious. However, if the original person was a charity
 Anchor when waking up in a comfortable environment which
 This person I have said that some people may


 Quickly think of relatives But some people take longer to think of relatives
 Brothers and sisters, for those who die in this unconscious manner
 Some people may be sleeping for a long time. Which during this sleep
 Would not be able to contact relatives

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คนที่ตายด้วยอุปัทวเหตุหรือถูกฆ่าตาย

คนที่ตายด้วย อุปัทวเหตุ หรือ ถูกฆ่าตาย บางคนก็หลับอยู่ไม่นาน
ไม่ช้ก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ๆ ทั้งสภาพของร่งกาย และจิตใจจะเหมือนกับ
สภาพก่อนตาย แต่ถ้เขารู้ต้ว่าเขาตยมาแล้ว และมีจิตใจที่เป็นกุศล
เกิดขึ้นบ้าง เช่น ไม่อาฆาตพยาบาทคนที่ฆ่า หรือไม่เช่นนั้นก็ปลงตกที่
ตัวเองต้องตายด้วย อุปัทวเหตุ หรือ ถูกฆ่าตาย ชนนั้น โดยสำนึกได้ว่า
เนื่องมาจากกรรมของตัวเอง สำหรับคนที่คิดได้อย่างนี้ ก็มีทางจะฟื้น
คืนดีได้ง่าย ร่างกายจะหายจากสภาพความเจ็บปวดได้เร็ว แต่ถ้าหาก
คนไหนแม้จะฟื้นขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองได้ตายมาจากโลกมนุษย์
แล้ว และบางคนแม้จะรู้สึกว่าตนเองได้ตายแล้วก็ตามแต่ก็ยังปล่อยวาง
ไม่ได้ ยังมีความอาฆาตพยาบาทอยู่หรือเป็นห่วงคนนั้นคนนี้ เป็นห่วง
สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ บุคคลประเทนี้ทั้ร่งกายและจิตใจจะฟื้นคืนดีได้ยาก
ในกลุ่มของคนประเภทนี้บางคนก็สติเสียไปเลย คือความจำะไรในหน
หลังเลอะเลือนไปหมดเหมือนกับคนที่ถูกตีที่สมองไม่ถึงตาย แต่ความ
จำเลอะเลือน สติสัมปชัญญะสูญเสีย บุคคลที่อยู่ในลักษณะเช่นนี้
แม้จะตามมาให้พบกับญาติพี่น้องได้ และอีกพวกหนึ่งถึงแม้สติ.

People who die by cause or be killed Some people sleep shortly.
 No revival The condition of the body And the mind will be the same
 Condition before death, but if he knew that he had already And have a charity mind
 Occurred, for example, do not malice, people who kill Or else it comes to the realization that
 I myself must die by fatality. Or was killed With the realization that
 Due to one’s own karma For those who think like this There is a way to revive
 Recover easily, the body will recover from the pain condition quickly, but if

Anyone who, despite being resurrected, does not realize that he has died from the human world.
 And some people even feel that they are dead but still let go
 Not yet having malice or concern, this person is worried.
 That thing, this thing exists This person, both physically and mentally, is difficult to recover.
 In this group of people, some people lose their mind. What is the memory?
 After all was blurred, like those who were hit in the brain but not dead
 Remember, sloppy, consciousness, loss People in this way
 Even after being able to meet relatives And the other one, even though conscious

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ความหมายวิบากของอกุศลคืออะไร

วิบาก ของอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่เช่นนั้นเขาจะตายไป
ในลักษณะนั้นไม่ได้ แต่เพราะว่เหตุที่เขาไม่ใช่มีแต่บาป ในระหว่างที่
เป็นคนอยู่ก็ได้สร้างกุศลไว้มาก ด้วยอำนาจของกุศลอันนี้เอง ช่วยให้
เขาได้อยู่ในความสงบสุขไปได้นานเท่าที่วิบากของกุศลอันนั้นจะพึง
อำนวยให้ได้ เพราะฉะนั้นจึงมีตัวอย่างมากมาย ซึ่งคนที่ตายด้วย
อุปัทวเหตุหรือถูกฆ่าตายได้นอนหลับอยู่เป็นเวลานาน บุคคลประเทนี้
ก็เป็นอีกพวกหนึ่งที่จะติดต่อทันที่ไม่ได้หลังจากตาย
วิบาก คนที่ตายด้วยอุปัทวเหตุหรือถูกฆ่าตาย บางคนก็หลับอยู่ไม่นาน
ไม่ช้ก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ๆ ทั้งสภาพของร่างกาย และจิตใจจะเหมือนกับ
สภาพก่อนตาย แต่ถ้าเขารู้ตัวว่าเขาตายมาแล้ว และมีจิตใจที่เป็นกุศล
เกิดขึ้นบ้าง เช่น ไม่อาฆาตพยาบาทคนที่ฆ่า หรือไม่เช่นนั้นก็ปลงตกที่
ตัวเองต้องตายด้วยอุปัทวเหตุ หรือถูกฆ่าตายเช่นนั้น โดยสำนึกได้ว่า
เนื่องมาจากกรรมของตัวเอง สำหรับคนที่คิดได้อย่างนี้ ก็มีทางจะฟื้น
คืนดีได้ง่าย ร่างกายจะหายจากสภาพความเจ็บปวดได้เร็ว แต่ถ้าหาก
คนไหนแม้จะฟื้นขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้กตัวว่าตัวเองได้ตายมาจากโลกมนุษย์
แล้ว และบางคนแม้จะรู้สึกว่าตนเองได้ตายแล้วก็ตามแต่ก็ยังปล่อยวาง
ไม่ได้ ยังมีความอาฆาตพยาบาทอยู่หรือเป็นห่วงคนนั้นคนนี้ เป็นห่วง
สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ บุคคลประเทนี้ทั้งร่างกายและจิตใจจะฟื้นคืนดีได้ยาก
ในกลุ่มของคนประเทนี้บางคนก็สติเสียไปเลย คือความจำอะไรในหน
หลังเลอะเลือนไปหมดเหมือนกับคนที่ถูกตีที่สมองไม่ถึงตาย แต่ความ
จำเลอะเลือน สติสัมปชัญญะสูญเสีย บุคคลที่อยู่ในลักษณะเช่นนี้
แม้จะตามมาให้พบกับญาติพี่น้องได้ และอีกพวกหนึ่งถึงแม้สติ

วิบาก

Must come from one of the offenses of bad deeds Otherwise he would die.
 In that manner did not But because he was not only sinful while
 Being a person, creating a lot of charity With the power of charity, this helps
 He lived in peace for as long as the motocross of that charity.
 Able to provide, so there are many examples In which the dead also
 Fatigued or killed sleeping for a long time This person
 It is another person who can not communicate immediately after death.
  Stunt people who die by accident or are killed. Some people sleep shortly.
 No revival Whole body condition And the mind will be the same
 Condition before death but if he realizes that he is dead And have a charity mind


 Occurred, for example, do not malice, people who kill Or else it comes to the realization that
 I myself must die by fatality. Or was killed like that With the realization that
 Due to one’s own karma For those who think like this There is a way to revive
 Recover easily, the body will recover from the pain condition quickly, but if

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คนที่กำลังจะตายมักจะไม่รู้สึกตัว

คนที่กำลังจะตายมักจะ ไม่รู้สึกตัว ซึ่งบุคคลประมภทนี้เมื่อเกิดใน
โลกของโอปปาติกะ ในระยะแรๆ ก็จะ ไม่รู้สึกตัว เช่นเดียวกัน คนที่
ตายมาแล้วก็ยังหลับอยู่นี้บางคนก็อาจจะตื่นขึ้นหลังจากที่ตายภายใน
ไม่กี่วัน แต่บางคนนับเป็นปีๆ และบางคนก็นับเป็นสิบๆ ปี และที่นับ
เป็นร้อยๆ ปีก็มี คือตายมาได้หลายร้อยปีก็อาจจะเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่
เป็นไปไม่ได้ แต่ถนึกเสียหน่อยหนึ่งว่า ร่างกายของโอปปาติกะเป็น
ร่างกายที่เกิดจากใจ หรือพูดให้ชัด เป็นร่งกายที่เกิดจากสันดาน หรือ
เกิดจากวิบาก และระบบประสาทก็เป็นไปตามอำนาจของจิตใจทุก
อย่างสิ่งเร้าภายนอกไม่มีอิทธิพลเหนือ เช่นตัวอย่าง คนที่ตายมาถ้า
ไม่รู้สึกตัวว่าตนเองตาย แม้จะตื่นขึ้นมาแล้วยังอยู่บ้านก็ตาม ก็จะไม่
เห็นซากศพของตัวเอง และบางคนถ้าจิตใจวิปริตมากอย่างที่เรียกใน
โลกมนุษย์ว่าเป็นโรคจิต หรือเป็นโรคประสาทอย่างแรง ก็จะเห็นแต่
ภาพที่จิตใจของตัวเองสร้างขึ้นมา ได้ยินเสียงที่จิตใจของตัวเองสร้างขึ้น
มาซึ่งทั้งภาพและเสียงเหล่านี้เป็นภาพมายา คือเห็นไปเอง ได้ยินไปเอง
เพราะว่าเหตุที่สภาพของร่งกายขึ้นอยู่กับอำนาจของจิตใจล้วนๆ เช่น
นี้ เพราะฉะนั้นบางคนจึงสามารถที่จะหลับอยู่ได้เป็นเวลาสิบๆปี หรือ
ร้อยๆ ปี
การนอนหลับในโลกของโอปปาติกะ ถือเป็นการพักผ่อนเช่น
เดียวกับในโลกมนุษย์ และบางคนด้วยอำนาจแห่งวิบากของกุศล ก็
อาจจะทำให้เขาต้องหลับอยู่นาน ที่ว่าเป็นด้วยอำนาจแห่งวิบากของ
กุศลก็เพราะบุคคลประเทนี้ถ้าฟื้นขึ้นมาแล้ว จะต้องได้รับความทุกข์
ทรมานอันเนื่องมาจากบาปกรรมที่ได้ทำไว้ บุคคลประภทนี้ก็คือพวกที่
ตายด้วยอุปัทวเหตุก็ดี การถูกฆ่าตายก็ดี เป็นกฎตายตัวที่เดียวว่า

The dying people are often unaware of this type of person when they were born in
 The world of the Batangas in the distance will not be aware of the same people
 Dead and still asleep. Some people may wake up after dying within
 For a few days, but some people count as years And some people counted tens of years and that counted
 For hundreds of years, there are dead for hundreds of years, it may be understood that it is


 Impossible, but think of one thing as The body of the bottle is
 Body caused by the heart Or speak clearly Is the body caused by trait or
 Caused by motocross and the nervous system, it follows the power of every mind.
 Like external stimuli have no influence, for example, for example, people who die if
 Not aware that he was dead Even if you wake up and still be at home, it will not

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คำว่าพื้นฐานทางจิตใจคืออะไร

สุดแล้วแต่พื้นฐานในทาง จิตใจ กล่าวคือ ถ้าคนไหนไม่ว่าจะสนุกสนาน
เพลิดเพลินอย่างไรก็ตาม อดนึกถึงพ่อแม่ ญาติพี่น้อง อดนึกถึง
บุคคลในครอบครัวไม่ได้ เมื่อตัวเองได้กินอะไร ได้เห็นอะไร ก็อยาก
จะให้คนที่ตนเองรักได้กิน ได้เห็นอย่งนั้นบ้าง สำหรับบุคคลที่มีพื้น
นิสัยอย่างนี้ก็มีระยะเวลาสั้นในอันที่จะนึกถึงญาติพี่น้อง ซึ่งบางคน
จาจจะกินเวลาหลังจากที่ได้ตายมาจากโลกมนุษย์เพียงวันเดียวหรือไม่
ถึงวันก็ได้ แต่บางคนก็อาจจะนานกว่นั้น แต่ถึงกระนั้นขาก็อาจจะ
ยังไม่มาในเมื่อรู้สึกว่ไปแล้วไม่มีประโยชไปช่วยเหลืออะไรไม่ได้ ไป
ติดต่ออะไรไม่ได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม บุคคลประเทนี้สักวันหนึ่งเขา
คงจะต้องมาเยี่ยมญาติพี่น้องในโลกมนุษย์ แต่คำว่วันหนึ่งในที่นี้บาง
คนอาจจะต้องใช้เวลาถึง 10ปี 20ปี หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ กว่า
จะมาเยี่ยมญาติพี่น้องในโลกมนุษย์
จงจำไว้ว่า จิตใจ สำหรับบุคคลที่กำลังเสวยสุขอยู่ในดิน
แดนแห่งสวรรค์นั้น โดยปกติแล้วไม่อาจที่จะไปเชิญให้มา
ติดต่อกับญาติพี่น้องได้ ถ้าหากเขายังไม่สมัครใจที่จะมา
ส่วนบุคคลที่นับว่างยที่สุดที่จะมาติดต่อกับญาติพี่น้องก็คือ
เมื่อก่อนเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่มาบัดนี้ได้มาอยู่กับญาติพี่น้องหรือ
มาเยี่ยมญาติพี่น้องอยู่เสมอ โอปปาติกะประเภทนี้เท่นั้นที่ติดต่อง่าย
มาก
ในจำนวนบุคคลที่ตายไปแล้วทุกวันนี้ บุคคลที่มีโอกาสตาย
อย่งมีสติ ตายแล้วไปมีความสุขดังที่กล่วมานี้มีไม่มากนัก ส่วนมาก

Depending on the basic psychological means If anybody doesn’t have fun
 However, fun Thinking about parents, relatives and brothers
 Family members When I eat something, I see what I want.
 Will let the person you love eat Have seen that For people with flooring
 This kind of life has a short time to think of relatives, some people
 Will it only take a minute after his death from the human world?
 Day, but some people may be longer Still, the legs may
 Had not yet come, when he felt that he was gone, without any benefit, and could not help
 Unable to contact anything However This country, one day, he
 Must visit relatives in the human world But one day some words here
 People may have to take up to 10 years, 20 years or more.
 Will visit relatives in the human world

Remember that for the person who is enjoying the soil
 That paradise Usually it is not possible to invite to come.
 Can contact with relatives

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คนตายไปแล้วไม่สามารถติดต่อกับคนที่ยังมีชีวิตได้

คนตายไม่สามารถ ติดต่อ ได้ทุกคน โดยไม่ทราบข้อเท็จจริงว่ในจำนวนคนที่ตายไปนั้น
น้อยคนมากที่จะติดต่อได้ ฉะนั้นคนที่มาขอให้ข้พเจ้าช่วยติดต่อกับ
ญาติพี่น้องที่ตายไป ทุกคนที่มาก็มักจะตั้งความหวังไว้ก่อนวชพเจ้า
คงจะช่วยติดต่อให้ สำหรับคนที่เคยเชื่อข้าพเจ้า และเคยมาฟังคำ

บรยายข้าพเจ้าบ่อยๆ เมื่อข้พเจ้าบอกว่ายัง ติดต่อ ไม่ได้ ก็ไม่มีปฏิกิริยา
อะไร แต่สำหรับในรายที่ฟังข่วมาจากคนอื่นชำผจำติดต่อกับคนที่
ตายไปได้ และตัวเองไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโอปปาติกะเป็นพื้นฐาน
อยู่เลย มื่อข้พเจ้าปฏิสรว่ายังติดต่อไม่ได้ ก็มักจะมีปฏิกิริยาไปใน

ทางเข้าใจว่าข้าพเจ้าเป็นคนหลอกลวงไม่เป็นจริงดังข่าวที่เขาทราบมา
ซึ่งบุคคลประเภทนี้จะมาเพียงครั้งเดียวแล้วก็หายหนไปเลย ไม่มา
ติดตามคอยถามว่าเดี๋ยวนี้ติดต่อได้แล้วหรือยัง และสำหรับรายนั้นอย่างนี้
เมื่อผิดหวังจากที่นี่ก็ไปถามที่อื่น ซึ่งในที่สุดบางคนก็ไม่ผิดหวัง คือถาม

อะไรตอบได้เสมอ ต้องการจะรู้อะไรบอกได้ทั้งนั้น เวลานี้คนที่งมงาย
ในเรื่องนี้มีมาก บางคนก็ถึงกับเสียเงินเสียทองไปไม่ใช่น้อย
อันที่จริงข้าพเจ้าไม่เป็นห่วงและไม่เดือดร้อนอะไรเลยที่ใครจะ
เชื่อหรือไม่เชื่อ และเป็นการดีเสียอีกที่คนส่วนมากไม่เชื่อ เพราะจะ


ทำให้ข้าพเจ้าได้มีเวลาทำงานอย่างอื่นที่มีสาระมากกว่านี้ การที่ข้าพเจ้า
ต้องเขียนเรื่องนี้ก็เพราะข้าพเจ้าได้เสียเวลามามากแล้วในการที่ต้องอธิ-
บายซ้ำๆซากๆ ว่าเหตุใดจึงติดต่อได้ หตุใดจึงต่อไม่ได้ให้คนที่มาถามฟัง
ซึ่งเรื่องที่อธิบายนั้นก็ซ้ำๆ กับที่เคยอธิบายให้คนอื่นฟังมาแล้ว คิดว่า

ควรจะได้เขียนเรื่องนี้ไว้ให้เป็นหลักฐานเสียที จะได้ไม่ต้องเสียเวลา
อธิบายบ่อยๆ ด้วยเหตุนี้ข้พเจ้าจึงได้เรียนถามโอปปาติกะหลายท่าน
ด้วยกัน ซึ่งทุกองค์ได้ให้รายละเอียดดังต่อไปนี้

Will be able to contact everyone Without knowing the fact that among the number of people who died
 Very few people can contact. Therefore, the person who requests me to contact you

Dead relatives Everyone who comes will always set their hopes ahead.
 Would probably help to contact For those who used to believe me And used to hear words
 I often When I said that I still can’t reach No reaction
 Anything, but for those who listen to the news from other people

Possible, and I do not know basic knowledge about ice cream
 At that time, Mr. Prasit said that he could not reach. Often have reactions in
 Understanding that I was a hoax, not as true as the news he had heard

 Which this type of person will come only once and then disappear once and never come
 Follow and ask if now can be contacted And for that person like this
 When disappointed from here, went to ask somewhere else. Which in the end, some people were not disappointed, was to ask

What can always be answered Want to know what they can say At this time, the ignorant people
 In this regard there are many Some people even lose money, not less.
 In truth, I was not worried and had no trouble with anyone.

 Believe it or not believe And it is good that many people do not believe because

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คนที่เตรียมตัวก่อนที่จะตายหมายความว่า

เตรียมตัวมานาน ก่อนตาย คำนี้หมายความว่าได้ศึกษาเตรียมตัวมานานก่อนตายธรรมะมานานจนกระทั่งเข้าใจดีแล้วถึงเรื่องชีวิตนี้และชีวิตหน้าและไม่

ก่อนตาย รู้แน่แต่เพียงว่ามันจะต้องตายแน่ประมาท เพราะไม่รู้ว่าจะตายวันไหนเพราะฉะนั้นจึงได้หมั่นสงแต่ความดีสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เสมอ คน

ประภทนี้แหละที่เรียกว่า เตรียมตัวมานานแล้วก่อนที่จะตาย ท่านอยากที่จะแลเห็นคนในโลกมนุษย์ได้เตรียมตัวอย่างนี้ ซึ่งมันจะทำให้

ภาระของผู้ที่คอยช่วยเหลือผู้ที่ตายจากโลกมนุษย์มาเอาอกเอาใจขึ้นไม่ทำให้ยุ่งยากเหมือนอย่างที่ทนแลเห็นอยู่ในทุกวันนี้และ

ท่านแถมให้อีกนิดหนึ่งว่ เมื่อญาติทำบุญสิ่งนั้นไปให้คนที่ตายไปก็ได้รับสิ่งนั้นจริงๆท่นบอกว่าเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจให้ดี

การที่คนตายได้รับของอย่งเดียวกันกับที่ญาติทำบุญไปให้นั้นเป็นเพราะของที่ทำบุญให้นั้นไปถึงคนตายโดยตรงหากแต่ว่าการทำบุญ

ของญาติพี่น้องได้ทำให้จิตของเขาเกิดเป็นกุศลขึ้นมา และสิงของที่ญาติพี่น้องทำบุญไปให้นั้น ได้ไปเตือนความจำถึงสิ่งที่เขาเคยชอบแล้ว

เกิดความปรารถนาขึ้นมาเดี๋ยวนั้นครั้นแล้วของสิ่งนั้นจึงได้เกิดแก่คนตายจงจำไว้ให้ดีว่ ถ้าการทำบุญของญาติพี่น้องไม่ได้ทำให้จิตที่เป็นกุศล

เกิดขึ้นในตัวเขาแล้วสิ่งของที่ญาติพี่น้องทำให้จะไม่ถึงคนตายเป็นอันขาดบรรดาคนที่ตายไป คนประเภทไหนที่ติดต่อได้ คน

ประภทไหนที่ติดต่อไม่ได้ในจำนวนคนที่เชื่อว่า โอปปาติกะมีจริงคนเราตายแล้วไม่สูญ

This term means to study and prepare for a long time before dying. Dharma has long been understood until this life and the next life and not

Knew for sure only that it would surely die Because do not know where the day will die. Therefore, always keep good deeds, create merit, always create merit

This kind of life is called Preparing for a long time before dying You want to see people in the human world prepare this way. Which will make
The burden of those who helped the dead from the human world come to the heart, not as complicated as it is seen today and
He gave a little more When relatives make merit for the dead, they really receive it. He said that this matter must be understood.

The deceased receives the same items as the relatives make merit, it is because the merit of the merit goes directly to the dead.
Of his relatives has made his mind become a charity And the things that

the relatives make merit to Went to remind him of the things he had liked
A desire arose for a moment, then that thing happened to the dead. Remember to remember that If the making of merit by relatives does not make the charitable mind

Occurred in him, then the things that relatives made to never reach the dead, all those who died What type of people can be contacted?
Which type of people cannot reach in the number of people who believe that There are actually misleading people.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่