ร่างกายคนเราเจ็บก่อนแล้วจึงตาย

ตามปกติของคนเราย่อมมีอาการเจ็บก่อนแล้ว
จึงตาย ผู้ที่ไม่ทราบความจริงจึงได้กลัวความตายและ
เห็นความตายเป็นทุกขวทนาอันหนึ่ง แต่ในทางลัทธิโยคี
เขาพิสูจน์ว่าความตายเป็นการเสวยสุข หรืออย่างน้อย
ความตายนั้นเองหาใช่เป็นทุกขวทนาไม่ ทุกขวทนาอยู่ที่
ความเจ็บ
ตราบใดที่ความเจ็บยังมีอยู่ความตายก็ยังไม่มาถึง
และเมื่อความตายมาถึงความเจ็บก็หายไป คนบางคนที่มอง
เห็นชีวิตในโลกนี้เจ็บทุกข์นักหนา แต่ไม่กล้จะตาย อันที่จริง
ก็ไม่ใช่กลัวตายเป็นเพราะกลัวเป็น ฉะนั้นคนที่เบื่อหน่ายชีวิต
ที่สุดก็พยายามแสวงหาทางฆ่ตัวตายโดยวิธีที่จะให้มีความ
เจ็บป่วยน้อยที่สุด
ข้อสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจในเรื่องนี้ก็คือ ความ
ตายนั้นมิใช่อื่นไกล คือการที่ดวงวิญญาณรู้สึกแน่นอนว่า
ร่างกาย อันนี้จะใช้เป็นที่อาศัยต่อไปไม่ได้จำเป็นต้องเปลี่ยน
เหมือนคนเปลี่ยนเสื้อใหม่ หรือเปลี่ยนบ้านใหม่ในเมื่อไม่
สามารถจะครองของเก่าต่อไปได้ ฉะนั้น จึงได้ถือว่าความตาย
มิใช่ความสูญความตายมิใช่ความเสื่อม ความตายมิใช่ความ
พินาศของผู้ตาย ความตายเป็นแต่การเปลี่ยนสภาพเท่านั้น

ร่างกาย

ร่างกาย

Normally, we naturally have pain first.
 Therefore die. Those who do not know the truth are afraid of death and
 Saw death as an object of all ages But in the sense of yogi
 He proved that death was a pleasure. Or at least
 Death is not every day. Every event is at
 Sore
 As long as the pain persists, death has not yet come.
 And when death comes, the pain disappears. Some people who look
 Saw life in this world suffering so badly But not really dying
 Was not afraid of death because of being afraid of being Therefore, people who are bored of life
 Finally tried to kill himself by means of
 Least illness
 The important thing that we need to understand about this is that
 Death is not another distant place. Is that the soul definitely feels that
 This body cannot be used as a habitat, it needs to be changed.
 Like someone changing a new shirt Or changing to a new house when
 Can continue to dominate the old, so it is considered death
 Not death, not death. Death is not
 The destruction of the dead Death is only a change of condition.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่