คนดี

คนดี หมายถึงคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีมีจริยธรรมมีลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งทางจิตใจและพฤติกรรมเช่นมีระเบียบวินัยเอื้ออาทรสนับสนุนมีเหตุผลรู้จักซื่อสัตย์ขยันประหยัดมีจิตใจเป็นประชาธิปไตยเคารพความคิดเห็นและสิทธิของผู้อื่น

มีความเสียสละปกป้องสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ ความสามารถพิเศษหมายถึงบุคคลที่มีความสามารถในการดำรงชีวิต มีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งหรือรอบด้านหรือความสามารถพิเศษเช่นทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ความสามารถทางคณิตศาสตร์ความสามารถในการสร้างสรรค์ด้านภาษาศิลปะดนตรีกีฬาความเป็นผู้นำการตระหนักรู้ในตนเองการควบคุมตนเองเป็นต้นมีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ , ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี, และความเป็นไทย

สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพและเป็นประโยชน์ต่อตนเอง คนที่มีความสุขหมายถึงคนที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นคนร่าเริงร่างกายแข็งแรงมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความรู้เกี่ยวกับทุกสิ่งมีอิสระจากการเป็นทาสของสิ่งอบายมุขและสามารถใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสำหรับตนเอง

คนดี

คนดี

Nice person means someone who lives a quality life. Good-hearted, ethical, desirable traits both mentally and behaviorally, such as discipline, caring, supportive, rational, honest, diligent, economical, democratic, respect for the opinions and rights of others.

There is sacrifice, protecting the environment, being able to live in peace with others. Talent refers to a person who has the ability to sustain life. Have an ability in a specific area or all around, or special abilities such as scientific skills and processes.

Math ability, creativity in language, art, music, sports, leadership, self-awareness, self-control, etc. are up-to-date, modern with technology, and Thai style.

Can develop himself to his full potential and benefit himself. A happy person refers to someone who is healthy both physically and mentally. Be cheerful, strong physique, interpersonal, knowledgeable about everything, free from slavery to slavery, and able to live a sufficient life for himself.

Talent refers to a person who is capable of living. With ability in one side or all around Or special abilities such as scientific skills and processes Mathematical ability Creative Ability in language, art, music, sports, leadership, self-awareness, self-control, etc. Be modern, up-to-date, up-to-date with technology, and being Thai. Able to develop themselves to their full potential And made a benefit to him

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

  1. การให้อภัยทาน
  2. ทดแทนบุญคุณ
  3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
  4. เจ้ากรรมนายเวร
  5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่งหนทางพ้นทุกข์

หนทางพ้นทุกข์ คุณเคยมีความทุกข์ไหม คุณเคยมีความสุขไหม? ลองคิดดูสิ คุณเคยมีหรือไม่? นั่นคือจุดที่ธรรมะเกิดที่นี่ การปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ ใครสุขมันก็สุขใครทุกข์มันก็ทุกข์ เกิดที่ไหนมันก็ดับที่นั่นร่างกายและจิตใจเป็นสองสิ่ง ทั้งหมดถูกนำเข้ามาไม่ใช่ว่าไม่มีจรรยาบรรณจรรยาบรรณมีอยู่แล้ว มีจิตใจและร่างกายเท่านั้น. ทุกคนนั่งอยู่ด้วยกันที่นี่คุณเคยมีความสุขไหม? คุณเคยมีความทุกข์ไหม? เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นนี่คือปัญหาปัญหาที่จะเกิดขึ้น ถ้าเรารู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์รู้จุดจบของทุกข์รู้วิธีปฏิบัติของการดับทุกข์มันแก้ปัญหาได้

นี่เป็นความทุกข์ธรรมดาอย่างหนึ่ง ความทุกข์ที่เหนือธรรมชาติอย่างหนึ่งความทุกข์ของร่างกายนี้การยืนคือความทุกข์การนั่งคือความทุกข์การนอนก็เป็นทุกข์เช่นนี้เป็นความทุกข์ธรรมดาความทุกข์ของพระสังคารพระพุทธเจ้าท่านมีความสงสารเช่นนี้ มีความสุขแบบนี้มีความทุกข์

แต่คุณก็รู้ด้วยว่านี่เป็นเรื่องปกติความทุกข์ที่พบบ่อยทั้งหมดนี้คุณสามารถระงับมันได้ เพราะคุณรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นที่รู้จักสำหรับความทุกข์ธรรมดามันเป็นของมันจึงไม่รุนแรง คุณต้องระวังความทุกข์ที่มันมา ความทุกข์ธรรมดาที่เหลือก็เหมือนกับว่าเราเป็นไข้แล้วฉีดยาเข้าร่างกาย

เข็มฉีดยาทะลุเข้าไปในเนื้อ ปกติเรารู้สึกเจ็บนิดหน่อย เมื่อดึงเข็มออกแล้วอาการปวดก็หาย นี่เรียกว่าทุกข์เป็นธรรมดา มันไม่มีอะไร. ทุกคนต้องเป็นแบบนี้ ทุกข์ที่ไม่ปกติ. เป็นความทุกข์ที่เรียกว่าอุปาทานเข้ามายึดมั่นถือมั่นราวกับเอาเข็มฉีดยามาฉีดเป็นพิษแล้วฉีดเข้าไป. ทุกข์ไม่ปกติก็เจ็บเจียนตาย ทุกข์แทบตาย. นี่เรียกว่าทุกข์จากอคติและความเห็นผิด นี่คือหนึ่งในปัญหา

หนทางพ้นทุกข์

หนทางพ้นทุกข์

Way to escape suffering Have you ever been suffering? Have you ever been happy? Think about it, have you ever had it? That is where dharma is born here. Dharma practice is here Whoever is happy is happy, whoever suffering is

suffering Where is born, it goes out there. Body and mind are two things. All were brought in, not that there was no code of ethics in existence. Only mind and body. Everyone sitting here together, have you ever been happy? Have you ever been suffering?

Why is that? This is a problem, a problem to arise. If we know suffering, know the cause of suffering, know the end of suffering, know the practice of ending suffering, it can solve the problem.

This is one common suffering. One supernatural suffering, the suffering of this body, standing is suffering, sitting is suffering, sleeping is suffering like this. There is such happiness and suffering.

But you also know that this is normal, all common suffering, you can suppress it. Because you know about it, it is known for its common suffering as it is so mild. You have to be careful of the suffering it brings. The rest of the normal suffering is as if we had a fever and injected it into our body.

The syringe penetrates the meat. Usually we feel a little hurt. When the needle is pulled out, the pain is gone. This is called normal suffering. It’s nothing. Everyone must be like this Suffering is not normal. It was a suffering called prejudice, coming in, holding on, holding on, as if injecting a syringe with poison and then injecting it. Suffering is not normal, it hurts to death, suffering almost to death. This is called suffering from prejudice and wrong opinion. This is one of the problems.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ufa1668 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

  1. การให้อภัยทาน
  2. ทดแทนบุญคุณ
  3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
  4. เจ้ากรรมนายเวร
  5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง