หลักธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้า

หลักธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้า ทรงสั่งสอน มีหลายระดับ ทั้งที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันและระดับที่สูงขึ้นหากชาวพุทธทุกคนยึดมั่นในคำสอนของท่านย่อมนำไปสู่วิถีชีวิตที่สงบสุขและแน่นอนในสังคมที่เราอาศัยอยู่ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันล้วนมาจากการที่ผู้คนไม่ยืนหยัดในธรรมนั่นเอง . นำเสนอในที่นี้เพื่อทบทวนความทรงจำที่เราเคยศึกษาพิจารณาความจริงในแต่ละข้อที่พระพุทธเจ้าทรงสอน และนำไปปฏิบัติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด

ฆราวาสธรรม 4
เป็นธรรมในการครองเรือนในชีวิตของคนทั่วไป ได้แก่
1. พูดตามความเป็นจริงและตรงไปตรงมา (ความจริง)
2. การปฏิบัติเพื่อแก้ไข (ทามะ)
3. ความอดทนความมุ่งมั่นและความขยันหมั่นเพียร (ความอดทน)
4. สังเวย (จาคะ)

โอวาทปาฏิโมกข์เป็นคำย่อของธรรมซึ่งเป็นหลักหรือหัวใจของพระพุทธศาสนา 3 ประการคือ
เมื่อพระภิกษุสงฆ์ต่าง ๆ จำนวน 1250 รูปมาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมายในวันเพ็ญเดือน 3 (วันมาฆบูชา) พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาปาติโมกข์ ซึ่งถือเป็นอานิสงส์ที่เป็นประธานของคำสอนทั้งหมดแด่พระสงฆ์สาวกดังนี้
1. อย่าทำชั่วเลย
2. ทำความดีให้พร้อม
3. ทำจิตใจให้บริสุทธิ์สดใส

หลักธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้า

หลักธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้า

Principle The teachings of Buddha have many levels of teaching, both suitable for daily life and at higher levels. If all Buddhists adhere to your teachings, it leads to a peaceful and sure way of life in society. Where we live But the problems that arise today come from the fact that people do not stand up to the Dharma. Presented here to review the memories we have studied, consider each of the truths taught by the Buddha. And put it into practice, which is the ultimate purpose.

Secular Dhamma 4
It is fair to occupy the house in the life of the general public, namely
1. Be truthful and straightforward. (Truth)
2. Practices for correction (Tama)
3. Patience, determination and diligence. (Patience)
4. Sacrifice (Jaka)

Owada Pathimokkha is an abbreviation of Dharma, which is the principle or heart of Buddhism in 3 ways. The Lord Buddha performed the sermon on Patimokkha. Which is the virtue that is the president of all teachings to the disciples, as follows:
1. Do not do evil.
2. Do good deeds to be ready.
3. Make your mind pure and bright.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

  1. การให้อภัยทาน
  2. ทดแทนบุญคุณ
  3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
  4. เจ้ากรรมนายเวร
  5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง