พระเถรเจ้า

พระเถรเจ้า รูปใหญ่ก็ถามว่า “หตุไรจึงว่าอย่างนี้ เราทั้งสอง
เป็นเสมือนลูกท้องเดียวกัน สิ่งที่ผู้หนึ่งได้ก็เท่ากับอีกผู้หนึ่งได้ เราไม่
เคยเห็นโทษของเขาตลอดกาลถึงวันนี้”
พระรรมกถึกจึงว่า “อย่างนั้นหรือขอรับ พระเถระรูปเล็กได้
บอกกับผมว่า “ท่านเป็นกุลบุตรของผู้มีตระกูลมือท่านคบกับพระเถระ
รูปใหญ่จงระวังให้ดี” พระเถระรูปเล็กได้บอกกับผมอย่างนี้ เริ่มแต่วันที่
กระผมมาถึง”
พระเถระรูปใหญ่พอได้ฟังจึงโกรธได้แตกจากพระเถระองค์เล็ก
ฝ่ายพระธรรมกถึกก็ลุกไปบอกพระเถระรูปเล็กเหมือนอย่างนั้น พระ
เถระรูปเล็กก็แตกจากรูปใหญ่เหมือนกัน ข้อวัตรปฏิบัติที่เคยกระทำร่วม
กันก็มีอันผิดไปจากเดิม ไม่บิณฑบาตทางเดียวกัน ไม่อุปัฏฐากซึ่งกัน
และกันกล่าวหากันเรื่องวิหาร พระเถระรูปใหญ่กล่าวว่า
“เธอคิดว่าเราจะต้องการครองวิหารนี้หรือ”
พระเถระรูปเล็กตอบว่า “ก็ท่านเข้าใจว่ากระผมจะเกี่ยวข้อง
อยู่ในวิหารนี้หรือ วิหารนี้จงเป็นของทนเถิด” ว่แล้วก็ถือบาตร จีวร
ไป ฝ่ายพระเถระรูปใหญ่ก็เหมือนกัน พระเถระทั้ง 2 รูปนั้นไม่ไปร่วม
ทางกัน รูปหนึ่งไปทางตะวันตก รูปหนึ่งไปทางตะวันออก ฝ่ายพระ
ธรรมกถึกจึงว่า.. ท่นอยทำอย่งนี้เลย แต่เมื่อถูกห้ามว่าท่านอย่ได้
เป็นธุระเลย จึงกลับวัดไป
รุ่งเช้าพระธรรมกถึกไปบิณฑบาตเมื่อชาวบ้านถามว่า พระ
เถระเจ้าทั้งสอง ไปไหน ก็ตอบว่า
“อย่าถามเลย พระของท่านทั้งหลายได้ทะเลาะกัน แล้วหนีไป
แต่วานนี้ ถึงข้พเจ้าห้ามก็ไม่ฟัง”

พระเถรเจ้า

พระเถรเจ้า

The large Synod was asked. “How is it that both of us
 Is like the same belly What one person can equal is another.
 Had seen his punishment forever to this day. “
 So he said that “Is that it? Thera has a small image
 Said to me, “You are a noble family of hands. You are dating the Thera.
 Big picture. Be careful. “The small monk said to me like this. Starting from
 I arrived “
 The Thera statue was large enough to listen to, so he got angry from the small Thera.
 The Buddha’s teachings stood up to tell the small monk like that.
 Small thera is broken from the big picture as well. Practices that have been done together

 There is something different from the original. Not alms the same way Not laymen
 And accused each other about temples The large Thera said
 “Do you think we want to occupy this temple?”
 The small Thera replied that “Well, you understand that I will relate
 In this temple? This temple should be tolerated. “Then took a robe.
 To the big Thera. Likewise, both of them do not join
 One way to the west A statue to the east of the monk
 The Buddha’s teachings say .. You do this now. But when being forbidden that you do not

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่