อคติ ความหมาย

อคติ ความหมาย การใช้ในทางที่ผิดหรือไปในทางที่ผิดซึ่งเป็นผลมาจากการใช้มุมมองหรือความคิดเห็นในทางที่ผิด ซึ่งต่อมาใช้คำเพื่อให้เข้าใจง่ายว่าอคติหรืออยุติธรรมประกอบด้วย 4 ประการคือ

 1. ฉันทาคติ คือ ความลำเอียงเพราะชอบพอ
 2. โทสาคติ คือ ความลำเอียงเพราะโกรธหรือชิงชัง
 3. โมหาคติ คือ ความลำเอียงเพราะหลง หรือ ความลำเอียงเพราะความเขลา
 4. ภยาคติ คือ ความลำเอียงเพราะกลัว
  อคติ เป็นสิ่งที่ชอบธรรมสำหรับคนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้นำซึ่งเป็นผู้นำที่ทำหน้าที่ฝ่ายปกครอง. หรือเป็นข้าราชการเพราะคุณธรรมเหล่านี้เป็นความจริงที่มักเกิดขึ้นกับคนเหล่านี้ และมีผลอย่างมากต่อการบริหารการปกครองและความสงบสุขของสังคม

ผู้นำหัวหน้างานหรือฝ่ายปกครองที่สามารถละเว้นจากอคติทั้ง 4 ประการนี้ได้ก็จะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนมีความสุข ซึ่งส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและความสงบสุขของสังคมตามมา

อคติ มาจากภาษาบาลี คำว่า
อะ หมายถึง ผิด, ไม่, ไม่ถูกต้อง, ไม่ดีงาม, ไม่สมควร
คติ หมายถึง วิถี, แนวทาง, สิ่งที่เป็นไป, การดำเนินไป, ความเป็นไป, การตอบสนอง, การแสดงออก

คติ มีความแตกต่างกับ ทัศนะ คือ
ทัศนะ หมายถึง ความเห็น, ความคิดเห็น, มุมมอง ส่วน คติ หมายถึง ดังข้างต้น ดังนั้น ทัศนคติ จึงหมายถึง การแสดงออก หรือ วิถีที่ดำเนินไปอันเกิดจากความคิดหรือความเห็น

อคติ ความหมาย

อคติ ความหมาย

Bias refers to misuse or misuse as a result of the misuse of views or opinions. Which is later used to make it easy to understand whether prejudice or injustice consists of four things:

 1. I admire is favoritism.
 2. Toast is favoritism because of anger or hate.
 3. Prasom is prejudice because of delusion or partiality due to ignorance.
 4. Prejudice is prejudice for fear.
  Prejudice is justified for most people. Especially those who are leaders who are leaders in the government function. Or a civil servant because these virtues are true that often happens to these people. And has a profound effect on the administration and the peace of society.

A leader, supervisor, or administrative department who can refrain from these four prejudices will make subordinates or the public happy. Which results in the prosperity of society and the peace of the society accordingly.

Prejudice comes from the Pali word
Wha means wrong, no, wrong, bad, unworthy.
The motto refers to the way, approach, what is possible, the action, the possibility, the response, the expression.

The motto is different from the viewpoint.
Perspective refers to an opinion, an opinion, a point of view, while the motto refers to the above, therefore, an attitude refers to an expression or way of progress that arises from an idea or opinion.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง