พลัดพรากจากบุคคลและสิ่งของ ไม่มีใครล่วงพ้นได้

มนุษย์เกือบจะทั้งโลกทราบความจริงอันนี้เลย แล้วท่าน แนะให้นึกถึงพุทธพจน์ที่ว่าการ ร้องไห้ หรือความเศร้าโศก หรือความคร่ำครวญใดๆ ก็ตาม ไม่มีประโยชน์อะไรแก่ผู้ตายไปแล้ว เพราะการ ร้องไห้ หรือการเศร้าโศก เป็นต้นนั้น ไม่ช่วยให้ญาติที่จะจากโลกมนุษย์ไปแล้วมีฐานะดีขึ้นเลย

บทนี้ ควรจะนึกถึงให้มากและท่านแนะให้นึกถึง กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้หมั่นนึกถึงอยู่เสมอเป็น ประจําวันคือ วันหนึ่งเราจะต้องพลัดพรากจากบุคคล และ สิ่งของอันเป็นที่รัก ไม่มีใครล่วงพ้นไปได้ คนที่หมั่นฝึกเช่นนี้ บ่อยๆ เมื่อคนที่รักตายจากไป จะไม่ค่อยเศร้าโศก และ ท่านบอกว่า ความเศร้าโศกของผู้ที่ยังอยู่ข้างหลังนี้จะ ทรมานคนที่ตายไปแล้ว ก็ต่อเมื่อ

คนที่ตายไปแล้วยังหลับอยู่ หรือไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งซึ่งห่าง ไกลจากญาติพี่น้องมาก และไปมีเรื่องใหม่ที่ทําให้สนใจอยู่ตลอดเวลา จนกระทั่งไม่ได้นึกถึงญาติพี่น้องเลย ซึ่งในกรณีอย่างนี้มีน้อยรายมาก และผู้ที่ตายจากโลกมนุษย์มาเกิดอยู่ในโลกของโอปปาติกะนั้น แม้ว่า จะหลับอยู่นานสักเพียงไรก็ตาม แต่สักวันหนึ่งเขาจะต้องตื่นและเมื่อ ตื่นขึ้นมาแล้ว ด้วยอํานาจความเคยชินเขาก็นึกถึงญาติพี่น้อง และ ทันทีที่นึกถึงก็จะเกิดความต้องการที่จะไปหา แล้วเขาก็จะไปถึงญาติพี่ น้องได้ในทันที ยากที่ใครๆ จะยับยั้งเขาไว้ได้ และในเมื่อไปแล้วได้เห็น สภาพของญาติพี่น้องกําลังอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจคิดถึงเขา

ร้องไห้

Almost all the world knows this truth, and he suggested to think of the Buddhist expression that weeping Or sorrow Or any groaning of no benefit to the dead Because of crying Or grief, for example, does not help relatives who have left the human world to be better at all.

This chapter should be thought of a lot and he suggested The Dharma that the Lord Buddha has taught us to keep in mind on a daily basis, that is, one day we must be separated from beloved persons and things. No one can

pass on People who practice this often when their loved ones die. Would not be sorrowful, and he said that the sorrow of those who were still behind would Torture a dead person only when

The dead are still asleep. Or go somewhere somewhere far away Far from relatives And went to have new stories that always keep interest Until I didn’t think of any relatives

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่