คนตาย

คนตาย หรือการเสียชีวิตคือจุดสิ้นสุดของหน้าที่ทางชีววิทยาที่ค้ำจุนชีวิต ปรากฏการณ์ทั่วไปที่นำไปสู่ความตายคือโรคชราการล่าการขาดสารอาหารโรคฆ่าตัวตาย (การฆ่าตัวตาย) การฆาตกรรมความอดอยากการขาดน้ำและอุบัติเหตุ

ร่างกายหรือซากศพของสิ่งมีชีวิตจะเริ่มสลายตัวทันทีหลังความตาย ความตายเป็นโอกาสที่น่าเศร้าหรือไม่มีความสุข เกิดจากความผูกพันหรือความรักกับผู้เสียชีวิต. หรือความกลัวความตายความหวาดกลัวความวิตกกังวลความเศร้าโศกความเจ็บปวดทางจิตใจความสงสารความสงสารหรือความเหงา

สาเหตุของการเสียชีวิตส่วนใหญ่คือโรคหัวใจ ตามมาด้วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองและประการที่สามคือการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง

ความตายเป็นกระบวนการสำคัญของทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (Natural Selection) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัวได้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

อย่างมากมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตหรือแพร่พันธุ์ได้น้อยลงสิ่งนี้จะลดจำนวนยีนของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นและยีนที่อ่อนแอลงนำไปสู่การลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ของประชากรที่มีชีวิตซึ่งนำไปสู่การสูญพันธุ์ในที่สุดซึ่งความสามารถในการสืบพันธุ์

มีบทบาทอย่างมากในการคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่มีอายุสั้น แต่สามารถแพร่พันธุ์ได้มาก เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์น้อยกว่าสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตยืนยาว แต่มีความอุดมสมบูรณ์น้อยกว่า

คนตาย

คนตาย

The dead or death is the end of life-sustaining biological functions. Common phenomena that lead to death are aging, hunting, malnutrition, suicide. (Suicide) murder, famine, dehydration and accidents.

The body or remains of a living being will begin to decay immediately after death. Death is a sad or unhappy occasion. Caused by the bond or love with the deceased. Or the fear of death, fear, anxiety, sorrow, psychological pain, pity, compassion, or loneliness.

The most common cause of death is heart disease. This was followed by cerebrovascular disease and cerebrovascular disease, and third was lower respiratory tract infection.

Death is an important process in the theory of Natural Selection, which is part of the evolution of living organisms. Organisms that cannot adapt to adapt to changing environments.

There is a higher risk of death or reproduction. This reduces the number of genes for that organism, and the weakened genes lead to a significant decrease. Of the living populations that led to the eventual extinction of the ability to reproduce.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ufa1668 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

คนดี

คนดี หมายถึงคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีมีจริยธรรมมีลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งทางจิตใจและพฤติกรรมเช่นมีระเบียบวินัยเอื้ออาทรสนับสนุนมีเหตุผลรู้จักซื่อสัตย์ขยันประหยัดมีจิตใจเป็นประชาธิปไตยเคารพความคิดเห็นและสิทธิของผู้อื่น

มีความเสียสละปกป้องสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ ความสามารถพิเศษหมายถึงบุคคลที่มีความสามารถในการดำรงชีวิต มีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งหรือรอบด้านหรือความสามารถพิเศษเช่นทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ความสามารถทางคณิตศาสตร์ความสามารถในการสร้างสรรค์ด้านภาษาศิลปะดนตรีกีฬาความเป็นผู้นำการตระหนักรู้ในตนเองการควบคุมตนเองเป็นต้นมีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ , ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี, และความเป็นไทย

สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพและเป็นประโยชน์ต่อตนเอง คนที่มีความสุขหมายถึงคนที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นคนร่าเริงร่างกายแข็งแรงมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความรู้เกี่ยวกับทุกสิ่งมีอิสระจากการเป็นทาสของสิ่งอบายมุขและสามารถใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสำหรับตนเอง

คนดี

คนดี

Nice person means someone who lives a quality life. Good-hearted, ethical, desirable traits both mentally and behaviorally, such as discipline, caring, supportive, rational, honest, diligent, economical, democratic, respect for the opinions and rights of others.

There is sacrifice, protecting the environment, being able to live in peace with others. Talent refers to a person who has the ability to sustain life. Have an ability in a specific area or all around, or special abilities such as scientific skills and processes.

Math ability, creativity in language, art, music, sports, leadership, self-awareness, self-control, etc. are up-to-date, modern with technology, and Thai style.

Can develop himself to his full potential and benefit himself. A happy person refers to someone who is healthy both physically and mentally. Be cheerful, strong physique, interpersonal, knowledgeable about everything, free from slavery to slavery, and able to live a sufficient life for himself.

Talent refers to a person who is capable of living. With ability in one side or all around Or special abilities such as scientific skills and processes Mathematical ability Creative Ability in language, art, music, sports, leadership, self-awareness, self-control, etc. Be modern, up-to-date, up-to-date with technology, and being Thai. Able to develop themselves to their full potential And made a benefit to him

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่งหนทางพ้นทุกข์

หนทางพ้นทุกข์ คุณเคยมีความทุกข์ไหม คุณเคยมีความสุขไหม? ลองคิดดูสิ คุณเคยมีหรือไม่? นั่นคือจุดที่ธรรมะเกิดที่นี่ การปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ ใครสุขมันก็สุขใครทุกข์มันก็ทุกข์ เกิดที่ไหนมันก็ดับที่นั่นร่างกายและจิตใจเป็นสองสิ่ง ทั้งหมดถูกนำเข้ามาไม่ใช่ว่าไม่มีจรรยาบรรณจรรยาบรรณมีอยู่แล้ว มีจิตใจและร่างกายเท่านั้น. ทุกคนนั่งอยู่ด้วยกันที่นี่คุณเคยมีความสุขไหม? คุณเคยมีความทุกข์ไหม? เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นนี่คือปัญหาปัญหาที่จะเกิดขึ้น ถ้าเรารู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์รู้จุดจบของทุกข์รู้วิธีปฏิบัติของการดับทุกข์มันแก้ปัญหาได้

นี่เป็นความทุกข์ธรรมดาอย่างหนึ่ง ความทุกข์ที่เหนือธรรมชาติอย่างหนึ่งความทุกข์ของร่างกายนี้การยืนคือความทุกข์การนั่งคือความทุกข์การนอนก็เป็นทุกข์เช่นนี้เป็นความทุกข์ธรรมดาความทุกข์ของพระสังคารพระพุทธเจ้าท่านมีความสงสารเช่นนี้ มีความสุขแบบนี้มีความทุกข์

แต่คุณก็รู้ด้วยว่านี่เป็นเรื่องปกติความทุกข์ที่พบบ่อยทั้งหมดนี้คุณสามารถระงับมันได้ เพราะคุณรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นที่รู้จักสำหรับความทุกข์ธรรมดามันเป็นของมันจึงไม่รุนแรง คุณต้องระวังความทุกข์ที่มันมา ความทุกข์ธรรมดาที่เหลือก็เหมือนกับว่าเราเป็นไข้แล้วฉีดยาเข้าร่างกาย

เข็มฉีดยาทะลุเข้าไปในเนื้อ ปกติเรารู้สึกเจ็บนิดหน่อย เมื่อดึงเข็มออกแล้วอาการปวดก็หาย นี่เรียกว่าทุกข์เป็นธรรมดา มันไม่มีอะไร. ทุกคนต้องเป็นแบบนี้ ทุกข์ที่ไม่ปกติ. เป็นความทุกข์ที่เรียกว่าอุปาทานเข้ามายึดมั่นถือมั่นราวกับเอาเข็มฉีดยามาฉีดเป็นพิษแล้วฉีดเข้าไป. ทุกข์ไม่ปกติก็เจ็บเจียนตาย ทุกข์แทบตาย. นี่เรียกว่าทุกข์จากอคติและความเห็นผิด นี่คือหนึ่งในปัญหา

หนทางพ้นทุกข์

หนทางพ้นทุกข์

Way to escape suffering Have you ever been suffering? Have you ever been happy? Think about it, have you ever had it? That is where dharma is born here. Dharma practice is here Whoever is happy is happy, whoever suffering is

suffering Where is born, it goes out there. Body and mind are two things. All were brought in, not that there was no code of ethics in existence. Only mind and body. Everyone sitting here together, have you ever been happy? Have you ever been suffering?

Why is that? This is a problem, a problem to arise. If we know suffering, know the cause of suffering, know the end of suffering, know the practice of ending suffering, it can solve the problem.

This is one common suffering. One supernatural suffering, the suffering of this body, standing is suffering, sitting is suffering, sleeping is suffering like this. There is such happiness and suffering.

But you also know that this is normal, all common suffering, you can suppress it. Because you know about it, it is known for its common suffering as it is so mild. You have to be careful of the suffering it brings. The rest of the normal suffering is as if we had a fever and injected it into our body.

The syringe penetrates the meat. Usually we feel a little hurt. When the needle is pulled out, the pain is gone. This is called normal suffering. It’s nothing. Everyone must be like this Suffering is not normal. It was a suffering called prejudice, coming in, holding on, holding on, as if injecting a syringe with poison and then injecting it. Suffering is not normal, it hurts to death, suffering almost to death. This is called suffering from prejudice and wrong opinion. This is one of the problems.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ufa1668 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

โลกคู่ขนาน

โลกคู่ขนาน การเดินทางข้ามมิติจาก “โลกคู่ขนาน” เพื่อมาพบกับเราในอีกโลกหนึ่งที่คล้ายคลึงกันคือจินตนาการร่วมกันในนิยายวิทยาศาสตร์และภาพยนตร์ไซไฟเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่อ. แม่จันจ. เชียงรายซึ่งก็เช่นกัน ไม่สามารถสรุปได้ว่ามันคืออะไรกันแน่มีข้อสันนิษฐานว่ามนุษย์ต่างดาวอาจทำลายมิติจากโลกคู่ขนานให้ปรากฏขึ้น แต่จริงๆแล้ว “มิติ” และ “โลกคู่ขนาน” ตามหลักวิทยาศาสตร์นั้นคืออะไร? แน่นอน

ผู้จัดการวิทยาศาสตร์จะพาไปหาคำตอบกับดร. อรรถกฤตฉัตรภูติจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างไรก็ตามคำอธิบายบางอย่างเกี่ยวกับโลกคู่ขนานจำเป็นต้องใช้ทฤษฎีฟิสิกส์ที่เรียกว่า String Theory เพื่ออธิบายและในประเทศไทยมีคนศึกษาทฤษฎีดังกล่าวน้อยมากและดร. อรรถกฤตเป็นก. หนึ่งในนั้นมีการเปิดเผยว่าการเดินทางข้ามมิติจากโลกที่มีมิติมากกว่านั้นไม่ได้มีความหมายในทางฟิสิกส์จริงๆ

“ มิติฟิสิกส์ไม่ใช่มิติลึกลับ มิติมหัศจรรย์หรือโลกอื่น แต่หมายถึงมิติในภาษาอังกฤษซึ่งมีความหมายทางคณิตศาสตร์เช่นจุด (.) มีมิติเป็นศูนย์หรือไม่มิติเชิงเส้นมีมิติเดียวและที่ว่างคือ 2 มิติและปริมาตร 3 มิติ สิ่งที่เราคุ้นเคยคือความสูงทางคณิตศาสตร์คุณสามารถมีมิติใดก็ได้ แต่พื้นที่หรือช่องว่างที่เราเห็นนั้นเป็นสามมิติ” ดร. อรรถกฤตอธิบายเพิ่มเติมว่าในการเคลื่อนที่ของวัตถุนอกเหนือจากอวกาศ แต่ยังขึ้นอยู่กับเวลาในทางคณิตศาสตร์มันได้กลายเป็นอีกมิติหนึ่ง มันเป็น 4 มิติที่เรียกว่า “สเปซ – ไทม์” (space-time) หรือกาลอวกาศ

โลกคู่ขนาน

โลกคู่ขนาน

Parallel World Travel across dimensions from the “Parallel World” to meet us in another similar world: fantasy together in science fiction and sci-fi movies, as well as events. At A. Mae Chan, Chiang Rai Province, which is the same It cannot be concluded what exactly it is. There is an assumption that aliens may destroy dimensions from parallel worlds to appear, but what exactly are “dimensions” and “parallel worlds”? Of course

The science manager will take you to find out with Dr. Attakrit Chatpute from the Department of Physics Faculty of Science, Chulalongkorn University, however, some explanations of parallel worlds need a physics theory called String Theory to explain, and in Thailand very few people study such theories. Attakrit is a. One of them revealed that inter-dimensional travel from a more dimensional world is not really meaningful in physics.

“The physics dimension is not a mystical dimension. A wonderful dimension or another world But it refers to dimensions in English which have mathematical meanings such as point (.) Have zero dimensions or not, linear dimensions have one dimension, and space is 2 dimensions and 3 dimensions, what we are familiar with is arithmetic height. Can have any dimension But the space or space we see is three dimensions, ”explains Dr Athakrit, adding that in the movement of objects apart from space But it also depends on time in mathematics, it has become another dimension, it is a 4 dimension called “space-time” or spacetime.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ufa1668 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง


การเกิดหรือการจุติ

การเกิดหรือการจุติ คำว่าจุติแปลว่าเคลื่อนหมายถึงเคลื่อนจากสภาวะ ไปสู่เงื่อนไขอื่น; คำว่าการเกิด (การอุบัติ) คือการเกิดขึ้นหมายความว่ามีการพึ่งพาซึ่งกันและกันของสาเหตุ เมื่อพร้อมสำหรับสาเหตุแล้วสิ่งใหม่ ๆ ก็ถือกำเนิดขึ้น การมาถึงในระหว่างปัจจัยเรียกว่าจุติการเกิดขึ้นของสิ่งใหม่คือการเกิด (การอุบัติ)

# การเกิดและการเกิดเป็นลักษณะของสังคีตธรรมคืออะไรจะขออธิบายความหมายบางประการดังนี้

1) การจุติและอุบัติในทางไสยศาสตร์เช่นการจุติของเทวดาเป็นการเคลื่อนจากสวรรค์มาสู่โลกมนุษย์ การเคลื่อนย้ายของพระเจ้าจากสวรรค์เรียกว่าการจุติการถือกำเนิดของโลกมนุษย์เรียกว่าการเกิด นี่คือการจุติและการเกิดขึ้นทำไมจึงกล่าวว่าเป็นไสยศาสตร์? เพราะธรรมชาติของอัตตาพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องอนัตตา

2) การจุติและการเกิดขึ้นในภาษาทางวิทยาศาสตร์หรือทางเคมีตัวอย่างเช่นโดยการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนและไฮโดรเจนน้ำจะปรากฏขึ้น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างออกซิเจนและไฮโดรเจนเรียกว่าการถือกำเนิดการปรากฏตัวของน้ำเรียกว่าการเกิดขึ้น

3) การจุติและการเกิดขึ้นในภาษาทางสรีรวิทยาตัวอย่างเช่นการติดเชื้อของพ่อและไข่ของแม่ได้รับการปฏิสนธิจึงเกิดตัวอ่อนหรือทารก การปฏิสนธิระหว่างพ่อและไข่ของแม่เรียกว่าการจุติการปรากฏตัวของตัวอ่อนหรือทารกเรียกว่าการเกิดขึ้น

4) การจุติและเกิดขึ้นในภาษาพุทธเช่นทางตาของผู้มีนิมิตทั้งสามสิ่งนี้เรียกว่าผัสสะและผัสสะที่ประกอบด้วยอวิชชา, ผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาตัณหาอุปนัยชีวิตและทุกข์เกิดขึ้น . ; ความรู้สึกระหว่างนัยน์ตาของสติที่ประกอบด้วยอวิชชาเรียกว่าจุติความมีเวทนาและตัณหาต่อโลก ความทุกข์เรียกว่าการเกิด; เหตุใดจึงกล่าวว่าเป็นภาษาพุทธเพราะศาสนาพุทธสอนเรื่องทุกข์และไม่ทุกข์ (18 พ.ย. 61).

การเกิดหรือการจุติ

การเกิดหรือการจุติ

Birth or Advent The word Advent means to move, meaning to move from the state. To another condition; The term birth (incidence) is to occur, meaning there is an interdependence of causes. When the cause was ready, something new was born. The arrival between factors is called advent, the emergence of the new is birth. (Incidence)

# What is the birth and birth characteristics of Sangkhatatham? Let me explain some of these meanings as follows:

1) Advent and occult, for example, the advent of angels is a movement from heaven to human world. The divine movement from heaven is called the advent of the human world called birth. This is the incarnation and occurrence.Why is it said to be superstition? Because of the nature of ego, Buddhism teaches about Anatta.

2) Advent and occurrence in scientific or chemical language, for example, by reacting with oxygen and hydrogen, water is displayed. The interaction between oxygen and hydrogen is called advent.The presence of water is called occurrence.

3) Advent and its occurrence in physiological language, for example, a father infection and a mother’s egg is fertilized, thus an embryo or baby is born. Fertilization between the father and the mother’s egg is called incarnation.The presence of an embryo or baby is called birth.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ufa1668 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

ทำบาป

ทำบาป ชาวพุทธหลายคนรู้ดีว่าการทำชั่วหรือทำผิดศีล ถือว่าเป็นบาป แต่มีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้เราชาวพุทธสับสนว่าตกลงทำบาปหรือไม่ ได้รวบรวมคำถามยอดนิยมเกี่ยวกับบาปจากงานเขียนของพระไพศาลวิสาโล

1.การทำหมันสัตว์
ใครมีสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะแมวคงจะเข้าใจดีว่าการทำหมันมีประโยชน์ต่อทั้งแมวและเจ้าของ คือการช่วยแมวลดความเสี่ยงของโรคติดต่อทำให้แมวออกนอกบ้านน้อยลงนี่เป็นวิธีป้องกันไม่ให้แมวได้รับอุบัติเหตุ ช่วยแมวปัสสาวะตรงไหนแถมยังลดภาระในการเลี้ยง…ถึงเราจะหวังสัตว์เลี้ยงขนาดนี้ แต่คุณรู้ไหมว่านี่เป็นบาป?

2.การุณยฆาต
ใครก็ตามที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือแมวที่ป่วยจนตายคงเข้าใจดี นาเซียเซียคือการกระทำโดยเจตนาฆ่าผู้ป่วยเพื่อให้พวกเขาจากไปอย่างสงบ ซึ่งผู้ป่วยจะต้องเป็นผู้ที่มีความทุกข์ยากที่จะรักษาหรือสมองไม่ทำงานด้วยความช่วยเหลือของบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น

3.ตำหนิพระที่ประพฤติไม่ดี
เชื่อกันว่าหลายคนคงเคยเห็นพระไม่ปฏิบัติตามธรรมวินัยหรือหลงอามิส พุทธ บริษัท อย่างเรา. เขาไม่สามารถช่วย แต่ไม่รู้จักเขา คำเตือนบางรูปแบบถือเป็นบาปที่ต้องตำหนิพระเจ้าที่ทำไม่ดี
เชื่อกันว่าหลายคนคงเคยเห็นพระไม่ปฏิบัติตามธรรมวินัยหรือหลงอามิส พุทธ บริษัท อย่างเรา. เขาไม่สามารถช่วยเตือนเขาได้ แต่ฉันไม่รู้ การเตือนบางรูปแบบถือเป็นบาป

ทำบาป

ทำบาป

Committing a sin Many Buddhists know that it is bad or wrong. Considered a sin But there are incidents that confuse us Buddhists on whether or not we agree to sin or not. Sin, the Secret has compiled the most popular questions about sin from Phra Paisal Visalo’s writings.

1. Animal sterilization
Anyone who has pets, especially cats, probably understands that neutering is beneficial for both cats and their owners. This is to help cats reduce the risk of contagious diseases, making them less likely to go outside. Help cats urinate where and also reduce the burden of raising… to hope for a pet this size But do you know this is a sin?

2 . Euthanasia
Anyone caring for a terminally ill patient or a deadly cat understands. Euthanasia is the act of deliberately killing a patient in order for them to pass away peacefully. Patients must be those who are suffering from treatment or their brain is not working with the help of healthcare professionals only.

3. Blame the monks for not doing well.
It is believed that many people have seen the monks failing to comply with the dharma or the obsession with Buddhism, our company. He cannot help. But did not know him Some form of warning is a sin to blame God for doing bad.
It is believed that many people have seen monks failing to abide by the discipline or lose their way to a Buddhist company like us. Not knowing some form of warning is a sin.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ufa1668 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

ทำบุญ

ทำบุญ เชื่อว่าหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าทำบุญอย่างไรจึงจะถูกต้องและได้บุญมากที่สุดจนบางครั้งเกิดความกังวลหรือไม่สบายใจว่าทำบุญแล้วตัวเองจะได้รับบุญหรือไม่? ผลบุญจะส่งถึงตัวเองหรือไม่? ในความเป็นจริงการทำบุญคือการให้หรือการเป็นผู้ให้เราสามารถให้ความรักความรู้โอกาสที่จะช่วยเหลือ หรือแม้แต่การให้อภัยก็ถือเป็นการทำบุญ

เนื่องจากปัจจุบันมีปัจจัยหรือข้อ จำกัด หลายประการที่ทำให้หลาย ๆ คนอาจไม่มีเวลาเข้าวัดทำบุญตักบาตรด้วยความเข้าใจผิดว่าการทำบุญต้องไปวัดเท่านั้น ต้องถวายปัจจัยหรือสังฆทานต่างๆดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการทำบุญง่ายๆที่ทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องถึงวัด แต่ได้บุญแน่นอน 100% ให้คุณได้ทราบ

รู้จักการให้และแบ่งปันโดยการแบ่งปันที่นี่ไม่ได้หมายถึงแค่การแบ่งปันในรูปของเงินเท่านั้น แต่รวมถึงเครื่องใช้อาหารสาธารณูปโภคหรือแม้แต่เครื่องใช้ที่ไม่ใช้แล้วสามารถบริจาคให้ผู้อื่นได้

ทำบุญ

ทำบุญ

Make merit believe that many people may ask the question of how to make merit the most correct and get merit so that sometimes they are worried or uncomfortable that they will receive merit or not? Will the merit be delivered to myself or not? In fact, philanthropy is giving, or being a giver, to give us love, knowledge, an opportunity to help. Or even forgiveness is merit.

Due to the fact that there are many factors or limitations nowadays, many people may not have time to go to the temple, make merit, and give alms to the monks, mistakenly that making merit must go to the temple only. Must offer various factors or monks, so today we will introduce a simple method of making merit that can be done anywhere, anytime without having to reach the temple. But I definitely get 100% merit for you to know.

Knowing about giving and sharing by sharing here is not just about sharing in the form of money. But including utensils, food, utilities or even appliances that are not used can be donated to others.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> เว็บหวย <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

ผลของคนอกตัญญู

ผลของคนอกตัญญู ในยุคหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภอนาถบิ ณ ฑิกเศรษฐี เรื่องมีอยู่ว่า …

มีชายบ้านนอกคนหนึ่งร่ำรวย เพื่อนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันของเศรษฐีของอนาถบิ ณ ฑิกวันหนึ่งขนสินค้าไปขายในเมืองสาวัตถี โดยมีสินค้า 500 ลังส่งให้คนงานไปขายด้วยคำสั่งมาหาเศรษฐีของอนาถบิ ณ ฑิกเช่นกัน

ธ นัชบดินทร์เศรษฐีได้ให้การต้อนรับสั่งให้พวกเขาหาที่พักและของใช้สอบถามเกี่ยวกับความสุขของเศรษฐีเพื่อน การซื้อแลกเปลี่ยนสินค้าทั้งหมดและส่งพวกเขากลับบ้านคนงานแจ้งให้เศรษฐีผู้เป็นนายของเขาทราบ

ต่อมาอนาถบิ ณ ฑิกเศรษฐีได้ส่งเกวียนบรรทุก 500 เกวียนพร้อมเครื่องบรรณาการไปเยี่ยมเศรษฐีคนรวยได้รับเครื่องบรรณาการแล้ว กล่าวว่าเขาไม่รู้จักอนาถบิ ณ ฑิกเศรษฐีและไม่ได้จัดหาที่พักและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับคนงานเหล่านั้น ห้ามซื้อสินค้าด้วย คนเหล่านั้นต้องขายของด้วยตัวเองและกลับไปที่เมืองสาวัตถี เล่าเรื่องนั้นให้เศรษฐีอนาถบิ ณ ฑิกฟัง

ต่อมาเศรษฐีได้ขนสินค้าอีกครั้งไปขายยังเมืองสาวัตถี ได้นำเครื่องบรรณาการไปถวายเศรษฐีของอนาธาบลิกคนงานของเศรษฐีอนาธาบิ ณ ฑิกเห็นพวกเขา อาสาออกไปต้อนรับตัวเองเพื่อปล่อยเกวียนออกนอกเมืองพอถึงเวลากลางคืนเขาก็พาพวกเขาไปปล้นสินค้าแม้กระทั่งเอาผ้าถุงออกไม่เหลือชาวบ้านไม่เว้นแม้แต่สมาชิกนักแสดงที่กลัวความตาย พากันกลับบ้าน

คนของเศรษฐีอนาถบิ ณ ฑิกนำเรื่องนั้นไปเล่าให้เศรษฐีฟัง เศรษฐีจึงนำสิ่งนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าจึงตรัสคาถาว่า
“ ผู้ใดไม่รู้จักคุณงามความดีและประโยชน์ที่ผู้อื่นกระทำก่อน
ผู้นั้นเมื่อมีธุระเกิดขึ้นในภายหลังย่อมไม่ใช่ผู้ช่วยเหลือแน่นอน “

ผลของคนอกตัญญู

ผลของคนอกตัญญู

The results of an unthankful person In one era, the Buddha was at Chetawan Temple, Muang Sawatthi, Songprarop, Anathabindik’s rich man.

There is a rich country man. A friend who had never seen each other’s face of Anathabindik’s rich man, one day carried goods to sell in Savatthi, with 500 boxes of goods sent to the workers to sell with an order to come to Anathabindik’s rich man, for example: Aside.

Thanach Bodin Sethi welcomes them, instructs them to find accommodation and supplies, ask them about the happiness of their wealthy friends. Buying, bartering all of the goods and sending them home, the worker informs his master of the wealthy.

Later Anathabindik, the rich man sent 500 wagons with tributes to visit the rich. The rich received the tribute. Said he did not know the poor and did not provide accommodation and supplies for those workers. Do not buy the product. They had to sell their own things and go back to Savatthi. Tell the story to Rich Anathabindik.

Later the rich man brought his products again to sell to Sawatthi. Brought a tribute to the rich Anathablik, the workers of the rich Anathabindik, saw them He volunteered to welcome himself to release the wagons out of town, and at night he took them to loot their merchandise and even took out the sarong. Take you home.

The people of Rich Anathabindik brought that story to the rich. The rich man then brought this to the Buddha and said in a spell: “Whoever does not know the virtues and benefits which others do first
that person, when business arises later, is definitely not a helper” < / p>

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> เว็บหวย <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง