ในสมัยนี้ไม่มีอะไรพิสูจน์ให้เราเชื่อวิชาลึกลับ

แต่เราจะกล่วว ในสมัยนี้ไม่มีอะไร พิสูจน์วิชาลึกลับ
เสียเลยก็ไม่ได้ ข้พจ้าขอยืนยันว่บุคคลที่สามารถใช้วิชชาเช่นนี้
ในวลานี้ก็ยังมีอยู่ แต่ไม่ใช่ข้าพเจ้า หากแต่เราถือเป็นความลึกลับ
มากเกินไปจนไม่มีใครยอมสอนไม่มีใครยอมทำอะไรโดยเปิดเผย
ส่วนพวกที่ทำโดยเปิดผยก็เป็นพวกเก็หลอกคนกินจนกลแตกออกมา
วันหนึ่ง แต่ผู้ที่รู้วิชชานี้และสามารถใช้วิชชานี้โดยสุจริต ยังมีอยู่อีก
ไม่น้อยเลย ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ
ข้อที่หาว่า
จะทำให้คนเป็นบ้านั้น
ข้าพเจ้าขอตอบว่า
“จริง”
การเรียนวิชชาลึกลับ อาจทำให้คนเป็นบ้เสียสติ ในเมื่อผู้เรียน
เรียนไม่ถูกทาง หรือไม่ทราบหลักอันแท้จริงของวิชชาเหล่นี้อยู่ที่อะไร
หรือไม่มีมานะพยายามมากพอที่จะค่อยทำค่อยไป พอเริ่มตันก็กระโดด
ข้ามชั้น ให้ถึงผสำเร็จทีเดียว การเป็นคนใจเร็วและขาดความพยายาม
ดังนี้ ย่อมเป็นเหตุให้เรียนไม่สำเร็จ หรือมิฉะนั้นก็บเลย แต่ผู้ที่เรียน
อย่างถูกทาง ทราบชัดว่หลักอันแท้จริงของวิชชาประเภทนี้อยู่ที่ไหน

พิสูจน์วิชาลึกลับ

พิสูจน์วิชาลึกลับ

But we will In these days there is no proof. We believe in subjects.
 So mysterious I would like to confirm that those who can use this transcendence
 In this Vladivostok still exists But not just). But we consider it a mystery.
 Too much that nobody would teach, no one would openly do anything
 Those who do it by opening them are deceitful people who eat until the trick breaks out.
 One day, however, those who knew this enlightenment and were able to use it in good faith remained.
 Quite a bit, both in Thailand and abroad
 The reason that
 Will make that person mad
 I would like to answer that
 “real”
 Mysterious Enlightenment Learning May cause insanity. Since students
 Incorrect learning Or do not know the true principles of these enlightenment
 Or not having enough effort to gradually do Once the ton starts to jump
 Skip the floor to be successful Being impatient and lacking effort
 As a consequence causes unsuccessful studies Or else But those who study
 Correctly know where the true principle of this type of enlightenment is.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่