ควรให้โอกาสญาติพี่น้องก่อนที่จะสายเกินไป

คนที่ตายไปแล้ว ญาติพี่น้องควรจะ ให้โอกาส และเวลาแก่เขา เพื่อให้เขาได้ปรับปรุงจิตใจของเขาให้เข้ากับโลกใหม่ จนกว่าเมื่อไร เมื่อ เขานึกถึงเรื่องในมนุษย์แล้วก็รู้สึกเฉยๆ ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะทําให้ จิตใจของเขาต้องเป็นทุกข์หรือกังวล นอกจากเมื่อมีอะไรที่ทําเพื่อ

การ ให้โอกาส

เป็นการช่วยเหลือมนุษย์ช่วยเหลือญาติพี่น้องก็ทําไปตามเหตุผลทําไป ตามหน้าที่ โอปปาติกะที่อบรมจิตใจของตัวเองให้มีลักษณะเช่นนี้ได้ แล้วเท่านั้นที่สมควรจะมาติดต่อกับมนุษย์ได้ ผู้ที่มีจิตอ่อนไหวไปตาม เหตุการณ์ในหนหลังได้ง่ายไม่ควรจะมาติดต่อกับมนุษย์ และ

มนุษย์ก็ ไม่ควรจะทําอะไรชนิดที่จะเป็นเครื่องผูกพันให้เขาต้องมาวนเวียนอยู่ กับตน มีโอปปาติกะเป็นจํานวนมากที่วนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์ คลุกคลี อยู่กับมนุษย์ และมีความทุกข์ทรมานหลายอย่าง โอปปาติกะประเภท นี้ บางตนก็ช่วยให้พ้นไปจากความทรมานได้ แต่บางตนก็ช่วยยาก เพราะเขากลับใจไม่ได้

Dead man Relatives should give an opportunity. And time for him So that he can improve his mind to the new world Until when, when he thought about

things in humans, he felt dormant No events will cause His mind must be suffering or worry. Except when there is anything done for It is to help

humans, to help relatives, to do according to reason, to do the duty of the miscellaneous, to train one’s own mind to look like this. And only that it should be able to come in contact with humans People who are sensitive to

follow Events in the future easily should not come into contact with humans and humans should not do anything to be a binding device for him to be with him. There are many pundits that are circling in the human

world. With humans And there are many suffering Some of these sundries can be saved from torture. But some are difficult to help Because he cannot repent

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่