การเอาชนะตัณหาแล้วชีวิตจะมีความสมบูรณ์

ความต้องการของ ตัณหา แต่อยู่ที่การเอาชนะ ตัณหา ได้หมดทุกอย่าง แล้ว
ชีวิตก็จะมีความสมบูรณ์ทุกค้นนี่คือจุดหมายที่แท้จริงของชีวิต การ
ตามใจตัณหาในบางครั้งเป็นพียงการช่วยเหลือเพื่อให้การเดินทางเป็น
ไปได้โดยสะดวกเท่านั้น
คนที่มาทำบุญนี่คือคนเตรียมตัว คนที่รักษาศีลให้ทานหรือ
คนที่เช้าวัดมาถือศีลอุโบสถ นี่คือคนเตรียมตัว
อานิสงส์ของศีลอุโบสถจะช่วยให้คนตายไปสู่สุคติ ไม่ตายเปล่า
ไม่ตายอย่างไปเป็นทุกข์ หรือคนที่รักษาศีล 5 อย่างน้อยก็ภูมิใจว่าตัว

เองเกิดมาแล้วรักษาศีล 5 ก็ไม่ตกนรก หรือว่าญาติของเรารู้จักรักษา
ศีลถือว่าการรักษาศีลนี่ยไม่ว่าศีล 5 ก็ดี ศีล 8ก็ดี ถือว่าคนนั้นเตรียม
ตัวไว้ดีแล้วบางที่รักษาไว้วันเดียวตายเลยก็ไม่ไปลำบาก ศีลอุโบสถก็ดี
ศีล5ก็ดี ถ้ใครรักษาไว้วันเดียวตายศีลนั้นก็นำไปสู่สุคติแล้วเราจะ
เศร้าโศกทำไมในเมื่อเขาไปดี ถ้คนนั้นมีศีลตายทำความดีแล้วตาย
การที่ทุกคนมีศีลก็ถือว่าเป็นคนเตรียมตัวตาย การ
สะสมบุญไว้ข้างหน้าสะสมเสบียงไว้ในโลกหน้า ฉะนั้นเมื่อ
รู้อย่างนี้แล้วก็ต้องเข้าหาทางมีศีลธรรม
ความตายก็เหมือนคนกลับไปบ้านก เอาบุญเก่าไป บุญที่
ตัวเองทำไว้เมื่อในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ถ้าตัวเองขยันทำบุญให้ทานรักษาศีลก็เป็นคนรวย ก็ไปสู่
ความร่ำรวย สู่ความเจริญ ถ้าตัวเองศึกษาธรรมวินัยศึกษาคำสอน
ของพระพุทธเจ้า สวดมนต์ภาวนาก็เอาสติปัญญากลับไป เอาความ
ฉลาดกลับไป

ตัณหา
ตัณหา

The desire of lust, however, is overcoming all lust.
 Life will be perfect in every search. This is the true destination of life.
 The lustful sometimes is just a help to make the journey a
 Can go conveniently only
 People who come to make merit are preparatory people. The one who keeps the precepts or
 The people who took the temple to observe the Ubosot This is the person preparing
 The virtue of the precepts of the chapel will help the dead to a certain extent, not in vain.

Do not die like suffering Or those who observe the 5 precepts, at least being proud that
 I personally were born to observe the 5 precepts. Didn’t go to hell, or did our relatives know about it?
 The precepts are considered to keep the precepts, regardless of whether the 5 precepts are good or 8 precepts are good.
 Well-preserved, some that were preserved on the same day would not be difficult to die Buddhist precepts are good
 The 5 precepts are good. If someone is saved on the same day to die, then that precepts lead to peace and we will
 Why are you sad when he goes well? If that person has a precepts to die, do good and die

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่