พระธรรมกถึก

ในคราววันพระหนึ่ง มี พระธรรมกถึก มาสู่อาวาส พระมหาเถร
เจ้าทั้งสองจึงขอให้พระรูปนั้นแสดงธรรม พระธรรมกถึกรูปนั้นก็ได้
แสดงธุรรมด้วยดี เข้าขึ้นก็พาเที่ยวไปบิณฑบาต เวลาฉันอาหารแล้ว
ก็ได้แสดงธรรมให้ชาวบ้านฟัง ชาวบ้านได้ฟังธรรมแล้วก็นิมนต์รับบาตร
ในวันรุ่งขึ้น พระเถรเจ้าทั้งสองนั้นได้พาพระรรมกถึกนั้นบิณฑบาต
บ้านละ 2 วัน พระธรรมกถึกจึงคิดว่า ควรหาวิธีกำจัดพระเถระทั้ง 2 รป
นี้ไปสียจากอาวาส เวลาเย็นวันนั้นก็ไปหาพระเถรจารูปใหญ่ บอกว่า
“ท่านขอรับ ข้าพเจ้ามีเรื่องจะพูดอยู่เรื่องหนึ่ง”
เมื่อพระเถรเจ้ารูปนั้นกล่าวว่าพูดไปเถิด พระธรรม
กถึกก็ทำเป็นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่า “ธรรมดาการพูด
ย่อมเป็นของมีโทษมาก” แล้วก็ไม่พูด จึงลุกลาไปเสีย
เมื่อออกจากพระเถรเจ้ารูปใหญ่ก็ไปหาพระเถรเจ้ารูปรอง ได
ทำกิริยาเหมือนกันกับเวลาที่ไปหพระเรเจ้ารูปใหญ่ ทำอยู่อย่างนั้นถึง
3 วัน เมื่อเห็นว่าพระเถรเจ้าทั้งสองนั้นเกิดความฉงนเต็มที่ จึงไปหา
พระเถรเจ้ารูปใหญ่บอกว่า
“ท่านขอรับรื่องที่ข้พเจ้าจะพูดมีอยู่ ก็แต่ว่า…ข้าพเจ้าไม่อาจ
พูดให้ท่านฟังได้”
พระเถรเจ้ารบเร้าให้พูดให้ฟัง จึงพูดว่า “พระเถรเจ้ารูปรอง
เป็นศัตรูของท่าน”

 พระธรรมกถึก

พระธรรมกถึก

At one time a Buddha amulet came to the monks of the synod
 Both of you therefore asked that statue to act. That statue of Buddha
 Show business well Getting in and taking a trip to receive alms When I have food
 Gave the dharma to the villagers The villagers listened to dharma and invited them to receive food offerings.
 The next day Both of the synods have brought the monk to receive alms.
 2 days each home. Phra Phutthakut thinks that Should find a way to get rid of both 2 legs of the Thera
 This goes from the temple. In the evening he went to see a large statue of the Synod.

 “Sir, I have something to say.”
 When the monk said that he said it.
 Tuek then pretended to think for a moment and then answered “Normal speaking
 Inevitably was a very punishable thing. “Then he didn’t speak and therefore stood up.
 When leaving the Synod, the large statue went to the secondary synod.
 Behaving the same way as when he went to the king Doing that to
 3 days. When he saw that the two synods were full of doubt, they went to
 The large Synod said
 “He requests that I will speak. But … I can’t
 Can speak for you. “
 The Synod urged him to speak, so said “The secondary synod
 Is your enemy. “

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่