การฝึกใจภาวนาสมาธิให้เป็นกุศล

การฝึกใจภาวนา สมาธิ ก็เป็นกุศล หรือเวลาที่ใครทําบุญกุศล เรารู้เราทราบเราเห็น เรายกมืออนุโมทนาอย่างจริงใจเราก็ได้แล้วซึ่ง กุศลนั้นๆ ผมจะเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการสร้างกุศล แล้วคุณ จะเห็นว่าบุญกุศลมันอยู่ที่ใจโดยแท้

หลังจากพุทธกาลมาแล้วมีพระราชาเมืองหนึ่งศรัทธาใน พระพุทธศาสนามาก ได้สั่งการให้ลูกน้องไปนิมนต์พระมา 500 รูปโดย ต้องเป็นพระอรหันต์ทั้งปวง ครั้นลูกน้องหาพระอรหันต์ได้เพียง 400 รูป จึงวางอุบายเอาไว้ว่า อีก100 รูปเดี่ยวให้คนโกนหัวแล้วแต่งกายเป็น พระไปรับบาตรก็ได้ไม่เป็นไร ครั้นถึงวันงาน พระราชาก็ใส่บาตรพระจน ครบ 500 รูป เกิดความปีตินัก พระองค์ไม่ทราบว่าได้ทําบุญกับพระ ปลอมด้วย ครั้นสวรรคตไปแล้วได้ไปเกิดบนสวรรค์ ฝ่ายลูกน้องผู้นั้น ได้ปราบดาภิเษกเป็นพระราชาแทน ครั้นสั่งลูกน้องของตนว่าให้นิมนต์ พระมา 500 รูปให้เป็นพระอรหันต์แท้ๆ ทั้งหมด ลูกน้องรับคําสั่งแล้ว ปฏิบัติตามทันทีโดยนิมนต์พระอรหันต์มาได้ 500 รูป โดยไม่มีพระ ปลอมแม้แต่รูปเดียว

แต่เวลาพระราชาองค์ใหม่นี้ใส่บาตรจิตกลับคิดวิตกไปว่ารูปนี้ พระจริงหรือพระปลอมหนอรูปนี้พระจริงหรือพระปลอมหนอ เพราะ ตนเองเคยทํามาก่อนเกรงว่าลูกน้องของตนจะทํากับตนเองบ้าง ปรากฏ ว่ากาลต่อมาเมื่อสวรรคตแล้วไปสู่นรกภูมิ

เห็นหรือยังว่าการทํา สมาธิ บุญกุศลทั้งปวงมีใจนั้นแลเป็นประธาน เวลาทําบุญอย่าไปคิดมากว่าพระแท้พระดีหรือไม่ ทําบุญให้แล้วจะเอา เงินไปทําอะไร คิดอย่างนี้เมื่อไหร่ต่อให้ทําบุญมากครั้งก็ไม่เกิดผลบุญ แต่อย่างใด

สมาธิ

Practicing the mind and praying in meditation is a charity or when someone makes merit. We know, we know, we see We sincerely raise our hands and we can. As for that charity, I will tell you a story about building a charity, and you will see that merit is truly in the heart.

After the Buddha’s time, there is one monarch who believes in Buddhism Ordered his subordinates to invite 500 monks, which must be all Arhat When the followers found only 400 images of Arhat, therefore, it was intrigued that another 100 monks had their heads shaved and dressed as Monks can receive alms. No problem. When the day of the event The King filled 500 monks with alms. He did not know that he had made merit with a fake monk. After passing away, he was born into heaven. That supporter Was crowned the King instead When he ordered his subordinates to invite 500 monks to become a true arhat, all of them received an order. Immediately follow by inviting Arhat to get 500 images without even a fake image.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่