อย่าเสียใจ เพราะความตายเป็นของเรา

ที่ไม่ เสียใจ เพราะอะไร เพราะเรารู้จักว่าความตายเป็นของเรา
และเขได้ทำความดีตรียมวแล้วจึงไม่ เสียใจ แต่ที่เราเสียใจกันมาทุก
วันนี้พราะคิตว่าเขาไม่ด้อะไรไป เขาสิ้นทุกสิ่งทุกย่างไป แต่ถ้ำเรารู
ว่าเขาไม่ไสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะสบายใจ เหมือนพระพุทธเจำาทรง
เตือนพระอานนท์ว่า
“อานนท์ ไม่ต้องร้องไห้หอก ราปรนิพพานนี่เป็นความสุขที่
ดีกว่าอยู่เป็นมนุษย์ต่ไป เพราะถ้เราอยู่ต่อไปเราต้องกินยา กินข้าว
กินน้ำ ต้องเจ็บไข้ได้ปวยทรมานร่างกายหมือนกับเราใช้รถหรือเกวียน
เก่าก็ต้องซ่อมแชมมันตลอดไป แต่การดับวิญญาณ ดับสังขาร ดับ
นามรูป ข้ถึงนิพพานนั่นเป็นบรมสุขอย่างยิ่ง”
คนอื่นคิดว่าพระพุทธเจ้าจากไปแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็น
ความปรารถนาของพระองค์ที่ต้องการถึงจุดจบด้วยการปรินิพพาน คน
เราที่กลัวต่อความเจ็บความตายบุคคลนั้นย่อมต้องเกิดแก่เจ็บตาย ต้อง
ทุกข์กันต่อไปอีก รื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่เราต้องคันคว้าต้องศึกษาหลัก
ถรรม เราจะไต้มีความมั่นคง มีความกล้ำหาญ ต่อสิ่งเหล่านี้ที่จะเกิด
ขึ้นกับเรา
การที่เรามองไปในงานพนี้ ผู้ตายก็เป็นพยานให้เราว่าครั้ง
หนึ่งเขาเคยมีชีวิตเหมือนพวกเรา
แล้วพวกเราล่ะจะทำอย่างไรกับตัวเราต่อไป
เราจะไกลวัด หรือจะเข้ามาปฏิบัติ หรือจะอยู่ในฐานะอย่าง
เดิม ถ้ำเราคิดถึงผู้ตาย เราก็ต้องคิดว่า เขาก็ตาย เราก็ต้องตายตาม
เขา เพราะหนีทางนี้ไม่พัน ก็ต้องหันหนเข้าหาธรรมะมาศึกษาสมาธิดู
ว่าเป็นอย่างไร เขาตายแล้วไปไหน

เสียใจ

Who do not regret why Because we know that death is ours
 And he has done good deeds and is not sorry But every time we regret
 Today, because he didn’t say that he couldn’t. He ended everything, but we roamed the cave.
 That he does not use everything, we will be happy Like the Lord Buddha
 Warned Ananda that
 “Anon didn’t have to cry the spear. This is the happiness that
 Better to be a human being. Because if we continue to live, we must take medicine to eat
 Drinking water must be sick, suffering as physical suffering, like us using a car or wagon.

 The old have to fix the sham forever But extinguishing the soul
 The name of Nirvana is absolutely blessed. “
 Others think that the Lord Buddha has passed away.
 His desire to reach the end with nirvana
 We who fear fear of death must be born to the dead, must die.
 Continue suffering This is a matter that we must grab and study the principles.
 We will be stable. Brave To these things that will occur
 Depends on us
 As we look at this work The dead testify to us that once
 First, he used to live like us.
 And what will we do next to us?
 We will be far from the temple or will come into action. Or will be in a position like

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่