คนที่ตายด้วยอุปัทวเหตุหรือถูกฆ่าตาย

คนที่ตายด้วย อุปัทวเหตุ หรือ ถูกฆ่าตาย บางคนก็หลับอยู่ไม่นาน
ไม่ช้ก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ๆ ทั้งสภาพของร่งกาย และจิตใจจะเหมือนกับ
สภาพก่อนตาย แต่ถ้เขารู้ต้ว่าเขาตยมาแล้ว และมีจิตใจที่เป็นกุศล
เกิดขึ้นบ้าง เช่น ไม่อาฆาตพยาบาทคนที่ฆ่า หรือไม่เช่นนั้นก็ปลงตกที่
ตัวเองต้องตายด้วย อุปัทวเหตุ หรือ ถูกฆ่าตาย ชนนั้น โดยสำนึกได้ว่า
เนื่องมาจากกรรมของตัวเอง สำหรับคนที่คิดได้อย่างนี้ ก็มีทางจะฟื้น
คืนดีได้ง่าย ร่างกายจะหายจากสภาพความเจ็บปวดได้เร็ว แต่ถ้าหาก
คนไหนแม้จะฟื้นขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองได้ตายมาจากโลกมนุษย์
แล้ว และบางคนแม้จะรู้สึกว่าตนเองได้ตายแล้วก็ตามแต่ก็ยังปล่อยวาง
ไม่ได้ ยังมีความอาฆาตพยาบาทอยู่หรือเป็นห่วงคนนั้นคนนี้ เป็นห่วง
สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ บุคคลประเทนี้ทั้ร่งกายและจิตใจจะฟื้นคืนดีได้ยาก
ในกลุ่มของคนประเภทนี้บางคนก็สติเสียไปเลย คือความจำะไรในหน
หลังเลอะเลือนไปหมดเหมือนกับคนที่ถูกตีที่สมองไม่ถึงตาย แต่ความ
จำเลอะเลือน สติสัมปชัญญะสูญเสีย บุคคลที่อยู่ในลักษณะเช่นนี้
แม้จะตามมาให้พบกับญาติพี่น้องได้ และอีกพวกหนึ่งถึงแม้สติ.

People who die by cause or be killed Some people sleep shortly.
 No revival The condition of the body And the mind will be the same
 Condition before death, but if he knew that he had already And have a charity mind
 Occurred, for example, do not malice, people who kill Or else it comes to the realization that
 I myself must die by fatality. Or was killed With the realization that
 Due to one’s own karma For those who think like this There is a way to revive
 Recover easily, the body will recover from the pain condition quickly, but if

Anyone who, despite being resurrected, does not realize that he has died from the human world.
 And some people even feel that they are dead but still let go
 Not yet having malice or concern, this person is worried.
 That thing, this thing exists This person, both physically and mentally, is difficult to recover.
 In this group of people, some people lose their mind. What is the memory?
 After all was blurred, like those who were hit in the brain but not dead
 Remember, sloppy, consciousness, loss People in this way
 Even after being able to meet relatives And the other one, even though conscious

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่