มนุษย์เราทุกคนล้วนมีสติสัมปชัญญะ

สัมปชัญญะ จะยังดีอยู่บ้างแต่ความนึกคิดก็มักจะวิปริตไม่อยู่กับร่องกับ
รอย บุคคลประมหนี้ก็หวังผลในการติดต่อได้ยาก
คนที่ตายด้วยโรคภัยไช้เจ็บ ซึ่งในขณะที่จะสิ้นใจไม่รู้สึกตัว
เมื่อมาเกิดเป็นโอปปาติกะในระยะแรกๆ ก็จะไม่รู้สึกตัว บุคคล
ประหนี้อาจจะหลับอยู่นานหรือไม่นานก็ตาม บางคนเมื่อตื่นขึ้นมา
แล้วหากวิบากของอกุศลให้ผลในขณะนั้นก็จะต้องไปเสวยกรรมคือไป
ได้รับความลำบากอยู่ในอบายภูมิ สำหรับบุคคลประเภทนี้ก็ยากที่จะ
ตามตัวมาให้พบกับญาติพี่น้อง และบางคนที่มีบาปกรรมมาก พอตื่น
ขึ้นมาก็จะพบว่ตัวเองอยู่ในสภาพที่มีแต่การทรมานต่างๆ จะไปไหน
มาไหนไม่ได้โดยอิสระ บุคคลประนทนี้ก็ตามตัวมาไม่ได้
คนที่ตายด้วยโรคภัยไช้เจ็บ ซึ่งในขณะที่ตายแม้จะ
ไม่รู้สึกตัวก็ตามแต่ถ้าหากพื้นเดิมเป็นคนมีใจเป็นกุศลอยู่
สมอ เมื่อตื่นขึ้นมาในสิ่งแวดล้อมที่ทำให้มีความสบาย ซึ่ง
บุคคลประเทนี้ข้พเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าบางคนก็อาจจะ
นึกถึงญาติพี่น้องได้เร็ว แต่บางคนก็นานกว่าจะนึกถึงญาติ
พี่น้อง และสำหรับบุคคลที่ตายในลักษณะที่ไม่รู้สึกตัวนี้
บางคนก็อาจจะนอนหลับอยู่นาน ซึ่งในระหว่างที่หลับอยู่นี้
ก็ย่อมจะติดต่อกับญาติพี่น้องไม่ได้
จากตัวอย่างโดยสังเขปที่เล่ามาให้ฟังนี้จะเห็นได้ว่าบุคคลที่มี สัมปชัญญะ
ตายไปแล้ว ที่มีโอกาสจะมาติดต่อกับญาติพี่น้องได้ง่าย และติดต่อได้
หลังจากตายไม่นานนั้นท่านย้ำให้ฟังว่า ไม่ใช่หนึ่งในร้อยโดยประมาณ

Thoughts are still good, but their thoughts tend to be erratic.
 The footprint of the debt-maker is hard to hope for in contact.
 People who die from disease In which while being unconscious
 When he was born in the early stages Will not feel the person


 Debt may be sleeping for a long time or not. Some people when waking up
 And if the offending act of bad deeds results at that time, then must go to eat
 Having difficulty living in a land For this type of person, it’s difficult to
 Follow to meet with relatives And some people who have enough sin to wake up
 When he came up he would find himself in a state of torture, where he would go.


 Can not come freely This person cannot follow him.
 People who die from disease Which at the time of death, though
 Unconscious. However, if the original person was a charity
 Anchor when waking up in a comfortable environment which
 This person I have said that some people may


 Quickly think of relatives But some people take longer to think of relatives
 Brothers and sisters, for those who die in this unconscious manner
 Some people may be sleeping for a long time. Which during this sleep
 Would not be able to contact relatives

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่