ความหมายวิบากของอกุศลคืออะไร

วิบาก ของอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่เช่นนั้นเขาจะตายไป
ในลักษณะนั้นไม่ได้ แต่เพราะว่เหตุที่เขาไม่ใช่มีแต่บาป ในระหว่างที่
เป็นคนอยู่ก็ได้สร้างกุศลไว้มาก ด้วยอำนาจของกุศลอันนี้เอง ช่วยให้
เขาได้อยู่ในความสงบสุขไปได้นานเท่าที่วิบากของกุศลอันนั้นจะพึง
อำนวยให้ได้ เพราะฉะนั้นจึงมีตัวอย่างมากมาย ซึ่งคนที่ตายด้วย
อุปัทวเหตุหรือถูกฆ่าตายได้นอนหลับอยู่เป็นเวลานาน บุคคลประเทนี้
ก็เป็นอีกพวกหนึ่งที่จะติดต่อทันที่ไม่ได้หลังจากตาย
วิบาก คนที่ตายด้วยอุปัทวเหตุหรือถูกฆ่าตาย บางคนก็หลับอยู่ไม่นาน
ไม่ช้ก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ๆ ทั้งสภาพของร่างกาย และจิตใจจะเหมือนกับ
สภาพก่อนตาย แต่ถ้าเขารู้ตัวว่าเขาตายมาแล้ว และมีจิตใจที่เป็นกุศล
เกิดขึ้นบ้าง เช่น ไม่อาฆาตพยาบาทคนที่ฆ่า หรือไม่เช่นนั้นก็ปลงตกที่
ตัวเองต้องตายด้วยอุปัทวเหตุ หรือถูกฆ่าตายเช่นนั้น โดยสำนึกได้ว่า
เนื่องมาจากกรรมของตัวเอง สำหรับคนที่คิดได้อย่างนี้ ก็มีทางจะฟื้น
คืนดีได้ง่าย ร่างกายจะหายจากสภาพความเจ็บปวดได้เร็ว แต่ถ้าหาก
คนไหนแม้จะฟื้นขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้กตัวว่าตัวเองได้ตายมาจากโลกมนุษย์
แล้ว และบางคนแม้จะรู้สึกว่าตนเองได้ตายแล้วก็ตามแต่ก็ยังปล่อยวาง
ไม่ได้ ยังมีความอาฆาตพยาบาทอยู่หรือเป็นห่วงคนนั้นคนนี้ เป็นห่วง
สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ บุคคลประเทนี้ทั้งร่างกายและจิตใจจะฟื้นคืนดีได้ยาก
ในกลุ่มของคนประเทนี้บางคนก็สติเสียไปเลย คือความจำอะไรในหน
หลังเลอะเลือนไปหมดเหมือนกับคนที่ถูกตีที่สมองไม่ถึงตาย แต่ความ
จำเลอะเลือน สติสัมปชัญญะสูญเสีย บุคคลที่อยู่ในลักษณะเช่นนี้
แม้จะตามมาให้พบกับญาติพี่น้องได้ และอีกพวกหนึ่งถึงแม้สติ

วิบาก

Must come from one of the offenses of bad deeds Otherwise he would die.
 In that manner did not But because he was not only sinful while
 Being a person, creating a lot of charity With the power of charity, this helps
 He lived in peace for as long as the motocross of that charity.
 Able to provide, so there are many examples In which the dead also
 Fatigued or killed sleeping for a long time This person
 It is another person who can not communicate immediately after death.
  Stunt people who die by accident or are killed. Some people sleep shortly.
 No revival Whole body condition And the mind will be the same
 Condition before death but if he realizes that he is dead And have a charity mind


 Occurred, for example, do not malice, people who kill Or else it comes to the realization that
 I myself must die by fatality. Or was killed like that With the realization that
 Due to one’s own karma For those who think like this There is a way to revive
 Recover easily, the body will recover from the pain condition quickly, but if

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่